Nang cao hon chat luong cong tac bao chi nam 2013

Nang cao hon chat luong cong tac bao chi nam 2013

Tags: Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong, Thuong truc Ban Bi thu, Hoi Nha Bao Viet Nam, chat luong cong tac, co quan chu quan, hoi nghi can bo, bo chinh tri, ban tuyen giao, Le Hong Anh, bao chi, nam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang 19/3, Hoi nghi can bo bao chi toan quoc trien khai nhiem vu trong tam nam 2013 do Ban Tuyen giao Trung uong, Bo Thong tin Truyen thong va Hoi nha bao Viet Nam phoi hop to chuc da khai mac tai Ha Noi.

Ong Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang; ong Dinh The Huynh, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong du va chi dao hoi nghi.

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu Trung uong Dang, phat bieu chi dao hoi nghi, Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh danh gia cao noi dung Bao cao cong tac bao chi nam 2012, nhiem vu phuong huong nam 2013 cua Ban Tuyen giao Trung uong, Bo Thong tin va Truyen thong, Hoi Nha bao Viet Nam.

Thuong truc Ban Bi Thu nhiet liet chuc mung, bieu duong thanh tich cua cac co quan bao chi va toan the nhung nguoi lam bao ca nuoc.

Thuong truc Ban Bi Thu nhan manh, nam 2012, trong boi canh dat nuoc vua co nhung thuan loi co ban, vua phai doi mat voi nhieu kho khan thach thuc, bao chi va nhung nguoi lam bao cach mang da co nhung dong gop rat quan trong vao thanh tuu chung cua dat nuoc. Bao chi da tap trung tuyen truyen dua Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, cac nghi quyet cua Trung uong (khoa XI) di vao cuoc song.

Nhat la Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 (khoa XI) gan voi Chi thi 03 cua Bo Chinh tri tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; tuyen truyen viec to chuc lay y kien nhan dan ve Du thao sua doi Hien phap 1992; Ket luan Hoi nghi Trung uong 3 (khoa XI); Nghi quyet 11/NQ-CP cua Chinh phu ve nhung giai phap chu yeu tap trung kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, tai co cau nen kinh te; Nghi quyet 01/NQ-CP va 02/NQ-CP cua Chinh phu ve nhung giai phap ho tro thi truong, thuc day san xuat kinh doanh...

Thuong truc Ban Bi Thu khang dinh bao chi tiep tuc phat huy vai tro tich cuc gop phan vao viec dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, tieu cuc va cac te nan xa hoi.

Bao chi tich cuc dau tranh phan bac thong tin va luan dieu sai trai cua cac the luc thu dich, phan tu co hoi chinh tri loi dung dan chu, nhan quyen, dan toc, ton giao de xuyen tac chong pha Dang, Nha nuoc va nhan dan ta, chia re khoi dai doan ket toan dan toc.

Cac co quan bao chi tang cuong trien khai cong tac thong tin, tuyen truyen bao ve chu quyen, lanh tho, bien dao thieng lieng cua To quoc, giu gin moi truong hoa binh, on dinh, hop tac de phat trien dat nuoc. Qua do, cung co, tang cuong niem tin cua can bo, dang vien, cac tang lop nhan dan doi voi Dang va Nha nuoc, gop phan xay dung, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang, xay dung Nha nuoc va he thong chinh tri trong sach, vung manh.

Ben canh nhung ket qua da dat duoc, Thuong truc Ban Bi thu da thang than neu ro nhung han che, thieu sot, khuyet diem cua bao chi.

Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh de nghi hoi nghi tap trung thao luan nghiem tuc ve thuc trang tinh hinh, phan tich sau sac nguyen nhan, de ra cac giai phap that cu the, thiet thuc, kha thi de khac phuc ngay va triet de nhung han che, thieu sot, khuyet diem do, de hoan thanh tot cong tac thong tin, tuyen truyen nam 2013 va trong thoi gian toi.

Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh nhan manh nam 2013, tinh hinh the gioi, khu vuc tiep tuc dien bien phuc tap, ben canh nhung thoi co, thuan loi co ban, dat nuoc tiep tuc phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc.

Cac co quan bao chi va nhung nguoi lam bao can nhan thuc ro boi canh, tinh hinh, xac dinh cac muc tieu, nhiem vu trong tam nam 2013 - nam ban le thuc hien cac muc tieu, nhiem vu, ke hoach 5 nam 2011-2015.

Cung voi cac co quan chi dao, quan ly va co quan chu quan bao chi, cap uy, to chuc dang, ban bien tap, tong bien tap, giam doc, tong giam doc cua co quan bao chi va moi phong vien bao chi can de cao trach nhiem trien khai thuc hien tot nhiem vu chinh tri cua minh.

Bao chi phai nam vung va tuyen truyen sau rong, kip thoi, co hieu qua duong loi, chu truong cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, bam sat nhiem vu cong tac tu tuong, tich cuc tuyen truyen, co vu thanh tuu cua cong cuoc doi moi.

Cac co quan bao chi coi trong dung muc viec phat hien, bieu duong nhan to moi, dien hinh tien tien; tich cuc dau tranh, gop phan ngan chan va tung buoc day lui tham nhung, lang phi, quan lieu, cac tieu cuc va te nan xa hoi; phan bac co hieu qua nhung thong tin, quan diem sai trai, phan dong, thu dich, bao ve vung chac tran dia tu tuong cua Dang.

Bao chi tiep tuc phat huy tiem luc va uu diem, khac phuc cac yeu kem, khuyet diem, nang cao chat luong tu tuong, tinh hap dan, mo rong doi tuong doc gia, vuon len hien dai ve mo hinh to chuc hoat dong, ve co so vat chat, ky thuat va cong nghe.

Bao chi tiep tuc day manh tuyen truyen Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang; cac nghi quyet, chi thi, ket luan cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac van ban quy pham phap luat cua Nha nuoc, nhat la tuyen truyen ve to chuc lay y kien nhan dan doi voi Du thao sua doi Hien phap nam 1992; Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” gan voi viec day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, cac giai phap kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, dam bao an sinh xa hoi, doi moi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te voi nhung hinh thuc sang tao, sinh dong, co hieu qua, dung dinh huong...

Cung voi do, bao chi can tich cuc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, cac hien tuong tieu cuc xa hoi; thuc hien tot chuc nang phan bien tren tinh than khoa hoc, xay dung; mo rong giao luu quoc te ve truyen thong; to chuc cac hoat dong xa hoi thiet thuc, hieu qua.

Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh de nghi can coi trong, cham lo cong tac xay dung Dang trong cac co quan bao chi; de cao trach nhiem dang vien cua nguoi lam bao, nhat la nguoi giu cuong vi lanh dao; chu trong giao duc chinh tri, tu tuong, nang cao dao duc nghe nghiep, loi song cho doi ngu phong vien, bien tap vien. Cac cap uy, to chuc dang co quan bao chi va co quan chu quan bao chi tang cuong cong tac kiem tra, giam sat doi voi to chuc dang va dang vien cua co quan bao chi trong viec thuc hien nhiem vu chinh tri cua tap the va ca nhan.

Trong qua trinh trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang va trong sinh hoat dang thuong ky, can bo, dang vien, to chuc dang trong cac co quan bao chi can kiem diem tu phe binh nghiem tuc, xac dinh ro phuong huong, giai phap khac phuc nhung han che, thieu sot lien quan trach nhiem chinh tri cua tung phong vien, bien tap vien va can bo, dang vien trong co quan.

Ban Tuyen giao Trung uong, Ban Can su Dang bo Thong tin va Truyen thong, Dang doan Hoi Nha bao Viet Nam can phoi hop tot hon voi cac nganh, cac cap, cac co quan lien quan trong viec cung cap va trao doi thong tin, tren co so do, chi dao, dinh huong kip thoi cong tac thong tin, tuyen truyen, nhat la doi voi nhung van de quan trong, phuc tap, nhay cam ve doi noi, doi ngoai de dam bao tinh thong nhat va tinh kip thoi cua cac thong tin tren bao chi.

Cung voi do, tiep tuc trien khai danh gia ket qua thuc hien mot so nghi quyet, chi thi, ket luan cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve cong tac bao chi; hoan thanh cac de an, de tai lien quan den cong tac bao chi trinh Bo Chinh tri, Ban Bi thu va Chinh phu ban hanh, sua doi, bo sung nhung quy dinh can thiet de giai quyet nhung van de thuc tien bao chi dat ra.

Cac co quan chuc nang, co quan chu quan va co quan quan ly bao chi can tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve bao chi; khen thuong kip thoi nhung tap the, ca nhan lam tot, xu ly nghiem tuc, cong minh voi cac sai pham cua bao chi.

Tai hoi nghi, cac dai bieu da nghe Bao cao tong hop cua Ban Tuyen giao Trung uong, Bo Thong tin va Truyen thong, Hoi Nha bao Viet Nam ve tinh hinh cong tac bao chi nam 2012, mot so nhiem vu trong tam nam 2013; nghe cac tham luan cua dai bieu dai dien cac ban, bo, nganh, doan the, co quan chu quan bao chi, co quan bao chi ca nuoc.

Cac dai bieu da tap trung phan tich, lam ro nhung han che, thieu sot chu yeu trong cong tac bao chi nam 2012, neu cac bai hoc kinh nghiem va ban cac giai phap khac phuc; xac dinh phuong huong, muc tieu, nhiem vu cong tac bao chi nam 2013 va cac giai phap nang cao chat luong, hieu qua cong tac tuyen truyen.

Theo chuong trinh, buoi chieu, cac dai bieu tiep tuc thao luan. Truong ban Tuyen giao Trung uong Dinh The Huynh se phat bieu ket luan hoi nghi. TTXVN tiep tuc thong tin ve noi dung hoi nghi.

Tinh den thang 2/2013, ca nuoc co 812 co quan bao chi in voi 1.084 an pham; 74 bao, tap chi dien tu, 336 mang xa hoi, 1.174 trang thong tin dien tu tong hop; 67 dai phat thanh, truyen hinh Trung uong va dia phuong; 172 kenh chuong trinh phat thanh va truyen hinh quang ba... Ca nuoc co gan 17.000 nha bao duoc cap the hanh nghe, hang tram phong vien dang hoat dong bao chi chuan bi den thoi han cap the; hon 19.000 hoi vien Hoi Nha bao Viet Nam.

TTXVN
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Tìm hiểu: Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong, Thuong truc Ban Bi thu, Hoi Nha Bao Viet Nam, chat luong cong tac, co quan chu quan, hoi nghi can bo, bo chinh tri, ban tuyen giao, Le Hong Anh, bao chi, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nâng cao hơn chất lượng công tác báo chí năm 2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nang cao hon chat luong cong tac bao chi nam 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin Nang cao hon chat luong cong tac bao chi nam 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nang cao hon chat luong cong tac bao chi nam 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0