Nen cong khai chat van trong Dang

Nen cong khai chat van trong Dang

“Viec truyen hinh truc tiep chat van tai Quoc hoi luc dau rat kho khan, nguoi ta cung dat van de lo bi mat quoc gia, mat uy tin lanh dao nhung den gio khong ai nhac lai chuyen do nua”, ong Vu Mao, tung la uy vien trung uong 5 khoa, trao doi voi VnExpress.
> Lanh dao phai guong mau tu phe binh va phe binh/ Lay phieu tin nhiem hang nam voi chuc danh trong Dang

- Khong phai toi Hoi nghi trung uong 4 ma viec chat van trong Dang da duoc nhac toi tu nhieu nam qua. Vi sao toi gio van chua thuc hien duoc, thua ong?

- Trong qua trinh hon 80 nam Dang lanh dao cach mang Viet Nam chua tung co tien le ve chat van trong Dang. Song, voi hoan canh hien nay, toi tin rang day la buoc tien rat quan trong, co tinh dot pha trong qua trinh xay dung va chinh don Dang, giup Dang ngay cang vung manh.

Chu truong chat van trong Dang da co 4 nam nay, the hien qua Quyet dinh va Quy che cua Bo Chinh tri. Viec chua thuc hien duoc co nhieu nguyen nhan. Mot la ve mat tam ly con e ngai, chua san sang. Hai la cac quy dinh chua cu the. Ba la chua chi dao quyet liet. Theo toi, can phai nang tu Quyet dinh va Quy che cua Bo Chinh tri thanh Nghi quyet va Quy che cua Ban chap hanh Trung uong Dang. Truoc khi thong qua thi lay y kien rong rai trong cac cap uy, dang tren bao cho nguoi dan tham gia y kien.

- Neu thuc hien, theo ong nen cong khai viec chat van trong Dang toi dau?

- O Quoc hoi, viec chat van va tra loi chat van da truyen hinh, phat thanh truc tiep nhieu nam. Den nay da khang dinh viec lam tren la dung va duoc nhan dan dong tinh vi tinh cong khai, minh bach. Theo toi, viec chat van trong Dang can lam ngay va sau mot thoi gian se tien toi truyen hinh truc tiep cho can bo, dang vien va nhan dan duoc biet. Lam duoc nhu vay se rat co loi cho uy tin cua Dang.

Cung co nguoi nghi ngai, lam nhu vay chang hoa ra bay gio Dang bi dan giam sat, Dang phai bao cao truoc dan? Toi cho rang, nhan dan giam sat thi tot qua chu sao. Vi Dang lanh dao dan, Dang lanh dao toan xa hoi, Dang co quyen rat to thi Dang phai co trach nhiem bao cao truoc dan. Bac Ho noi, can bo, dang vien cua Dang ta la cong boc cua dan thi tai sao chung ta khong cho dan biet nhung viec chung ta lam? Tat nhien, phai co buoc di, cung nhu o Quoc hoi, luc dau rat kho khan, nguoi ta cung dat van de la lo bi mat quoc gia, mat uy tin lanh dao nhung den bay gio khong ai nhac lai chuyen do nua.

Anh: Nguyen Hung.
Ong Vu Mao. Anh: Nguyen Hung.

- Tien hanh chat van trong Dang se khong tranh khoi tinh huong can bo cap duoi truc tiep chat van cap tren. Vay lam sao de tranh tinh hinh thuc va tam ly e ngai?

"Trong cac nuoc xa hoi chu nghia chua tung co, nhung trong dang cong san cua cac nuoc tu ban, trong he thong da dang thi co chat van. Dang ta la dang day dan kinh nghiem, di tien phong trong phong trao cong san quoc te, neu lam duoc viec nay se neu duoc tam guong, mo hinh, bai hoc kinh nghiem rat tot cho quoc te", ong Vu Mao noi.
- O Quoc hoi, hoat dong chat van luc dau rat co yeu to tam ly. Sau nay, qua qua trinh van dong, trao doi, nhan thuc day du hon thi vuot len duoc. Diem khac nua la mot dai bieu Quoc hoi o dia phuong, o co so, hoac nguoi ngoai Dang, khong bi rang buoc chuc quyen thi nguoi ta co the noi thang than, manh dan chat van bo truong. Ong bo truong cung khong lam hai gi duoc co giao vien o tinh kia vi the nen viec chat van khong bi qua khien cuong.

Trong Dang thi co phan hoi khac, vi du cung la uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang, phan lon la quen biet nhau, nhieu dong chi sau nang nghia tinh anh em dong doi, hang ngay gap nhau, bat tay nhau chang nhe bay gio chat van? Ma tra loi chat van minh chua chap nhan duoc thi chang le chat van nua, nhu the co cang thang qua khong? Ve mat tam ly, chat van uy vien Bo Chinh tri, chat van Tong bi thu kho lam. Cho nen yeu to tam ly o day hoan toan dung va quan trong. Vay lam gi de nguoi ta vuot duoc yeu to tam ly nay?

Giai phap thu nhat, trong Quy che phai ghi ro, truoc khi ve du hoi nghi Ban chap hanh Trung uong Dang, moi dong chi uy vien Trung uong phai lay y kien can bo dang vien, quan chung noi minh cong tac. Neu la bi thu tinh uy thi phai lay y kien trong cap uy, tham chi phai xuong mot vai co so tiep xuc voi quan chung. Neu dong chi uy vien Trung uong la bo truong, chu nhiem Uy ban cua Quoc hoi cung lam tuong tu. Nhu vay, bao gio dong chi cung co mot ban kien nghi cua dang vien va cong dan trong pham vi lien quan toi dong chi de mang ve hop Trung uong. Tren co so do, dong chi chon ra van de de chat van. Luc do mot phan yeu to tam ly se giai quyet duoc, tuc la toi khong chat van theo y kien ca nhan ma la tap hop y kien, nguyen vong, kien nghi cua dang vien, cua cu tri noi toi cong tac.

Thu hai, trong Quy che, can quy dinh uy vien Trung uong moi nam phai chat van it nhat mot lan. Nam nam trong nhiem ky co 5 lan gui chat van. Neu khong lam tuc la co khuyet diem, khong sau sat, khong lam tron trach nhiem cua uy vien Trung uong. Cu gui chat van, sau do neu Trung uong coi day la noi dung quan trong, the hien tinh chien dau cua Dang thi sap xep 1-2 ngay de to chuc chat van va tra loi.

Thu ba, nhu toi da noi, nen tung buoc cong khai va tien toi truyen hinh truc tiep. Mo rong tung buoc mot nhu Quoc hoi. Toi tin la lam vay hieu qua se cao hon va duoc nhan dan dong tinh.

- Ben canh chat van, Nghi quyet trung uong 4 cung nhac den quy dinh viec lay phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh lanh dao trong co quan Dang, Nha nuoc, doan the. Ong binh luan gi ve diem moi nay?

- Day la the hien su quyet tam cua Dang, nhung khi suy nghi sau va hinh dung toi quy trinh va thu tuc de lam thi toi thay nen can nhac ky. Theo toi, trong nhiem ky 5 nam, chi khi trong qua trinh lam viec cua can bo co van de gi thi moi dua ra de xem xet hoac trong truong hop co nhieu kien nghi cua cap duoi. Bo phieu tin nhiem la mot quy trinh, thu tuc rat quan trong, chung ta dong loat lay phieu tat ca thi de dan den mot cach lam mang tinh hinh thuc.

Ngay o Quoc hoi, viec bo phieu tin nhiem da duoc quy dinh tu lau nhung chua thuc hien duoc. Co nhung nguyen nhan sau: Mot la bi rang buoc boi quy dinh co it nhat 20% so dai bieu de nghi bo phieu tin nhiem. Nguyen tac trong Quoc hoi la khong duoc di van dong nen viec tim duoc 20% so phieu la dieu khong hien thuc. Thu hai, la phai duoc mot uy ban de nghi bo phieu tin nhiem, thi quy dinh nay cung rat kho thuc hien.

Mot vi du cu the la, khi toi lam Chu nhiem Uy ban Doi ngoai thi khong nghi toi viec de nghi bo phieu bat tin nhiem voi Bo truong Ngoai giao. Vi co gi toi nhac nho ong ay, vi toi voi ong ay cung trong Trung uong, ma cung la ban be, la dong chi. Thuc te toi da nhac nho Bo Ngoai giao va ca nhan Bo truong Ngoai giao nhieu van de va yeu cau cac dong chi do khac phuc. The con bao toi dua Bo truong Ngoai giao ra bo phieu tin nhiem thi toi cam thay viec lam do kho lam!

Cho nen, ve mat tam ly, ve mat co che deu kho ca. Cuoi cung Quoc hoi chua thanh cong trong bo phieu tin nhiem. Bay gio lai dat van de Trung uong Dang bo phieu tin nhiem, thi theo toi phai can nhac rat ky. Hon nua, chu truong nay con lien quan toi ngon tu. Khong nen dung cum tu “lay phieu tin nhiem”. O Quoc hoi cung vay, theo toi thuc chat phai la “bo phieu bat tin nhiem” cho dung ban chat van de. Tuc la khi co van de thi moi bo phieu bat tin nhiem, chu con bay gio hang nam, trong Dang bo phieu tin nhiem voi tat ca thanh vien la van de rat lon. Toi hinh dung quy trinh va thu tuc cua cong viec nay khong don gian va ton nhieu cong suc ma hieu qua chua chac da cao.

- Phe binh va tu phe binh la giai phap duoc nhan manh trong Nghi quyet trung uong 4. Ong danh gia the nao ve giai phap tung duoc neu ra nhieu lan nay?

- Tai sao phe va tu phe neu ra tu lau ma khong lam duoc, boi chung ta khong quyet liet. Lan nay Trung uong Dang thong nhat phe, tu phe tu tren xuong, Bo Chinh tri, Trung uong phai di dau, toi rat dong tinh.

Tuy nhien, bay gio can phai lam thuc, phe binh trong tung cap mot nhung cung phai tinh toi viec cho dang vien, cho dan biet toi dau. Lau nay sinh hoat trong Dang thuong la kin dao, o dau biet day thoi. The nen moi co chuyen dan tinh ban tan ngoai le hoi nhieu. Theo toi co dieu rat te nhi, viec cong khai o Quoc hoi da la kho, con viec cong khai o Dang cang kho hon.

Vay giai phap o day la gi? Tot nhat la phai co su minh bach, cong khai. Nhu viec ke khai va cong khai tai san. Tren co so do viec tu phe binh va phe binh moi co suc song. Vi ong tai san nhieu thi lay dau ra? Ke khai phai co giam sat. Phe va tu phe thi toi nhat tri va phai lam quyet liet, nhung dong thoi kem theo chu truong do phai co bien phap mang lai hieu qua. Nhu vay phai co minh bach cong khai, den do nao thi can nhac cho hop ly de dam bao tinh hieu qua.

Ong Vu Mao sinh nam 1939, la uy vien trung uong Dang 5 khoa 5, 6, 7, 8, 9. Ong tung dam nhiem cuong vi Chanh Van phong Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Doi ngoai Quoc hoi.

Nguyen Hung thuc hien

Y kien ban doc

Dieu can lam

Theo toi, truoc moi ky hop cac co quan Dang can cong khai lay y kien dong gop cua can bo, quan chung tren ca nuoc voi moi dong chi uy vien trung uong Dang, tong hop thanh cac noi dung yeu cau ca nhan tra loi, sau do moi la chat van cua cac uy vien voi nhau (nhu Quoc hoi)

Dang ta phai cong minh

Dang ta phai la mot dang cong minh va trong sach thi moi thuc hien duoc cac muc tieu da de ra!

Nen cong khai viec chat van

Viec cong khai chat van trong Dang la can thiet va da du chin muoi de thuc hien. Neu nhu truoc day viec cong khai khuyet diem cua can bo dang vien, nhat la can bo lanh dao co the bi cho la noi xau, boi den thi den nay, Nghi quyet 4 da cong khai chi ro nhieu ton tai, khuyet diem cua mot bo phan khong nho dang vien, ke ca dang vien giu vi tri lanh dao, duoc nguoi dan rat dong tinh, ung ho. Nen cong khai truyen hinh viec chat van trong dang de nguoi dan cung tham gia giam sat. Uy tin cua Dang trong long dan se cao hon, vai tro lanh dao cua Dang se tot hon neu NQ4 duoc thuc hien tot.

y kien

Toi rat dong tinh voi bac Vu Mao, Dang ta la luc luong lanh dao va dai dien cho nhan dan, vay dan phai co quyen hieu biet ve cac van de Dang dang lam. Minh bach moi dem lai dan chu thuc su, ma khong the giai quyet noi bo, xau che tot khoe. Dang muon trong sach phai co cac bien phap giam sat cua dan, cua cac hanh lang phap ly va cac che tai cua phap luat. Hay minh bach moi hanh dong, Dang se la cua dan va vung manh.

can cong khai

Neu ai cung dong tinh ung ho chu truong chong tieu cuc thi can gi phai so cong khai viec chat van truoc dien dan. Dac bet nhung nguoi dang vien phai tien phong guong mau phai lam guong cho quan chung noi theo . neu chung ta la nguoi tot khong tham o, tieu cuc .... thi khong phai so gi ca . neu lam duoc nhu nghi quyet va bai phat bieu cua tong bi thu nguyen Phu Trong toi tin chac rang doi ngu dang vien, can bo cac cap tung buoc se trong sach hon, nan tham o, tieu cuc tung buoc se duoc han che , se lay lai duoc niem tin cua nhan dan vao dang .

Toi rat mung

Quyet tam lam trong sach doi ngu cua Dang la viec phai lam ngay, de co hieu qua cao thi cong tac phe binh va tu phe binh phai nghiem tuc, tinh cong khai trong moi hoat dong, dac biet la trong chat van phai duoc coi trong. Nhung vu dang vien vi pham nghiem trong chinh sach che do Nha nuoc phai duoc xu ly thich dang, nhung nguoi tot phai duoc bao ve, duoc neu guong. Toi rat mong va hy vong cho su phat trien tot dep cua xa hoi ta.

CONG KHAI - MINH BACH

Viec phe va tu phe binh doi hoi phai cong khai, co nguoi giam sat ro rang - minh bach !

Noi can di doi voi lam

Day chinh la dieu Bac Ho day cho can bo, dac biet la can bo Dang.

Nhat tri voi bac Vu Mao

Toi hoan toan nhat tri voi y kien cua ong Vu Mao. Ta da tung dua ra ly thuyet: dan biet dan ban, dan lam, dan kiem tra. Nhung khi dan moi kiem tra mot ti , ta da ngai roi, thi la ta dang mau thuan voi ta

Huong ung dan chu cong khai trong Dang

Toi hoan toan ung ho, nen dua ra mot tieu chi de the hien vao Dang kho, doi hoi nhan thuc cao, dung cam dau tranh phe binh, khong xung dang thi dua ra khoi Dang.

Viet Bao
Comment :Nen cong khai chat van trong Dang
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tiêu đề

ăn mày dĩ vãng 2012-03-01 17:15

   0

Muốn làm trong sạch Đảng thì Đảng nên cho người dân tham gia nữa chứ, chứ chỉ dựa vào "tinh thần tự giác" của cán bộ Đảng viên thì thì sẽ chẳng bao giờ làm được đâu.
Người dân bây giờ cũng cần biểu thị sự đồng tình đối với Đảng nữa chứ,Đảng không dựa vào dân thì dựa vào ai,dân là tai mắt là sức mạnh của Đảng mà...
Trong Đảng bây giờ cũng có người giàu kẻ nghèo, lối sống tha hóa.suy thoái tinh thần đạo đức cách mạng của một bộ phận không nhỏ Đảng viên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng trong khi đó dân biết nhưng dân chỉ cam chịu mà thôi vì chưa có luật biểu thị sự đồng tình vì dân rất sợ đụng chạm đến sai phạm của chính quyền hay nói đúng hơn là"người dân bị cô lập trong những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của của chính mình trước sai phạm của chính quyền cơ sở

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nen cong khai chat van trong Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nen cong khai chat van trong Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nen cong khai chat van trong Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
'should be openly questioned in the Party "| National Assembly Standing Committee, the committee finance, interest rates, the Committee, the Treasury, late payment, business, tax, similar or, opinions, one year, fines, calculated, to |.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: ‘Nên công khai chất vấn trong Đảng"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet ‘Nên công khai chất vấn trong Đảng" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nen cong khai chat van trong Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Nen cong khai chat van trong Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nen cong khai chat van trong Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0