Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi

Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi
Tu phai qua: Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, Tong bi thu Nong Duc Manh, Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Thu tuong Phan Van Khai trao doi sau mot phien hop Quoc hoi thang 6-2006 - Anh: Viet Dung (Tuoi tre)

"Phai chang tam ly ne nang, ne tranh con the hien kha ro net cua khong it nhung thanh vien trong nhieu co quan chuc nang, tham chi con co tu tuong so set, so bi danh gia nay no khi minh co y kien khac voi de nghi cua CP..."

Bai viet cua nguyen Chu tich Quoc Hoi Nguyen Van An gui toi Tien Phong, xin tran trong gioi thieu cung ban doc.

Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi
DBQH Nguyen Van An, nguyen Chu tich Quoc hoi.

Viec tong ket nhiem ky QH khoa XI co the rut ra nhieu bai hoc bo ich cho QH khoa toi. Trong pham vi bai bao nay, toi tap trung phat bieu them ve kinh nghiem xu ly van de khi co y kien khac nhau lon giua Chinh phu va cac co quan cua Quoc hoi.

Nhu chung ta thuong noi, y kien khac nhau la chuyen binh thuong, la tu nhien. Trong dieu kien nuoc ta chi do mot dang duy nhat lanh dao; Nha nuoc ta la Nha nuoc cua Dan, do Dan va vi Dan; quyen luc Nha nuoc duoc to chuc theo nguyen tac phan cong, phoi hop, khong phan lap;… thi ve nguyen tac quyen luc nha nuoc duoc phan cong la khong mau thuan nhau, cang khong co mau thuan doi lap, doi khang, ma phai thong nhat voi nhau va chi co y kien khac nhau ban dau cua cac co quan chuc nang duoc phan cong ma thoi...

Thuc tien da chung minh rang, khong ai doc quyen chan ly, ngoc cang mai cang sang. Chan ly ban dau cang duoc co xat, cang duoc tranh luan va trai qua thu thach trong cuoc song thi cang duoc lam sang to them, cang tiem can toi gan chan ly dich thuc hon, tham chi co khi phai thay doi nhan thuc ban dau toi 180 do.

Tranh luan dua tren nhung nguyen tac nhat dinh de lam sang to va xu ly van de co y kien khac nhau, do chinh la bai hoc kinh nghiem tong quat duoc rut ra tu thuc tien hoat dong cua QH.

Co the co nhieu cach tiep can khac nhau, tu do ma dua ra nhung nguyen tac, nhung he quy chieu, hoac la nhung tieu chi khac nhau de xu ly nhung tinh huong khac nhau. O day toi chi de cap den ba nguyen tac co ban ma chung ta thuong van dung:

Mot la, phai can cu vao nguyen tac BAO DAM SU LANH DAO CUA DANG nhu tinh than cua Hien phap da khang dinh tai Dieu 4. Dang la luc luong lanh dao Nha nuoc va xa hoi. Do vua la chuc nang Hien dinh, vua la nguyen tac Dang lanh dao.

Cac dong chi DBQH la dang vien cua Dang phai chap hanh nghiem chu truong lanh dao cua Dang va van dong, thuyet phuc nguoi khac cung thuc hien de xu ly van de khi co y kien khac nhau,… Dong thoi cung phai that su lang nghe va de nghi voi Dang tiep thu nhung y kien hop ly cua DBQH, cua cu tri, hoan thien chu truong lanh dao ban dau cua Dang, bao dam cho chu truong lanh dao cua Dang phu hop voi long Dan va dung voi nguyen tac phap luat la toi thuong, tranh tu tuong nong voi hoac chu quan ap dat.

Hai la, phai can cu vao nguyen tac PHAP LUAT LA TOI THUONG nhu nhieu van kien cua Dang va phap luat cua Nha nuoc da khang dinh. Nha nuoc phap quyen XHCN la Nha nuoc ma o do phap luat la toi thuong, Nha nuoc quan ly dat nuoc bang phap luat va chi bang phap luat ma thoi. Cac vi DBQH, du la dang vien hay khong dang vien deu phai can cu vao phap luat, phai chap hanh nghiem phap luat de xu ly van de khi co y kien khac nhau.

Bao dam su lanh dao cua Dang dong thoi cung phai dung voi nguyen tac phap luat la toi thuong. Trong dieu kien Dang lanh dao Nha nuoc thi moi to chuc Dang va dang vien cua Dang deu phai guong mau tuan thu Hien phap va phap luat.

Hien phap va phap luat cung chinh la chu truong lanh dao cua Dang da duoc luat hoa; chap hanh phap luat cung chinh la chap hanh chu truong lanh dao cua Dang, chap hanh nguyen tac Dang lanh dao.

Ba la, phai can cu vao nguyen tac LONG DAN LA GOC. Dan la goc, thuoc pham tru vinh vien. Dang va Nha nuoc thuoc pham tru lich su. Long Dan la diem xuat phat va cung la diem cuoi cung cua y Dang va phap luat. Ve nguyen tac: Long Dan, y Dang va phap luat phai thong nhat, phai la mot, khong the la hai, trong do long Dan la goc. Phai dua vao y chi va nguyen vong cua nhan dan, dat loi ich cua quoc gia dan toc len tren het de xu ly nhung van de khi co y kien khac nhau...

Tong ket la phai nhin thang vao su that, phan tich ro su that, tu day ma rut ra bai hoc kinh nghiem. Theo tinh than do, chung ta hay xem xet ba vi du duoi day de thay QH khoa XI da phan tich va giai quyet tung truong hop cu the do nhu the nao:

Vi du thu nhat, ve de nghi danh thue tieu thu dac biet doi voi xe may: Ve van de nay BCT khong co chu truong lanh dao cu the, phap luat cung chua co quy dinh cu the, QH chu yeu dua vao long Dan de xu ly.

Ban dau Chinh phu trinh sang cac co quan cua QH de nghi danh thue tieu thu dac biet doi voi xe may, UBKTNS cua QH co chuc nang tham tra to trinh thi khong nhat tri voi de nghi do cua CP, UBTVQH cung tan thanh voi y kien cua UBKTNS, song CP van giu y kien cua minh va trinh de nghi do ra QH.

Sinh hoat cua QH nhu vay la binh thuong, dung luat, dung quyen cua CP, dung quyen cua cac co quan cua QH, khong phai cac co quan cua QH lam nhu the la gay kho de cho CP, khong phai CP lam nhu vay la phot lo y kien cac co quan cua QH.

Cung khong nen coi do la mau thuan giua CP voi cac co quan cua QH. Day don gian chi la nhung y kien khac nhau do nhan thuc khac nhau cua nhung co quan co chuc nang khac nhau ma thoi. Lam nhu vay la dung luat, dan chu, can thiet, lanh manh, la lam theo chuc nang cua moi co quan.

Tren co so nhung thong tin, nhung ly le khac nhau ve de nghi tren day cua CP, QH da thao luan, tranh luan soi noi va cuoi cung da dua vao long Dan nhu de nghi cua UBKTNS de xu ly y kien khac nhau do. Ly le cua Dan gian di va de hieu la, xe may la xe dap duoc nang cap, la phuong tien di lai, lam an; can bo, cong chuc, nguoi lao dong… dung xe may di tu nha den noi lam viec; nguoi nong dan ngoai thanh dung xe may cho rau dua, hoa qua, lon ga… vao noi thanh de ban;… Xe may khong phai la hang xa xi, doc hai, khong phai la loai hang hoa khong nen khuyen khich tieu dung.

Con viec han che su dung xe may de bao dam an toan giao thong va giam o nhiem moi truong lai la viec khac, khong phai vi the ma dua xe may vao danh muc hang hoa phai danh thue tieu thu dac biet.

Voi nhung ly le neu tren, QH da bieu quyet khong dua xe may vao danh muc hang hoa phai danh thue tieu thu dac biet. Quyet dinh do cua QH la dua vao long Dan, phu hop voi y chi va nguyen vong cua nhan dan nen duoc nhan dan dong tinh va hoan nghenh.

Qua tranh luan moi lam sang to duoc long Dan trong van de cu the nay la nhu the nao. Dua vao long Dan de xu ly van de co y kien khac nhau, do la mot bai hoc kinh nghiem cu the.

Vi du thu hai, ve de nghi keo dai thoi gian quan ly so doi tuong nghien hut them hai nam sau cai nghien: Ve van de nay BCT khong co chu truong lanh dao cu the; phap luat da quy dinh thoi gian cai nghien khong duoc qua hai nam; long Dan thi mong doi Nha nuoc co bien phap quan ly sau cai nghien.

Long dan la goc, phap luat la toi thuong, Dang lanh dao Nha nuoc va xa hoi

Do la mot so nguyen tac co ban ma QH da dua vao de tranh luan va quyet dinh khi xu ly nhung van de co y kien khac nhau.

Do cung chinh la mot so bai hoc kinh nghiem ma toi xin duoc phat bieu nhan manh trong pham vi bai bao nay.

UB Cac van de xa hoi cua QH co chuc nang tham tra to trinh thi thong nhat voi de nghi cua CP. UBPL cua QH, tuy khong co chuc nang tham tra to trinh, song lai co chuc nang bao dam su thong nhat cua he thong phap luat, thi lai khong dong tinh, vi cho rang neu keo dai them hai nam sau cai nghien la trai luat.

Luat hien hanh chi quy dinh thoi gian cai nghien la khong qua hai nam, neu muon keo dai them hai nam nua thi QH phai sua luat, QH cung phai chap hanh luat do chinh minh ban hanh, QH cung khong co quyen lam khac luat.

Cac y kien khac nhau do da duoc trinh ra QH theo dung quy dinh hien hanh. Do la chuyen binh thuong, dung luat, dan chu, dung voi chuc nang cua moi co quan huu quan.

Sau khi thao luan, phan tich nhieu mat, QH da di den thong nhat voi y kien cua UBPL la khong duoc keo dai thoi gian quan ly so doi tuong nghien hut them hai nam sau cai nghien, vi lam nhu vay la sai luat, do do QH da ra mot nghi quyet rieng ve thoi gian quan ly so doi tuong nay sau cai nghien, khong keo dai thoi gian cai nghien, nhu vay vua khong vi pham luat, vua dap ung duoc long mong doi cua nhan dan.

Qua tranh luan moi lam sang to duoc the nao la vi pham luat, the nao la khong vi pham luat. Dua vao phap luat, dua vao long Dan de xu ly van de co y kien khac nhau, do cung la mot bai hoc kinh nghiem cu the.

Vi du thu ba, ve de nghi thuong danh hieu anh hung cho mot thanh pho: Ve van de nay BCT da co chu truong lanh dao khen thuong danh hieu anh hung cho thanh pho do, phap luat lai chua co quy dinh danh hieu nay. Theo dung nguyen tac Dang, dong chi Thu tuong CP da chap hanh nghiem chu truong lanh dao do cua BCT va da lam to trinh gui UBTVQH de nghi xet dac cach, vi luat hien hanh khong co quy dinh danh hieu nay.

UBTVQH da hop ban tap the voi y thuc chap hanh nghiem chu truong lanh dao cua Dang, song ve mat phap luat thi 100% cac vi trong UBTVQH thong nhat de nghi Thu tuong CP can co buoc di cu the de bao dam nguyen tac phap luat la toi thuong, UBTVQH va ngay ca QH cung khong co quyen xet dac cach khac voi luat hien hanh, UBTVQH va ngay ca QH cung phai chap hanh nghiem luat do QH ban hanh, va neu UBTVQH duoc quyen xet dac cach thi cung co nghia la UBTVQH co quyen cao hon ca QH nhieu lan.

Luat hien hanh cung la chu truong lanh dao cua Dang da duoc luat hoa. Chap hanh nghiem luat hien hanh cung la chap hanh nghiem chu truong lanh dao cua Dang va nguyen tac Dang lanh dao.

Cuoi cung Thu tuong CP da tiep thu y kien cua UBTVQH, da lam to trinh QH de nghi cho sua luat hien hanh. Sau khi duoc QH sua luat, Thu tuong CP moi tien hanh cac thu tuc khen thuong danh hieu anh hung nhu luat da sua doi bo sung cho phep. Hieu va lam nhu vay la dung.

Qua tranh luan moi lam sang to duoc van de vua bao dam nguyen tac Dang lanh dao, dong thoi cung vua bao dam nguyen tac phap luat la toi thuong, Dang lanh dao Nha nuoc nhung Dang cung phai chap hanh nghiem phap luat, Quoc hoi cung phai chap hanh nghiem luat do chinh QH da ban hanh, UBTVQH va ngay ca QH cung khong co quyen xet dac cach lam khac luat cua QH. Dua vao nguyen tac bao dam su lanh dao cua Dang va phap luat la toi thuong de xu ly van de co y kien khac nhau, do cung lai la mot bai hoc kinh nghiem cu the.

Phai chang tam ly ne nang, ne tranh con the hien kha ro net cua khong it nhung thanh vien trong nhieu co quan chuc nang, tham chi con co tu tuong so set, so bi danh gia nay no khi minh co y kien khac voi de nghi cua CP, nhat la khi de nghi do lai xuat phat tu mot chu truong lanh dao ban dau cua Dang?

Y thuc tuan thu su lanh dao cua Dang, ung ho va phoi hop chat che voi CP trong moi hoat dong cua QH la rat dung voi nguyen tac cua Dang va Nha nuoc ta; song su tuan thu va ung ho do cung phai bao dam nguyen tac phap luat la toi thuong va phai phu hop voi long Dan.

Vi vay QH cung phai lam dung chuc nang, nhiem vu va quyen han cua minh de gop phan lam cho cac quyet dinh cua QH duoc chuan xac hon; qua do ma xay dung CP manh len, QH manh len va Dang ta cung manh len, ca he thong chinh tri manh len, va day cung la nguyen tac, la ban chat cua Dang va Nha nuoc ta.

Lam nhu vay la hoan toan thong nhat, khong mau thuan, khong triet tieu nhau. Moi to chuc phai thuc hanh dung chuc nang cua minh nhu phap luat da quy dinh, phai lam viec thuc chat, khong mot to chuc nao chi la hinh thuc. Nhu vay ca he thong chinh tri se manh len. Phai chang do cung chinh la long mong doi va doi hoi cua nhan dan?

Nhan dan doi hoi co quan dai dien cho minh phai lam viec that su, phai ngay cang thuc chat hon, dac biet la khi xu ly nhung van de co y kien khac nhau phai dua tren nhung nguyen tac nhat quan, khong duoc ne nang, ne tranh, so set; phai co ban linh thuc hanh day du va thuc chat chuc nang, nhiem vu va quyen han duoc giao, nhu vay moi co the gop phan tim toi chan ly, quyet dinh van de duoc chuan xac hon, han che duoc nhung sai lam co the xay ra.

Ngay ca doi voi nhung chu truong lanh dao ban dau cua Dang, nhung chinh sach ban dau do CP, UBTVQH va cac co quan cua QH trinh QH quyet dinh, van co the duoc sua doi, bo sung, hoan thien, vi cac co quan do cung deu la nhung co the song, hoan toan co the co sai lam, hoan toan co the co nhung nhan thuc ban dau khac nhau, chua that chuan xac. Do la dieu tu nhien nhu da dien ra trong cuoc song thuong nhat; truoc day, hien nay va sau nay van vay.

Trong ba nguyen tac co ban neu tren, co le viec dua vao long Dan la kho nhat va yeu nhat? Kho nhat phai chang la vi no qua chung, qua mem, phu thuoc qua nhieu vao nhan thuc, chua cu the duoc nhu hai nguyen tac kia?

Yeu nhat phai chang la vi khong it DBQH trong chung ta chua that trong Dan, chua that sat Dan, chua that thau hieu long Dan, chua that tam huyet va de cao trach nhiem trong viec thuc hanh vai tro dai dien cho Dan? Tam ly ne nang, ne tranh, so set con anh huong khong nho toi suy nghi, loi noi va viec lam cu the cua nhieu co quan chuc nang va DBQH, nhat la can bo lanh dao? Nhin chung nhieu DBQH hoat dong con mang tinh hinh thuc, tinh thuc chat con thap?

Phai chang chung ta can luu y, can co su no luc vuot bac ve moi mat, dac biet la tam huyet va trach nhiem cua nguoi dai bieu cho Dan, de khac phuc co hieu qua va ro net su yeu kem nay trong khoa toi?

DBQH Nguyen Van An
Nguyen Chu tich Quoc hoi

Viet Bao
Comment :Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Experience handling different opinions between the government and Congress
Pioneer, the National Assembly Nguyen Van An, excise tax, its leader, President of Congress, the Party and State, former president, to clarify, do so, the party leadership, opinions, laws, different proposals, function, NA
"Does psychological deference, avoidance is shown quite clearly of many members of many authorities, even ideological fear, fear of being judged or something when you have other comments to the proposal of the CP ... "article of the original owner. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kinh nghiệm xử lý ý kiến khác nhau lớn giữa Chính phủ và Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kinh nghiệm xử lý ý kiến khác nhau lớn giữa Chính phủ và Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Kinh nghiem xu ly y kien khac nhau lon giua Chinh phu va Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0