Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006

Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006
Thu tuong Nguyen Tan Dung chuc tho Dai tuong Vo Nguyen Giap

Dong chi Vo Nguyen Giap, ma quan doi ta thuong goi voi cai ten triu men kinh trong: Anh Van, sinh vao mua thu nam 1911.

Mot su trung hop lich su, khi Anh Van o tuoi 34, dat nuoc ta, dan toc ta dien ra mot su kien vang doi. Do la cuoc Tong khoi nghia mua thu nam 1945. Anh la mot trong lop can bo dau tien, duoi su lanh dao cua Dang, Bac Ho, phat dong toan dan dung len lat do che do thuc dan, phong kien lap nen nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa - nha nuoc cong nong dau tien o Dong Nam chau A.

Dong chi Vo Nguyen Giap da qua nhieu cuong vi trong Chinh phu Cach mang lam thoi, dac biet khi duoc giao lam Bo truong Bo Quoc phong kiem Tong tu lenh Quan doi Nhan dan Viet Nam. Trai qua 2 cuoc khang chien truong ky, gian kho day hy sinh, nhan dan ta da gianh duoc thang loi het suc vi dai, hoan thanh ve vang su nghiep giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc. Thang loi ve vang ay la ket tinh suc manh cua quan va dan ta, suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc, voi duong loi cach mang dung dan, sang tao cua Dang ta, cung tri tue cua mot tap the can bo tai nang duoi su lanh dao truc tiep cua Dang va Bac Ho; trong lop can bo lanh dao ay, co dong chi Vo Nguyen Giap.

Dong chi Vo Nguyen Giap la mot trong nhung hoc tro gan gui, xuat sac cua Bac Ho. Truoc, trong Cach mang Thang Tam nam 1945, trong cuoc khang chien 9 nam, dong chi Vo Nguyen Giap duoc song va lam viec ben canh Bac Ho, duoc Bac Ho giao duc, ren luyen. Dong chi coi day la mot dip hiem co trong cuoc doi cua minh, nen da no luc phan dau hoc tap y chi, tu tuong, dao duc, tac phong, loi song cua vi lanh tu thien tai Ho Chi Minh va luon luon tu duong ren luyen, noi, va lam theo guong Bac Ho. Trong qua trinh hoat dong cach mang, dong chi Vo Nguyen Giap rat coi trong tong ket thuc tien, tich luy kinh nghiem tu cuoc song. Va qua do, dong chi cang hieu sau hon tu tuong, dao duc Ho Chi Minh. Sau nay, khi Dang ta xac dinh lay Chu nghia Mac Le nin, Tu tuong Ho Chi Minh la nen tang tu tuong, lam kim chi nam Cach mang Viet Nam, dong chi Vo Nguyen Giap cang tap trung nghien cuu Tu tuong Ho Chi Minh mot cach co ban, toan dien, he thong va co nhung cong trinh rat gia tri.

Nghien cuu Tu tuong Ho Chi Minh, hoc tap Tu tuong Ho Chi Minh, van dong Tu tuong Ho Chi Minh tren cac linh vuc, nhat la linh vuc quan su ma dong chi phu trach trong nhieu nam, la mach xuyen suot chu dao trong qua trinh hoat dong cach mang cua Dai tuong Vo Nguyen Giap. Dai tuong van luon nhac nho chung ta dieu co y nghia quyet dinh hoc tap Tu tuong Ho Chi Minh la phai lam theo, lam dung Tu tuong Ho Chi Minh.

Von giau long yeu nuoc, som giac ngo cach mang, lai duoc Dang, Bac Ho dao tao, giao duc, cung voi su kien tri hoc tap, tu duong, ren luyen phan dau va tai tri thong minh, sang tao, co the noi Dai tuong Vo Nguyen Giap la mot vi tuong van vo song toan. Vua vo vua van, ca hai linh vuc ay quyen vao, ho tro cho nhau, deu hay, deu gioi: quan su - chinh tri - kinh te - van hoa; van hoa - chinh tri - kinh te - quan su.

Mot nuoc nong nghiep ngheo nan, lac hau, de chien thang nhung ten de quoc thuc dan giau ve kinh te, manh ve quan su, tien tien ve khoa hoc ky thuat thi dieu co y nghia quyet dinh la Dang ta phai de ra mot duong loi cach mang dung dan, sang tao, hop quy luat, huy dong suc manh, tri tue cua dan toc ket hop voi suc manh cua thoi dai. Trong qua trinh lanh dao cuoc khang chien chong ke xam luoc, duoi su lanh dao cua Dang va Bac Ho, Dai tuong Vo Nguyen Giap co cong rat lon, gop phan xung dang vao viec hinh thanh mot hoc thuyet quan su doc dao Viet Nam trong thoi dai Ho Chi Minh - Duong loi chien tranh nhan dan. Hoc thuyet do ke thua, phat trien bai hoc kinh nghiem lich su chong ngoai xam cua ong cha ta: Lay nhan nghia thang hung tan, lay chi nhan thay cuong bao; lay nho thang lon; lay it dich nhieu. Hoc thuyet do duoc xay dung tren nen van hoa doc dao Viet Nam: Doc lap tu chu ma hat nhan la tinh than yeu nuoc nong nan, dam danh, quyet danh va quyet thang voi tri thong minh, tai thao luoc cua ca dan toc.

Sau chien thang Dien Bien Phu tren khong nam 1972, nha su hoc Phap Pie-rica-Pheray da noi: "Nhung ten lua SAM duoc su dung boi ly tuong trong sang, boi nen van hoa Viet Nam, boi tu chat Viet Nam". Thang 11 nam 1995, tra loi cau hoi luon luon am anh khong dut, khong tra loi duoc la Vi sao My thua o Viet Nam cua cuu Bo truong Quoc phong My Mac Namara, Dai tuong Vo Nguyen Giap noi rang: "My danh Viet Nam ma khong hieu Viet Nam: lich su - dia ly - van hoa - phong tuc - con nguoi dan toc noi chung, nhung nguoi lanh dao Viet Nam noi rieng. Chung toi co mot nen van hoa ben vung, mot hoc thuyet quan su doc dao duoc thu thach trong lich su. Vi vay, chung toi da thang". Nghe xong, Mac Namara thot len: “Ngai noi dung”.

Dai tuong Vo Nguyen Giap khong chi la nha quan su, ma con la nha tu tuong, van hoa, khoa hoc; luon gan ly luan voi thuc tien. Dong chi rat coi trong qua trinh tong ket lich su, nhat la nhung buoc ngoat, luc thuan loi khi kho khan de rut ra nhung bai hoc bo ich cho lanh dao va cho chinh ban than minh. Voi nhung linh vuc nay, Dai tuong Vo Nguyen Giap la mot nguoi co kien thuc rong va rat quan tam voi mot tu duy moi.

Doi voi cong cuoc doi moi cua dat nuoc, voi trach nhiem cao va nhiet tam cua mot nguoi cach mang lao thanh doi voi su phat trien cua dat nuoc, Dai tuong Vo Nguyen Giap da dong gop nhung y kien rat quan trong doi voi Dang va Nha nuoc.

Dai tuong Vo Nguyen Giap luon khang dinh cong cuoc doi moi cua nhan dan ta da gianh duoc nhung thanh tuu to lon, toan dien, co y nghia lich su. Nuoc Viet Nam ta tu mot nuoc thieu an da tro thanh mot nuoc xuat khau gao dung hang thu 2 the gioi. Nhung chung ta phai nghiem tuc nhin thang vao su that, thay ro yeu kem, nhuoc diem tranh cho duoc benh "chu quan, kieu ngao cong san"; nhin ro mau thuan, thuc te cua dat nuoc, cua the gioi de co quyet sach dot pha phu hop voi quy luat, dua dat nuoc phat trien tien len, som thuc hien muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Trong xay dung kinh te, trinh do luc luong san xuat cua ta thap; khoa hoc cong nghe cua ta con kem, lac hau, de dua kinh te nuoc ta phat trien, dan ta thoat khoi ngheo nan, lac hau, Dai tuong Vo Nguyen Giap luon nhan manh: phai uu tien phat trien trinh do luc luong san xuat, duong nhien phai xay dung quan he san xuat phu hop. Phai lay giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe la quoc sach hang dau, la noi dung va dong luc cua cong cuoc hien dai hoa dat nuoc.

Trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc phai phat huy cao do tai nang, tri tue tiem luc cua toan dan, cua moi tang lop nhan dan, cua cac nganh, cac linh vuc, cac thanh phan kinh te, phat huy cao nhat noi luc cua dat nuoc, chu yeu la yeu to con nguoi Viet Nam. Tren co so do ma chu dong hoi nhap khu vuc va quoc te. Chi co nhu vay, moi giu duoc doc lap dan toc, vi tri cua Viet Nam moi duoc nang cao tren truong quoc te.

Dai tuong Vo Nguyen Giap rat quan tam den van de xay dung, chinh don Dang, xay dung nen quoc phong toan dan vung manh, bao ve vung chac To quoc Viet Nam.

Ve xay dung Dang, Dai tuong Vo Nguyen Giap luon nhan manh phai xay dung Dang ta trong sach, vung manh; giu vung nguyen tac Dang, su dung hieu qua vu khi tu phe binh va phe binh, doan ket thong nhat di doi voi mo rong dan chu trong Dang, kien quyet dau tranh chong quan lieu, xa roi quan chung, chong tham nhung, lang phi, xoa bo te nan xa hoi de Dang ta xung dang la luong tam, tri tue, danh du cua giai cap cong nhan, cua dan toc Viet Nam. Tren co so do, ma xay dung, cung co Nha nuoc thuc su la Nha nuoc cua dan, do dan, vi dan; moi can bo, cong chuc Nha nuoc phai la cong boc cua dan nhu Bac Ho da tung can dan.

Ve nhiem vu bao ve To quoc. Ca cuoc doi Dai tuong Vo Nguyen Giap chien dau vi su nghiep cua dan toc, cua Dang. Nen Dai tuong Vo Nguyen Giap luon nhan nhu toan Dang, toan quan, toan dan nhan thuc sau sac hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc. Xay dung dat nuoc phai di doi voi bao ve dat nuoc, ket hop kinh te voi quoc phong, quoc phong voi kinh te, quoc phong voi an ninh, phai xay dung nen quoc phong toan dan vung manh; xay dung the tran quoc phong toan dan. Su nghiep xay dung quan doi nhan dan, luc luong vu trang nhan dan, quoc phong toan dan la trach nhiem cua Dang, toan quan, toan dan, cua ca he thong chinh tri.

Dai tuong Vo Nguyen Giap luon luon nhac nho chung ta phai neu cao tinh than canh giac cach mang, giu vung doc lap chu quyen, toan ven lanh tho quoc gia. Khac phuc tu tuong chu quan, bao thu, giao dieu, may moc.

Phai co giai phap, bien phap cu the, tich cuc de thuc hien bang duoc duong loi, chu truong, quyet sach cua Dang va Nha nuoc de ra.

Nhan dan ta danh gia cao cong lao cua Dai tuong Vo Nguyen Giap. Dai tuong Vo Nguyen Giap mai mai xung dang la Anh Ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam. Ban be the gioi, cac nha chinh khach, hoc gia, cac nha quan su kham phuc, kinh trong Dai tuong Vo Nguyen Giap va coi Dai tuong la mot danh tuong tai ba thao luoc.

Trong khong khi hao hung toan dan, toan quan ky niem 61 nam Cach mang Thang Tam va Quoc khanh 2.9, Dai tuong Vo Nguyen Giap - Anh Van - Anh Ca cua quan doi ta o tuoi 95. Tuy la tuoi cua lop truong lao, nhung hang ngay, Dai tuong Vo Nguyen Giap van rat cham chu theo doi tinh hinh dat nuoc va quoc te. Nhung y kien day trach nhiem va tam huyet cua Dai tuong gui cho Dang va Nha nuoc rat sau sac, co y nghia ca ve ly luan va thuc tien; truoc kia da vay, nay cung vay.

Toi xin mung Anh, chuc Anh suc khoe, song nhieu nam nua; tuoi cao chi cang cao, tri tue minh man, khong gia.

Anh la nguon sang mai mai khong mo trong nhan dan, quan doi va nhung nguoi cong san Viet Nam.

Sang 25/8, doan dai bieu Chinh phu do Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung dan dau da toi tham va chuc tho Dai tuong Vo Nguyen Giap tron 95 tuoi. Thu tuong tran trong kinh chuc Dai tuong manh khoe, minh man, truong tho, mai la tam guong sang ve mot vi tuong van vo song toan. Ten tuoi va cong lao, dong gop cua Dai tuong gan voi nhung chien cong vang doi trong cuoc khang chien chong ngoai xam cua dan toc, dac biet la chien dich Dien Bien Phu lung lay nam chau "chan dong dia cau"", gop phan dua dat nuoc den hoa binh - doc lap - tu do. Thu tuong mong Dai tuong Vo Nguyen Giap tiep tuc dong gop nhung y kien trach nhiem va tam huyet, co y nghia ca ve ly luan va thuc tien doi voi cong cuoc doi moi, xay dung dat nuoc.

* Cung ngay, cac doan dai bieu do cac dong chi Do Muoi, Le Kha Phieu, nguyen Tong Bi thu; dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu; Thuong tuong Phung Quang Thanh, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Quoc phong da toi tham va chuc tho Dai tuong Vo Nguyen Giap.

Nhan dip nay Tong bi thu Nong Duc Manh da gui lang hoa va qua mung tho Dai tuong Vo Nguyen Giap.

(TTXVN)

Le Kha Phieu
(nguyen Tong bi thu BCH T.U Dang Cong san VN)

Viet Bao
Comment :Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Gospel of General Vo Nguyen Giap life age 95 (08/25/1911 - 08/25/2006)
Vo Nguyen Giap, Vietnam, Uncle Ho, English

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuổi 95 (25/8/1911 - 25/8/2006)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuổi 95 (25/8/1911 - 25/8/2006) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mung Dai tuong Vo Nguyen Giap dai tho tuoi 95 25 8 1911 25 8 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0