Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khiChieu 25/1, Hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac xay dung Dang nam 2013 da hoan thanh chuong trinh de ra sau 1 ngay lam viec khan truong, nghiem tuc, trach nhiem.

» Chu tich nuoc: "Niem tin voi Dang dang bi thach thuc"
» Ha Noi: Lan dau lay phieu tin nhiem Bi thu thanh uy
» Hon 800 dang vien Ha Noi bi ky luat

Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khi
Ong To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban To chuc Trung uong phat bieu tai hoi nghi.
Tai hoi nghi, cac dai bieu da dong gop nhieu y kien tam huyet, sau sac, danh gia mot cach khach quan nhung ket qua da dat duoc, nhung han che yeu kem va nguyen nhan; dong gop nhung y kien thiet thuc vao phuong huong, nhiem vu cong tac, nhat la nhung van de trong tam can quan tam thuc hien trong nam 2013.

Cac dai bieu de xuat, kien nghi nhieu van de moi nay sinh tu thuc tien lien quan den cong tac to chuc, bo may, cong tac can bo, phuong thuc lanh dao cua Dang, ve xay dung to chuc co so dang, dang vien, cong tac bao ve chinh tri noi bo.

Ket luan hoi nghi, ong To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong neu ro nam 2013 la nam ban le thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang va nghi quyet dai hoi dang bo cac cap. Trong boi canh quoc te va trong nuoc co nhieu kho khan, khoi luong va tinh chat cong viec nam 2013 cua nganh doi hoi yeu cau rat cao.

Theo Chuong trinh lam viec nam 2013 cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, se co tren 30 de an thuoc linh vuc to chuc xay dung Dang, trong do chua bao gom nhiem vu ve xay dung quy hoach can bo cap chien luoc; cong tac luan chuyen dao tao can bo va viec luan chuyen bo tri mot so chuc danh can bo lanh dao cap tinh, cap huyen khong phai la nguoi dia phuong...

Di doi voi khoi luong cong viec lon la muc do het suc kho va phuc tap cua nhieu de an, nhieu van de dat ra boi nganh dang nghien cuu, giai quyet nhung van de mau chot nhat cua cong tac to chuc xay dung Dang trong dieu kien mot Dang cam quyen, lanh dao hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, duoi su tac dong manh me cua toan cau hoa tren tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi; voi yeu cau ngay cang cao cua can bo, dang vien va nhan dan ve phat huy dan chu trong Dang, trong xa hoi.

Hau het nhung van de nay deu moi, chua co tien le, do vay se co rat nhieu kho khan. Boi canh, tinh hinh va nhiem vu do, doi hoi nhung nguoi lam cong tac to chuc xay dung Dang phai co dung khi, su quyet tam cao va tinh than chu dong, sang tao, moi co the hoan thanh duoc nhiem vu, cong tac de ra, ong To Huy Rua nhan manh.

Ve phuong huong cong tac va nhiem vu cu the, ong To Huy Rua de nghi nganh To chuc xay dung Dang can tap trung tham muu cho cac cap uy, to chuc dang day manh thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, khac phuc ngay nhung han che, yeu kem trong cong tac xay dung Dang ve to chuc, can bo, duoc chi ra hoac tu phat hien trong kiem diem tu phe binh va phe binh vua qua.

Nhung cong viec, nhung noi dung co the lam duoc, sua duoc thi lam ngay, sua ngay, khong nhat thiet phai cho vao quy dinh, huong dan cua Trung uong. Vi du nhu viec xay dung tieu chuan chuc danh va tieu chi danh gia can bo; viec lay phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh lanh dao quan ly; viec doi moi quy trinh tuyen dung, dao tao, luan chuyen, bo nhiem va thuc hien chinh sach can bo... theo huong dan chu canh tranh, khach quan, cong bang, minh bach, cong khai nhu mot so tinh uy, thanh uy vua qua da chu dong trien khai.

Tren co so tong ket viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa X) va Nghi quyet Trung uong 5 (khoa IX), nganh day manh cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien ve phuong thuc lanh dao cua Dang, de tham muu doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so.

Nganh nghien cuu de an tinh gian bien che va co cau lai doi ngu can bo, cong chuc; xay dung quy che ve quan he cong tac giua Ban Can su dang Chinh phu voi Thuong truc Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, voi cac ban Trung uong Dang, tinh uy, thanh uy, dang doan, ban can su dang, dang uy truc thuoc Trung uong.

Nganh nghien cuu sua doi, bo sung Quy che lam viec cua Dang doan Quoc hoi; quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may co quan tham muu, giup viec cua cap uy cap tinh; quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, to chuc bo may co quan tham muu, giup viec cua cap uy cap huyen, cua Mat tran To quoc va doan the cap tinh, cap huyen; mo hinh to chuc cua dang bo tap doan, tong cong ty nha nuoc va cac ngan hang thuong mai nha nuoc.

Nganh tiep tuc nghien cuu sua doi, bo sung cac quy dinh cua Ban Bi thu ve chuc nang, nhiem vu cac dang bo, chi bo o xa, phuong va cac loai hinh doanh nghiep... tham muu ve to chuc, bo may va nhan su ban chi dao phong chong tham nhung, Ban Noi chinh va Ban Kinh te o Trung uong va cac dia phuong, som dua cac ban nay vao hoat dong.

Ngoai ra, nganh to chuc xay dung Dang phai chu trong tham muu thuc hien tot cong tac quy hoach can bo lanh dao quan ly, bao dam chat luong quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo; chu trong bao dam co cau ba do tuoi trong quy hoach cap uy, ban thuong vu cap uy va cac chuc danh can bo lanh dao, quan ly.

Nganh nghiem tuc thuc hien viec xay dung ke hoach dao tao, boi duong, luan chuyen can bo theo quy hoach; dong thoi khi phe duyet quy hoach, cap co tham quyen xem xet, bo sung nhan su tu noi khac vao quy hoach cua cap duoi, bao dam phuong cham “mo,” “dong”, lien thong giua quy hoach cua cap duoi voi quy hoach cap tren, giua Trung uong voi dia phuong, giua cac nganh, cac cap voi nhau.

Ong To Huy Rua yeu cau toan nganh thuc hien tot cong tac luan chuyen dao tao can bo; dua can bo trong quy hoach cac chuc danh lanh dao chu chot o bo, nganh Trung uong, giu chuc vu bi thu, pho bi thu, chu tich, pho chu tich uy ban nhan dan tinh, thanh pho; Can bo cap cuc, vu va tuong duong giu chuc vu chu tich, pho chu tich uy ban nhan dan cap huyen, truong ban, pho truong ban, giam doc, pho giam doc so, nganh tinh, thanh pho.

Nganh tham muu Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve ke hoach luan chuyen, dao tao doi voi can bo trong quy hoach cap chien luoc. Ket hop luan chuyen de dao tao can bo voi chuan bi nhan su cap uy tai Dai hoi dang toan quoc lan thu XII va dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2015-2020 va thuc hien chu truong bo tri Bi thu cap uy, Chu tich Uy ban Nhan dan, Vien truong Vien Kiem sat Nhan dan, Chanh an Toa an nhan dan cap tinh, cap huyen khong la nguoi dia phuong (khoang 20%-25% doi voi cap tinh va khoang 50% doi voi cap huyen).

Tren co so tong ket thuc tien, nganh khan truong nghien cuu xay dung moi va bo sung, sua doi cac quy che, quy dinh ve to chuc, can bo, co so dang, dang vien, bao ve chinh tri noi bo, dao tao, boi duong, chinh sach can bo, thuc hien cac nhom giai phap ve co che, chinh sach, to chuc, can bo theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 trong do, nhieu van de quan trong nhu quy dinh ve tham quyen, trach nhiem cua nguoi dung dau cap uy, to chuc dang, co quan, don vi trong cong tac can bo; quy dinh trach nhiem, quyen han nguoi dung dau cac co quan hanh chinh nha nuoc trong moi quan he giua tap the va ca nhan;

quy dinh ve phan cap quan ly can bo, ve bo nhiem, gioi thieu can bo ung cu, ve luan chuyen, mien nhiem can bo; xay dung chinh sach thu hut, tao nguon can bo tu sinh vien tot nghiep xuat sac, cac nha khoa hoc tre; chinh sach doi voi can bo xa, phuong, thi tran va chinh sach doi voi can bo ve cong tac o cac dia ban kho khan...

Nganh tiep tuc thi diem va so ket, tong ket cac de an thi diem bi thu cap uy dong thoi la chu tich Uy ban Nhan dan cap xa, cap huyen; de an thi diem khong to chuc Hoi dong Nhan dan huyen, quan, phuong; chu truong ve viec dai hoi dang bo tu cap co so den cap tinh truc tiep bau bi thu cap uy co so du; nghien cuu thi diem giao quyen cho bi thu cap uy lua chon, gioi thieu de bau cu bo sung uy vien ban thuong vu cap uy; cap truong lua chon, gioi thieu de bau cu, bo nhiem cap pho; nghien cuu thi diem mo hinh to chuc chinh quyen do thi; che do tien cu, tap su lanh dao va dinh ky thi, sat hach doi voi can bo...

Qua thi diem, so ket, tong ket, nhung van de da ro, da chin muoi, y kien thong nhat cao thi chuyen thanh Luat, Dieu le, quy che, quy dinh de thuc hien; nhung van de chua du chin muoi, y kien con khac nhau se tiep tuc thi diem de danh gia ve tinh kha thi.

Nganh to chuc xay dung Dang tham muu ve cong tac chuan bi Dai hoi Dang toan quoc lan thu XII va dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2015-2020, bao gom viec thanh lap cac tieu ban chuan bi dai hoi; so ket danh gia ket qua thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI va nghi quyet dai hoi dang bo cac cap.

Nganh ra soat doi ngu can bo, tham muu viec sap xep, bo tri can bo va viec bo sung, kien toan Bo Chinh tri, Ban Bi thu; bo sung, kien toan ban thuong vu, ban chap hanh dang bo cac cap, chuan bi mot buoc ve nhan su cap uy nhiem ky toi.

Dong thoi voi tham muu xay dung quy hoach cap uy, quy hoach cac chuc danh lanh dao quan ly, nganh to chuc xay dung Dang tien hanh tot cong tac tao nguon, quy hoach doi ngu lam cong tac to chuc cac cap, bao dam co kien thuc, co nang luc thuc tien tot, cong tam, trung thuc, khach quan, dap ung kip yeu cau nhiem vu cong tac to chuc xay dung Dang va xay dung he thong chinh tri trong tinh hinh moi.

Tai hoi nghi, Ban To chuc Trung uong da khen thuong cac tap the, ca nhan co thanh tich xuat sac trong cong tac to chuc, xay dung Dang nam 2012.

Theo Vietnam+
Viet Bao

Video nổi bật

Ngôi nhà 38 lần xảy cháy không rõ nguyên nhân
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Bo Chinh, Ban Bi, To Huy Rua

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 'Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí'

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 'Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí' bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0