Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri

Tags: Nguyen Phu Trong, Tu Phe Binh Va Phe Binh, Uy vien Bo Chinh tri, Chu Tich Quoc Hoi, Uy Ban Kiem Tra, ban bi thu, tong bi thu, lien quan den, chu tich nuoc, kiem diem, trung uong, ca nhan, viec


Sau khi Tong bi thu, Chu tich nuoc, Thu tuong, Chu tich Quoc hoi cung cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban bi thu kiem diem trong suot 12 ngay, Tong bi thu Nguyen Phu Trong giao Uy ban Kiem tra Trung uong xac minh cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri va bao cao trong thang 9.

Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong. Anh: Chinh phu.

Ngay 13/8, Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi can bo toan quoc huong dan viec tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang. Cac tinh uy, thanh uy, dang uy va to chuc dang truc thuoc Trung uong da nghien cuu, quan triet trien khai thuc hien, dang chuan bi tu phe binh va phe binh.

Tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu da kiem diem tu phe binh va phe binh trong 4 ngay. Tong Bi thu da neu ro y nghia dac biet quan trong cua dot tu phe binh va phe binh; xac dinh ro yeu cau phai dat duoc, trach nhiem neu guong cua tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu va moi thanh vien.

Sau khi nghe Van phong Trung uong Dang trinh bay du thao Bao cao kiem diem, tat ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu, co nguoi phat bieu 2 lan; phat bieu dai nhat gan 2 gio; it nhat tren 30 phut. Cac van de noi com cua tap the tren ca 3 noi dung cap bach da neu trong Nghi quyet deu duoc dat ra de phan tich. Ket luan phan kiem diem tap the, Tong Bi thu khang dinh nhung uu diem co ban va chi ro nhung han che, khuyet diem da ro va yeu cau tiep tuc lam ro them mot so van de quan trong nay sinh trong qua trinh kiem diem.

Ve kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan trong 12 ngay, chia lam 2 dot. Dot 1 trong nam ngay (21 - 25/7) kiem diem tu phe binh va phe binh: Tong Bi thu Nguyen Phu Trong, Chu tich nuoc Truong Tan Sang, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung. Binh quan thoi gian kiem diem moi nguoi tren mot ngay. Dot 2, trong bay ngay (1 - 7/8), tiep tuc kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu con lai.

Cac ban tu kiem diem cua ca nhan trinh bay truoc Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc chuan bi ky, kiem diem nghiem tuc. Cac y kien gop y chan tinh, thang than; cac van de duoc cac to chuc Dang va ca nhan gop y voi ca nhan cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu duoc trinh bay, phan tich gop y. Sau khi kiem diem tap the, tung nguoi doi chieu, hoan thien lai ban kiem diem ca nhan.

Tong Bi thu giao Uy ban Kiem tra Trung uong tham tra, xac minh, lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri va bao cao Bo Chinh tri (trong thang 9/2012) de co ket luan cu the.

Anh: Chinh phu.
Hoi nghi da danh 5 ngay de kiem diem tu phe binh, phe binh 4 lanh dao chu chot la Tong Bi thu, Chu tich nuoc, Thu tuong va Chu tich Quoc hoi. Anh: Chinh phu.

Khac voi nhieu nam, viec chuan bi kiem diem tu phe binh, phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 duoc thuc hien rat nghiem tuc, can trong, chu dao, chat che va khoa hoc. To chuc lay y kien cac cap uy, to chuc dang, cac chi uy, chi bo noi cu tru, cac vi nguyen lanh dao Dang va Nha nuoc, nguyen Uy vien Trung uong Dang, nguyen Bo truong va tuong duong gop y chuan bi kiem diem tu phe binh va phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu truoc khi kiem diem.

Trong kiem diem, cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu; khong khi thao luan thang than, gop y dan chu, doan ket, chan thanh. Hau het cac van de noi com, buc xuc do cac tap the va ca nhan gop y deu duoc phan tich, mo xe. Khi kiem diem ca nhan, tat ca cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu gop y, nhieu nguoi phat bieu lan 2 va co trao doi qua lai ve cung mot van de. Tong Bi thu thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu ket luan ve kiem diem cua tung nguoi. Bo Chinh tri se ban hanh cac ket luan nay de bao cao Ban Chap hanh Trung uong.

Qua kiem diem da lam ro hon, sau hon uu, khuyet diem va han che cua tap the va cac ca nhan trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu tren mot so van de quan trong cap bach ve xay dung Dang (ve trach nhiem cua tap the va ca nhan trong lanh dao, chi dao, quan ly doanh nghiep nha nuoc, nhat la ve cac vu viec Vinashin, Vinalines; ve thieu sot, khuyet diem trong cong tac chuan bi nhan su Dai hoi XI va cong tac can bo; ve thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tap the lanh dao, ca nhan phu trach; ve mot so du luan buc xuc lien quan den ca nhan, gia dinh, vo con,...).

Bo Chinh tri da de xuat va trinh Hoi nghi Trung uong 5 thao luan, quyet dinh thanh lap Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung truc thuoc Bo Chinh tri. Lap lai Ban Noi chinh Trung uong la co quan tham muu cho Ban Chap hanh Trung uong, ma truc tiep, thuong xuyen la Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve chu truong, chinh sach lon thuoc linh vuc noi chinh; dong thoi la co quan thuong truc cua Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung.

Bo Chinh tri cung chi dao Dang doan Quoc hoi, Ban To chuc Trung uong, Ban Dan van Trung uong khan truong nghien cuu, xay dung Quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, Hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan va mot so de an ve cong tac can bo khac de thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI; Quy che giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi, co che de Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi va nhan dan tham gia gop y xay dung Dang, xay dung chinh quyen.

Ket luan Hoi nghi can bo toan quoc, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh, Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI duoc toan Dang, toan dan va dong tinh, nhat tri cao vi dap ung dung yeu cau thuc tien va nguyen vong chinh dang cua can bo, dang vien va nhan dan. Phe binh va tu phe binh la giai phap rat quan trong nhung khi thuc hien phai het suc binh tinh, tinh tao neu lam lan nay khong tot, nguy co lai tiep tuc giam sut long tin va nhu the vo cung nguy hiem. Day la suc ep nhung cung la co hoi lon de xay dung va chinh don Dang ngay cang trong sach, vung manh.

Day la mot cong viec rat kho khan, doi hoi phai phan tich, mo xe uu, khuyet diem cua chinh ban than minh, to chuc cua minh. Day thuc su la cuoc dau tranh, khong phai dau tranh giua nguoi nay va nguoi kia ma la dau tranh trong chinh ban than moi con nguoi, giua cai chinh va cai ta, cai tot va cai xau vi loi ich cua tap the va ca nhan.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro yeu cau, viec phe binh, tu phe binh phai thuc su cau thi, thanh khan, lam chat che, theo dung quy trinh, phai bam sat Nghi quyet, ke hoach, huong dan cua Trung uong de lam cho tot, lam bai ban, cong phu, ty mi voi tinh than trach nhiem cao nhat. Dac biet, phai co quyet tam rat cao, niem tin lon, tim ra cach lam kha thi theo lo trinh va buoc di chat che. Lam khong thanh cong phai lam lai, khong lam theo kieu hinh thuc, chieu le.

Cuoi cung, phai co ket luan cho tap the, ket luan cho tung ca nhan. Viec gi lam duoc ngay thi lam, viec gi ket luan duoc ngay thi ket luan, viec gi can phai co thoi gian thi phai cho lam tiep, ke ca dieu tra, xac minh, lam ro... Trong qua trinh kiem diem tu phe binh va phe binh van phai luon dam bao cong viec thuong xuyen cua co quan, don vi,...

"Chung ta dang buoc vao thoi diem rat thieng lieng va he trong, lam nhung cong viec thieng lieng va he trong khong chi cho moi ban than chung ta, doi voi tung to chuc ma doi voi toan Dang, toan dan", Tong Bi thu nhan manh.

Chinh phu

2 nguoi

Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh 2/9
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Giật đồ cúng hay ăn cướp?

Giật đồ cúng cô hồn đang biến tướng không chỉ bởi hành vi tranh giành manh động mà có sự tham gia của nhiều băng nhóm lợi dụng tình hình lộn xộn để trộm, cướp.

Đoạn trường làm sổ đỏ – Có hay không việc bôi trơn?

Dù người dân đã cung cấp thông tin và cả bằng chứng về "phí bôi trơn" làm sổ đỏ cho thanh tra, rồi thanh tra chuyển CQĐT nhưng đến nay kết luận vẫn bị “treo”. Câu hỏi đặt ra, tại sao lại như vậy?

Cận cảnh ‘cafe sung sướng’ cùng... ‘cô chủ đơn côi’

Những cô gái ăn mặc mát mẻ, ngồi trước quán lả lơi mời chào những người qua đường. Dịch vụ cafe thỏa mản mọi yêu cầu giá cực kỳ rẻ, chỉ 200.000 đồng phục vụ từ A tới Z trong vòng 25 phút.

Tìm hiểu: Nguyen Phu Trong, Tu Phe Binh Va Phe Binh, Uy vien Bo Chinh tri, Chu Tich Quoc Hoi, Uy Ban Kiem Tra, ban bi thu, tong bi thu, lien quan den, chu tich nuoc, kiem diem, trung uong, ca nhan, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0