Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy

Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >> - Nam 2011, nganh y te de lai dau an dam tren cac phuong tien truyen thong dai chung ve nhung chinh sach, cuoc van dong lien quan den y duc bac sy. Tu cau chuyen y duc bac sy, mot loat cac van de khac da duoc xoi xao, mo xe de tim ra nguyen nhan, giai phap, trong do dang chu y la nhan dinh cua cac chuyen gia cho rang he thong y te Viet Nam dang bi roi nhieu giua cong va tu. Can mot su thay doi triet de de cai thien chat luong kham chua benh, nang cao thu nhap bac sy va diet tan goc nan phong bi benh vien.

Ngoai ra, nganh y te cung nong voi dich tay chan mieng, hanh hung bac sy, sai pham tai cac phong kham tu nhan Trung Quoc va van de tang vien phi duoc xoi len vao thang 9/2011.

5 benh vien cam ket “noi khong voi phong bi”

Nam 2011, nganh y te nong chuyen y duc bac syBac sy cua BV Viet Duc dang cham soc benh nhan (Anh: Cam Quyen)

Bat dau tu thang 9/2011, 5 benh vien lon nhat tai Ha Noi da duoc chon de “thi diem” trien khai Quy tac ung xu nang cao Y duc, trong do co noi dung: “Noi khong voi phong bi”.

5 benh vien duoc Bo Y te chon thi diem de thuc hien trien khai Quy tac ung xu, nang cao Y duc (trong do co noi dung “noi khong voi phong bi”) gom: Benh vien Bach Mai, benh vien Viet Duc, benh vien E, benh vien Phu san TW va benh vien K.

Nhieu nguoi dat cau hoi ve tinh kha thi cua phong trao nay, khi lau nay viec dua va nhan phong bi da tro thanh chuyen thuong ngay o cac benh vien tuyen tren. Mac du cac benh vien deu khang dinh tu lau da ra soat gat gao nan nhan phong bi cua nhan vien y te, nhung thuc te ngay ca sau khi ky cam ket tren, chuyen benh nhan, nguoi nha dua tien cho bac si, y ta van tiep dien kha pho bien.

Chinh nhung nguoi trong nganh y cung co y kien trai chieu. Khong it bac si cho rang "phong bi hoi lo thi khong, cam on thi duoc" va muon cham dut nan nay, cabenh nhan cung phai kien quyet noi "khong". Cac bac si cung thua nhan, te phong bi khong the mot som mot chieu cham dut.

Tien si, bac si Tran Tuan – Giam doc Trung tam Nghien cuu va dao tao phat trien cong dong (thuoc Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam) cho rang chuyen phong bi benh vien noi rieng va y duc xuong cap noi chung co nguyen nhan sau xa tu cau truc nganh y te cua ta hien nay rat nhieu loan va no khong con phu hop trong hoan canh moi.

"Diet" phong bi, "nang" y duc: Van loay hoay!

Bac si da quen voi “van hoa phong bi”?

"Benh nhan dua phong bi, toi lam sao tu choi?"

"Van co bac sy tu choi phong bi day!"

Tu su nhoi long cua bac si ve "phong bi"

Sau 1 nam, bac si "sach" se "nghien" phong bi

Phong bi benh vien: Dua khong kheo bi "an mang"

Vi sao bac si "noi khong voi phong bi"

Dien dan VietNamNet: Nganh y te VN dang roi nhieu he thong

Ong Tuan phan tich su nhieu loan nay tren hai phuong dien:

Thu nhat: Khi chuyen sang nen kinh te thi truong, diem manh ro ret la tao ra su canh tranh binh dang trong khuon kho phap luat nhat dinh nham phat huy toi da nguon luc trong xa hoi de phuc vu chinh cac nhu cau cua xa hoi do song nhuoc diem cua no la no se lam phat sinh tinh trang ke manh chen ep ke yeu.

Doi voi dich vu y te, diem nay rat ro ret. Linh vuc y te co dac thu la nguoi dan khong tu danh gia, xac dinh duoc nhu cau va chat luong dich vu ma minh duoc thu huong. Nhu cau va chat luong dich vu y te do chinh nha cung cap dich vu quyet dinh (tuc la cac bac sy, cac co so kham chua benh).

O Viet Nam, khong co to chuc trung gian doc lap giam sat chat luong dich vu y te. Nhu vay la viec kham chua benh va dieu tri la khong the khach quan. Va tren thuc te la ben cung cap dich vu (bac sy, benh vien) se tan thu va de ra mot loat he qua nhu lam dung ky thuat, chat luong dieu tri chay theo dong tien, vv…

Thu hai: Khi day nganh y te vao kinh te thi truong, ngoai cac co so y te tu nhan ra doi thi phan y te cong lap con lai van hoat dong theo co che bao cap, phan chia theo cac tuyen va dau tu kinh phi theo cac tuyen.

Dieu do dan toi he qua la benh vien tuyen nao chi duoc gioi han lam cac chi tieu ky thuat tuong ung voi tuyen. Khi do, no vua khien cho tuyen tren luon luon duoc phat trien (va kim ham tuyen duoi), no vua tao cam giac cho nguoi dan la chi co tuyen tren moi thuc hien duoc cac ky thuat phuc tap.

Cong voi dieu kien giao thong va thong tin tot thi viec nguoi benh di len tuyen tren la tat yeu khien tuyen tren qua tai. Tu day, nguoi dan ganh dua nhau de co the duoc su dung dich vu tot. Nan phong bi va y duc co dieu kien tot de nay sinh va phat trien tu do.

"Ngay xua tre em mo lam BS, nhung bay gio..."

Phong bi BV: "Cam on" dong loat la co van de!

Can bo phan kiem dinh doc lap chat luong y te

Tai buoi toa dam ve y duc va phong bi benh vien do bao VietNamNet to chuc, ong Tran Tuan Giam doc Trung tam nghien cuu va dao tao phat trien cong dong – RTCCD (thuoc Lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat VN) da de xuat thanh lap bo phan giam sat chat luong y te doc lap, huong ve phia nguoi benh, ho tro ho danh gia nhu cau cham soc y te va chat luong dich vu ho duoc thu huong.

Theo ong Tran Tuan, bo phan nay se hoat dong doc lap voi tat ca cac ben de giai quyet duoc bai toan chenh lech thong tin giua bac sy va nguoi benh, tu do tao ra co so de dep bo dan nhung bieu hien vi pham y duc rat pho bien hien nay nhu: Lam dung xet nghiem, ke don thuoc vo toi va, …

Ong Tran Tuan da dua ra nhung phan tich, nhan dinh de chung minh rang chuyen khong cong bang va tham nhung trong y te Viet Nam hien nay la tat yeu, boi ben cung ung dich vu (benh vien, bac sy) hoan toan tu quyet tat ca cac van de (nhu nhu cau, muc do) cham soc y te cua ben nhan dich vu (nguoi benh).

Trong boi canh cac bien phap giam sat cua ta chua tot, va quan trong hon la che do dai ngo chua xung dang, can bo y te se “lam dung” ky thuat, thuoc thang de kiem loi.Vi the, theo ong Tran Tuan, can thiet phai lap ra bo phan giam sat doc lap de huong toi mot nen y te minh bach, lay do lam co so de quan tri, nang cao y duc.

Y duc va phong bi BV: Can tieng noi doi trong?

Nganh y quyet tang vien phi

Thang 9/2011, van de tang vien phi mot lan nua lai ham nong du luan khi Bo Y te trinh bay tom tat thong tin ve viec thuc hien chu truong doi moi co che tai chinh va dieu chinh gia vien phi o cac don vi y te cong lap; Ket qua thuc hien viec thu mot phan vien phi thoi gian qua; … va the hien quyet tam tang vien phi trong thoi gian toi.

Bo Y te cung neu rat ky ve cac ton tai trong van de vien phi hien nay va dua ra nhieu ly le phan tich de thay duoc su can thiet phai dieu chinh khung gia vien phi. Dac biet, truoc cac y kien phan hoi ve cach xay dung khung gia moi, Bo Y te con neu lai qua trinh xay dung khung gia voi su tham gia cua nhieu Bo, Ban, Nganh de chung minh su khach quan cua khung gia moi.

Tuy nhien, den thoi diem muon tang vien phi, Bo Y te van chua dua ra cac giai dap thoa dang cho nhung cau hoi nhu: Cong khai minh bach tai chinh cua cac benh vien, dac biet benh vien tuyen trung uong; Tinh khoa hoc, hop ly cua khung gia vien phi moi; Bai toan mo rong doi tuong tham gia BHYT va lo trinh thuc hien BHYT toan dan; Chinh sach ho tro nguoi ngheo.

Hien khung gia vien phi moi chua duoc thong nhat.

“Can cong khai tai chinh BV khi tang vien phi”

Du thao vien phi con “bat on”

Tranh cai nay lua ve viec tang vien phi

Thue chuyen gia nuoc ngoai tham dinh vien phi?

Benh nhan BHYT cung "sot vo" vi vien phi tang

Nong trong tuan: Xon xao vien phi

Tang vien phi, lo cho dan ngheo chua co BHYT

Tang vien phi, nen hay chua?

Bo truong "chiu trach nhiem" khi tang vien phi

Bo Y te muon duoc ung ho tang vien phi

Dich tay chan mieng hoanh hanh, dia phuong khong cong bo dich

Nam 2011, nganh y te nong chuyen y duc bac syNam 2011, dich tay chan mieng hoanh hanh, nhieu dia phuong khong cong bo dich (Anh: VietNamNet)

Xuat hien tu vai nam truoc, nhung den nam nay benh tay chan mieng moi bung phat manh, lan rong tren ca nuoc va tro thanh noi lo cua tat ca ong bo ba me.

Thang 8, benh lan ra 49 dia phuong, voi hon 29.000 ca, 79 tre tu vong, thi den thang 11, ca nuoc da ghi nhan hon 90.000 truong hop mac benh voi 153 em be tu vong. Hang loat truong hoc tai o cac 3 mien Bac, Trung, Nam phai dong cua vi benh lay lan chong mat.

Cac chuyen gia va cac bac si da canh bao ve viec da den luc nganh y te cong bo dich.Tuy nhien, trong nhung thang cao trao do, hau nhu tat ca dia phuong deu khang dinh benh van nam trong tam kiem soat, chua can thiet phai cong bo dich.

Thang 11, Ninh Thuan la tinh duy nhat "can dam" ra tuyen bo nay, toan bo nhan luc tap trung cho viec dap dich. Giua thang 12, tinh cong bo het dich.

Bo Y te cho rang quyen cong bo dich la cua cac dia phuong va dua ra huong dan cu the, song nhieu chuyen gia cho rang, ban than Bo Y te cung chua dong tot vai tro dau tau, gop phan khien benh lan nhanh kho kiem soat.

Cac tinh quyet khong cong bo dich tay chan mieng!

Them nhieu tinh phai cong bo dich tay chan mieng?

Nganh y te lung tung truoc dich tay chan mieng?

So lieu giat minh ve dich tay chan mieng

"Chung toi quyet khong cong bo dich tay chan mieng!"

Da co dia phuong cong bo dich tay chan mieng

Hang tram thac mac ve "tay chan mieng" duoc giai dap

Bo truong Y te: Dich tay chan mieng dang o dinh

Bo truong Y te "sot ruot" voi dich tay chan mieng

Bac sy lien tiep bi hanh hung

Nam 2011 la nam "ky luc" cua nganh y ve so vu xung dot giua benh nhan voi bac si cung nhu so don khieu kien thay thuoc. Hang loat bac si bi nguoi nha benh nhan tan cong tai noi lam viec, nhu nhan vien cap cuu o Benh vien Bach Mai bi chui mang, dap vao bung, bac si benh vien da khoa Vu Thu (Thai Binh) bi dam chet, mot so nguoi bi ruot danh... khien nhung nguoi lam nghe y hoang mang.

"Minh lam nghe cuu nguoi ma khong duoc ai bao ve", mot bac si bay to. Tuy nhien, mot so nguoi cho rang nhung hanh dong tren la do tuc nuoc vo bo, vi su giao tiep khong tot, thai do vo trach nhiem cua nhung nguoi lam nghe y.

Nam qua cung chung kien hang chuc vu kien tung lien quan den y duc va chuyen mon cua nguoi thay thuoc, de lai nhung hau qua nghiem trong nhu thai phu tu vong, nguoi benh phai cua chan, hay benh nhan mo than trai lai cat bi luon ca than phai...Trong da so vu viec, ket luan cuoi cung cua co chuc nang cung khang dinh phan loi khong nho thuoc ve phia benh vien, trong do bao gom ca su tac trach, thai do lo la, lan trinh do chuyen mon... cua nguoi thay thuoc.

Kinh hoang loi ke vu bac sy bi dam chet

Ke giet bac sy o Thai Binh tran tinh trong nuoc mat

Sai pham nghiem trong tai cac phong kham tu nhan Trung Quoc

Gia kham chua benh "tren troi", quang cao mot dang, thuc te mot neo... la nhung thuc te duoc ghi nhan tai khong it phong kham co yeu to nuoc ngoai o ca Ha Noi va TP HCM nam qua, khien nhieu nguoi buc xuc.

Tu don khieu nai cua mot nu cong nhan ve viec chi phai ton toi 12 trieu dong cho 4 ngay dieu tri phu khoa tai mot co so o Thai Thinh, So Y te Ha Noi da vao cuoc kiem tra. Ket qua, trong so 13 phong kham co yeu to nuoc ngoai, thanh tra so da xu phat 7 co so.

Hai bac si nguoi nuoc ngoai kham chua benh ve san phu khoa, tri bi phat hien hanh nghe khi chua co giay phep.Tuy nhien, sau khi bi "tuyt coi", mot so phong kham nay van tiep tuc "chem" khach. Trong dot tai kiem tra giua thang 11, Thanh tra So Y te Ha Noi lai phat hien sai pham tai 2 co so va tiep tuc xu phat.

Tai TP HCM, So Y te cung nhan duoc nhieu phan anh buc xuc cua nguoi dan ve viec khong it phong kham luong y khong deo bien ten, chi hoi qua quyt benh nhan ma so tien tam ung dieu tri lai cao. Mot so phong kham hoat dong va quang cao do luong y nuoc ngoai dam trach nhung khong co phep hoat dong.

Xu manh cac phong kham tu “cat co” benh nhan

Phong kham tu “cat co” benh nhan

Ngoc Anh (Tong hop)

Viet Bao
Comment :Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
2011, hot health doctors about medical ethics
Hanoi, Tran Tuan, Vietnam, modern media, the media, the quality of services, media services medical and health sector, health, medical care, Health Department, hospital fees, in
2011, the health sector left their mark deep on the mass media about the policies, the campaign related to ethical doctors.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Năm 2011, ngành y tế nóng chuyện y đức bác sỹ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Năm 2011, ngành y tế nóng chuyện y đức bác sỹ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy

Nhan xet, hay lien he ve tin Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nam 2011 nganh y te nong chuyen y duc bac sy de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0