Mien Trung chay dua chong bao so 8

Mien Trung chay dua chong bao so 8

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bao so 8 manh cap 11 dang di chuyen cham ven bien va sap do bo vao mien Trung. Cac tinh tu Ha Tinh den Binh Thuan dang gap rut chuan bi don bao!

Mien Trung chay dua chong bao so 8
Ngu dan khan truong dua tau thuyen vao bo tranh bao

Bao manh cap 11; mua lon tu Ha Tinh den Binh Thuan

Theo tin tu Dai Khi tuong thuy van Trung Trung bo, hoi 10g sang nay, vi tri tam bao so 8 o vao khoang 13,90

Bac - 112,30 Dong, cach bo bien Thua thien Hue - Quang Nam Da Nang khoang 600km ve phia Dong - Dong Nam. Suc gio manh nhat o vung gan tam bao manh cap 11 (103 - 117km/gio), giat tren cap 11.

Du bao trong bao so 8 di chuyen cham theo huong Bac - Tay Bac, moi gio di duoc tu 5 - 10km. Do anh huong cua bao so 8, vung bien phia Nam quan dao Hoang Sa co gio xoay manh cap 11, giat tren cap 11, bien dong du doi.

Ngoai ra, do anh huong cua khong khi lanh, o vinh Bac bo co gio Dong Bac manh cap 7, giat tren cap 7. Dac biet, do anh huong ket hop voi vung gio lanh phia truoc bao so 8, vung bien ngoai khoi Trung Trung bo gio se manh dan len cap 9 - 10, bien dong rat manh. Cac tinh tu Ha Tinh den Binh Dinh co mua vua, mua to; rieng cac tinh tu Thua thien Hue den Quang Ngai co mua to den rat to. O vung nui can de phong co lu quet va sat lo dat.

Ban phao hieu khan cap goi tau thuyen vao bo

De chu dong phong chong bao so 8 va han che thap nhat thiet hai do bao gay ra, cac tinh mien Trung dang khan truong trien khai phuong an ung pho, trong do tap trung dam bao an toan ho chua, kenh muong, dap dang va lien tuc thong tin ve dien bien cua con bao de nguoi dan nam tinh hinh va co bien phap ung pho kip thoi. BCH Phong chong lut bao TU, Bo NN - PTNT cung da cu cac doan di kiem tra thuc te va truc tiep chi dao phuong an ung pho.

Luc 7h sang nay 30/10, chuyen bay dau tien cua Ban Tac chien (Bo Tu lenh Quan khu 5) da xuat phat tu Da Nang di doc ven bien Nam Trung bo tu Da Nang den Phu Yen, cach dat lien khoang 50km. Trong 2 gio, chuyen bay da khao sat khap khu vuc bien Nam Trung bo, ban phao hieu khan cap goi tau thuyen vao bo tranh bao. Day la hinh thuc canh bao hieu qua nhat, duoc ap dung tu con bao so 7 vua xay ra o vung bien Bac bo, gop phan han che thap nhat thiet hai do bao gay ra.

Theo Ban Tac chien (Quan khu 5), den 11h trua nay, trong pham vi cach bo 50km doc bien tu Da Nang den Phu Yen khong con tau thuyen nao tren bien nho cong tac trien khai chu dong phong chong, canh bao bao da duoc thuc hien kip thoi.

Luc 8h30 sang nay, Truong BCH Phong chong lut bao TU Le Huy Ngo cung doan cong tac cua Chinh phu da co mat tren chuyen bay tu Da Nang den Phu Yen, Khanh Hoa de kiem tra tinh hinh phong chong lut bao cua cac tinh mien Trung.

Mien Trung chay dua chong bao so 8
Van con mot so tau thuyen cua Da Nang chua vao au thuyen Tho Quang de tru an

Da Nang: Dan tu tu tranh baoTheo chi dao cua BCH Phong chong lut bao va Tim kiem cuu nan TP, cac dia phuong dang khan truong trien khai cac phuong an phong chong bao so 8. Tuy nhien den 10h sang nay ( 30/10) tai au thuyen Tho Quang, moi co khoang hon 100 tau thuyen da vao noi neo dau. Con mot bo phan lon tau thuyen van chua vao noi tap ket theo quy dinh.

Doc song Han, van con hang tram tau thuyen cua ngu dan dang neo dau tai day. Cac thong tin ve con bao so 8 da duoc cac co quan thong tin dai chung va cac luc luong chuc nang cap nhat lien tuc, nhung ba con co le van chua voi vang lam trong viec dua tau thuyen vao noi tru bao.

Mot so nguoi cho biet, vi bao dang di chuyen cham nen cho... co mua lac rac roi thi moi dua tau thuyen ra au thuyen Tho Quang de nap. Truoc tinh hinh nay, CSGT duong thuy da trien khai luc luong dung ca no di doc song, bac loa lien tuc nhac nho moi nguoi dua tau thuyen ve noi neo dau an toan.

Thieu ta Phung Tan Phuoc, Doi truong Doi CSGT duong thuy cho hay: "Chung toi huy dong 100% quan so thuong truc, thong bao den tan cac ngu dan dang neo dau tau thuyen tren song Han, cac dia phuong co ben neo dau. Hien chung toi dang huong dan tau thuyen ra au thuyen Tho Quang theo quy dinh cua UBND TP. Nhung tau thuyen nao khong chap hanh se co bien phap manh hon".

Den dau gio chieu nay, da co 355 tau vao noi neo dau an toan, trong do co 30 chiec cua cac dia phuong khac. Tuy nhien, Da Nang hien van con 25 tau chua ve ben.

Trong khi do, o khu vuc Don Bien phong 252 con khoang 50 tau thuyen duoi 22CV cua ngu dan phuong Tho Quang dang mac ket tai day, khong vao duoc au thuyen. Ly do la sau tin ap thap nhiet doi la tin bao. Vi gio manh nen nhung tau nay khong the vao au thuyen. Neu bao vao, chac chan so tau nay se bi danh vo nat. Chinh quyen phuong Tho Quang dang gap kho khan ve phuong tien van chuyen, keo tau thuyen vao noi an toan.

Duoc biet, So Thuy san - Nong lam, BCH Phong chong lut bao Da Nang da cu can bo den hien truong de tim cach xu ly kho khan phat sinh nay.

Binh Dinh: Gap rut chong bao

Den sang nay, cac thanh vien BCH Phong chong lut bao va Tim kiem cuu nan cua tinh da co mat tai cac dia ban duoc phan cong; cac dia phuong cung da san sang doi pho voi bao so 8.

Truoc do, sang 29/10, ong Nguyen Xuan Duong, Bi thu Tinh uy Binh Dinh, da di kiem tra cac tuyen de song bi vo o xa Phuoc Nghia (Tuy Phuoc) va khu vuc ven bien thuoc thon Ly Chanh, xa Nhon Ly (TP Quy Nhon), dong thoi chi dao cac dia phuong khan truong doi pho voi con bao so 8.

Ong Duong yeu cau chinh quyen dia phuong huy dong moi nguon luc de khac phuc hau qua lu lut; gia co ngay cac doan de song, duong giao thong bi sat lo, ho tro luong thuc thuc pham, nuoc uong cho nhan dan, khong de nhan dan song trong canh man troi chieu dat, bi doi, ret; cap phat thuoc phong chong dich benh, giup dan xu ly nguon nuoc, ve sinh moi truong...

Ben canh do, cac dia phuong phai chu dong trien khai ngay phuong an phong chong con bao so 8; lien tuc cap nhat thong tin va thong bao cho nhan dan biet ve dien bien cua con bao nay, khong de dan chu quan, so suat trong va sau mua bao; phai di doi khan cap nhung ho dan o vung trung, bi ngap lut, vung co nguy sat lo den noi an toan, chuan bi nhan luc, phuong tien, vat tu, thuc hien phuong cham 4 tai cho co hieu qua, xu ly kip thoi cac tinh huong co the xay ra.

Chieu cung ngay, UBND tinh da co cong dien khan gui UBND cac huyen, Ban chi huy Phong chong lut bao (PCLB) cac dia phuong va cac don bi bo doi, bien phong, cong an... trien khai ngay cong tac doi pho bao so 8.

Toi 29/10, Ban chi huy Phong chong lut bao va Tim kiem cuu nan cua tinh da to chuc hop cap ban bien phap phong chong bao so 8. Ban da phan cong cu the cac thanh vien dung chan tai cac dia ban de chi dao doi pho voi bao. Theo do, cac dia phuong huy dong moi nguon luc de di doi dan o cac vung nguy hiem den noi an toan, dia phuong nao khong thuc hien, de xay ra nguoi chet hoac bi thuong thi Chu tich UBND huyen phai chiu trach nhiem truoc Chu tich UBND tinh.

Mien Trung chay dua chong bao so 8
Nguoi dan khan truong chen chong nha cua de phong tranh bao

Phu Yen: Dan tran cho bao tai cac diem xung yeu

BCH Phong chong lut bao tinh den chieu hom qua 29/10, toan bo tau thuyen da kip ve noi tru an an toan. Cac luc luong thuong truc cuu ho da trien khai nhanh cac phuong an ung cuu.

Sang nay, Bo Cong an da tang cuong cho Phu Yen 115 chien si, cong voi luc luong cua tinh gom 9 dai doi co dong va gan 100 quan thuong truc.

O cac diem xung yeu deu duoc bo tri luc luong cong an, quan doi va bien phong di doi dan va ung cuu khi co tinh huong khan cap xay ra. Cac phuong tien nhu ao phao, nha bat, luong thuc thuc pham... deu duoc tap ket san sang de phuc vu trong vong 10 ngay. UBND tinh Phu Yen da lenh cho 6 cay xang tren tuyen QL 1A xuat 180 lit xang de phuc vu cac luc luong cuu ho.

Sang nay 30/10, doan cong tac cua Bo NN-PTNT do Thu truong Nguyen Ngoc Thuat dan dau da lam viec tai tinh Phu Yen, kiem tra cac cong trinh thuy loi va viec trien khai cac phuong an phong tranh bao, phuong an ung cuu. Thu truong Nguyen Ngoc Thuat dac biet luu y Phu Yen phai chu trong dam bao an toan cho cac ho chua, vi tinh co nhieu ho chua nho dang xuong cap.

Tinh can giao cho tung ban, nganh chiu trach nhiem truc tiep tung dia ban; dac biet la giao cho cac co quan chuyen mon ve thuy loi, de dieu phu trach cac diem trong yeu, co lien quan truc tiep den an toan cua ho chua de co nhung giai phap ung cuu. Doi voi nhung ho chua nhan thay da xuong cap, khong duoc an toan thi phai co phuong an xa lu ngay, triet de nham dam bao an toan khi co mua lon. Dong thoi khong duoc lo la phuong an di doi dan o vung ha luu, khong de xay ra tinh trang ngap lut.

Khanh Hoa: Quan giup dan chong bao

Bo chi huy Quan su tinh phoi hop voi luc luong cua Vung 4 Hai quan, Su doan Phong khong 327, Hoc vien Hai quan chuan bi moi don vi 100 quan, 2 ca no, tau thuyen va trang bi day du phao cuu ho, he thong thong tin lien lac de san sang tac chien.

Ngay trong sang nay 30/10, Bo chi huy Quan su tinh da trien khai luc luong toi cac diem xung yeu, tuyen de bien, ho chua, chuan bi phuong an so tan dan toi noi an toan khi co su co xay ra.

Ong Tran Van Hanh, Pho chi huy truong, Truong ban Phong chong lut bao (Bo chi huy Quan su tinh Khanh Hoa) cho biet: "Chung toi da trien khai cho cac don vi dung chan tren dia ban tiep tuc theo doi, chi dao, khong cho tau thuyen ra khoi. Con 100% luc luong cua chung toi cung da san sang co dong. Hien chung toi dang truc chien, theo doi con bao, giup dan vung ven bien chen chong nha cua... Chung toi cung da thong bao cho tat ca tau thuyen dang hoat dong tren bien phai ra khoi vung anh huong cua bao, tim noi tranh bao an toan".

Tai Quang Ngai, tu chieu 29/10, cac dia phuong trong tinh da tien hanh so tan dan ra khoi nhung vung nguy hiem. Dong thoi khan cap goi tau thuyen vao noi tru bao. Den sang nay, da co 2.076 tau thuyen neo dau an toan, chi con 1 tau chua lien lac duoc.

Tai Quang Nam, theo kiem soat cua Bo doi Bien phong, den sang nay 30/10, da co 1.143 chiec tau vao neo dau an toan, trong do co 21 tau danh ca cua Quang Ngai, 12 tau van tai vao tranh bao tai Cu lao Cham va 4 tau van tai dau tai cang Ky

Ky

Cong dien khan cua BCH Phong chong lut bao TU

Truoc dien bien cua bao so 8, BCH Phong chong lut bao TU va Uy ban Quoc gia tim kiem cuu nan vua co cong dien khan gui BCH Phong chong lut bao - Tim kiem cuu nan cac bo, nganh huu quan va cac tinh tu Ha Tinh den Binh Thuan, neu ro:

Bao so 8 dang di chuyen cham lai, co xu the dich chuyen doc theo ven bien ve phia Bac, co kha nang do bo va anh huong truc tiep den cac tinh mien Trung trong mot vai ngay toi. Bao di chuyen cham lai va co dien bien phuc tap, ngoai khoi va ven bien cac tinh mien Trung gio bao se duy tri thoi gian dai. Trong dat lien, hoang luu bao ket hop voi khong khi lanh se co kha nang gay mua to, keo dai tren dien rong va lu tren cac trien song co kha nang se len lai o muc cao.


Vi vay, cac tinh, cac bo, nganh phai co phai thuc hien nghiem tuc cac cong dien cua Thu tuong Chinh phu va cua BCH Phong chong lut bao TU. Dac biet, doi voi cac phuong tien dang hoat dong ven bien va dan cu ven bien, tranh tu tuong chu quan. Do bao di chuyen cham nen o dat lien co dieu kien de kiem tra, ra soat ky phuong an, san sang so tan dan truoc khi bao do bo va phong tranh lu.

Hai Chau
Viet Bao

Comment :Mien Trung chay dua chong bao so 8
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mien Trung chay dua chong bao so 8 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mien Trung chay dua chong bao so 8 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mien Trung chay dua chong bao so 8 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Central race against the storm of 8
Executive Chamber, Phu Yen, Da Nang, Ha Tinh, Quang Tho, Central, Provincial Military Command, local, slow moving, safe, capable, boats, prevention, No. 8, Flood, to
8 power levels 11 storm is moving slowly along the coast, soon landed in the Central. The provinces from Ha Tinh to Binh Thuan is urgently "welcome" storm!.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Miền Trung chạy đua chống bão số 8

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Miền Trung chạy đua chống bão số 8 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mien Trung chay dua chong bao so 8

Nhan xet, hay lien he ve tin Mien Trung chay dua chong bao so 8 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mien Trung chay dua chong bao so 8 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0