Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao

Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ky hop thu 2, QH khoa XII:

Mot van de khien nhieu DBQH ban khoan, lo lang la chi so CPI tang cao, tac dong bat loi den san xuat, kha nang canh tranh cua doanh nghiep, anh huong den thu nhap, doi song cua dai bo phan nhan dan.

Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao

Cac DBQH thao luan tai Hoi truong. Anh : Nguyen Dan -TTXVN

Ngay 26/10, duoi su dieu hanh cua Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien, Quoc hoi (QH) thao luan tai Hoi truong ve ket qua thuc hien Ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008.

Da so cac dai bieu nhat tri voi bao cao cua Chinh phu (CP) ve ket qua thuc hien Ke hoach phat trien KT-XH nam 2007. Tuy nhien, cac dai bieu cung cho rang, tinh hinh KT-XH nam 2007 con boc lo nhung bat cap can duoc phan tich, danh gia lam ro nguyen nhan de dua ra cac giai phap khac phuc trong nam 2008.

Dai bieu Nguyen Ba Thanh (Da Nang) cho rang, qua phan tich de dang nhan thay su bien dong cua gia ca tren thi truong, nhu yeu pham tang cao, anh huong truc tiep toi dan ngheo, can bo huu tri. GDP tang cao la dang mung nhung dong thoi phai quan tam den chat luong cuoc song cua nguoi dan, di doi on dinh gia ca.

Nhieu dai bieu cho rang mot trong nhung nguyen nhan khien nen kinh te nuoc ta phat trien chua ben vung la do chi so lam phat qua cao. Neu CPI tang cao, trong khi thu nhap thuc te cua nguoi lao dong va nhung nguoi huong luong tu ngan sach nha nuoc khong tang tuong xung thi doi song cua nhan dan khong duoc cai thien nhu mong muon.

Dai bieu Tran Hong Viet (Hau Giang) phan tich: CPI tang gan tuong ung voi GDP thi doi song nguoi dan co muc thu nhap thap khong duoc cai thien, nguoi dan khong duoc thu huong thanh qua cua tang truong kinh te. Mac du gia luong thuc, thuc pham tang cao nhung nguoi nong dan khong co loi gi. Muc song cong nhan chua duoc cai thien.

Nhieu dai bieu de nghi CP can dua ra chi so CPI cu the, ro rang khong nen tiep tuc dat CPI thap hon GDP mot cach chung chung nhu hien nay. Neu CPI tuong duong voi GDP, nghia la nen kinh te khong tang truong, trong khi do muc dich cuoi cung va cao nhat cung la de doi song nhan dan ngay cang duoc cai thien.

Dai bieu Bui Van Tinh (Hoa Binh) de nghi CP cung can de ra cac bien phap nham kiem che lam phat de xu ly van de can doi vi mo cua nen kinh te hieu qua hon, kiem che tang gia; can lam ro hon nguyen nhan lam tang CPI va danh gia hieu qua cong tac dieu hanh chinh sach tien te. Lam the nao de viec dieu chinh muc luong toi thieu khong tro thanh nguyen nhan tang gia khien doi song dai bo phan nhung nguoi huong luong tu ngan sach them mot lan kho khan nhu nhung lan dieu chinh luong vua qua.

Theo dai bieu Dang Ngoc Tung (TP.Ho Chi Minh), tang truong kinh te cao, nhung nguoi dan chua duoc thu huong cong bang, dong deu. Thu nhap cua nguoi lao dong trong cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai thuc te rat thap; chua kiem tra, giam sat duoc viec xay dung thang, bang luong tai cac doanh nghiep nay.

Tinh trang vat gia leo thang, luong khong tang tuong xung gay kho khan nhieu cho doi song cua nguoi lao dong. CP can dua ra duoc giai phap dong bo de nang cao doi song cua nguoi dan, can bo cong chuc va nguoi lao dong; co he so truot gia trong luong de tao su on dinh lau dai.

Can chu trong chat luong tang truong

De cap muc tieu, nhiem vu Ke hoach phat trien KT-XH nam 2008, nhieu dai bieu de nghi dat chi tieu GDP nam 2008 la 9%.

Cac dai bieu Le Nhu Tien (Quang Tri), Mai The Trung (Binh Duong) cho rang co day du co so de dat duoc chi tieu nay, boi: moi truong kinh doanh ngay cang tot len, viec xay dung, hoan thien the che ngay mot tien bo, tiep xuc dau tu, huy dong nguon luc co nhieu cai tien...

Dai bieu Nguyen Tan Quyen (Can Tho) cho rang muc tieu tang truong GDP nam 2008 la 9% hoan toan co kha nang thuc hien neu huy dong tot hon nguon von dau tu, co co che thong thoang hon...

Dai bieu Dang Ngoc Tung (TP. Ho Chi Minh) cho rang neu Chinh phu (CP) chi dao rao riet, no luc, co gang va dieu hanh kien quyet hon nua, GDP nam 2008 co the dat toi 9% va cao hon nua. Neu thuc hien tot cac du an, giai ngan nhanh hon, hieu qua cac nguon von tu ngan sach, trai phieu CP, di cung voi CCHC, tang cuong phoi hop giua cac bo, nganh, dia phuong, giai quyet cac vuong mac trong cac van ban, thu tuc dau tu.., hieu qua tang truong se dat cao hon rat nhieu.

Tuy nhien, dai bieu Vu Hoang Ha (Binh Dinh) phan tich: GDP tang cao nhung phat trien kinh te chua dat chat luong cao, chua mang tinh ben vung. Chi so gia tieu dung (CPI) qua cao; chat luong san pham, hang hoa con thap, chua du suc canh tranh doi voi san pham cua nuoc ngoai. Neu khong co no luc va quyet tam cao, nhieu doanh nghiep Viet Nam se that bai ngay tren "san nha ".

Ben canh do, moi truong dau tu con nhieu van de; co so ha tang con yeu kem, thu nhap binh quan dau nguoi thap; tinh trang can bo, cong chuc nhung nhieu, tham nhung van ton tai. Tinh hinh do doi hoi no luc cao trong quy IV, nhat la trong linh vuc dich vu, de dat chi tieu tang truong kinh te 8,5% cua ca nam 2007.

Dai bieu Vu Hoang Ha de nghi, khong the de chi so CPI chung chung nhu trong bao cao cua CP ma phai xac dinh cu the o muc duoi 8%; khuyen khich cac doanh nghiep xuat khau hang hoa, san pham da qua tinh che, han che xuat khau hang hoa, san pham tho nham nang dan gia tri hang xuat khau tren mot don vi san pham. Neu cu day manh xuat khau nguyen lieu tho ma khong du tru se dan toi nguy co can kiet nguyen lieu san xuat sau nay.

Di sau phan tich mo xe nhung ton tai, yeu kem cua nen kinh te, dai bieu Nguyen Tan Quyen (Can Tho) dua ra 5 nguyen nhan khien phat trien khong ben vung, chat luong chua cao la: Co so ha tang kinh te qua yeu, dac biet la ha tang giao thong; o nhiem moi truong; thieu nguon nhan luc chat luong cao; cong tac phong, chong tham nhung, lang phi va cai cach hanh chinh (CCHC) chua dat muc tieu de ra; diem xuat phat cua nen kinh te thap.

Dai bieu Nguyen Minh Thuyet ( Lang Son) cho rang: Bao cao cua CP chua phan tich sau nhung tac dong cua cac quan he kinh te moi sau 1 nam Viet Nam gia nhap WTO, dua ra nhung du bao ve thoi co, thach thuc nam 2008 va nhung nam tiep theo. Ong de nghi can nhac mot so chi tieu cho sat thuc hon, dong thoi chu trong den chat luong tang truong, lam ro "tang truong thuc", tang cuong suc manh noi luc cua nen kinh te.

Tang cuong dau tu cho nong nghiep nong thon

Dai bieu Ly Kim Khanh (Ca Mau) cho rang: Nong nghiep va nong thon hien dang chiu suc ep lon, thuong xuyen phai doi mat voi thien tai, dich benh, gia vat tu nong nghiep tang cao, san xuat nong nghiep kho khan bap benh, doi song kho khan.

Theo dai bieu, CP khan truong ra soat, ban hanh he thong chinh sach dong bo phat trien nong nghiep ben vung; tiep tuc co nhung chinh sach lam chuyen bien doi song xa hoi cua dong bao dan toc; tap trung dau tu cac cong trinh cong trinh ha tang thiet yeu.

Ban khoan vi khoang cach nong thon - do thi, giau - ngheo chua duoc thu hep, dai bieu Chu Van Dat (Nam Dinh) de nghi CP co chien luoc vi mo va chinh sach cu the doi voi nong nghiep - nong thon, tang cuong xay dung co so ha tang cho khu vuc nay.

Dai bieu Duong Van Trong (Ha Giang) nhan dinh: San xuat nong nghiep dang gap nhieu kho khan, mot so noi nong dan khong con tha thiet voi dong ruong do hieu qua thap, bo ruong di lam thue o thanh pho. Trong boi canh hoi nhap quoc te, san pham nong nghiep kho canh tranh ngay tai thi truong trong nuoc, chua noi den xuat khau.

Cac dai bieu Bui Van Tinh (Hoa Binh), Tran Hong Viet (Hau Giang), Ya Duck (Lam Dong) va nhieu dai bieu khac de nghi mot chien luoc lau dai tang cuong dau tu va co che rieng cho cac tinh Tay Bac, Tay Nguyen, cac tinh moi chia tach…giup cac dia phuong nay phat trien.

Dai bieu Ngo Quang Xuan (Dong Thap) luu y den viec bao dam loi ich cua nguoi nong dan khi Viet Nam gia nhap WTO, quan tam den quan he dat-nguoi trong nong nghiep, nong thon.

Ra soat lai he thong chinh sach

Dai bieu Le Nhu Tien (Quang Tri) cho rang tien do giai ngan cham do nhung nguyen nhan chu quan nhu: Chinh sach thieu dong bo, thieu nhat quan, thu tuc ruom ra, khong it can bo cong chuc nhan vien nhung nhieu, voi vinh khien cac nha dau tu nan long.

Ong de nghi can ra soat lai nhung bat hop ly trong he thong chinh sach, CCHC, loai bo cac thu tuc ruom ra va can bo cong chuc khong du pham chat, khong dap ung yeu cau nhiem vu. Mot so bo moi sap nhap chua nhanh chong kien toan to chuc cua cac vu, cuc, ban, gay anh huong den tam ly cua can bo cong chuc va cong tac chi dao, dieu hanh. CP can co danh gia viec tinh gian bien che, thu gon dau moi, cai cach hanh chinh.

Dai bieu Tran Hong Viet (Hau Giang) kien nghi xem xet lai chinh sach tien luong va dieu kien song cua nguoi lao dong boi tien luong khong du de nguoi cong nhan nuoi song ban than, noi an o con qua kho khan.

Theo dai bieu Pham Thi Loan (Ha Noi), chinh sach tien luong nhu hien nay la chua thoa dang, trong khi bien phap tang luong toi thieu khong khien thay doi "ve chat" doi song cua can bo cong chuc, nguoi lao dong. Tang luong keo theo tang gia lam kho khan them cuoc song cua nguoi lao dong va nhan dan.

Can phai xem cai cach tien luong la mot bai toan tong the: Cai cach tien luong di cung voi cai cach hanh chinh, tinh gian bien che, bao dam che do cho can bo co so, co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, tang cuong xa hoi hoa de giam ganh nang ngan sach. Cai cach tien luong phai duoc coi la cuoc cach mang, tra luong xung dang voi su dong gop cua nguoi lao dong, tranh hieu ung tang gia tieu dung.

An toan giao thong van la van de nhuc nhoi

Nhieu dai bieu de nghi can thuc hien dong bo cac bien phap kiem che tai nan giao thong: Kien quyet quyet lap lai trat tu, xu ly nghiem nhung truong hop vi pham phap luat giao thong; to chuc phan luong hop ly, khoa hoc de han che tinh trang un tac giao thong dang dien ra o cac do thi lon; tang cuong dau tu ha tang giao thong do thi cho Thu do Ha Noi, TP Ho Chi Minh

Dai bieu Nguyen Van Nguyen (Hai Duong) khang dinh: Tai nan, un tac GT thuc su la van de nong, so vu tai nan giao thong (TNGT) trong thuc te con nhieu hon so voi thong ke. Van de nay da keo dai nhieu nam, tro thanh can benh tram kha chua co thuoc chua huu hieu. Da so nguoi chet, bi thuong do TNGT deu trong do tuoi lao dong de lai hau qua xa hoi rat lon.

Phan tich nguyen nhan, ong cho rang mot bo phan nguoi tham gia giao thong (GT) co y thuc rat kem; trach nhiem cua cac co quan quan ly nha nuoc trong lanh dao, chi dao chua tuong xung voi yeu cau cua xa hoi; viec to chuc thong tin tuyen truyen ve ATGT chua coi trong vao nhom doi tuong co nguy co cao; xu ly tai nan, vi pham con cham, han che; buong long quan ly trong dao tao sat hach thi bang lai xe la nguy co tiem an gay TNGT. Cac cap, cac nganh can co bien phap du manh, kien quyet hon thuc hien cac giai phap cap bach ve ATGT

Dai bieu Nguyen Ba Thanh de nghi tang cuong hon nua cong tac tuyen truyen giao duc y thuc chap hanh phap luat cua nguoi tham gia GT; xu phat that nghiem cac doi tuong vi pham de ran de.

Dai bieu Pham Thi Loan (Ha Noi) de xuat mot so bien phap manh gop phan giai quyet nhung van de truoc mat va lau dai trong dam bao trat tu ATGT nhu : cai tien chuong trinh cap bang lai xe theo chuan moi; quy dinh co mot khoan tien gui vao ngan hang khi cap bang, dang ky phuong tien giao thong, de xu ly cac vi pham ATGT, kiem soat cac khoan phat tren duong...

TTXVN

Y kien cua ban ve van de nay ?

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Thời sự Quốc Hội

Comment :Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Clarification cause higher consumer prices
Hanoi, Vietnam, Hau Giang, Tran Hong Vietnamese, development plan, economic growth, competitiveness, labor, consumer prices, influence, the majority of the deputies, high life, causes, year
DBQH A problem caused many to wonder, worry that the CPI increases, adverse effects on production, capacity competitiveness of the business, affecting incomes and livelihoods of the majority of people ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm rõ nguyên nhân giá tiêu dùng tăng cao

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm rõ nguyên nhân giá tiêu dùng tăng cao bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam ro nguyen nhan gia tieu dung tang cao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0