Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4

Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 28/2, Hoi nghi can bo toan quoc quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” tiep tuc chuong trinh lam viec.

Buoi sang, cac dai bieu lam viec tai to tiep tuc thao luan, quan triet Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay,” Chi thi cua Bo Chinh tri ve viec thuc hien Nghi quyet; gop y kien vao du thao Ke hoach thuc hien Nghi quyet. Da co hon 650 luot y kien cua cac dai bieu phat bieu tai 40 to thao luan.


Qua thao luan, cac dai bieu thong nhat cao danh gia cua Ban Chap hanh Trung uong ve cong tac xay dung Dang. Trong nhung nam qua, duoi su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cong tac xay dung Dang dat duoc ket qua quan trong, nang luc lanh dao, suc chien dau, phuong thuc lanh dao cua Dang tung buoc duoc nang cao, niem tin cua nhan dan doi voi Dang duoc cung co; doi ngu can bo, dang vien cac cap co buoc truong thanh va tien bo nhieu mat.


Ben canh do, cong tac xay dung Dang cung boc lo nhieu han che, yeu kem, co mat keo dai. Dang lo ngai la tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, ke ca mot so can bo cao cap. Cong tac can bo, nhat la cap Trung uong, cap chien luoc con nhieu bat cap. Nguyen tac “tap the lanh dao, ca nhan phu trach” o nhieu noi mang tinh hinh thuc.


Nhung han che, yeu kem, khuyet diem vua neu da anh huong nghiem trong den nang luc, uy tin, vai tro lanh dao cua Dang. Viec ban hanh Nghi quyet Trung uong 4 cho thay, Dang dung cam nhin thang vao su that, danh gia dung su that, quyet tam xay dung, chinh don de Dang xung dang voi truyen thong ve vang, la luc luong tien phong cua dan toc, dap ung yeu cau lanh dao su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te.


Cac dai bieu tap trung phan tich nhung nguyen nhan dan den nhung han che, yeu kem trong cong tac xay dung Dang, nhat la nguyen nhan chu quan; thong nhat tap trung giai quyet ba van de cap bach: ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien, nhat la can bo lanh dao, quan ly cac cap; xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly, nhat la o cap Trung uong dap ung yeu cau truoc tinh hinh moi; xac dinh ro tham quyen, trach nhiem ca nhan nguoi dung dau cap uy, chinh quyen trong moi quan he voi tap the cap uy, chinh quyen, co quan, don vi.


Cac dai bieu nhat tri cao cac nhom giai phap ma Nghi quyet Trung uong 4 neu ra, cho rang can chi dao, to chuc thuc hien quyet liet, dong bo, co phuong phap va lo trinh thich hop.


Trong thao luan, cac dai bieu da lien he, doi chieu, tu kiem diem nghiem tuc, thang than nhung van de thuc tien cong tac xay dung Dang o nganh, dia phuong, don vi minh.


Thao luan Chi thi cua Bo Chinh tri ve thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), cac dai bieu cho rang, de Nghi quyet Trung uong 4 thuc su di vao cuoc song, phai coi trong cong tac tuyen truyen sau rong trong can bo, dang vien, cac tang lop nhan dan. Lanh dao chu chot cac cap, nhat la nguoi dung dau, phai thuc su guong mau, chi dao quyet liet nhung binh tinh, giu dung nguyen tac, khong de cac the luc thu dich, phan tu co hoi loi dung, kich dong, xuyen tac. Thuc hien tot cac nhom giai phap ve to chuc, can bo va sinh hoat dang; ve co che, chinh sach va cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, coi trong cong tac kiem tra, giam sat, de cao tu phe binh, phe binh.


Nhieu y kien de nghi Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao cac cap uy, to chuc dang, co quan, don vi khan truong ra soat, nghien cuu sua doi, bo sung, xay dung cac chinh sach quy dinh de thuc hien Nghi quyet. Chu trong cac van de ve nguyen tac, che do sinh hoat dang; ve to chuc bo may cac co quan trong he thong chinh tri; doi moi cac khau trong cong tac can bo; xay dung quy hoach can bo cap Trung uong; quy dinh tham quyen va trach nhiem nguoi dung dau ve quan ly, su dung, kiem soat von va tai san nha nuoc. Thuc hien tinh gian bien che va co cau lai doi ngu can bo, cong chuc gan voi day nhanh cai cach, thuc hien som che do tien luong, nha o, chong binh quan, cao bang; chong dac quyen, dac loi. Huong dan, chi dao thuc hien viec can bo, dang vien ke khai tai san theo dung quy dinh cua Dang va Nha nuoc.


Cac giai phap ve tuyen truyen, giao duc chinh tri, tu tuong trong can bo, dang vien va nhan dan can duoc thuc hien co hieu qua, nhat la nhung noi dung lien quan den viec thuc hien Nghi quyet nay. Viec hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tiep tuc duoc day manh; kien quyet dau tranh lam that bai moi am muu va hoat dong "dien bien hoa binh" cua cac the luc thu dich; chu dong ngan ngua, dau tranh phe phan nhung bieu hien "tu dien bien," "tu chuyen hoa" trong Dang; lam tot cong tac bao ve chinh tri noi bo; giu gin su doan ket, thong nhat trong Dang, su dong thuan trong xa hoi.


Buoi chieu, cac dai bieu tham du Hoi nghi lam viec tai Hoi truong, duoi su chu tri cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu.


Hoi nghi nghe ong To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban To chuc Trung uong pho bien du thao Ke hoach cua Ban To chuc Trung uong trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI). Ong Ngo Van Du, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong pho bien du thao Ke hoach cua Uy ban Kiem tra Trung uong trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4. Ong Dinh The Huynh, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong pho bien du thao Ke hoach cua Ban Tuyen giao Trung uong trien khai Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4. Ba Ha Thi Khiet, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Dan van Trung uong pho bien du thao Ke hoach cua Ban Dan van Trung uong thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4.


Ve to chuc pho bien, quan triet Nghi quyet, sau Hoi nghi can bo toan quoc, cac Uy vien Trung uong Dang, Bi thu tinh uy, thanh uy, bi thu dang doan, ban can su dang, dang uy truc thuoc Trung uong, lanh dao cac ban dang Trung uong truc tiep chi dao, trien khai pho bien, quan triet Nghi quyet, Chi thi, Ke hoach va to chuc thuc hien tai dia phuong, co quan, don vi; goi y noi dung kiem diem, lien he thuc te, xay dung chuong trinh, ke hoach sua chua, khac phuc nhung yeu kem, khuyet diem.


Ban Tuyen giao Trung uong phoi hop voi Van phong Trung uong Dang, Ban To chuc Trung uong, Uy ban Kiem tra Trung uong va Ban Dan van Trung uong to chuc pho bien, quan triet Nghi quyet, Chi thi, Ke hoach thuc hien Nghi quyet.


Ban Dan van Trung uong chu tri phoi hop voi Dang doan Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the chinh tri-xa hoi o trung uong to chuc hoi nghi pho bien Nghi quyet cho cac doi tuong la: Uy vien Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, uy vien ban thuong vu cac doan the chinh tri-xa hoi, dai dien nhan sy, tri thuc, doanh nhan, ton giao, dan toc. Huong dan cac doan the pho bien noi dung Nghi quyet cho cac doan vien, hoi vien va nhan dan tham gia gop y xay dung Dang thong qua he thong Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi de cap uy, to chuc dang, dang vien kiem diem, tu phe binh, phe binh.


To chuc kiem diem, tu phe binh va phe binh trong cac co quan, to chuc dang. Cac cap uy, to chuc dang, dang vien kiem diem, tu phe binh va phe binh theo cac noi dung Nghi quyet da neu: ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song; viec thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam; trach nhiem cua cap uy, to chuc dang, tung dang vien va nguoi dung dau ve nhung han che, khuyet diem; nhung han che, yeu kem trong cong tac can bo, nhat la trong dao tao, boi duong, quy hoach, danh gia, bo nhiem, de bat, luan chuyen, bo tri can bo; tinh trang mot so truong hop bo tri can bo khong dung, anh huong den uy tin cua lanh dao, co quan quan ly, den su phat trien cua nganh, dia phuong. Nhung han che, khuyet diem trong thuc hien nguyen tac “tap the lanh dao, ca nhan phu trach”; quyen han va trach nhiem ca nhan trong thuc hien chuc trach, nhiem vu duoc giao.


Cap tren kiem diem truoc de lam guong cho cap duoi noi theo. O Trung uong, tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem, tu phe binh, phe binh truoc, ca nhan Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem, tu phe binh, phe binh sau. O cac tinh uy, thanh uy, co quan truc thuoc Trung uong va cac cap uy, to chuc dang, tap the ban thuong vu, ban can su dang, dang doan, tap the lanh dao co quan kiem diem tu phe binh, phe binh truoc, cac Uy vien Trung uong Dang, Bi thu tinh uy, thanh uy, uy vien ban thuong vu, uy vien ban can su, cap uy vien kiem diem, tu phe binh va phe binh sau (cac Uy vien Trung uong Dang kiem diem, tu phe binh va phe binh tai tap the cap uy, ban can su, dang doan hoac tap the lanh dao noi dang cong tac). Tap the chi uy kiem diem, tu phe binh, phe binh truoc; bi thu, chi uy vien, dang vien kiem diem, tu phe binh, phe binh sau.


Ban To chuc Trung uong phoi hop voi Van phong Trung uong Dang chuan bi noi dung, huong dan thuc hien nghiem tuc Quy che chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong va ban chap hanh dang bo cac cap ve nhung van de lien quan den trach nhiem, quyen han cua cac Uy vien Trung uong Dang (ke ca Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu), cac dong chi uy vien cac cap.


Ban To chuc Trung uong phoi hop voi Uy ban Kiem tra Trung uong va cac co quan chuc nang xay dung co che de hang nam Ban Chap hanh Trung uong gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, ban chap hanh dang bo va gop y kien, the hien su tin nhiem doi voi tap the va tung thanh vien ban thuong vu cap uy cung cap; xay dung quy dinh viec thuc hien lay phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan Dang, Nha nuoc, doan the; doi moi cach lay phieu tin nhiem de danh gia, nhan xet can bo theo huong mo rong doi tuong tham gia.


Nhung nguoi hai nam lien tin nhiem thap, khong du nang luc, khong hoan thanh nhiem vu phai xem xet, cho thoi giu chuc vu, khong cho het nhiem ky, het tuoi cong tac. Thuc hien bo nhiem can bo lanh dao, quan ly chu chot cap tren noi chung phai qua chuc vu lanh dao, quan ly chu chot o cap duoi.


Ban To chuc Trung uong phoi hop voi Uy ban Kiem tra Trung uong, Van phong Trung uong Dang va cac co quan chuc nang xay dung de an quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2020.


Uy ban Kiem tra Trung uong phoi hop, chi dao uy ban kiem tra cac cap thuong xuyen kiem tra, giam sat va hang nam co bao cao ket qua doi voi can bo thuoc dien cap uy minh quan ly trong viec chap hanh cac quy dinh cua Dang va Nha nuoc ve cong tac can bo, Luat Can bo, cong chuc, Luat Vien chuc.


Uy ban Kiem tra Trung uong phoi hop voi Ban Can su dang Chinh phu, Van phong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung, Vien Kiem sat Nhan dan toi cao, Toa an Nhan dan toi cao, Van phong Trung uong Dang, Thanh tra Chinh phu kiem tra, xem xet viec giai quyet nhung vu viec co thong tin hoac don thu phan anh, khieu nai, to cao, nhat la nhung vu viec buc xuc ve dat dai, tham nhung ma du luan xa hoi quan tam.


Ban Dan van Trung uong phoi hop voi Dang doan Mat tran To quoc Viet Nam va cac co quan lien quan nghien cuu, xay dung cac quy che, quy dinh ve: Giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi; co che de Mat tran To quoc, cac doan the chinh tri-xa hoi va nhan dan gop y xay dung Dang, xay dung chinh quyen.


Ban Dan van Trung uong phoi hop voi Ban Can su dang Chinh phu huong dan, kiem tra viec can bo chu chot va can bo dan cu cac cap xay dung, thuc hien ke hoach tiep xuc, doi thoai truc tiep voi nhan dan. Tren co so do, chu dong nam bat tam tu, danh gia, du bao dien bien tu tuong cua can bo, dang vien de co bien phap giai quyet kip thoi.


Ngay 29/2, Hoi nghi lam viec va be mac./.

Tin lien quan

» BCH TU quy dinh 19 dieu dang vien khong duoc lam
» Vi sao phai co Nghi quyet nua ve xay dung Dang?


Huong Thuy (TTXVN)
Viet Bao
Comment :Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
On the second business meeting to fully grasp NQTW 4
Ministry of Government , The People, self-criticism and criticism, the Vietnam Fatherland Front, the umbrella organization, the central executive committee, audit committee, the resolution conference, construction, building the party, the Secretary of Party members, 4
28/2, the national conference of the thorough, implementation of the Central Conference Resolution 4 (XI) "Some urgent issues about the current construction of the Party "continue the work ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngày làm việc thứ hai hội nghị quán triệt NQTW 4

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngày làm việc thứ hai hội nghị quán triệt NQTW 4 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngay lam viec thu hai hoi nghi quan triet NQTW 4 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0