Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND

Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND

Tags: Viet Nam, Cuc QLXNC, Trieu Van The, QLXNC Cong, Nguyen Tan Dung, Cuc Quan ly xuat nhap canh, qua duong buu dien, thu tuong chinh phu, ho chieu cong vu, co gia tri, giay thong hanh, bo cong an, o nuoc ngoai, cong dan, nop
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND
Cuc Quan ly Xuat nhap canh giao ho chieu cho Buu dien de chuyen tra cho nguoi dan - Anh: D.D.Minh
Ngay 3.9, dai ta Trieu Van The, Cuc truong Cuc Quan ly xuat nhap canh (QLXNC), Bo Cong an cho biet: Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky Nghi dinh 136/2007/ND-CP ve xuat, nhap canh cua cong dan Viet Nam. Voi nghi dinh nay, thu tuc cap ho chieu co nhieu diem moi thuan loi cho cong dan Viet Nam. Viec trien khai nghi dinh nay con cho van ban huong dan trong thoi gian toi.

Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND
Cap ho chieu truc tiep tai Phong Quan ly XNC, CA TP.HCM - anh: D.D.Minh

Trao doi voi phong vien Bao Thanh Nien, dai ta Trieu Van The cho biet: truoc khi Thu tuong Chinh phu ky Nghi dinh 136/2007/ND-CP, Bo Cong an da co mot buoc cai tien quan trong la viec cong bo: Cuc QLXNC nhan ho so va tra ket qua qua duong buu dien cho nhung nguoi xin cap doi ho chieu ke tu ngay 15.8.2007. Nay Nghi dinh 136/2007/ND-CP quy dinh mot cach day du, toan dien ve viec xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam. Bo Cong an se chu tri phoi hop voi Bo Ngoai giao va cac co quan lien quan tiep tuc soan thao cac van ban huong dan thuc hien. Co mot so noi dung doi moi trong Nghi dinh 136/2007/ND-CP se tao thuan loi cho viec xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam nhu ho chieu co gia tri 10 nam (truoc day chi 5 nam, neu gia han thi them duoc 3 nam); ho chieu co gia tri thay giay chung minh nhan dan tien cho viec giao dich, di lai trong nuoc (truoc day chua quy dinh viec nay).

Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND
Dai ta Trieu Van The - anh: V.C

Dai ta The cho rang, theo nghi dinh moi, doi voi cong dan VN cu tru o trong nuoc muon de nghi cap ho chieu pho thong, ho so cung rat don gian: chi can to khai theo mau, va khi nop ho so can xuat trinh giay CMND. Thoi han giai quyet: neu nop ho so o cong an tinh, thanh pho thi trong vong 8 ngay lam viec se duoc tra ket qua. Truong hop dac biet nop o Cuc QLXNC thi trong vong 5 ngay se duoc tra ket qua (chi nop o Cuc QLXNC trong truong hop can ho chieu gap theo quy dinh cua Bo Cong an). Cong dan Viet Nam o trong nuoc de nghi cap ho chieu pho thong duoc chon 1 trong 3 cach nop ho so va nhan ket qua sau day:

Luu y khi cap doi ho chieu qua duong buu dien

Trao doi voi phong vien Bao Thanh Nien, dai ta Vu Thanh Binh, Pho cuc truong Cuc QLXNC cho biet: ke tu ngay trien khai viec nhan ho so va tra ket qua qua duong buu dien cho nhung nguoi xin cap doi ho chieu (15.8), den nay, Cuc QLXNC tiep nhan duoc tren 510 ho so (da tra ket qua hon 200 ho so).

Tuy nhien, co mot so van de can luu y nhu sau: Co nhieu truong hop ke khai chua day du (bo trong mot so muc trong to khai); mot so nguoi chi gui ban chup ho chieu thay vi phai nop ho chieu nen gay kho khan cho viec cap doi. Cuc QLXNC khong cap doi ho chieu cong vu va cap visa (viec cap nay phai qua Cuc Lanh su, Bo Ngoai giao va su quan nuoc ngoai); Cuc QLXNC chi cap doi ho chieu pho thong cho nhung truong hop ho chieu het han chua qua 12 thang; ho chieu cu khi xin cap doi khong duoc rach nat, khong bi nhoe ban. Cuc QLXNC de nghi nguoi duoc cap ho chieu o noi nao thi nen gui ho so ve dia chi do khi xin cap doi qua duong buu dien de thuan tien cho viec giai quyet.

a) Truc tiep nop ho so va nhan ket qua tai co quan QLXNC Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong noi thuong tru hoac noi dang tam tru.

b) Gui ho so qua duong buu dien den co quan QLXNC Cong an tinh, thanh pho thuoc Trung uong noi thuong tru va de nghi duoc nhan ket qua qua duong buu dien thuc hien theo thu tuc do Bo Cong an va Tap doan Buu chinh - Vien thong VN quy dinh.

c) Uy thac cho co quan, to chuc co tu cach phap nhan truc tiep nop ho so va nhan ket qua tai co quan QLXNC Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong noi thuong tru; viec uy thac thuc hien theo quy dinh cua Bo Cong an.

Doi voi truong hop nop ho so qua duong buu dien can co: to khai de nghi cap ho chieu pho thong theo mau quy dinh, co xac nhan cua truong cong an phuong, xa noi dang ky thuong tru; ban chup giay CMND con gia tri. Khi nop ho so, nguoi de nghi cap ho chieu phai nop le phi ho chieu theo quy dinh cua Bo Tai chinh. Truong hop nop ho so qua duong buu dien thi nop le phi cung voi ho so va thanh toan cuoc phi chuyen phat cho buu dien. Can bo trong bien che cac co quan, to chuc duoc nop ho so nhu moi cong dan (khong phai nop quyet dinh cua cap co tham quyen nhu quy dinh cu).

Doi voi cong dan Viet Nam dang o nuoc ngoai de nghi cap ho chieu pho thong thi nop ho so tai co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai. Ho so gom: to khai de nghi cap ho chieu theo mau quy dinh; giay to chung minh co quoc tich Viet Nam; ban sao giay khai sinh neu nguoi de nghi cap ho chieu duoi 14 tuoi. Truong hop cha me co nhu cau cho con duoi 14 tuoi di cung ho chieu thi khai chung vao to khai de nghi cap ho chieu cua minh. Co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai tra ket qua cho nguoi de nghi trong thoi han khong qua 5 ngay lam viec, ke tu ngay nhan ho so.

Trich Nghi dinh 136/2007/ND-CP quy dinh ve giay to co gia tri xuat, nhap canh Viet Nam:

Dieu 4:
1. Cac giay to sau day cap cho cong dan Viet Nam de xuat, nhap canh: a) Ho chieu quoc gia, bao gom: Ho chieu ngoai giao; Ho chieu cong vu; Ho chieu pho thong. b) Giay to khac bao gom: Ho chieu thuyen vien; Giay thong hanh bien gioi; Giay thong hanh nhap xuat canh; Giay thong hanh hoi huong; Giay thong hanh.

2. Thoi han cua cac loai giay to co gia tri xuat, nhap canh: a) Ho chieu quoc gia: Ho chieu ngoai giao, ho chieu cong vu co gia tri khong qua 5 nam tinh tu ngay cap; ho chieu ngoai giao, ho chieu cong vu duoc gia han mot lan toi da khong qua 3 nam; viec gia han phai thuc hien truoc khi ho chieu het han it nhat 30 ngay. Ho chieu pho thong co gia tri 10 nam tinh tu ngay cap va khong duoc gia han. b)Cac giay to khac: Giay thong hanh bien gioi, giay thong hanh nhap xuat canh, giay thong hanh hoi huong co gia tri khong qua 12 thang tinh tu ngay cap va khong duoc gia han. Giay thong hanh co gia tri khong qua 6 thang tinh tu ngay cap va khong duoc gia han. Ho chieu thuyen vien co gia tri khong qua 5 nam tinh tu ngay cap; ho chieu thuyen vien duoc gia han mot lan, toi da khong qua 3 nam, viec gia han phai thuc hien truoc khi ho chieu het han it nhat 30 ngay.

Dieu 10: Giay thong hanh bien gioi va giay thong hanh nhap xuat canh cap cho cong dan Viet Nam qua lai nuoc co chung bien gioi voi Viet Nam, theo dieu uoc quoc te giua Viet Nam voi nuoc do.

Dieu 11: Giay thong hanh hoi huong cap cho cong dan Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai nhap canh ve thuong tru o Viet Nam

Dieu 12: Giay thong hanh cap cho cong dan Viet Nam khong dinh cu o nuoc ngoai de nhap canh ve thuong tru o Viet Nam trong nhung truong hop sau day: 1-Khong duoc nuoc ngoai cho cu tru. 2-Phai ve nuoc theo yeu cau cua co quan co tham quyen cua Viet Nam ma khong co ho chieu quoc gia. 3- Co nguyen vong ve nuoc nhung khong co ho chieu quoc gia.

Viet Chien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Người đàn ông treo bảng “tuyển vợ hiền, hỏi cưới ngay” trần tình sự việc gây choáng

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Vọng (49 tuổi) chủ nhân của tấm bảng "tuyển vợ hiền" lý giải về việc mình treo tấm bảng tuyển vợ là do "không thể cầu cứu ai nữa."Hà Nội: Người đàn ông treo biển “tuyển vợ hiền”, "hứa hỏi cưới ngay" trước nhà.

Tìm hiểu: Viet Nam, Cuc QLXNC, Trieu Van The, QLXNC Cong, Nguyen Tan Dung, Cuc Quan ly xuat nhap canh, qua duong buu dien, thu tuong chinh phu, ho chieu cong vu, co gia tri, giay thong hanh, bo cong an, o nuoc ngoai, cong dan, nop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghị định mới về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Hộ chiếu có giá trị 10 năm và có giá trị thay giấy CMND

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghị định mới về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Hộ chiếu có giá trị 10 năm và có giá trị thay giấy CMND bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghi dinh moi ve xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam Ho chieu co gia tri 10 nam va co gia tri thay giay CMND de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0