La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon

La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu doan moi tien ti cua Nha nuoc

La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon
La Thi Kim Oanh nguoi dan ba dung nhieu thu doan de moi tien Nha nuoc
TTCN - Theo ke hoach, ngay 17-11 toi Toa an nhan dan thanh pho Ha Noi se mo phien toa so tham xet xu vu an La Thi Kim Oanh, giam doc Cong ty Tiep thi thuong mai nong nghiep - cong nghiep thuc pham (goi tat la Cong ty Tiep thi), cung cac dong pham can toi tham o tai san, co y lam trai, thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

Trong so cac dong pham ra toa voi La Thi Kim Oanh, co hai bi can nguyen la vu truong va hai nguyen thu truong Bo Nong nghiep & phat trien nong thon. Lam the nao La Thi Kim Oanh co the moi hang tram ti dong cua Nha nuoc, dong thoi dieu khien duoc cac ong sep “bu” den vay?

Tu khi thanh lap cong ty den khi vu an bi phat hien vao thang 6-2001, Cong ty Tiep thi chi lo thu tuc de thuc hien cac du an. La Thi Kim Oanh lay danh nghia chu dau tu, triet de tan dung moi quan he de huy dong von tu nhieu nguon nhu ngan hang, doanh nghiep, to chuc tin dung va ca cac ca nhan de moi hang tram ti dong roi chi xai vo toi va...

La Thi Kim Oanh

La Thi Kim Oanh sinh 1955, tot nghiep Dai hoc Su pham 1 Ha Noi. Nam 1995, Cong ty Tiep thi thuong mai nong nghiep - cong nghiep thuc pham do La Thi Kim Oanh lam giam doc chi duoc phep kinh doanh cac nganh nghe tu lieu tieu dung va tu lieu san xuat chuyen nganh nong nghiep - cong nghiep thuc pham; tu van va dau tu ky thuat co dien phuc vu nong nghiep - cong nghiep thuc pham.

Cap duoi cua Oanh la Pham Tien Binh - pho giam doc; Do Duc Thuan - ke toan truong (deu la bi can trong vu an) deu chua kinh qua cong tac quan ly cung nhu ke toan. Duoc su “giup do” cua hai nguyen thu truong thuong truc Bo Nong nghiep & phat trien nong thon la Nguyen Quang Ha va Nguyen Thien Luan, Cong ty Tiep thi duoc bo sung hang loat nganh nghe kinh doanh khac nhu xay dung dan dung, kinh doanh bat dong san, to chuc vui choi giai tri, dai ly tieu thu hang hoa... Nho vay, cong ty nay dooc giao lam chu dau tu nhieu du an lon hang chuc ty dong.

La giam doc doanh nghiep nha nuoc nhung La Thi Kim Oanh truc tiep quan ly con dau, ket bac, tu quyet dinh chi tieu, khong thong qua thu qui cung khong qua so sach. De vay duoc tien, La Thi Kim Oanh hua “khi duoc ngan sach nha nuoc cap se tra no vay”.

Nhung khi duoc cap ngan sach thi ba giam doc nay lai cho chuyen vao tai khoan cua Cong ty Tiep thi ma “quen” viec tra no. Trong hon sau nam lam giam doc, La Thi Kim Oanh da thut ket hon 72 ti dong va 110.000 USD; dong thoi lam thiet hai cua Nha nuoc tren 34,3 ti dong va 3.000 USD.

Thu doan moi tien...

Duoc su “giup do” cua hai thu truong Bo Nong nghiep & phat trien nong thon luc do, du an xay dung khu hoi cho trien lam thuong mai dau tu nong nghiep va phat trien nong thon lot vao tay chu dau tu la Cong ty Tiep thi. La Thi Kim Oanh von khong biet chuyen mon ve linh vuc dau tu xay dung co ban, nhung van duoc giao chuc pho chu nhiem dieu hanh du an. Mac du du an da duoc ngan sach cap 76,2 ti va khong thieu von nhung Oanh van tim moi cach lam ho so xin vay tien cua Ngan hang thuong mai co phan Quan doi, Ngan hang Dau tu phat trien Ha Noi, Ngan hang Cong thuong Ba Dinh...

Tai Ngan hang thuong mai co phan Quan doi, Oanh duoc ngan hang bao lanh cho vay 10 ti (den nay con no gan 8 ti). O Ngan hang Cong thuong Ba Dinh, Oanh vay 15 ti chuyen ve cho Cong ty Ligico 11 ti de tra no nhung thuc te sau do rut ra chi tieu, con 4 ti thanh toan tra Cong ty Mico nhung dong thoi lai dung thu doan sau mot ngay rut 4 ti dong ngan sach cap cho du an de bo tui rieng, khong tra cho ngan hang nhu da cam ket.

- Vien Kiem sat nhan dan toi cao quyet dinh truy to La Thi Kim Oanh toi tham o tai san va co y lam trai...; Pham Tien Binh (pho giam doc), Do Duc Thuan (ke toan truong) toi co y lam trai...; Nguyen Quang Ha, Nguyen Thien Luan, Huynh Xuan Hoang va Phan Van Quan toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

- Dieu tra vu an da cho thay hanh vi sai pham cua mot so can bo thuoc ngan hang, So Dia chinh - nha dat, UBND thanh pho Ha Noi, Cuc Dau tu phat trien Ha Noi, Tong Cty Xay dung va phat trien nong thon, Bo nong nghiep va phat trien nong thon.

Con tai Ngan hang Dau tu phat trien Ha Noi, Oanh lap hai cong van xin vay von “thanh toan cho cac don vi thi cong”, co xac nhan cua cac thu truong Ha va Luan de duoc vay 17 ti. Tuy nhien, Oanh chi tra cho don vi thi cong 7,5 ti va cung luc dut tui 7,2 ti tu ngan sach.

Tuong tu, du an cai tao khach san 120 Quan Thanh (de lam van phong dai dien) duoc phe duyet tong muc dau tu 34 ti, La Thi Kim Oanh lap hai cong van, mot vay 14,7 ti va mot vay 25 ti tu nguon von tin dung uu dai. The nhung, khi da co tien Oanh khong dung vao viec thanh toan mua khach san ma chi cho “mot so viec khac” khong co chung tu chung minh. Du an Khu cong nghiep Kim Hoa (Vinh Phuc), Oanh vay cua ngan hang 11,6 ti dong de roi bo tui hon 2,3 ti ma thi cho rang “khong biet di dau” (!?).

Khong chi vay von ngan hang roi “xu” no, voi hang loat du an xay nha ma Bo Nong nghiep & phat trien nong thon uu dai giao cho Cong ty Tiep thi lam chu dau tu, Oanh da huy dong von gop cua hang tram ca nhan (la can bo cong nhan vien trong va ngoai nganh co nhu cau mua nha o), nhung nha chua thay ma tien thi bien mat.

Du an xay nha de ban tai 161 Son Tay (Ha Noi), Oanh thu tien ban can ho (thong qua Cong ty Kinh doanh xay dung nha Ha Noi) 10,6 ti dong nhung khong nhap qui. Oanh con vay cua Ngan hang thuong mai co phan Hang hai VN 8,2 ti de dau tu vao du an. Thuc te Oanh chi chi phan nua so tien tren cho du an, con phan nua bo tui rieng.

Voi du an xay dung nha tai Dich Vong (tu nam 1994 -2001), La Thi Kim Oanh da huy dong von cua 43 ca nhan va mot don vi voi tong so tien 6,3 ti va 78.000 USD. Da vay La Thi Kim Oanh con mang bon chiec oto cua cong ty dem the chap de vay 7.400 USD va 60 trieu dong nhung khong dem tien ve nop cong ty. Cuoi cung, cong ty mat so tien tren, con oto van nam trong tai san the chap.

Co quan dieu tra nhan dinh: “Cong ty Tiep thi khong co nhu cau huy dong von vi von ngan sach nha nuoc luon cap day du va kip thoi theo tien do du an. Nhung La Thi Kim Oanh van lam cac van ban de nghi Bo Nong nghiep & phat trien nong thon xac nhan de di vay cac ngan hang. Viec vay von khong ro muc dich su dung, khong phai de kinh doanh kinh doanh...”.

Khi vu viec do be, Oanh con chi dao ke toan truong Do Duc Thuan lap ho so chung tu khong de doi pho voi co quan chuc nang. Thu qui Nguyen Thi Binh Thuc thua nhan da ky vao cac phieu thu, phieu chi nhung thuc te khong duoc thu tien va cung khong co tien chi ra.

Bieu xen ao at!

La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon
La Thi Kim Oanh khai: trong qua trinh giao dich voi Ngan hang Hang hai, Oanh da chi tien bieu cac can bo ngan hang suot trong bon nam tu 1997 - 2000. Tien bieu dua vao cac dip le tet hoac khi can bo ngan hang xuong Cong ty Tiep thi kiem tra viec su dung von. Viec chi tien bieu do Oanh truc tiep dua, de trong phong bi dan kin, moi lan bieu 5 trieu dong/nguoi.

Tong so tien bieu khoang 300 trieu dong cho Tran Huu Bach - nguyen giam doc ngan hang; Nguyen Van Du - pho giam doc; Nguyen Bang Viet - can bo tin dung; Dinh Van Sau - nguyen truong phong tin dung. Do la chua ke trong khi lam thu tuc nhan tien vay La Thi Kim Oanh con chi tien bieu cho can bo ke toan va thu qui cua ngan hang.

Trong qua trinh thuc hien du an khu sinh hoat van hoa va vui choi giai tri Dong Da, Ha Noi, giam doc Oanh vay 7,1 ti nhung da chi “tao lao” het 3,4 ti. Trong do co chi dong gop cho phuong va Cong an quan Dong Da mua oto hon 441 trieu dong; chi cho ong Nguyen Minh Dang (nguyen chu tich UBND tinh Vinh Phuc) di “tham quan va keu goi dau tu” tai Nhat Ban hon 10.000 USD.

La Thi Kim Oanh con chi tien bieu tong cong 10 ti dong cho cac ca nhan co tham quyen ky duyet cac du an, tu xa phuong den quan huyen, cac ban, nganh, so cua thanh pho Ha Noi va tinh Vinh Phuc, Van phong Chinh phu; cac ngan hang lien quan den viec vay von va tien ngan sach; cac bo co lien quan den viec tham dinh du an (moi goi qua tri gia tu 500.000 dong den 10 trieu dong trong cac dip le 1-5, 2-9 va tet duong lich, tet am lich). Cac khoan chi tiep khach thi vo ke, moi lan chi tu 2-10 trieu dong. “Khoan chi nay khoang 6-7 ti dong”. Ngoai ra, chi phi cho hop bao, cuoc hop, hoi thao, hoi nghi cung len den vai ti dong.

Nguyen vu truong, thu truong da giup La Thi Kim Oanh nhu the nao?

Tu viec ky cac quyet dinh bo nhiem ban giam doc Cong ty Tiep thi den viec ky quyet dinh bo sung nganh nghe kinh doanh cho cong ty - bat chap nang luc, trinh do nghiep vu chuyen mon khong dap ung yeu cau - nguyen thu truong Nguyen Quang Ha va Nguyen Thien Luan da tao dieu kien cho La Thi Kim Oanh va cac dong pham tac oai tac quai trong mot thoi gian dai.

Nam 1997, Ha da cho Cong ty Tiep thi duoc vay cua Ngan hang thuong mai co phan Quan doi 10 ti dong. Tiep do, khong can kiem tra nhu cau thuc te su dung von cua cong ty; khong can biet cong ty da tra no cac khoan vay chua, Ha da ky xac nhan va de nghi Ngan hang Dau tu phat trien Ha Noi cho Cong ty Tiep thi vay 7,5 ti dong von tin dung uu dai; de nghi Ngan hang thuong mai co phan Hang hai cho vay 24,2 ti dong (va nhieu du an khac)...

Nghiem trong hon, Nguyen Quang Ha ky xac nhan nhu cau, de nghi ngan hang cho Cong ty Tiep thi vay tien va cam ket tra no, nhung khi co tien ngan sach cap lai chinh Ha ky vao don yeu cau chuyen ve tai khoan cua cong ty ma khong tra no cho ngan hang!

Ngay 28-11-1998, Cong ty Tiep thi co cong van gui Ngan hang Dau tu va phat trien Ha Noi xin vay 11 ti de “thanh toan khoi luong xay dung cong trinh trien lam cho Tong cong ty xay dung va phat trien ha tang Licogi”. Nguyen Thien Luan dat but ky voi noi dung: “Bo Nong nghiep & phat trien nong thon xac nhan yeu cau tren cua Cong ty Tiep thi la dung su that. De nghi Ngan hang Dau tu va phat trien giup do”.

Thuc te, giam doc Oanh vay tien ti tu ngan hang nay de chi tieu. Cung chinh Nguyen Thien Luan da phe duyet hop dong chuyen nhuong khach san 120 Quan Thanh ma khong thong qua hoi dong tham dinh gia. Bi can Luan biet viec phe duyet hop dong nay la trai qui dinh nhung van ky cong van de nghi Cuc Dau tu chuyen toan bo 34 ti dong tien vay uu dai de thanh toan viec mua ban khach san nay.

Nguyen Thien Luan thua nhan gia cua khach san nay luc do chi khoang 23 ti dong. Phan Van Quan (nguyen vu truong Vu Tai chinh ke toan) va Huynh Van Hoang da “tham muu” cho lanh dao ky phe duyet du an noi tren. Giam doc Oanh duoc su “giup do” tan tuy cua cac vi nay da huy dong duoc hon 17 ti dong su dung cho muc dich... ca nhan.

Tuong tu, Nguyen Thien Luan cung da ky xac nhan nhu cau von cho Cong ty Tiep thi di vay 12,6 ti de trien khai du an Khu cong nghiep Kim Hoa (Vinh Phuc). Dieu dang noi la ca hai du an cong trinh trien lam va Khu cong nghiep Kim Hoa deu duoc ong Nguyen Thien Luan ky xac nhan nhu cau vay von trong khi ngan sach nha nuoc da cap day du cho hai du an nay.

Neu khong co su “giup do” cua cac nguyen vu truong, thu truong nay thi mot ban giam doc thieu chuyen mon, kem nang luc cua Cong ty Tiep thi co the lam duoc nhung chuyen “dong troi” nhu vay?

VO HONG QUYNH

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Lã Thị Kim Oanh

Comment :La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
La Thi Kim Oanh: small woman 4 men control large
La Thi Kim Oanh, Nguyen Thien Luan, Vinh Phuc, Nguyen Quang Ha, Do Duc Thuan, Jinhua, Joint Stock Commercial Bank for Military, Rural Development, Hanoi, food industry, the agriculture ministry, the woman, the company man, projects, billion
craft - As planned, on 17-11 to People's Court of Hanoi will open preliminary hearing adjudication La Thi Kim Oanh, director of marketing agricultural trade - food industry (referred to as Marketing Company), with the co-conspirators ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lã Thị Kim Oanh: người đàn bà nhỏ điều khiển 4 người đàn ông lớn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lã Thị Kim Oanh: người đàn bà nhỏ điều khiển 4 người đàn ông lớn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon

Nhan xet, hay lien he ve tin La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet La Thi Kim Oanh nguoi dan ba nho dieu khien 4 nguoi dan ong lon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0