Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu
Cac dai bieu Quoc hoi bo phieu mien nhiem. Anh: TTXVN

* Ngay 26/6, Quoc hoi bau Chu tich Quoc hoi moi

Ngay 24/6, Quoc hoi da buoc vao ngay lam viec dau tien trong viec xem xet, quyet dinh van de nhan su. Truoc khi Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich nuoc Tran Duc Luong (xep theo thoi gian doc) doc don xin thoi lam nhiem vu, Tong bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu quan trong.

Tong bi thu mo dau: "Sau Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, nhan su Ban Chap hanh Trung uong Dang va Bo Chinh tri da co nhung thay doi. De dam bao su lanh dao cua Dang va lanh dao Nha nuoc, ke thua lien tuc cua doi ngu can bo lanh dao, can thiet bo tri lai mot so chuc danh lanh dao cap cao cua Nha nuoc ta.

Tu truoc Dai hoi X cua Dang, vi tuoi da cao va thuc hien chu truong tre hoa doi ngu can bo lanh dao, cac dong chi Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An va mot so cac dong chi lanh dao cap cao khac da neu nguyen vong xin khong tai ung cu Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X. Nguyen vong do cua cac dong chi da duoc Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX va Dai hoi Dai bieu Dang toan quoc lan thu X cua Dang chap thuan".

Tong bi thu da danh 2/3 thoi luong bai phat bieu de noi ve cong su cua minh: "Cac dong chi Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An la nhung can bo truong thanh tu co so, duoc dao tao co he thong, lien tuc tham gia Ban chap hanh Trung uong tu khoa V den khoa IX va la Uy vien Bo Chinh tri, dai bieu Quoc hoi nhieu khoa. Trung thanh voi su nghiep cach mang cua Dang, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi tren nen tang chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, cac dong chi la nhung can bo lanh dao co tu duy chien luoc, giau kinh nghiem chi dao thuc tien da gop phan rat quan trong vao viec hoach dinh duong loi, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc, giai quyet nhung van de ly luan va thuc tien cua cong cuoc xay dung va bao ve To quoc...

Nam nam vua qua, dat nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong. Co duoc nhung thanh tuu do la nho duong loi dung dan cua Dang, su tac dong tich cuc cua nhung co che, chinh sach da ban hanh, su quan ly thong nhat theo phap luat cua Nha nuoc, su dieu hanh nang dong cua Chinh phu va su no luc cua toan Dang, toan dan va toan quan. Trong thanh tuu chung do co su dong gop quan trong cua cac dong chi dung dau Nha nuoc, Chinh phu va Quoc hoi. Ban Chap hanh Trung uong Dang danh gia cao nhung dong gop xung dang cua dong chi Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An va nhieu dong chi lanh dao cap cao khac".

Tong bi thu cho biet: "Voi trach nhiem cua minh, Ban Chap hanh Trung uong Dang, Bo Chinh tri da nhat tri gioi thieu nhan su voi cac co quan Nha nuoc co tham quyen de xem xet trinh Quoc hoi theo quy dinh cua phap luat. Cac dong chi duoc gioi thieu deu da trai qua ren luyen, thu thach trong thuc tien, truong thanh tu co so, hoan thanh nhiem vu, cong tac duoc phan cong, co pham chat va nang luc dam nhan nhung trong trach moi duoc giao".

Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai boc bach: "Tren cuong vi Thu tuong Chinh phu, toi da cung cac thanh vien khac trong Chinh phu nhiem ky Quoc hoi khoa X va khoa XI doan ket mot long, gop phan xay dung va nghiem tuc thuc hien Nghi quyet cua Dang, cac Nghi quyet cua Quoc hoi. Chung toi da co phan dong gop vao nhung thanh tuu doi moi, phat trien cua dat nuoc trong gan 10 nam qua". Thu tuong thang than: "Xin nhan phan trach nhiem cua Chinh phu va cua ca nhan toi la nguoi dung dau Chinh phu ve nhung yeu kem va bat cap trong viec thuc hien chuc nang cua co quan chap hanh cua Quoc hoi va co quan hanh chinh Nha nuoc cao nhat".

Thu tuong neu y nguyen: "Den Dai hoi lan thu X cua Dang, do tuoi cao, y nguyen cua toi xin rut khoi Ban Chap hanh Trung uong da duoc chap thuan... Toi xin de nghi Chu tich nuoc va Quoc hoi cho thoi chuc vu Thu tuong Chinh phu tai ky hop nay cua Quoc hoi khoa XI. De nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang va Chu tich nuoc gioi thieu mot dong chi Uy vien Bo Chinh tri de Quoc hoi bau vao chuc vu Thu tuong".

Trong to trinh de nghi Quoc hoi chap nhan don de nghi cua Thu tuong Chinh phu, Chu tich nuoc Tran Duc Luong danh gia: "Trong thoi gian giu chuc vu Thu tuong Chinh phu, ong Phan Van Khai voi chuc trach cua minh da gop phan tich cuc vao thanh tuu doi moi va phat trien cua dat nuoc".

Trinh bay don xin thoi giu chuc vu Chu tich nuoc, ong Tran Duc Luong giai bay: "Trong hai muoi nam qua, toi da het suc co gang, toan tam toan y thuc hien cac chuc trach nang ne ma Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho, gop phan nhat dinh cung toan Dang, toan dan thuc hien thang loi cac nhiem vu xay dung va bao ve To quoc theo duong loi doi moi cua Dang. Trong tien trinh chuan bi Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, vi tuoi da cao va thuc hien chu truong tre hoa doi ngu can bo, toi da neu nguyen vong xin khong tai cu vao Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Nguyen vong cua toi da duoc Ban Chap hanh Trung uong khoa IX va Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X chap nhan".

Chu tich nuoc Tran Duc Luong de nghi: "Quoc hoi cho toi duoc thoi giu chuc vu Chu tich nuoc, dong thoi la Chu tich Hoi dong quoc phong an ninh de chuyen giao nhiem vu cho nguoi ke nhiem. Mong duoc Quoc hoi chap nhan nguyen vong chinh dang cua toi".

Ke tiep, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc To trinh cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi de nghi Quoc hoi chap nhan don xin thoi lam nhiem vu cua Chu tich nuoc. Sau phan khang dinh vi tri cua Chu tich nuoc Tran Duc Luong doi voi cong cuoc doi moi cua dat nuoc, nang cao vi the cua nuoc ta tren truong quoc te, Chu tich Quoc hoi dan dat: "Can cu Dieu 84 cua Hien phap nam 1992, Dieu 87 cua Luat To chuc Quoc hoi nam 2002 va cac Dieu 32, Dieu 33 cua Noi quy ky hop Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi xem xet quyet dinh de ong Tran Duc Luong duoc mien nhiem chuc vu Chu tich nuoc".

Trong don xin thoi lam nhiem vu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An tho lo: "Trong 5 nam qua toi da co nhieu co gang thuc hien loi hua truoc Quoc hoi va cu tri ca nuoc. Tuy con khong it nhung han che va yeu kem chua dap ung yeu cau, mong doi cua nhan dan, song cung da gop phan tich cuc cung voi cac co quan cua Quoc hoi va cac dai bieu Quoc hoi tiep tuc doi moi hoat dong, nang cao nang suat, chat luong, hieu qua trong cong tac lap phap, giam sat toi cao va quyet dinh nhung van de he trong cua dat nuoc. Truoc Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang toi da co don xin khong tham gia ung cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X, dong thoi cung xin thoi giu chuc Chu tich Quoc hoi ngay sau Dai hoi X cua Dang vi tuoi cao suc yeu va da duoc Ban Chap hanh Trung uong khoa IX dong y". Chu tich Quoc hoi tha thiet "de nghi Quoc hoi cho toi duoc thoi giu chuc vu Chu tich Quoc hoi tai ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI".

Cac dai bieu de nghi: co so du khi bau

Buoi chieu, cac dai bieu nghe Uy ban Thuong vu Quoc hoi bao cao ket qua thao luan o doan va ket qua phieu xin y kien ve viec mien nhiem chuc vu Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu. Cuoi buoi sang, doan thu ky ky hop da nhan du bien ban thao luan va phieu xin y kien cua 64 doan dai bieu Quoc hoi.

Co 49 doan nhat tri hoan toan voi to trinh cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi va to trinh cua Chu tich nuoc ve viec mien nhiem chuc vu Thu tuong Chinh phu. 15 doan co ban nhat tri voi cac to trinh tren nhung co them mot so y kien. Cac doan Ha Nam, Dak Lak, Ninh Binh, Dak Nong, Kon Tum, Ba Ria-Vung Tau, Long An, Da Nang va An Giang de nghi dong chi Nguyen Van An tiep tuc dam nhiem chuc vu Chu tich Quoc hoi. Doan dai bieu Quoc hoi Tien Giang de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi giai thich viec dong chi Nguyen Van An thoi giu chuc vu Chu tich Quoc hoi de tao su dong bo.

Ket qua phieu xin y kien viec mien nhiem chuc Chu tich Quoc hoi doi voi ong Nguyen Van An: So phieu xin y kien thu ve 470 phieu, so phieu dong y 387 phieu (82,34% so phieu thu ve) va bang 78,5% so voi tong so dai bieu Quoc hoi. Co 83 phieu khong dong y, bang 17,66% so phieu thu ve va bang 16,84 % so voi tong so dai bieu Quoc hoi.

Viec mien nhiem chuc vu Chu tich nuoc doi voi ong Tran Duc Luong, so phieu xin y kien thu ve la 465 phieu, so phieu dong y la 458 phieu, bang 98,49% so phieu thu ve va bang 92,9% so voi tong so dai bieu Quoc hoi, co 7 phieu khong dong y, bang 1,51% so phieu thu ve va bang 1,42% so voi tong so dai bieu Quoc hoi.

Viec mien nhiem chuc vu Thu tuong Chinh phu doi voi ong Phan Van Khai, so phieu xin y kien thu ve 459 phieu, so phieu dong y 452 phieu, bang 98,47% so phieu thu ve va bang 91,68% so voi tong so dai bieu Quoc hoi. Co 7 phieu khong dong y, bang 1,53% so phieu thu ve, bang 1,42% so voi tong so dai bieu Quoc hoi.

Trong qua trinh thao luan, cac dai bieu co them mot so y kien lien quan den cong tac nhan su tai ky hop nay. Doan dai bieu Quoc hoi tinh Binh Dinh va Nghe An de nghi Dang, Nha nuoc co hinh thuc tuyen duong su dong gop cua cac dong chi Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu cho su nghiep cach mang cua dat nuoc. Doan dai bieu Quoc hoi tinh Ha Nam, Thai Binh va Bac Ninh de nghi co so du khi bau cac chuc danh Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu. Doan dai bieu Quoc hoi tinh Bac Ninh de xuat nghien cuu cac cap bau cu tap trung vao mot nam: Dang, Quoc hoi, Hoi dong nhan dan. Doan dai bieu Quoc hoi tinh Ha Nam de nghi giai trinh ve viec khong ket hop hai chuc danh Tong bi thu va Chu tich nuoc.

Doan dai bieu Quoc hoi tinh Thai Binh: "De nghi nhung nguoi ung cu de Quoc hoi bau hoac phe chuan deu phai co ban ke khai tai san, phai co chuong trinh hanh dong, phai co cam ket khong tham nhung va cuong quyet chong tham nhung, co hinh thuc thich hop de cac dai bieu co dieu kien nghien cuu ve ly lich, ho so cua nhung ung cu vien trinh Quoc hoi bau hoac phe chuan".

Doan dai bieu Quoc hoi thanh pho Ha Noi kien nghi: "Neu co truong hop tu ung cu, Chinh phu phai co y kien". Doan dai bieu Thai Binh: "De nghi gioi thieu them nhan su it tuoi hon Thu tuong de trinh Quoc hoi phe chuan giu chuc vu Pho thu tuong, gioi thieu dong chi Hoang Trung Hai, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong Bo Cong nghiep de Quoc hoi phe chuan giu chuc vu Pho thu tuong".

Cuoi buoi chieu, Quoc hoi da tien hanh bo phieu mien nhiem chuc vu Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu doi voi cac ong Tran Duc Luong, Nguyen Van An, Phan Van Khai. Thu hai 26/6, cac doan se thao luan va ghi phieu xin y kien ve nhan su gioi thieu ung cu chuc Chu tich Quoc hoi. Buoi chieu cung ngay, cac dai bieu bo phieu, bau Chu tich Quoc hoi.

Xuan Toan

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI

Comment :Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Exemption hold the President, National Assembly Chairman and Prime Minister
Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An, the Government, Thai Binh, Ha Nam, National Assembly Standing Committee , the central executive committee, the Congress President, prime minister, parliament, president, delegation, requests, general secretary, dismissed, party
* 26/6, National Assembly to elect the National Assembly chairman day for 24/6, Congress has entered the first working day in the consideration or decision of the problem. Before Prime Minister Phan Van Khai, President Tran Duc Luong (by reading time) reading application ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

Nhan xet, hay lien he ve tin Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0