Kien quyet chong tham nhung lang phi

Kien quyet chong tham nhung lang phi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tiep xuc cu tri, Tong bi thu Nong Duc Manh:

+ Thu tuong Nguyen Tan Dung: “Chung toi se lam het trach nhiem cua minh”

Kien quyet chong tham nhung lang phi
Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay chuong trinh hanh dong tai hoi nghi tiep xuc cu tri Hai Phong ngay 7-5 - Anh: Trong Phu
TS (Ha Noi) - Hom qua (7-5), Tong bi thu Nong Duc Manh, ung cu vien (UCV) dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII tinh Thai Nguyen, da bat dau dot gap go, tiep xuc cu tri keo dai 5 ngay.

Cung tham gia con co 4 UCV khac gom Vi Thi Chung

(pho chu tich Hoi Lien hiep phu nu tinh Thai Nguyen), Le Thi Thu Giang (giao vien Truong THPT Vo Nhai, Thai Nguyen), Pham Manh Hung (pho giam doc Dai hoc Thai Nguyen), Phan Van Tuong (pho chi huy truong Bo chi huy quan su tinh Thai Nguyen) thuoc don vi bau cu so 2 (TP Thai Nguyen, huyen Vo Nhai, huyen Dong Hy).

Cac UCV da lan luot trinh bay chuong trinh hanh dong va lang nghe cu tri trinh bay tam tu, nguyen vong. Nhieu cu tri Thai Nguyen mong muon cac UCV DBQH neu trung cu se dong gop tich cuc vao viec xay dung cac chinh sach de tao su cong bang trong den bu thu hoi dat, giai phong mat bang... - nhung van de dang duoc dong dao cu tri Thai Nguyen quan tam.

Chu tich quoc hoi Nguyen Phu Trong: Phai lang nghe y kien cu tri

Sang 7-5, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da di kiem tra cong tac chuan bi bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII tai tinh Kien Giang. Chu tich Nguyen Phu Trong danh gia cao cong tac chuan bi bau cu cua tinh nay, nhat la cong tac tap huan cho can bo chuyen trach bau cu ky nay va kinh phi da duoc phan bo den cac xa. Den ngay 7-5, cac ung cu vien da co 22/58 cuoc tiep xuc cu tri.

Tai buoi lam viec voi hoi dong bau cu tinh Kien Giang, ong Nguyen Phu Trong nhan manh: cong tac bau cu phai dan chu, doi moi that su va phat huy duoc trach nhiem cua cu tri trong viec chon nguoi co duc, co tai cho Quoc hoi khoa XII.

Vi vay, cac ung cu vien phai to chuc tot gap go cu tri trong bau khong khi dan chu, cong khai va biet lang nghe y kien cua cu tri.

Ben canh do, Chu tich Quoc hoi cung dac biet quan tam va nhac nho dia phuong phai to chuc va bao ve tot tinh hinh an ninh trat tu trong suot thoi gian dien ra bau cu, nhat la khu vuc bien gioi, hai dao...

AN NHIEN

Trinh bay ve chuong trinh hanh dong cua minh, ung cu vien Nong Duc Manh noi: “Toi se cung cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc gop phan cung Quoc hoi chi dao cong viec kiem tra, giam sat thuc hien tot cac muc tieu phat trien kinh te, xa hoi lam sao cho dat nuoc phat trien nhanh, ben vung, bao dam hoi nhap kinh te quoc te thanh cong.

Tong bi thu khang dinh: “Toi se kien quyet chong quan lieu, tham nhung, lang phi, thuc day cai cach hanh chinh de phuc vu nhan dan tot hon, phuc vu su nghiep phat trien kinh te - xa hoi tot hon”.

+ Cung ngay, Uy ban bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII TP Hai Phong da to chuc hoi nghi tiep xuc cu tri tai quan Kien An (sang), huyen An Lao (chieu) cho nam ung cu vien ung cu tai don vi bau cu so 3 gom: Thu tuong Nguyen Tan Dung, pho chu tich Uy ban MTTQ Hai Phong Le Thi Mai, chu tich Uy ban MTTQ huyen Thuy Nguyen Dao Thi Ha Sang, pho chu tich LDLD TP Hai Phong Tran Ngoc Vinh va pho chanh Thanh tra TP Hai Phong To Quang Vinh.

Tai hoi nghi tiep xuc cu tri, hau het cac cu tri deu tin nhiem va mong muon cac ung cu vien neu trung cu DBQH khoa XII hay danh thoi gian quan tam den nhung van de buc xuc cua TP Hai Phong noi rieng va ca nuoc noi chung.

Cu tri Nguyen Hong Bong (xa An Tho, An Lao) bay to chinh cong tac quan ly nha nuoc yeu kem gay that thoat lang phi, khien nan tham nhung tieu cuc tro nen nhuc nhoi va tro thanh nguy co lon cua dat nuoc trong thoi diem nay. Boi vi ngay chinh giua thu do, cong tac quan ly nha nuoc yeu kem nen moi de xay ra vu vu truong New Century, roi hang loat cong trinh vi pham trat tu xay dung sai phep, khong phep nghiem trong...

Thay mat cac ung cu vien DBQH, Thu tuong Nguyen Tan Dung tiep thu nhung loi gui gam tam huyet cua cu tri. Thu tuong danh gia cac van de cu tri dua ra deu xac dang. Thu tuong noi: “Chung toi hua se lam het trach nhiem cua minh doi voi cu tri”.

Van de nguoi nong dan bi thu dat nong nghiep do do thi hoa, roi vao canh khong nghe nghiep sau khi het tien den bu, Thu tuong cho hay sap toi Chinh phu se co ca mot chuong trinh hanh dong ve viec nay.

Ve viec dau tranh chong nan quan lieu, tham nhung, Thu tuong nhan manh day la nhiem vu trong tam cua Chinh phu. Muon day lui duoc quan lieu can co mot qua trinh ren luyen, khac phuc han che de nang cao nang luc, suc chien dau cua Dang.

+ Cung ngay 7-5, sau ung cu vien (UCV) DBQH don vi bau cu 8 TP.HCM (quan 12 va hai huyen Hoc Mon, Cu Chi) gom cac ong Tran Van Hung (dai ta, chinh uy Bo chi huy quan su TP.HCM), Nguyen Chau Ky (giam doc Dai Tieng noi nhan dan TP.HCM), Tran Van Loc (pho chu tich Hoi khuyen hoc xa Nhi Binh, huyen Hoc Mon), Nguyen Viet Ngoan (hieu truong Truong cao dang Su pham TP, nay la Dai hoc Sai Gon), Le Thanh Tam (giam doc So Lao dong - thuong binh & xa hoi TP.HCM) va Nguyen Toan Thang (pho van phong Trung uong Dang) da tiep xuc cu tri huyen Hoc Mon.

Tra loi cau hoi cua cu tri ve ke hoach xoa doi giam ngheo, UCV Le Thanh Tam cho biet do la tong hop nhieu chuong trinh va long ghep voi nhau nhu dao tao nghe, giai quyet viec lam, on dinh cho o... “Neu chi cho vay von khong thoi thi chua du. Quan trong la chung toi phai giup do, huong dan ba con cach su dung dong von nhu the nao cho co hieu qua, sinh loi” - ong Tam noi.

Quan tam den van de giao duc va day nghe cho con em nong dan, UCV Tran Van Loc: “Co hoc, co nghe thi co cho lam va lam gi cung suy nghi, dan do. Khong hoc thi that nghiep, hanh dong khong y thuc... va rat nhieu he luy kem theo”. Theo ong Loc, co thuc te la bay lau nay con em nong thon thuong khong duoc hoc den noi den chon chi vi khong co tien, nhan tai khong duoc phat huy. Cho nen mot chinh sach mien hoc phi cho con em gia dinh kho khan la viec nen lam.

Phat bieu voi cu tri, ong Nguyen Chau Ky nhan manh: “Toi se luon gan gui, lang nghe tam tu nguyen vong cua cu tri, dong thoi se tich cuc kien nghi voi chinh quyen va cac nganh chuc nang thuc hien cai cach hanh chinh, giam bot phien ha trong giao dich giua dan voi cac nganh chuc nang va voi chinh quyen cac cap. Dac biet thong qua vai tro bao chi, se tang cuong nhung bai viet bam sat nhung van de nong bong, trong diem, gop phan cung toan dan dau tranh khong khoan nhuong doi voi nhung tieu cuc trong xa hoi”.

Phan anh voi cac UCV, cu tri Mai Cong Tai buc xuc noi: “Chuc nang cua cac bo nganh, cac co quan quan ly nha nuoc cu chong cheo, giam dap nhau, cuoi cung nguoi dan lanh du, nhu trong chuyen nha dat, quan ly gia thuoc...”. Cu tri Nguyen Qui Phai noi rang co rat nhieu dieu phi ly va trai nguoc nhau trong cac luat, cac van ban duoi luat, de nghi cac UCV neu dac cu phai het suc quan tam den viec nay, neu khong nguoi dan phai kho hoai voi cac qui dinh khong thuc te.

Chieu 7-5, sau UCV don vi bau cu 4 TP.HCM (quan 5, 10 va 11) cung da tiep xuc cu tri quan 10. Sau UCV don vi 4 gom co: ong Huynh Dam (uy vien BCH T.U Dang, pho chu tich kiem tong thu ky Uy ban T.U MTTQVN), ong Huynh Thanh Dat (pho giam doc thuong truc Dai hoc Quoc gia TP.HCM), ong Truong Trong Nghia (giam doc Trung tam Xuc tien thuong mai va dau tu TP.HCM), ba Dao Ha Nu (Dao Nhieu Linh, truong Ban cong tac nguoi Hoa TP.HCM), ong Pham Hoai Thu (giam doc phap che Cong ty co phan Mai Linh, giam doc Cong ty TNHH Dich vu bao ve an ninh) va ong Nguyen Tri Trung (giao vien Truong THPT Hung Vuong, TP.HCM).

Theo mot so cu tri, linh vuc y te con nhieu bat on, gay lo ngai cho nguoi dan, nhat la chuyen qua tai o cac benh vien hien nay. “Sinh vien y ra truong khong co cho de hanh nghe phai di lam viec trai tay, trong khi benh vien thi thieu cho kham, nghich ly qua” - mot cu tri buc xuc. Hau het cu tri deu mong muon DBQH phai dau tranh de dam bao cong bang xa hoi, mien hoc phi cho hoc sinh pho thong khu vuc ngheo kho, dau tu cho benh vien du de kham chua benh cho nhan dan voi nhung chinh sach bao boc nguoi ngheo...

Don vi bau cu so 9 (quan Binh Tan va huyen Binh Chanh). Ung cu vien: 6 - So dai bieu duoc bau: 3

Kien quyet chong tham nhung lang phi Kien quyet chong tham nhung lang phi Kien quyet chong tham nhung lang phi

Ong PHAM VAN HAI (pho chu tich UBMTTQ TP.HCM): “Khac phuc su phan hoa giau ngheo la van de chien luoc mang tinh quoc gia ma Quoc hoi can co nhung quyet sach phu hop voi thoi ky hoi nhap kinh te quoc te. Day la mot trong nhung van de toi quan tam, cu the la chuong trinh xoa doi giam ngheo”.

Ong HUYNH THANH LAP (pho chu tich HDND TP.HCM): “Toi se danh su quan tam dac biet, giam sat viec thuc hien chuong trinh lam luat, bo sung sua doi de hoan chinh phap luat ve dat dai, qui hoach, xay dung, bao ve moi truong; chinh sach giai toa den bu tai dinh cu phai bao dam loi ich chinh dang cua nguoi su dung dat”.

Ba NGUYEN THI KIM LOAN (chu tich Hoi Nong dan huyen Binh Chanh, TP.HCM): “Toi se de xuat Nha nuoc thao go nhung kho khan trong san xuat nong nghiep, nhat la thi truong tieu thu nong san va cac giai phap khoa hoc ky thuat, de giup nong dan thuc hien chuyen doi co cau nong nghiep theo huong nong nghiep do thi”.

Kien quyet chong tham nhung lang phi Kien quyet chong tham nhung lang phi Kien quyet chong tham nhung lang phi

Ong KIEU NGOC MINH (Thanh danh: giao su Thuong Minh Thanh, truong ban dai dien hoi dong chuong quan Hoi thanh Cao Dai Toa thanh Tay Ninh tai TP.HCM): “Thuc hien giam sat va bao cao truoc toan dan moi hien tuong xam pham va tha hoa cac gia tri truyen thong cao dep cua dan toc va ton giao. Van dong dong bao cac ton giao tuong tro kho khan, quan tam ho tro an ui nhung canh doi lam con bat hanh”.

Ong DANG NGOC TUNG (chu tich Tong lien doan Lao dong VN): “Toi se tiep tuc kien tri day manh viec phat trien doan vien cong doan, xay dung, cung co va phat huy vai tro cua to chuc cong doan trong cac doanh nghiep; bao ve quyen loi, gia tri nhan pham cua cong nhan VN. Tap trung cho chuong trinh xay dung giai cap cong nhan vung manh”.

Ong DANG THANH TAM (chu tich HDQT Cong ty CP Khu cong nghe cao Sai Gon): “Toi se tham gia chinh sach qui hoach nha o, y te cho nguoi co thu nhap thap, xay dung chung cu cao tang tien nghi hon cho cong nhan, lao dong ngheo voi gia thue thap hoac mua tra gop. Toi se tiep tuc kien nghi de thao go kho khan cho doanh nghiep”.

TRONG PHU - LE ANH DU

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Bầu cử ĐB Quốc hội

Comment :Kien quyet chong tham nhung lang phi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kien quyet chong tham nhung lang phi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kien quyet chong tham nhung lang phi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kien quyet chong tham nhung lang phi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
resolutely against corruption, waste
Nong Duc Manh, Nguyen Phu Trong, Hoc Mon, Prime Minister Nguyen Tan Dung, unit elections, parliament, action programs, the candidate, vice president, general secretary, Thai Nguyen province, voters, exposure, Vietnam
Yesterday (7-5), General Secretary Nong Duc Manh, the candidate (UCV) of the National Assembly (DBQH) XII Thai Nguyen province, was arrested First round of meetings, voters last 5 days ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Kien quyet chong tham nhung lang phi

Nhan xet, hay lien he ve tin Kien quyet chong tham nhung lang phi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Kien quyet chong tham nhung lang phi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0