Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac

Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac

Theo TTXVN, sang qua, 2/2/2005, tai Hoi truong Ba Dinh, Ban Chap hanh Trung uong Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, Uy ban Trung uong Mat tran To Quoc Viet Nam va thanh pho Ha Noi da to chuc trong the Le ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2/1930- 3/2/2005).

Du le ky niem co Tong bi thu Nong Duc Manh; cac nguyen Tong bi thu Do Muoi, Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh; nguyen Thu tuong Vo Van Kiet; Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Pho chu tich nuoc, Pho chu tich Quoc hoi, Pho thu tuong Chinh phu; cac vi lao thanh cach mang; dai dien lanh dao cac bo, ban, nganh, doan the Trung uong; Thanh uy, HDND, UBND, MTTQ thanh pho Ha Noi; dai dien cac Ba me Viet Nam anh hung, cac gia dinh co cong voi cach mang; dai bieu cac tang lop nhan dan, luc luong vu trang, thanh nien, sinh vien, hoc sinh Ha Noi da toi du. Toi du con co doan ngoai giao va dai dien cac to chuc quoc te tai Ha Noi.

Voi chu de "Vinh quang Dang Cong san Viet Nam", cac doan nghe thuat o Trung uong va Ha Noi da bieu dien chuong trinh nghe thuat dac sac, tai hien cac giai doan lich su day vinh quang, tu hao cua cach mang Viet Nam duoi su lanh dao cua Dang.

Tai buoi le, Tong bi thu Nong Duc Manh da doc dien van quan trong (xem trich dang o cuoi bai).

Trong khong khi trang trong, phan khoi cua buoi le, dong chi Luu Van Man - nguyen Pho chanh van phong Trung uong Dang, Nguyen Pho truong Ban Tai chinh - Quan tri Trung uong da dai dien can bo lao thanh cach mang phat bieu, xuc dong hoi tuong nhung thang tram lich su cua Dang voi bao su tich than ky cua dan toc duoi su lanh dao sang suot cua Dang, Bac Ho muon van kinh yeu. Nhung ky tich do da duoc tao dung bang ca xuong mau, tri tue va su hy sinh to lon cua nhan dan va cac dang vien.

Thay mat lop dang vien tre, chi Do Thi Thanh Phuong - Pho bi thu Doan phuong Quang An, quan Tay Ho, Ha Noi da phat bieu bay to vinh du va tu hao duoc ke thua truyen thong cach mang cua cac the he cha anh di truoc, tien theo con duong cua Bac Ho kinh yeu, viet tiep trang su ve vang cua Dang va dan toc.

Vinh du la dai dien quan chung uu tu phat bieu tai buoi le, anh Tran Trung Hung, can bo ky thuat, Cong ty Chieu sang va Thiet bi do thi Ha Noi da phat bieu bay to: Nhung nguoi lao dong vo cung biet on Dang va cung y thuc ro trach nhiem, nghia vu cua minh trong su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang van minh, tao dung vi the vung chac cua dat nuoc trong khu vuc va tren the gioi.

Trong giai dieu cua bai Nhu co Bac Ho trong ngay vui dai thang, Le ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang da ket thuc voi niem tin tuong, phan khoi va day tu hao cua dong chi, dong bao ca nuoc.

(Trich Dien van cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai le ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang. Dau de cua Thanh Nien)

Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac

Tong bi thu Nong Duc Manh.

...

On lai chang duong 75 nam lich su ve vang cua Dang va cua cach mang Viet Nam, chung ta vo cung tu hao ve nhung thang loi vi dai cua cach mang Viet Nam, ve su phat trien manh me, toan dien cua dat nuoc ta. Voi nhung thang loi gianh duoc cua cach mang ke tu ngay co Dang, nuoc ta tu mot nuoc thuoc dia nua phong kien da tro thanh mot quoc gia doc lap, tu do, phat trien theo con duong xa hoi chu nghia, co quan he quoc te rong rai, co vi the ngay cang duoc nang cao o khu vuc va tren the gioi... Nhan dan ta tu than phan no le da tro thanh nguoi lam chu dat nuoc, lam chu xa hoi. Dat nuoc ta tu mot nen kinh te ngheo nan, lac hau da buoc vao thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa.

Chung ta tu hao ve Dang Cong san Viet Nam quang vinh luon giu vung ban chat cach mang va khoa hoc, trung thanh vo han voi giai cap va dan toc, kien dinh, vung vang truoc moi thach thuc hiem ngheo, sang suot lanh dao su nghiep cach mang cua dan toc ta tien len. Dung nhu loi phat bieu cua Chu tich Ho Chi Minh trong Le ky niem 30 nam thanh lap Dang: Voi tat ca tinh than khiem ton cua nguoi cach mang, chung ta van co quyen noi rang: Dang ta that la vi dai!

Trong qua trinh lanh dao cach mang, cung co luc Dang mac phai nhung sai lam, khuyet diem. Co nhung viec nhan dan doi hoi Dang phai lam nhieu hon, tot hon. Nhung su lon lao cua Dang ta khong chi the hien o nhung cong hien co tinh lich su trong suot 75 nam qua ma con o cho Dang ta dam nhin thang vao su that, tran trong, lang nghe su phe binh, gop y cua nhan dan, kien quyet sua chua cac sai lam, khuyet diem de tiep tuc dua su nghiep cach mang tien len.

Chung ta tu hao ve dan toc ta, nhan dan ta anh hung, nguoi da co cong sinh thanh va duong duc Dang ta, mot long di theo Dang trong suot nhung chang duong dai cua cach mang. Tri tue va suc manh cua Dang bat nguon truoc het va quan trong nhat la tu tri tue va suc manh cua dan toc ta, nhan dan ta, tu truyen thong yeu nuoc va van hoa, tu nhung sang kien va sang tao trong chien dau va xay dung, tu su ung ho het minh, su cuu mang, dum boc, cho che cho can bo, dang vien, nhat la trong nhung luc hiem nguy.

Cang tu hao ve dan toc va nhan dan anh hung, ve Dang quang vinh, chung ta cang biet on sau sac Chu tich Ho Chi Minh vi dai - Nguoi sang lap, ren luyen Dang ta. Nguoi da de lai cho dan toc ta, Dang ta mot su nghiep ve vang, mot di san vo gia, do la tu tuong Ho Chi Minh, va mot tam guong trong sang, mau muc, tron doi phan dau hy sinh vi doc lap tu do cua To quoc, vi hanh phuc cua nhan dan. Chung ta ghi nho loi dieu cua Ban Chap hanh Trung uong Dang ta doc truoc anh linh cua Nguoi: "Dan toc ta, nhan dan ta, non song dat nuoc ta da san sinh ra Ho Chu tich, Nguoi anh hung dan toc vi dai, va chinh Nguoi da lam rang ro dan toc ta, nhan dan ta va non song dat nuoc ta".

...

La Dang lanh dao dat nuoc, chung ta can luon luon ghi nho loi day cua Chu tich Ho Chi Minh: "Nhiem vu cua Dang la mot long, mot da phuc vu To quoc va nhan dan. Ngoai loi ich cua nhan dan, Dang ta khong co loi ich gi khac". Dang phai het long cham lo doi song cua nhan dan, lien he mat thiet voi nhan dan, chiu su giam sat cua nhan dan. Dang cam quyen, nhan dan lam chu la quan diem rat quan trong trong tu tuong Ho Chi Minh. Toan Dang phai day manh hon nua cuoc van dong xay dung, chinh don Dang. Phai tang cuong giao duc chinh tri, giu vung truyen thong doan ket, thong nhat trong Dang, nang cao dan chu va ky luat trong sinh hoat dang, thuong xuyen tu phe binh va phe binh, giao duc, ren luyen ve dao duc, loi song, dau tranh chong chu nghia ca nhan, co hoi, thuc dung. Moi can bo, dang vien phai nghiem tuc hoc tap chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, quan triet Cuong linh, Dieu le, duong loi, chinh sach cua Dang, kien dinh cac quan diem co tinh nguyen tac: Doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la muc tieu ly tuong cua Dang ta, dan toc ta; chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh la nen tang tu tuong, kim chi nam cho hanh dong cua Dang, cua cach mang; Dang Cong san Viet Nam la luc luong duy nhat lanh dao cach mang Viet Nam.

Day manh cuoc dau tranh chong quan lieu, lang phi, tham nhung voi thai do kien quyet, bang cac giai phap dong bo: chinh tri, tu tuong, hanh chinh, kinh te, phap luat, co che, chinh sach. Can bo cac cap cua Dang, Nha nuoc, nhat la can bo chu chot, phai la nhung dong chi guong mau trong viec giu gin pham chat va dau tranh chong tham nhung, lang phi.

...

Phat huy suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc, lay muc tieu giu vung doc lap, thong nhat To quoc vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh lam diem tuong dong de gan bo dong bao cac dan toc, ton giao, cac tang lop nhan dan, dong bao o trong nuoc cung nhu dong bao dinh cu o nuoc ngoai vi su nghiep chung. Trong nhan thuc cung nhu trong hanh dong, phai that su xoa bo mac cam, dinh kien, phan biet doi xu do qua khu, thanh phan, giai cap, nghe nghiep, vi tri xa hoi, xay dung tinh than coi mo, tin cay lan nhau, cung huong toi tuong lai de xay dung va bao ve To quoc.

Phat huy hon nua nen dan chu xa hoi chu nghia gan lien voi viec xay dung Nha nuoc trong sach, vung manh. Nang cao chat luong hoat dong cua cac to chuc va hinh thuc dan chu dai dien, dan chu truc tiep va tu quan cua nhan dan. Thuc hien tot su ket hop hai hoa giua loi ich cua ca nhan voi loi ich tap the va loi ich xa hoi, thuc su coi trong loi ich truc tiep cua nguoi lao dong. Lay viec xay dung bo may, doi ngu can bo, cong chuc thuc su cua dan, do dan, vi dan lam tien de xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia.

Su nghiep cach mang trong giai doan moi doi hoi chung ta khong ngung tang cuong nen quoc phong, an ninh, xay dung the tran quoc phong toan dan, dac biet chu trong xay dung cac khu vuc phong thu tinh, thanh vung chac, xay dung an ninh nhan dan, tang cuong xay dung luc luong vu trang nhan dan cach mang chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, tang cuong suc manh tong hop de bao ve vung chac nen doc lap dan toc, chu quyen, toan ven lanh tho cua To quoc; bao ve loi ich quoc gia, loi ich cua nhan dan, che do xa hoi chu nghia.

Chung ta tiep tuc thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap tu chu, rong mo, da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te tren tinh than Viet Nam san sang la ban, la doi tac tin cay cua tat ca cac nuoc tren the gioi, phan dau vi hoa binh, doc lap, hop tac va phat trien. Chung ta ra suc giu vung moi truong hoa binh va tranh thu cac dieu kien quoc te thuan loi, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te, mo rong giao luu, hop tac tren cac linh vuc khac; vua phat huy cao do noi luc vua tranh thu tot nhat moi nguon luc ben ngoai de day manh su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc...

Viet Bao
Comment :Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Gospel Communist Party of Vietnam 75 years old: "In addition to the benefit of the people, the Party has no other interests"
Gospel Communist Party, Nong Duc Manh, Committee, Uncle Ho, Ba Dinh, Vth , the Vietnam Fatherland Front, the Communist Party of Vietnam, Ho Chi Minh Thought, no benefits, Central Committee, Hanoi, celebrations, President, General Secretary, People, Posted
Vth, morning, 02/02/2005, at Ba Dinh Hall, the Party Central Committee, Congress, the President, the Government, the Central Committee of Vietnam Fatherland Front and the city Hanoi held a solemn 75-year Anniversary Party Date of establishment ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 75 tuổi: “Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 75 tuổi: “Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac

Nhan xet, hay lien he ve tin Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mung Dang Cong san Viet Nam 75 tuoi Ngoai loi ich cua nhan dan Dang ta khong co loi ich nao khac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0