Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chuong I

Nhung quy dinh chung

Dieu 1: Pham vi doi tuong dieu chinh

1. Nghi dinh nay quy dinh che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi cac co quan nha nuoc co tai khoan va co con dau rieng (sau day goi tat la co quan thuc hien che do tu chu), bao gom:

a) Cac Bo, co quan ngang Bo, co quan truc thuoc Chinh phu;

b) Van phong Quoc hoi, Van phong Chu tich nuoc;

c) Toa an nhan dan cac cap; Vien kiem sat nhan dan cac cap;

d) Van phong Hoi dong nhan dan, Van phong Uy ban nhan dan; cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong;

d) Van phong Hoi dong nhan dan, Van phong Uy ban nhan dan; cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cac quan, huyen, thanh pho, thi xa thuoc tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

2. Viec thuc hien che do tu chu doi voi Uy ban nhan dan cap xa, phuong do Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong can cu vao cac quy dinh tai Nghi dinh nay, huong dan cua Bo tai chinh, Bo noi vu va dieu kien thuc te tai dia phuong de quyet dinh.

3. Cac co quan thuoc Dang Cong san Viet Nam, cac to chuc chinh tri - xa hoi duoc co quan co tham quyen giao bien che va kinh phi quan ly hanh chinh xem xet tu quyet dinh viec ap dung cac quy dinh tai Nghi dinh nay.

4. Cac co quan thuoc Bo quoc phong, Bo Cong an va Ban co yeu Chinh phu duoc ngan sach nha nuoc cap kinh phi quan ly hanh chinh khong thuoc doi tuong thuc hien Nghi dinh nay.

Dieu 2: Muc tieu thuc hien che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh

1. Tao dieu kien cho cac co quan chu dong trong viec su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh mot cach hop ly nhat de hoan thanh tot chuc nang, nhiem vu duoc giao.

2. Thuc day viec sap xep, to chuc bo may tinh gon, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong viec su dung lao dong, kinh phi quan ly hanh chinh.

3. Nang cao hieu suat lao dong, hieu qua su dung kinh phi quan ly hanh chinh, tang thu nhap cho can bo, cong chuc.

4. Thuc hien quyen tu chu, dong thoi gan voi trach nhiem cua Thu tuong don vi can bo, cong chuc trong viec thuc hien nhiem vu duoc giao theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 3. Nguyen tac thuc hien che doc tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh

1. Bao dam hoan thanh tot nhiem vu duoc giao

2. Khong tang bien che va kinh phi quan ly hanh chinh duoc giao, tru truong hop quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Dieu 9 cua Nghi dinh nay.

3. Thuc hien cong khai, dan chu va bao dam quyen loi hop phap cua can bo, cong chuc.

Chuong II

Noi dung che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh

Dieu 4. Ve bien che

Can cu so bien che duoc giao, co quan thuc hien che do tu chu duoc quyen chu dong trong viec su dung bien che nhu sau:

1. Duoc quyet dinh viec sap xep, phan bo can bo, cong chuc theo vi tri cong viec de bao dam hieu qua thuc hien nhiem vu cua co quan.

2. Duoc dieu dong can bo, cong chuc trong noi bo co quan.

3. Truong hop su dung bien che thap hon so voi chi tieu duoc giao, co quan van duoc bao dam kinh phi quan ly hanh chinh theo chi tieu bien che duoc giao.

4. Duoc hop dong thue khoan cong viec va hop dong lao dong doi voi mot so chuc danh theo quy dinh cua phap luat trong pham vi nguon kinh phi quan ly hanh chinh duoc giao.

Dieu 5. Nguyon kinh phi quan ly hanh chinh cua co quan nha nuoc

Kinh phi quan ly hanh chinh giao cho co quan thuc hien che do tu chu tu cac nguon sau:

1. Ngan sach nha nuoc cap

2. Cac khoan phi, le phi duoc de lai theo che do quy dinh

3. Cac khoan thu hop phap khac theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 6. Kinh phi quan ly hanh chinh giao de thuc hien che do tu chu

1. Kinh phi quan ly hanh chinh giao cho cac co quan thuc hien che do tu chu duoc xac dinh va giao hanh nam tren co so bien che duoc cap co tham quyen giao, ke ca bien che du bi (neu co) va dinh muc phan bo ngan sach nha nuoc tinh tren bien che; cac khoan chi hoat dong nghiep vu dac thu theo che do quy dinh.

2. Noi dung chi cua kinh phi giao, gom:

a) Cac khoan chi thanh toan cho ca nhan: tien luong, tien cong, phu cap luong, cac khoan dong gop theo luong, tien thuong, phuc loi tap the va cac khoan thanh toan khac cho ca nhan theo quy dinh;

b) Cac khoan chi nghiep vu chuyen mon: thanh toan dich vu cong cong, vat tu van phong, thong tin, tuyen truyen, lien lac, hoi nghi, cong tac phi trong nuoc cho cac doan di cong tac nuoc ngoai va don cac doan khach nuoc ngoai vao Viet Nam (phan bo tri trong dinh muc chi thuong xuyen), chi phi thue muon, chi nghiep vu chuyen mon cua tung nganh, mua sam, sua chua thuong xuyen tai san co dinh;

c) Cac khoan chi khac co tinh chat thuong xuyen ngoai noi dung quy dinh tai Dieu 7 Nghi dinh nay.

3. Su dung kinh phi duoc giao:

a) Kinh phi duoc giao duoc phan bo vao nhom muc chi khac cua muc luc ngan sach nha nuoc. Can cu vao tinh hinh thuc hien nhiem vu duoc giao, Thu truong co quan thuc hien che do tu chu quyet dinh bo tri so kinh phi duoc giao vao cac muc chi cho phu hop; duoc quyen dieu chinh giua cac muc chi neu xet thay can thiet.

b) Co quan thuc hien che do tu chu duoc van dung cac che do chi tieu tai chinh hien hanh de thuc hien, nhung khong duoc vuot qua muc chi toi da do co quan nha nuoc co tham quyen quy dinh.

Dieu 7. Kinh phi giao nhung khong thuc hien che do tu chu

1. Ngoai kinh phi quan ly hanh chinh giao de thuc hien che do tu chu theo quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh nay, hang nam, co quan thuc hien che do tu chu con duoc ngan sach nha nuoc bo tri kinh phi de thuc hien mot so nhiem vu theo quyet dinh cua co quan co tham quyen giao, gom:

a) Chi mua sam, chi sua chua lon tai san co dinh;

b) Chi dong nien liem, von doi ung cac du an theo hiep dinh voi cac to chuc quoc te;

c) Chi thuc hien cac nhiem vu co tinh chat dot xuat duoc cap co tham quyen giao;

d) Kinh phi thuc hien cac chuong trinh muc tieu quoc gia;

d) Kinh phi thuc hien tinh gian bien che (neu co);

e) Kinh phi dao tao, boi duong can bo, cong chuc nha nuoc;

g) Kinh phi nghien cuu khoa hoc;

h) Kinh phi dau tu xay dung co ban theo du an duoc cap co tham quyen phe duyet;

i) Kinh phi thuc hien cac nhiem vu khong thuong xuyen khac.

2. Viec phan bo, quan ly, su dung kinh phi quy dinh tai Dieu nay thuc hien theo cac quy dinh hien hanh.

Dieu 8. Su dung kinh phi quan ly hanh chinh tiet kiem duoc

1. Ket thuc nam ngan sach, sau khi da hoan thanh cac nhiem vu duoc giao, co quan thuc hien che do tu chu co so chi thuc te thap hon du toan kinh phi quan ly hanh chinh duoc giao de thuc hien che do tu chu thi phan chenh lech nay duoc xac dinh la kinh phi quan ly hanh chinh tiet kiem duoc.

2. Pham vi su dung kinh phi tiet kiem duoc:

a) Bo sung thu nhap cho can bo, cong chuc: Co quan thuc hien che do tu chu duoc ap dung he so tang them quy luong toi da khong qua 1,0 lan so voi muc tien luong cap bac, chuc vu do nha nuoc quy dinh de chi tra thu nhap tang then cho can bo, cong chuc.

Tren co so tong nguon kinh phi duoc phep chi tren day, co quan thuc hien che do tu chu quyet dinh phuong an chi tra thu nhap tang them cho tung can bo cong chuc (hoac cho tung bo phan truc thuoc) theo nguyen tac phai gan voi hieu qua, ket qua cong viec cua tung nguoi (hoac cua tung bo phan truc thuoc);

b) Chi khen thuong va phuc loi: Chi khen thuong dinh ky hoac dot xuat cho tap the, ca nhan theo ket qua cong tac va thanh tich dong gop; chi cho cac hoat dong phuc loi tap the cua can bo, cong chuc; tro cap kho khan dot xuat cho can bo, cong chuc ke ca doi voi nhung truong hop nghi huu, nghi mat suc; chi them cho nguoi lao dong trong bien che khi thuc hien tinh gian bien che;

c) Khi xet thay kha nang tiet kiem kinh phi khong on dinh, co quan thuc hien che do tu chu co the trich lap quy du phong de on dinh thu nhap cho can bo, cong chuc.

So kinh phi tiet kiem duoc, cuoi nam chua su dung het duoc chuyen sang nam sau tiep tuc su dung.

3. Thu truong co quan thuc hien che do tu chu quyet dinh phuong an su dung kinh phi tiet kiem neu tren sau khi thong nhat y kien bang van ban voi to chuc Cong doan co quan.

Dieu 9. Dieu chinh bien che va muc kinh phi duoc giao de thuc hien che do tu chu

1. Chi tieu bien che duoc xem xet dieu chinh trong truong hop sap nhap, chia tach hoac dieu chinh nhiem vu cua co quan thuc hien che do dan chu theo quyet dinh cua co quan co tham quyen quan ly bien che.

2. Kinh phi quan ly hanh chinh duoc giao duoc xem xet dieu chinh trong cac truong hop sau:

a) Do dieu chinh bien che hanh chinh theo quyet dinh cua cap co tham quyen;

b) Do dieu chinh nhiem vu theo quyet dinh cua cap co tham quyen;

c) Do nha nuoc thay doi chinh sach tien luong, thay doi cac dinh muc phan bo du toan ngan sach nha nuoc cho linh vuc quan ly hanh chinh.

3. Khi co phat sinh cac yeu to lam thay doi muc kinh phi da giao, co quan thuc hien che do tu chu co van ban de nghi bo sung, dieu chinh du toan kinh phi, giai trinh chi tiet cac yeu to lam tang giam du toan kinh phi gui co quan quan ly cap tren truc tiep.

Co quan quan ly cap tren truc tiep (truong hop khong phai la don vi du toan cap I) xem xet, tong hop du toan cac don vi cap duoi truc thuoc gui don vi du toan cap I.

Co quan nha nuoc o trung uong va dia phuong (don vi du toan cap I) xem xet du toan cho cac don vi truc thuoc lap, tong hop va lap du toan chi ngan sach thuoc pham vi quan ly gui co quan tai chinh cung cap de trinh cap co tham quyen quyet dinh.

Chuong III

Trach nhiem cua co quan thuc hien che do tu chu

1. Thu tuong co quan thuc hien che do tu chu chiu trach nhiem truoc phap luat ve cac quyet dinh cua minh trong viec quan ly, su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh duoc giao.

2. Thuc hien cac bien phap tich kiem trong viec su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh; ban hanh quy che chi tieu noi bo, to chuc thao luan dan chu, thong nhat trong co quan nham thuc hien tot cac muc tieu va nhiem vu duoc giao.

3. To chuc thuc hien quy che dan chu, quy che chi tieu noi bo, cong khai tai chinh trong viec qian ly va su dung bien che, kinh phi quan ly hanh chinh trong co quan, tao dieu kien cho to chuc cong doan va can bo, cong chuc trong co quan duoc tham gia thuc hien va giam sat thuc hien phuong an su dung bien che, kinh phi theo quy dinh cua Nha nuoc.

4. Hang nam, bao cao co quan quan ly cap tren truc tiep ket qua thuc hien che do tu chu cua don vi minh.

Dieu 11. Trach nhiem cua Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong

1. Can cu vao bien che va kinh phi quan ly hanh chinh duoc co quan co tham quyen giao, Thu truong co quan chu quan thuc hien giao bien che va kinh phi quan ly hanh chinh cho cac don vi du toan truc thuoc, trong do chi tiet du toan kinh phi quan ly hanh chinh giao de thuc hien che do tu chu theo quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh nay va du toan kinh phi giao nhung khong thuc hien che do tu chu theo quy dinh tai Dieu 7 Nghi dinh nay.

2. Chi dao, huong dan cac co quan truc thuoc to chuc thuc hien che do tu chu theo quy dinh cua Nghi dinh nay va cua Bo tai chinh, Bo Noi vu.

3. Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong quyet dinh viec Uy ban nhan dan xa, phuong, thuc hien che do tu chu (khi co du cac dieu kien can thiet theo quy dinh).

4. Ban hanh cac tieu chi co ban de lam can cu danh gia ket qua thuc hien nhiem vu cua cac co quan truc thuoc khi thuc hien che do tu chu, trong do phai co cac tieu chi danh gia ve nhung noi dung sau:

a) Khoi luong, chat luong cong viec thuc hien

b) Thoi gian giai quyet cong viec;

c) Tinh hinh chap hanh chinh sach, che do va quy dinh ve tai chinh.

5. To chuc kiem tra, giam sat viec thuc hien che do tu chu cua co quan truc thuoc. Co bien phap giai quyet, thao go nhung kho khan, vuong mac trong qua trinh trien khai thuc hien hoac xu ly ky luat doi voi cac to chuc, ca nhan co vi pham theo quy dinh cua phap luat.

6. Hang nam, to chuc danh gia bao cao ket qua thuc hien che do tu chu ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh theo quy dinh tai Nghi dinh nay doi voi cac co quan truc thuoc; kien nghi de xuat giai phap thao go nhung kho khan trong qua trinh thuc hien gui Bo Tai chinh, Bo Noi vu de tong hop, bao cao Thu tuong Chinh phu.

Dieu 12. Trach nhiem cua Bo Tai chinh

1. Chu tri, phoi hop voi Bo Noi vu to chuc thuc hien Nghi dinh nay; huong dan thuc hien che do tu chu ve su dung kinh phi quan ly hanh chinh.

2. Chu tri, phoi hop voi Bo Noi vu to chuc chi dao, kiem tra tinh hinh, tien do thuc hien che do tu chu ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh cua cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong. Hang nam, bao cao thu tuong Chinh phu ket qua thuc hien.

3. Chu dong giai quyet theo tham quyen hoac kien nghi cap co tham quyen giai quyet nhung vuong mac, kho khan trong qua trinh thuc hien che do tu chu ve su dung kinh phi va quan ly hanh chinh.

Dieu 13. Trach nhiem cua Bo Noi vu

1. Chu tri phoi hop voi Bo Tai chinh huong dan che do tu chu ve su dung bien che,

2. Phoi hop voi Bo Tai chinh to chuc chi dao, kiem tra tinh hinh, tien do thuc hien che do tu chu ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh duoc giao doi voi cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong, hang nam, bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua thuc hien.

3. Chu dong giai quyet theo tham quyen hoac kien nghi cap co tham quyen giai quyet nhung vuong mac, kho khan trong qua trinh thuc hien che do tu chu ve su dung bien che.

Chuong IV

Dieu khoan thi hanh

Dieu 14. Hieu luc thi hanh

1. Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tu ngay dang cong bao va duoc ap dung ke tu nam ngan sach 2006.

2. Bai bo Quyet dinh so 192/2001/QD-TTg ngay 17 thang 12 nam 2001 cua Thu tuong Chinh phu ve mo rong thi diem khoan bien che va kinh phi quan ly hanh chinh.

3. Cac co quan hanh chinh dang thuc hien khoan bien che va kinh phi quan ly hanh chinh theo Quyet dinh so 192/2001/QD-TTg ngay 17 thang 12 nam 2001 cua Thu tuong Chinh phu duoc thuc hien theo cac noi dung quy dinh tai nghi dinh nay.

Dieu 15. To chuc thuc hien

1. Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay.

2. Can cu cac quy dinh tai Nghi dinh nay, co quan co tham quyen cua Dang Cong san Viet Nam va cac to chuc chinh tri - xa hoi huong dan thuc hien doi voi cac to chuc truc thuoc./.

 

TM. Chinh phu

Thu tuong Phan Van Khai

Viet Bao
Comment :Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Decrees of the autonomy, self-responsibility for the staffing and administrative funding for State agencies
Ministry of Finance, Vietnam, Chapter I, directly under the Central City nursing, administrative fees, Government Agencies, funds management, implementing agencies, the People's Committee, as required, by decision, the Interior and decisions, regulations and grant
Chapter I.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghi dinh quy dinh che do tu chu tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0