Nhan dien cho duoc nhung tieu cuc tham nhung

Nhan dien cho duoc nhung tieu cuc tham nhung

Tags: Vu Quoc Hung, uy ban kiem tra, Chu nhiem Uy ban, uy vien trung uong, cuoc van dong, ban chi dao, pho chu nhiem, da trai qua, tham nhung, tieu cuc, xay dung, xu ly, vi pham, nhan dien, dang


Ong Vu Quoc Hung, Uy vien TU Dang, Pho chu nhiem Uy ban kiem tra TU:

Nhan dien cho duoc nhung tieu cuc tham nhung
Ong Vu Quoc Hung
Rat tran tro voi cuoc van dong xay dung, chinh don Dang, ong Vu Quoc Hung - uy vien Trung uong Dang, pho chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong kiem truong bo phan thuong truc cua Ban chi dao Trung uong 6 (2) - noi con rat nhieu viec phai lam mac du cuoc van dong nay da trai qua hon bon nam nay.

Sau nhieu cuoc hen, chieu chu nhat (1-2) ong da danh gan hai gio dong ho tiep chung toi tai phong lam viec.

* Thua ong, Dai hoi IX da xac dinh phat trien kinh te la nhiem vu trung tam va xay dung Dang la nhiem vu then chot. Ket qua phat trien kinh te thi nguoi dan co the nhin thay duoc qua cac chi so tang truong, con ket qua xay dung Dang duoc nhin nhan va danh gia ra sao?

- Hoi nghi trung uong 9 da khang dinh cuoc van dong xay dung, chinh don Dang, lam lanh manh he thong chinh tri tiep tuc duoc coi trong va quyet tam chi dao, da dat duoc mot so ket qua tich cuc, co tac dung ran de, canh bao, han che nhat dinh nhung mat tieu cuc. Tuy nhien, ve ket qua xay dung, chinh don Dang van con nhung dieu ma dang vien, quan chung ban khoan. Hoi nghi cung da neu ro cuoc van dong xay dung, chinh don Dang va cai cach hanh chinh chua tao duoc chuyen bien co ban, he thong chinh tri chua du manh, nhieu to chuc co so dang sinh hoat long leo, suc chien dau yeu... Noi nhu the la nghiem khac day.

* Cach day ba nam, dai hoi IX nhan dinh “nan tham nhung keo dai trong bo may cua he thong chinh tri va trong nhieu to chuc kinh te la mot nguy co lon de doa su song con cua che do ta”. Theo ong, hien nay tinh hinh da tot hon hay xau di?

“Nan tham nhung, lang phi, quan lieu, hach dich, nhung nhieu dan cua mot so can bo vien chuc, trong do co dang vien, van la mot nguy co va noi day dut cua toan Dang, toan dan”.

Vu Quoc Hung

- Co nhung mat tien bo, nhung nguy co ay van con la mot... nguy co. Trong nhung nam qua, chung ta da xu ly duoc mot so vu viec ton dong ma truoc chua xu ly duoc; mot so nguoi truoc day chua lo, nay bi lo va bi xu ly theo tinh than “khong loai tru mot ai”. Nhung van con nhung nguoi chua bi lo, van con nhung nguoi hu hong.

* Thua ong, trong nghi quyet T.U 6 (lan 2) co giao trach nhiem cho cap uy dang, nguoi dung dau cac cap, nganh tu trung uong den co so phai chiu trach nhiem chong tham nhung o noi minh phu trach. Viec do duoc thuc hien nhu the nao?

- Co chu y hon, co tien bo hon, nhung o noi nay noi khac van chua thuc hien nghiem tuc, chua quyet liet. Nghi quyet T.U 6 (lan 2) roi Qui dinh ve 19 dieu dang vien khong duoc lam trong do co dieu thu 8 cung qui dinh viec nay.

Bay gio cac vi dung dau cac co quan da chu y hon den van de chong tieu cuc trong noi bo minh va cung co nhung noi da chu dong phoi hop voi co quan khac de xu ly nhung van de cua noi bo.

Trong nhieu van ban da neu len trach nhiem, nhung thieu nghi dinh huong dan thuc hien. Ban can su dang Chinh phu da co hai cuoc hoi thao o Ha Noi, TP.HCM de xay dung nghi dinh nay. Theo toi, toi day cung se lam rao riet, se xu ly nhung nguoi sai pham, nhung nguoi bao che du bat ke ho la ai.

Uy ban Kiem tra T.U la co quan trinh Bo Chinh tri, Ban bi thu ve nhung truong hop can bo co sai pham, khong co truong hop nao Bo Chinh tri, Ban bi thu bao la khong duoc lam ma chi yeu cau khong lam oan nguoi vo toi va khong de lot nguoi sai pham. Khong dung hinh thuc xu ly noi bo, ky luat hanh chinh thay cho viec xu ly hinh su nhung nguoi da co du chung cu ve hanh vi pham toi.

Tong bi thu nhac nho chung toi phai thuc hien tot moi quan he giua xay va chong, het suc chu y nhung bien phap phong ngua.

* Bo phan thuong truc Ban chi dao T.U 6 (2) co thong ke nganh nao, linh vuc nao va dia phuong nao xay ra tham nhung nhieu nhat?

- Chung toi da lam, dang lam va toi day se lam dieu do cho ky hon. Bay gio do duoc tinh hinh tham nhung o dau ma voi vang cong bo len la rat kho. Chung toi co y thuc theo doi viec nay va toi day se lam the nao de viec nhan dien tham nhung o cac linh vuc duoc ro hon. Trong thong bao cua Hoi nghi T.U 9 va phat bieu cua Tong bi thu co neu ro bon linh vuc: dau tu xay dung co ban, quan ly va su dung dat dai, trong chi tieu ngan sach nha nuoc va tai chinh cua doanh nghiep nha nuoc.

Vua qua chung toi co to chuc may cuoc hoi thao, toa dam tai Ha Noi, TP.HCM va Da Nang, co dai dien cua thanh tra cac bo nganh, cac dia phuong... va da buoc dau nhan dien cac dang tham nhung o cac bo nganh, dia phuong.

* Theo dai su Phan Lan (theo xep hang cua To chuc Minh bach quoc te thi Phan Lan la nuoc dung dau bang trong sach the gioi) tai VN, de co mot nha nuoc trong sach, cach tot nhat la cong khai va minh bach, do la giai phap chong tham nhung hieu qua nhat. Ong nghi sao ve quan diem nay?

- Da co nhung giai phap, va chung ta dang tiep tuc tim them nhung giai phap co hieu qua hon. Ket luan cua Hoi nghi T.U 4 da neu ra 10 giai phap de thuc hien cuoc van dong xay dung, chinh don Dang, ngan chan va day lui te tham nhung, lang phi dat ket qua tot hon. Trong khang chien co nhung nguoi gac kho chap nhan chiu doi ma kho luong khong suy suyen chut nao, con bay gio, khong co nguoi ta cung tim cach “de” ra de tham nhung...

Phai tiep tuc hoan thien he thong phap luat va co che, chinh sach, trong do co viec cai cach che do tien luong, cac che do qui dinh ve quan ly kinh te - xa hoi chung va tung nganh, tung linh vuc, day manh cai cach hanh chinh, dua tu phe binh va phe binh vao ne nep thuong xuyen trong sinh hoat Dang, chong moi bieu hien cuc bo, dia phuong, chia re, be phai, mat doan ket noi bo, doi moi cong tac can bo, kien toan bo may nha nuoc, doanh nghiep, kien toan bo may cac co quan bao ve phap luat.

Ngoai ra, can khan truong giai quyet, xu ly nhung vu viec noi com, buc xuc. Ke khai nha dat, co so kinh doanh cua can bo, cong chuc nham lam ro rang, minh bach tai san cua ho. Tat nhien, neu ho khai khong trung thuc thi ho phai chiu trach nhiem. Phai tien toi nhung bien phap quan ly duoc thu nhap cua can bo, cong chuc.

* Co truong hop nao Uy ban Kiem tra trung uong phat hien ra chay chuc, chay quyen?

- (Tram ngam) Chi thang chay chuc, chay quyen thi chua han, nhung da phat hien nhung bieu hien co hoi, bon chen, thu the, di hoa vi qui de giu ghe... That ra van de nay rat te nhi. Chuyen “ghe” nay muc gia the nay, “ghe” kia muc gia the kia chi la chuyen nguoi ta noi nhu vay, “khong bat duoc tan tay, day tan tran” ai dua tien, ai nhan tien. Khong ai cam den mot ti tien dua cho ai va noi toi muon co cai chuc no, chuc kia...

* Sap toi Lang Son se dua ra xet xu vu nhan hoi lo cua hai quan cua khau Tan Thanh. Chuyen nhan hoi lo dien ra mot thoi gian dai, nhieu doanh nghiep deu biet, nhung khong ai len tieng phan doi?

- Mot dieu dang lo la nhung hien tuong tieu cuc xa hoi pho bien dang dan tro thanh thoi quen. No lam cho nhieu nguoi muon bot phien ha thi phai nhan nhuc cho xong. Vi du di dang ky ho khau cho con, lam giay khai sinh, cong chung giay to... de khoi phai cho may ngay danh phai dua cho “bon chan go” vai tram ngan thi chi trong hon mot tieng dong ho la xong ngay.

Day la tinh trang rat nguy hiem, no lam bang hoai dao duc xa hoi. De giai quyet viec nay, cung voi viec triet tan goc nhung nhieu thi can phai lam cho moi nguoi khong vi loi ich rieng cua minh ma tac luoi bo qua, phai neu cao trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, don vi va cac to chuc dang, phai xu ly nghiem minh nhung chuyen nay, tao ra du luan xa hoi len an nhung viec nhung nhieu do.

* Nhieu nam lam trong nganh kiem tra, ong uu tu nhat dieu gi?

- (Dam chieu) Toi co rat nhieu tran tro truoc nhung chuyen tieu cuc. Moi chung ta rat nho be, nhung chung ta phai gop phan vao viec chong tieu cuc. Neu cu bi quan, chan nan, suot ngay chi trich cung khong duoc.

Phai nhan dien cho duoc nhung tieu cuc, tham nhung. Phai lam cho moi nguoi kien quyet khong khoan nhuong, that su bat tay vao viec chong tham nhung, tieu cuc; phai tang cuong cong tac kiem tra, phat hien ngay tu khi co nhung dau hieu vi pham de kip thoi ngan ngua vi pham hoac khong de vi pham nho tro thanh vi pham nghiem trong, vi pham cua mot nguoi tro thanh vi pham cua nhieu nguoi. Nhung da vi pham thi phai kip thoi lam ro va xu ly nghiem minh.

XUAN TRUNG - NGUYEN HAI thuc hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những cách thoát hiểm khi chung cư bạn ở đang cháy

Khi những tòa nhà chung cư cao tầng xảy ra cháy nổ, nếu trong trường hợp lính cứu hỏa không tiếp cận được vị trí người bị nạn, thì những phương án thoát hiểm cá nhân sẽ có thể cứu sống nhiều người.

"Gửi" bố mẹ cho osin bệnh viện, chỉ đến thăm "thu hoạch" phong bì

Làm nghề osin bệnh viện vất vả đã đành nhưng nhiều khi chứng kiến những cảnh đời rơi nước mắt. Có những đứa con chỉ đến thăm bố mẹ khi có khách đến thăm để ôm phong bì về, có người thì bắt cho bố mẹ họ ăn thật ít cho các cụ “đi” cho nhanh…

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 04/10 - 10/10/2015

Đề xuất cấm tự do phá thai trên 12 tuần tuổi; Hà Nội buộc dỡ tầng sai phép công trình 8B Lê Trực; Trẻ mầm non bị bạo hành; Lao động nữ sắp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Những vụ giáo viên mầm non hành hạ trẻ dã man

Nhốt vào trong thang máy, dùng thước đánh tím mặt, trói chân tay, nhét giẻ vào miệng, nhốt trẻ ngoài sân để trẻ nhặt rác ăn... là những “chiêu” mà một số giáo viên mầm non đã áp dụng để dạy dỗ những đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo.

Tìm hiểu: Vu Quoc Hung, uy ban kiem tra, Chu nhiem Uy ban, uy vien trung uong, cuoc van dong, ban chi dao, pho chu nhiem, da trai qua, tham nhung, tieu cuc, xay dung, xu ly, vi pham, nhan dien, dang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Nhận diện cho được những tiêu cực, tham nhũng"!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Nhận diện cho được những tiêu cực, tham nhũng"! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhan dien cho duoc nhung tieu cuc tham nhung

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhan dien cho duoc nhung tieu cuc tham nhung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhan dien cho duoc nhung tieu cuc tham nhung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0