Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap

Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Hien, chua co hop dong ban nha thu nhap thap nao duoc thuc hien, vi vay thong tin nhung nguoi co thu nhap cao, di oto mua duoc nha o thu nhap thap la khong co co so", Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam khang dinh.

Chieu 22/9, Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam, Pho giam doc So Xay dung Ha Noi Nguyen Quoc Tuan va ong Doan Chau Phong, Pho tong giam doc Tong cong ty Vinaconex da truc tiep tra loi 88 trong so gan 2.000 cau hoi cua doc gia.

- Xin chao Thu truong, ong cho biet hien co bao nhieu du an nha thu nhap thap ca nuoc duoc khoi cong?

- Ong Nguyen Tran Nam: Quyet dinh so 67 cua Thu tuong ban hanh ngay 24/4/2009 ve mot so co che chinh sach uu dai de xay dung nha o cho nguoi co thu nhap thap o do thi toi nay moi duoc hon mot nam. Tuy nhien, day la chinh sach duoc su huong ung cua xa hoi noi chung, dac biet la chinh quyen dia phuong, doanh nghiep nganh xay dung cung nhu su co vu nhiet tinh cua gioi truyen thong. Vi the trong thoi gian ngan da co khoang 190 du an voi tong so von tren 28.000 ty dong duoc dang ky voi quy mo xay dung khoang 170.000 can ho tuong ung voi khoang 7 trieu m2 san, dap ung cho 700.000 nguoi co thu nhap thap.

Rieng tai Ha Noi, cac du an duoc khoi cong co quy mo khoang 25.000 can ho, trong do du an cua Vinaconex da bat dau nhan don ban hang. Tai TP HCM, cac du an duoc khoi cong voi tong quy mo khoang 10.000 can ho va se duoc ban trong cuoi nam 2010 va nam 2011.

Theo tong dieu tra dan so vua qua, co khoang 500.000 ho gia dinh dang co tong dien tich binh quan khoang 5-6 m2 mot nguoi. So du an noi tren con khoang cach xa so voi nhu cau. Nhung trong hon mot nam tu khi co quyet dinh cua Thu tuong, chung ta ra duoc so du an nhu vay la dieu dang mung, chung to chinh sach da bat dau di vao cuoc song. Va chung ta phai hieu, voi dieu kien o Viet Nam hien nay, viec giai quyet nha cho nguoi thu nhap thap phai mat nhieu thoi gian, hang chuc nam.

- Can ho cho nguoi thu nhap thap gia 600 trieu dong se duoc ban nhu the nao (thue mua, thue hay tra mot lan). Neu thue mua thi 600 trieu dong da tinh lai suat, chi phi quan ly, van hanh, chi phi bao tri chua? Neu chua thi duoc tinh nhu the nao? (Nguyen Truc, 35 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong, Pho tong giam doc Vinaconex: Du an CTI Ngo Thi Nham, quan Ha Dong (Ha Noi) thuc hien theo phuong thuc ban cho nguoi thu nhap thap voi gia 8,8 trieu moi m2 (chua VAT) da tinh day du chi phi cau thanh nhu xay dung, lai vay ngan hang, loi nhuan dinh muc theo quy dinh, chi phi bao tri... Nhung gia ban nay chua bao gom cac chi phi quan ly van hanh khi dua vao su dung nhu cac du an thong thuong khac. Hinh thuc thu tien nhieu lan theo tien do xay dung (du kien la 3 lan).

- Trong khi di lam thu tuc mua nha thu nhap thap, toi thay phuong chua biet het cac thu tuc xac nhan cho nguoi dan. Nguoc lai, chung toi phai giai thich, trinh bay rat nhieu voi can bo thu ly, to truong dan pho. Vay trach nhiem nay thuoc ve co quan nao? (Nguyen Khanh Ngoc, 35 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan, Pho giam doc So Xay dung: Xac nhan ve nhan khau va thuc trang nha o cua ho gia dinh, ca nhan khi dang ky mua, thue mua nha o thu nhap thap thuoc trach nhiem cua cong an phuong va chinh quyen dia phuong theo phu luc so 01A ve mau xac nhan theo quyet dinh 34-2001 cua UBND thanh pho. Can xac nhan 2 van de, tinh trang nha o hien nay la chua co nha thuoc so huu hoac co nha nhung dien tich binh quan duoi 5 m2.

Viec xac nhan nay da duoc quy dinh tai dieu 19 cua quyet dinh 34. Theo do, cac to chuc, ca nhan co hanh vi gian doi ve doi tuong, dieu kien de duoc mua, thue va thue mua nha o co thu nhap thap thi ngoai viec bi xu ly theo quy dinh con buoc phai tra lai nha da mua, thue.

Doi voi nguoi loi dung chuc vu quyen han lam trai cac quy dinh lien quan den viec xac nhan doi tuong cung nhu viec ban, cho thue, thue mua va quan ly su dung nha o xa hoi, nha thu nhap thap thi tuy theo muc do se bi xu phat hanh chinh hoac truy cuu trach nhiem hinh su. Nguoi vi pham neu gay thiet hai ve vat chat se phai boi thuong.

- Voi cong nhan va nhung nguoi co thu nhap tu 1 den 5 trieu dong mot thang thi co the mua duoc nha cho nguoi thu nhap thap khong? (Bien Hoang, 33 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Cong nhan lao dong thuoc cac thanh phan kinh te la doi tuong duoc mua hoac thue nha o xa hoi. Viec xac dinh muc thu nhap cu the de duoc giai quyet nha o xa hoi do tung dia phuong quy dinh tren co so dam bao nguyen tac quy dinh tai Thong tu so 16/2010/TT-BXD ngay 1/9/2010 cua Bo Xay dung, cu the la doi tuong khong thuoc dien phai nop thue thu nhap ca nhan.

"Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap"
Thu truong Bo Xay dung Nguyen Tran Nam.

- Chau o Phu Xuyen, Ha Noi, muc luong 5.200.000 moi thang. Hien tai vo chau that nghiep. Chau dang rat can mua nha vi vo chong sap co em be. Vay voi hoan canh nhu tren thi chau co du dieu kien de mua nha danh cho nguoi thu nhap thap? (Dong Van Tu, 31 tuoi, HN)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Dau tien phai xem xet voi muc luong nay va voi gia canh co phai dong thue thu nhap hay khong. Neu khong co nghia ban dang la doi tuong thu nhap thap. Thu hai, ho khau tai Phu Xuyen hien nay chua xet de giai quyet mua nha thu nhap thap tai Ha Noi. Nhung nguoi thu nhap thap thuoc khu vuc do thi (nam tren dia ban phuong, chu khong phai xa cua thanh pho Ha Noi) moi thuoc dien duoc xet.

- Em khong tim thay quy dinh cua UBND thanh pho Ha Noi duoc cho la muc thu nhap thap. Vay thu nhap bao nhieu la thu nhap thap? (Van Anh, 35 tuoi, Ha Noi).

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Hien nay Ha Noi chua quy dinh ve muc thu nhap binh quan hang nam. Tuy vay theo thong tu 16 cua Bo Xay dung huong dan thi hanh nghi dinh 71 Chinh phu thi nhung doi tuong nao khong phai nop thue thu nhap thi duoc coi nhu la doi tuong thu nhap thap. Do vay ban thu ap dung cho minh xem co dung doi tuong khong.

- Nha o xa hoi va nha o thu nhap thap giong va khac nhau the nao? (Ho Bao Nghia, 39 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Hien nay, theo Luat nha o va nghi dinh 71 huong dan Luat nha o, nha o xa hoi la loai hinh nha o duoc dau tu bang ngan sach nha nuoc, la tai san cua nha nuoc va chi dung voi muc dich cho thue. Con nha o thu nhap thap, cho nguoi song o do thi, la loai hinh nha duoc dau tu bang nguon von thuong mai cua cac doanh nghiep cung voi mot so uu dai, khuyen khich cua nha nuoc. Vi the, nha o thu nhap thap la loai hinh nha o thuong mai co su dieu tiet cua nha nuoc ve dien tich, gia ca, dieu kien va doi tuong duoc mua ban. Cu the hon, nha o thu nhap thap co dien tich toi da 70 m2, duoc mien tien su dung dat, duoc mien giam mot so sac thue VAT va thue thu nhap doanh nghiep, duoc tang mat do su dung dat va bi khong che boi doi tuong mua va ty le loi nhuan 10%.

Diem giong nhau la deu danh cho cac thanh phan kho khan ve nha o trong xa hoi ma khong co dieu kien tu cai thien. Tuy nhien, o giai doan hien nay, khi ma nguon luc ve von ngan sach nha nuoc con han che, hinh thuc nha o thu nhap thap se la huong chu dao trong 10-20 nam toi.

- La mot trong nhung doanh nghiep tien phong phat trien nha o cho nguoi thu nhap thap, theo Vinaconex, gia nha danh cho nguoi thu nhap thap tai Ha Noi bao nhieu thi hop ly? Vinaconex co ke hoach trien nha gia thap the nao? (Viet Phong, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Gia thanh can ho nha thu nhap thap phu thuoc vao vi tri xay dung (dieu kien dia chat), quy mo cong trinh (cac cong nang tien ich), cong nghe xay dung, cap do hoan thien, thoi diem xay dung... Do vay, gia ban can ho nha o thu nhap thap o cac du an se khac nhau.

Vinaconex la doanh nghiep co the manh ve ung dung cong nghe va vat lieu moi. Day la yeu to quan trong de doanh nghiep tham gia vao thi truong nha o thu nhap thap, dap ung duoc cac yeu cau cua Chinh phu. Vinaconex da va se trien khai cac du an nha thu nhap thap tren ca 3 mien Bac - Trung - Nam. Tai Ha Noi, chung toi dang chuan bi dau tu du an do thi nha o cho nguoi thu nhap thap voi quy mo 18,5 ha tai Bac An Khanh. Day la du an co quy mo lon nhat cho nguoi thu nhap thap hien nay. Do thi nay se giai quyet duoc cho o cho khoang 25.000 nguoi.

- La sinh vien moi ra truong, khong co ho khau o Ha Noi, em muon mua nha thu nhap thap thi ho so cua em co duoc chap nhan hay khong va can nhung thu tuc, giay to gi? Viec cong khai ban nha cho nguoi thu nhap thap duoc thong bao o dau? (Tien Dung, 23 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Thong tin ve cac du an nha cho nguoi thu nhap thap duoc cong bo tren website So Xay dung Ha Noi www.soxaydung.hanoi.gov.vn . Dieu kien ve trinh tu, thu tuc, mau don va xac nhan deu duoc dang tai tren website nay. Trong do co Quyet dinh 34 cua UBND Ha Noi ve ban, cho thue, cho thue mua va quan ly su dung nha o cho nguoi thu nhap thap. Voi truong hop cua ban thi ho so khong du dieu kien.

- Xin hoi dai dien Vinaconex lan dau tien thi bao nhieu diem moi duoc boc tham mua nha. Neu toi khong du diem lan dau co duoc chuyen tiep sang lan thu hai khong? (Hoang Van Nam, 30 tuoi, Hoan Kiem, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Hien nay Vinaconex tiep nhan ho so du an CT1 Ngo Thi Nham, tong hop bao cao thanh pho. Can cu vao nhu cau cua khach hang, so luong can ho co the cung ung ra thi truong, thanh pho se quyet dinh muc diem duoc boc tham va bao luu quyen boc tham doi voi khach hang. Thanh pho se co huong dan cu the. Theo ho so hien co, cac ho so dat 90 diem tro len se duoc dua vao danh sach xem xet de boc tham.

"Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap"
Pho Tong giam doc Tong cong ty Vinaconex Doan Chau Phong.

- Toi xin hoi mau ke khai ve nha o cho nguoi co thu nhap thap thi co the down load tu tren mang duoc khong hay phai ra So xay dung HN mua mau co san? (Le Hang, 34 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: So Xay dung khong ban mau don. Ban hoan toan co the download tren website cua So.

- Thu truong co khang dinh nha o cho nguoi thu nhap thap co tuong duong ve chat luong, dich vu nhu nha o thuoc khu do thi tam trung nhu Dinh Cong, Linh Dam hay mot so khu do thi moi dang xay dung? (Viet Anh, 38 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Day la van de ma nguoi dan cung nhu Chinh phu het suc quan tam vi tren thuc te, co mot so cong trinh xay dung, tham chi xay theo hinh thuc thuong mai cung khong dam bao chat luong, anh huong den moi truong, tham chi la tinh mang, tai san cua nhan dan. Trong thong tu so 10 va so 36 cua Bo Xay dung huong dan thuc hien Quyet dinh so 67 cua Thu tuong da nhan manh den viec kiem soat chat luong cua cac cong trinh xay dung nha thu nhap thap. Theo do, ngoai viec phai dap ung cac quy chuan, tieu chuan chung cua cong trinh xay dung, con duoc kiem tra chat luong kep bang viec phai co giay chung nhan dat yeu cau dua vao su dung cua mot cong ty kiem dinh doc lap. Mat khac, Bo Xay dung cung nhu chinh quyen cac tinh thanh da lua chon doanh nghiep lon co thuong hieu va uy tin, kinh nghiem trong cong tac xay dung de giao cac du an o giai doan dau.

Vi the, toi co the khang dinh, chat luong cung nhu dich vu cua cac du an nha thu nhap thap se duoc dam bao va tuong duong voi nha o thuoc khu do thi tam trung nhu Dinh Cong, Linh Dam. Hon nua, viec su dung quy dat 20% tai cac du an khu do thi co quy mo 10 ha tro len se dam bao cho nha o thu nhap thap cung duoc huong tien ich cua cac ha tang ky thuat va ha tang xa hoi nhu cac du an do thi thuong mai.

- Doi ngu can bo cong chuc nha nuoc tre, tru cot tuong lai cua dat nuoc, hau het phai thue nha. Muc luong chi khoang 3 trieu dong, tru tien thue nha, con cai an hoc... so con lai khong the mua duoc nha. Thu truong co tham muu, de xuat gi de giup cong chuc tre co the co duoc nha o? (Truong Ngoc Vinh, 27 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Viec tao lap nha o khong chi thong qua hinh thuc mua va so huu nha o ma con thong qua cac hinh thuc khac nhu thue nha hoac thue mua nha o. Doi voi nhung ho gia dinh tre, co tham nien cong tac ngan thi co the duoc giai quyet thong qua hinh thuc thue nha o xa hoi do nha nuoc dau tu hoac cac doanh nghiep dau tu. Theo cac quy dinh hien hanh da co co che chinh sach cho can bo cong chuc duoc thue nha o xa hoi, ban co the lien he voi So Xay dung HN de biet thu tuc cu the.

- Khi lam giay xac nhan thuc trang ve nha o de dang ky mua, thue, thue mua nha o thu nhap thap, toi da duoc To truong dan pho xac nhan cac van de: chua co nha o, tam tru dai han. Tuy nhien phuong khong xac nhan cho truong hop tam tru dai han. Kinh mong cac dong chi co y kien huong dan giup toi. (Tran Van Nam, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Viec xac nhan phai thuc hien theo dung mau don (phu luc so 01A kem theo quyet dinh 34/2010 cua UBND Ha Noi). Theo do thi UBND phuong phai xac nhan tinh trang nha o nhu sau: chua co nha o thuoc so huu cua ho; co nha o nhung dien tich binh quan duoi 5 m2/nguoi. Vi vay neu UBND phuong khong xac nhan thi ban co quyen yeu cau UBND phuong lam dung theo quyet dinh 34.

- Chau duoc biet sap toi se hoan thien mot so cong trinh moi o Gia Lam, Ha Dong, Long Bien, Tu Liem. Nhung de biet duoc chinh xac bao gio cac cong trinh do hoan thien va nhan ho so thi chau phai tim kiem thong tin o dau? (Phuc, 20 tuoi, Ha Noi).

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Ban nen thuong xuyen truy cap vao website cua So Xay dung Ha Noi vi tat ca thong tin dang nay deu duoc cap nhat, thong bao lien tuc.

- Toi muon hoi lam the nao nha nuoc dam bao tinh minh bach va cong bang khi xet tuyen ho so? (Cun Cun, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Cac hanh vi vi pham hanh chinh theo quy dinh cua quyet dinh 34/2010 cua UBND thanh pho ban hanh ngay 16/8/20010 duoc xu ly theo quy dinh cua phap luat ve xu phat vi pham hanh chinh, phap luat ve xay dung, ve nha o.

Cac to chuc, ca nhan co hanh vi gian doi ve doi tuong, dieu kien de duoc mua, thue va thue mua nha o co thu nhap thap thi ngoai viec bi xu ly theo quy dinh con buoc phai tra lai nha da mua, thue.

Doi voi nguoi loi dung chuc vu quyen han lam trai cac quy dinh lien quan den viec xac nhan doi tuong cung nhu viec ban, cho thue, thue mua va quan ly su dung nha o xa hoi, nha thu nhap thap thi tuy theo muc do se bi xu phat hanh chinh hoac truy cuu trach nhiem hinh su. Nguoi vi pham neu gay thiet hai ve vat chat se phai boi thuong.

Cac chu dau tu du an nha o thu nhap thap thuc hien viec ban, cho thue, thue, mua nha o thu nhap thap khong dung theo quy dinh tai quyet dinh nay thi ngoai viec bi xu phat theo quy dinh ve hanh chinh trong quan ly va phat trien nha o con bi buoc phai hoan tra cac khoan chi phi duoc uu dai, bi thu hoi du an, khong duoc thuc hien cac du an kinh doanh bat dong san trong thoi gian 2 nam ke tu ngay du an bi thu hoi hoac bi thu hoi dang ky kinh doanh.

Dong thoi theo chi dao cua UBND thanh pho, sap toi So Xay dung se cung cac nganh di kiem tra cu the cac du an thu nhap thap tren dia ban Ha Noi. Truoc mat la du an o Ngo Thi Nham (Ha Dong, Ha Noi) cua Vinaconex. Toi cung rat mong ban cung nhu nhung nguoi than cua minh co the phat hien ra sai pham va cho chung toi biet (neu co) de co bien phap xu ly thich hop. Nhung de xuat nay ban co the gui ve trang web cua So Xay dung.

"Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap"
Pho giam doc So Xay dung Nguyen Quoc Tuan.

- Khi nao thi co ket qua xet duyet ho so va co thong tin cong khai khong? Doi voi nhung nguoi duoc mua nha thi bao gio ho co quyet dinh mua nha chinh thuc?Phuong thuc tra tien the nao? (Dinh, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Chung toi se cong khai ket qua xet duyet ho so sau khi co quyet dinh cua thanh pho. Viec cong khai se duoc thuc hien nhieu buoc de thuan tien cho viec theo doi cua khach hang. Mat khac, day la du an dau tien ban cho nguoi thu nhap thap nen chung toi se trien khai mot cach than trong dam bao han che toi da so xuat. Nhung nguoi duoc quyen mua can ho se boc tham lan nua de xac dinh vi tri can ho. Ve thuong thuc tra tien, chung toi da tra loi o cac cau hoi truoc. Mong ban vui long doc lai.

- Toi vua la con liet si, vua la quan nhan chuyen nghiep thi co thuoc dien uu tien mua nha thu nhap thap khong? (Linh, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: De nghi ban nghien cuu Dieu 6 Quyet dinh 34 cua UBND Ha Noi de xac dinh ro cac tieu chi uu tien khi cham diem.

- Nha gia thap ban cho dung doi tuong, nhung ngay sau do doi tuong nay lai ban lai cho nguoi khac de an chenh lech. Co cach nao de ngan chan duoc tinh trang nay? (Hoang Anh, 33 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Theo quy dinh, nguoi duoc mua nha o thu nhap thap khong duoc giao dich cho nguoi khac duoi moi hinh thuc trong vong 10 nam. Neu bi phat hien thi doi tuong mua nha se khong duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o va co quan chuc nang thu hoi nha o do de giai quyet cho ho khac. Ben canh do, co quan chuc nang se thuc hien hau kiem hoac thong qua cong dong de phat hien va co che tai xu ly doi voi cac truong hop co tinh loi dung chinh sach de kiem loi va truc loi.

- Voi muc luong duoi 4 trieu ma song trong noi do, rieng tien thue nha va tien an cho mot nguoi con khong thoai mai, lay dau ra tien de mua nha? Phai chang co co su lach luat o day. (Anh Tran, 25 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Viet Nam la nuoc ngheo, dang trong qua trinh phat trien, do vay thu nhap noi chung cua nguoi dan dang o muc rat thap so voi the gioi. Tuy nhien, chung ta lai dang di theo con duong kinh te thi truong theo dinh huong xa hoi chu nghia. Vi vay, gia ca nhieu mat hang, khong rieng gi nha o van theo gia chung cua the gioi, o muc cao. Do vay, mot bo phan khong nho nguoi dan trong xa hoi khong co co hoi de tu thu xep va cai thien dieu kien o cua minh va gia dinh. Chinh vi the, Dang va Chinh phu da ban hanh nhung chinh sach de ho tro nguoi dan co kho khan ve cong an viec lam, y te va giao duc va gan day chung ta bat dau co chinh sach ho tro nguoi dan o nong thon, thanh thi ve cai thien nha o.

Ve co ban, chinh sach nha cua chung ta theo co che thuong mai, doi voi nguoi co kho khan, nha nuoc ho tro toi da ve nguon luc ma nha nuoc co the co. Vi du mien tien thue dat, mien giam thue, cho vay uu dai, cho tang mat do xay dung... Con doi voi nguoi dan, cung phai co y thuc tu lo cuoc song cho minh, trong do co van de nha o, phai hoc tap, phan dau vuon len de lao dong, tang thu nhap, co tich luy cho ban than va gia dinh. Trong truong hop khong du tien de mua nha, quyet dinh 67 co quy dinh hinh thuc tra cham trong 10 nam hoac chuyen sang hinh thuc thue nha de o.

Hien nay, o cac do thi cua ta, so ho thue nha o moi chiem khoang 15%, trong khi do con so nay o tren the gioi trung binh la 50%. Vi vay, chung ta cung phai dan dan thay doi xu huong moi ho gia dinh phai so huu it nhat mot nha o sang xu the cac ho gia dinh khong co dieu kien so huu nha co the di thue nha o. Sap toi, Chinh phu se ban hanh chinh sach de khuyen khich cac doanh nghiep cung nhu nguoi dan theo huong xay nha de cho thue va di thue nha de o.

- Di nop dang ky mua nha, toi thay co rat nhieu nguoi giau. Toi khong hieu tai sao ho cung xin xac nhan duoc muc luong chua den 3 trieu dong/thang. Co nhieu nguy co nhung nguoi nay lai duoc mua nha thu nhap thap. Vay, chu dau tu can cu vao dau de biet xac nhan luong cua nguoi do la dung, la thuc su? (Nguyen Thanh Thuy, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Chu dau tu la nguoi truc tiep duoc thanh pho giao nhiem vu tiep nhan ho so cua khach hang, can cu vao ho so co su xac nhan cua cac cap co tham quyen nhu thu truong don vi (voi nguoi dang lam viec tai mot to chuc nhat dinh) hoac cap chinh quyen dia phuong tai noi cu tru (doi voi nhung nguoi lao dong tu do hoac het tuoi lao dong). Truong hop khach hang va nguoi xac nhan co su gian doi, ho se phai chiu trach nhiem truoc phap luat ma xu ly cao nhat la truy cuu trach nhiem hinh su (Dieu 19 quyet dinh 34 cua thanh pho da neu).

- Thuc te co nguoi da co nha o tai mot noi khac thi lam sao UBND xa, phuong biet duoc. Vay phai lam sao xac dinh chinh xac nguoi do chua co nha de dam bao nha o duoc ban den chinh tay nguoi co nhu cau thuc su? (Dang Kim Hue, 31 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Dau tien nhung ca nhan ke khai lam don xin mua nha ma gian doi ve dieu kien de duoc mua thi se bi xu ly. Sau khi chu dau tu xet duyet va trinh danh sach len So Xay dung de hau kiem theo dung quy dinh 34 thi trong vong mot thang, danh sach nay se duoc dang cong khai de moi nguoi dan co the phat hien ra sai pham, dong thoi se co doan kiem tra lien nganh kiem tra ve ho tich, ve nhu cau that...

- Cho toi hoi la neu hai vo chong toi da ra o rieng va chua co nha hien van phai di thue, nhung bo me cua hai ben da co nha o tai Ha Noi thi chung toi co duoc xet mua nha o xa hoi khong (neu cac dieu kien con lai deu dat)? (Minh Phuong, 30 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Ban van co the duoc xet vi vo chong ban la mot ho gia dinh doc lap.

- Nha o cho nguoi thu nhap thap co di doi voi chat luong thap khong? Nhung khu nha o nay co duoc huong cac dich vu va co so ha tang co ban nhu nhung khu chung cu khac khong? (Hoang Viet, 31 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Cau hoi cua ban rat thu vi va duoc nhieu nguoi quan tam. Dieu nay chung toi cung da nhieu lan trao doi tren thong tin dai chung. Nha o thu nhap thap duoc xay dung theo tieu chi gia thap nhung chat luong khong thap. Yeu to quyet dinh gia thap la do cac du an nha o thu nhap thap duoc huong mot so uu dai cua Chinh phu. Nhung khu nha o thu nhap thap duoc huong loi tu ha tang co so va xa hoi chung giong nhu cac khu chung cu khac.

- Theo doanh nghiep, nhung uu dai tu phia nha nuoc hien da du hap dan de doanh nghiep tham gia vao chuong trinh nay chua? (Trong Hung, 31 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Toi cho rang cac uu dai cua nha nuoc da la mot chu truong lon thao go nhung kho khan de thuc day thi truong nha o thu nhap thap phat trien, dap ung cho o cho dong dao nguoi dan.

- Thong tu 36 da quy dinh ro viec mua nha o xa hoi chi danh cho khu vuc do thi, nhung gio khong duoc thanh pho huong dan cu the, viec xu ly doi voi ho so cua doi tuong o cac xa nhu the nao? (Nguyen Van Long, 41 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Theo thong tu 36 Bo Xay dung cung nhu quyet dinh 34 cua UBND Ha Noi, viec xet duyet mua nha xa hoi chi danh cho cac khu vuc do thi do vay khu vuc do xa xac nhan thi chua giai quyet. Nhung ho so nay chu dau tu phai co trach nhiem tra lai cho nguoi nop. Trong tuong lai, khi nhu cau cua khu vuc do thi duoc giam xuong, se mo rong cac doi tuong cua cac xa.

- Nhung toa nha tam goi la VIP duoc xay dung voi so von khong lo ma con co nhieu khiem khuyet ve ky thuat thi thu hoi nhung ngoi nha cho nguoi thu nhap thap lieu co dam bao cho nguoi ta yen tam de duy tri su song? (Ta Phuong, 31 tuoi, HN)

- Ong Doan Chau Phong: Rat cam on cau hoi cua ban. Toi hoan toan chia se voi noi ban khoan cua ban. Moi ban truc tiep den tham cac can ho mau danh cho nguoi thu nhap thap Vianconex da hoan thien tai du an CT1 Ngo Thi Nham de ban co the tu tra loi cau hoi cua minh.

- Xin cho biet quy dat danh de xay nha thu nhap thap la bao nhieu? Ha Noi va TP HCM hien nay rat it doanh nghiep xay nha thu nhap thap. Theo ong, vuong mac o day la gi? (Thanh Hung, 40 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Theo nghi quyet so 18/NQ-CP nam 2009 cua Chinh phu va quyet dinh 67/2009/QD-TTg nam 2009 cua Thu tuong thi chinh quyen dia phuong phai chi dao cac chu dau tu du an nha o va khu do thi moi danh 20% quy dat de xay dung nha o cho nguoi thu nhap thap. Viec dang ky xay dung nha thu nhap thap hoan toan tu nguyen theo kha nang va dieu kien cua tung doanh nghiep. De khuyen khich doanh nghiep tham gia, nha nuoc da co co che chinh sach, uu dai nhu mien tien su dung dat, tien thue dat, mien giam cac loai thue co lien quan, duoc vay von uu dai va duoc huong loi nhuan dinh muc.

Cho den nay da co 189 du an do cac dia phuong dang ky voi tong so von dau tu 28.550 ty dong, voi quy mo xay dung la hon 7 trieu m2 san. Trong do, da co 37 du an duoc khoi cong. Hien co 927 can ho hoan thanh phan xay dung tai Ha Noi va TP HCM.

"Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap"
Ong Nguyen Tran Nam la nguoi nhan duoc nhieu cau hoi nhat.

- Thu truong nghi sao ve du luan van co hien tuong dau co o cac du an nha o cho nguoi thu nhap thap? Bo da co bien phap cu the nao de xu ly? (Dinh Xuan Dinh, 29 tuoi, Hoa Binh)

- Ong Nguyen Tran Nam: Viec du luan lo ngai ve hien tuong dau co o cac du an nha o thu nhap thap la co co so vi hien nay nhu cau mua nha o thu nhap thap rat cao va so du an ban dau con rat it. Tuy nhien, trong quyet dinh 67 cung nhu cac van ban huong dan cua Bo Xay dung va chinh quyen cac dia phuong cung quy dinh chat che quy trinh thu tuc va dieu kien doi voi doi tuong duoc mua loai hinh nha o nay. Trong thuc te, cung co the lot luoi mot so truong hop khong dung doi tuong va dieu kien. Bo Xay dung va chinh quyen cac dia phuong se to chuc hau kiem va neu phat hien thay sai sot, hoac loi dung thi se xu ly theo che tai duoc quy dinh nhu: thu hoi lai giay chung nhan so huu nha hoac thu hoi lai quyen su dung nha.

Doi voi doanh nghiep ban sai doi tuong, co the bi cam trien khai cac du an nha o va do thi trong vong 2 nam hoac bi thu hoi giay phep kinh doanh. Truong hop vi pham nghiem trong co the bi truy cuu trach nhiem hinh su. Chung toi het suc hoan nghenh va khuyen khich nguoi dan, bao chi giam sat va phat hien nhung sai pham trong qua trinh thuc hien chinh sach nay va se xu ly nghiem minh truong hop sai pham neu co thong tin cu the.

- Toi xin hoi nhung nguoi xet duyet ho so se phai chap hanh quy dinh gi trong qua trinh tiep nhan ho so? Cac quy dinh ve dieu kien, thu tuc phai ro rang, va ai cung phai hieu duoc, the thi tai sao van co nguoi lam sai ho so? Hay la viec dua cac quy dinh co su map mo de gay kho de cho nguoi dan? (Viet Anh, 38 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Xet duyet ho so la trach nhiem cua chu dau tu. Khi nguoi ta ke khai theo dung quy dinh cua thong tu 34 thi chu dau tu co trach nhiem tiep nhan don. Viec ke khai ho so sai la do anh chua nghien cuu ky quyet dinh 34 va nhung phu luc kem theo. Theo toi, voi nhung quy dinh nhu cua thong tu thi khong co gi map mo. Rat mong ban co the gop y cho chung toi ve nhung gi ma nguoi dan co the de dang hon trong viec thuc hien ke khai. Xin cam on ban.

- Xin Thu truong cho biet khi nao nha o cho nguoi thu nhap thap (khoang 600 trieu toi 700 trieu) se co nhieu tren thi truong, de khong con canh cau qua cung? (Tran Huy, 27 tuoi, Hoang Mai, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Cac co che chinh sach ve nha o xa hoi moi duoc ban hanh trong hon mot nam lai day. Hien nay da co nhieu doanh nghiep dang ky tham gia. Tuy nhien, nhu cau ve nha o tai khu vuc do thi la rat lon, cho nen viec giai quyet nha o khong the ngay trong giai doan ngan. Bo Xay dung se tiep tuc nam bat tinh hinh de de xuat voi Chinh phu co chinh sach phu hop nham khuyen khich tang nguon cung cho nguoi thu nhap thap, dap ung nhu cau nhu ban da de cap.

- Hien nay thi truong can ho tai Ha Noi gia rat cao, vuot ra ngoai kha nang chi tra cua nhieu nguoi trong khi nguon cung tu cac du an nha thu nhap thap lai rat han che... Ngoai chuong trinh nha o xa hoi can lam gi de nguoi thu nhap thap noi chung co co hoi duoc tiep can voi ngoi nha? (Dinh Anh Tuan, 29 tuoi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Thuc te hien nay, so voi thu nhap cua nguoi dan noi chung, gia bat dong san noi chung va gia nha o noi rieng o Ha Noi rat cao, vuot qua kha nang chi tra cua nguoi dan. Chinh vi the, Thu tuong da co quyet dinh 67 ve cac chinh sach ho tro, khuyen khich xay nha o cho nguoi co thu nhap thap o do thi. Day la viec lam doi hoi su co gang, no luc lon cua cac cap chinh quyen, cua cac doanh nghiep va phai trien khai lau dai, ben bi trong nhieu chuc nam.

Truoc het, doi tuong duoc uu tien la cac gia dinh chinh sach va cong nhan vien chuc nha nuoc. Ben canh do, nhung nguoi lao dong o khu vuc doanh nghiep tu nhan hoac tham chi la lao dong tu do cung thuoc doi tuong duoc huong chinh sach nay. Tuy nhien, chung ta cung khong the giai quyet duoc van de rat lon doi hoi quy dat va luong tien khong lo nhu tren trong thoi gian rat ngan ma phai co cac buoc di tuan tu, phu hop voi dieu kien kinh te, xa hoi cua dat nuoc.

Mong muon cua Dang va Chinh phu la lam sao cho moi tang lop nhan dan deu duoc huong thu nhung thanh qua cua cong cuoc doi moi va phat trien dat nuoc, giam khoang cach giau ngheo, dac biet la nhu cau ve nha o. Voi cac chinh sach cu the va dung dan, voi su ung ho cua cac doanh nghiep va nguoi dan, chac chan chung ta se tung buoc thuc hien duoc mong muon tot dep tren.

- Toi la nguoi ngoai tinh hien cong tac tai Ha Noi, xin cac ong cho biet co uu dai nao danh cho nguoi ngoai tinh dang cong tac tai Ha Noi duoc mua nha danh cho nguoi co thu nhap thap khong? (Bui Duy Truong, 34 tuoi, Ly Thuong Kiet, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Hien nay chua co uu dai nao cho nguoi ngoai tinh co nhu cau mua nha danh cho nguoi co thu nhap thap neu anh khong dap ung du cac tieu chi cua quyet dinh 34. Anh co the tham khao theo dieu 4, 5, 6 chuong 2 cua quyet dinh 34.

- Tai sao nha nuoc khong to chuc dau thau xay dung cac chung cu cho nguoi thu nhap thap de co gia thanh thap nhat ma lai giao cho cac cong ty xay dung lam chu dau tu tu dua ra gia? (Nguyen Hung, 60 tuoi, Trung Hoa Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Phuong phap xac dinh gia ban, cho thue, cho thue mua nha o thu nhap thap thi da duoc quy dinh tai thong tu so 15/2009/TT-BXD, trong do chu dau tu duoc tinh dung, tinh du cac khoan chi phi can thiet. Gia ban nay do UBND cap tinh tham dinh va phe duyet. Viec nha dau tu nao tham gia du an cung phai dam bao nguyen tac neu tren.

- Xuat phat nao de Vinaconex tien phong trien khai cac du an nha thu nhap thap, trong khi du an nay duoc coi la mang lai it loi nhuan? Phai chang doanh nghiep da nhin ra loi nhuan? (Nguyen Hoang Mai, 43 tuoi, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Cam on ban vi day la cau hoi rat thu vi. Mong ban hieu rang Vinaconex duoc moi nguoi biet den la mot doanh nghiep nha nuoc lon trong nganh xay dung. Vinaconex da hoan thanh nhieu du an lon cap quoc gia va da tien phong di dau trong nhieu linh vuc.

Doi voi du an nha thu nhap thap Vinaconex xac dinh day la chuong trinh lon nham dam bao an sinh xa hoi dang duoc Chinh phu quan tam. Tham gia vao chuong trinh nay, doanh nghiep duoc huong loi nhuan dinh muc theo quy dinh, cung voi nhieu gia tri vo hinh khac khong the tinh duoc bang tien bac. Do moi la dieu ma cac doanh nghiep can huong den.

- Ca nhan co duoc phep tham gia dau tu xay dung nha thu nhap thap khong? Neu co ho can phai dam bao cac tieu chi gi? (Viet Anh, 35 tuoi, Thanh Xuan)

- Ong Nguyen Tran Nam: Quyet dinh 67 cua Thu tuong khuyen khich cac thanh phan kinh te trong do co ca nhan duoc tham gia dau tu xay dung nha o thu nhap thap. Dieu kien can thiet la ho phai duoc su chap thuan chu truong dau tu cua chinh quyen dia phuong, co quy dat sach hoac duoc giao dat phu hop voi quy hoach, co nguon luc ve tai chinh va co du an duoc phe duyet. Dong thoi, phai tuan theo dung cac trinh tu, thu tuc ve viec trien khai cac du an nha o thu nhap thap duoc huong dan tai thong tu so 10/2009 va ban cho dung doi tuong co du dieu kien duoc huong dan tai thong tu so 36/2009.

- Toi duoc biet mot so nguoi di dang ky mua nha da co dat hoac nha o (nha o rong hon so voi quyet dinh 34) nhung khi ra chinh quyen (phuong noi cu tru) van chung nhan la ho do chua co nha, truong hop nay xu ly the nao? Va kiem tra ho so cua ho nhu the nao cho chinh xac? (Phan Tien Kha, 38 tuoi, Ha Dong, HN)

- Ong Nguyen Tran Nam: Tai dieu 19 quyet dinh 34 da quy dinh ro che tai xu ly. Neu ai co hanh vi gian doi va bi phat hien ngoai viec xu phat hanh chinh con bi buoc phai tra lai nha. Nguoi loi dung chuc vu, quyen han de xac nhan sai doi tuong thi tuy muc do vi pham de xu ly hanh chinh hoac truy cuu trach nhiem hinh su. Theo quy dinh, chu dau tu la don vi chiu trach nhiem kiem tra ho so. Sau do chuyen den So Xay dung de dang tai tren website cua So trong vong 15 ngay. Trong thoi gian nay bat ky mot gian doi nao duoc phat hien ve ke khai, xac nhan, xet duyet thi tuy theo muc do se xu phat theo dieu 19 quyet dinh 34.

- Co du luan nha thu nhap thap khong thoat khoi tay nha giau. Lieu bao nhieu cong chuc, vien chuc nha nuoc co hy vong mua duoc nha lan nay? (Nguyen Thi Mai, 30 tuoi, quan Ha Dong, HN)

- Ong Nguyen Tran Nam: Can bo, cong chuc huong luong tu ngan sach nha nuoc la doi tuong duoc mua, thue mua nha o xa hoi voi thang diem cao so voi cac doi tuong khac. Nguon cung ve nha o xa hoi do nha nuoc dau tu hoac cac thanh phan kinh te tham gia dau tu. Quy dinh ve thu tuc giai quyet nha o xa hoi da neu ro cac dieu kien va che tai xu ly cac truong hop vi pham. Tuy nhien, so luong can bo, cong chuc duoc mua hoac thue nha con phu thuoc nguon cung ve nha o cua tung dia phuong.

- Sap toi Vinaconex Xuan Mai co ban khu nha xa hoi tai phuong Kien Hung, quan Ha Dong. Gia dinh toi du dinh nop ho so vay khi do toi co the mua ho so tai dau? (Do Thi Hang, 39 tuoi, Thanh Xuan, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Ban co the mua ho so tai tru so Cong ty Vinaconex Xuan Mai - chi nhanh Ha Dong. Chung toi se cong bo chi tiet tren thong tin dai chung va website cua cong ty tai thoi diem ban hang.

- Neu can cu vao chu “Do thi” ma ap dung la quan noi thanh thi hien nay co rat nhieu khu do thi thuoc cac huyen ngoai thanh nhu do thi Bac An Khanh huyen Hoai Duc chang han. Mong ong Tuan giai thich ky de chung toi hieu ro hon. (Nguyen Hoai Nam, 33 tuoi, HN)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Hien nay viec xac nhan ve ho khau va thuc trang nha o cua cac ho gia dinh, ca nhan la thuoc chinh quyen cap phuong. Do vay neu noi ban o do chinh quyen cap phuong xac nhan (khong phai cap xa) thi ban duoc xac nhan theo quy dinh.

- Xin hoi sap toi o Ha Noi co du an nha o thu nhap thap nao sap nhan ho ho mua hay khong? (Trieu Van Sy, 32 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Hien nay co cac du an da khoi cong gom: khu do thi moi Sai Dong (quan Long Bien) co hon 800 can ho, Dang Xa (Gia Lam) 1.000 can, Dai Mo (Tu Liem) 124 can, Kien Hung (Ha Dong) 1.512 can. Sap toi se tiep tuc thuc hien cac du an tai Me Linh, Dai Thinh 2 do tap doan HUD la chu dau tu, khoi cong trong quy 4 voi khoang 4.000 can ho va Bac An Khanh (Hoai Duc) voi khoang 10.000 can ho. Chung toi phan dau theo chuong trinh phat trien nha o cua thanh pho Ha Noi, doi voi nha thu nhap thap den nam 2015 se co khoang hon 15.000 can ho duoc dua vao su dung va den tay nguoi thu nhap thap.

- Xin hoi Thu truong, neu nguoi thu nhap thap mua xong roi lai ban di thi se xu ly ra sao? (Thanh Trung, 22 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Trong quyet dinh 67 cung nhu thong tu so 36 da quy dinh, nhung nguoi duoc mua nha o thu nhap thap chi duoc quyen sang nhuong ra thi truong sau 10 nam ke tu ngay duoc mua nha o thu nhap thap. Trong thoi gian 10 nam, neu nhu co nhu cau sang nhuong thi chi duoc phep ban lai cho nha nuoc, doanh nghiep dau tu nha thu nhap thap hoac cho cac doi tuong duoc mua nha thu nhap thap voi muc gia tuong duong voi gia nha o thu nhap thap tai thoi diem ban. Cac truong hop thuc hien khong dung quy dinh tren se khong duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha, bi thu hoi lai nha o thu nhap thap va bi xu phat hanh chinh theo nghi dinh 23 cua Chinh phu. Truong hop vi pham nghiem trong se bi truy cuu trach nhiem hinh su.

- Toi khong hieu mot nguoi co thu nhap thap (khong phai nop thue) thi lay dau ra 600-800 trieu dong de mua nha nhi? (Nguyen Cong Binh, 35 tuoi, Ba Dinh, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Neu ban du dieu kien theo quyet dinh 45 ngay 13/9/2010 cua UBND Ha Noi thi ban co the chon hinh thuc thue hoac thue mua nha o xa hoi.

- Co co hoi nao cho nhung nguoi lao dong ngoai tinh va khong co ho khau Ha Noi khong? Neu co thi quy dinh ve thu tuc tim hieu tai dau? (Dang Minh Tuan, 29 tuoi, Ha Giang)

- Ong Nguyen Tran Nam: Viec giai quyet nha o xa hoi co the thong qua nhieu hinh thuc ban hoac cho thue, thue mua. Truong hop nguoi ngoai tinh ve Ha Noi lam viec ma chua co ho khau, nhung co tam tru dai han thi thuoc dien duoc mua hoac thue mua nha o xa hoi. Ban co the lien he voi So Xay dung de biet thong tin du an cung nhu cac thu tuc giai quyet mua hoac thue nha o xa hoi.

- Chac toi khong du dieu kien de co the so huu duoc mot can ho thu nhap thap, vay Thu truong co nghi den nhung can ho danh cho nguoi thu nhap vua khong? (Le Thao, 26 tuoi, 71 Nguyen Chi Thanh, HN)

- Ong Nguyen Tran Nam: Hien nay co mot thuc te la tham chi nhung nguoi co thu nhap trung binh va kha cung kho mua duoc nha o thuong mai. Nguyen nhan chinh la nguon cung con han che va co chenh lech lon so voi nhu cau cua nguoi dan. Tren co so nguon luc cua xa hoi, chung ta se tap trung truoc het vao doi tuong co thu nhap thap va co kho khan ve nha o, cu the la chua co nha o hoac co nha o nhung muc trung binh duoi 5 m2/nguoi.

Theo thong ke, hien nay o khu vuc do thi co khoang 500.000 ho gia dinh dang o muc kho khan ve nha o nhu tren. Trong tuong lai, khi kinh te dat nuoc phat trien, thu nhap cua nguoi dan cung duoc tang len, chung ta se co dieu kien de mo rong doi tuong duoc huong cac chinh sach ho tro ve nha o doi voi nguoi co thu nhap vua.

- Neu toi co nhieu tien va toi nho nguoi than dung ten mua nha nhung roi toi ban lai, kinh doanh, cho thue thi sao? Neu mua nha thu nhap thap thi co dam bao cac quyen loi nhu an ninh, ve sinh, phong chay, dien, nuoc...? (Nguyen Minh Tan, 25 tuoi, 413 Phan Huy Ich, Go Vap, TP HCM)

- Ong Doan Chau Phong: De xac dinh nguoi du dieu kien mua nha thu nhap thap thi phai thuc hien cac thu tuc theo quy dinh chung cua thanh pho. Neu nguoi khac dung ten, thi rui ro se thuoc ve ban. Nguoi mua nha thu nhap thap deu co quyen loi ve an ninh ve sinh, phong chay chua chay, dien nuoc theo tieu chuan hien hanh. Ban khong the mua nha thu nhap thap roi ban ngay duoc. Vi theo quy dinh cua Bo Xay dung, nha thu nhap thap sau 10 nam moi duoc sang nhuong. Ngoai ra, nguoi mua khong duoc cho thue, the chap hoac ban trong truong hop chua tra het tien.

"Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap"
Ong Doan Chau Phong rat hung thu voi nhung cau hoi kho cua doc gia.

- Nha thu nhap thap co gia cao nhat tren mot m2 la bao nhieu? (Tran Viet Chuong, 30 tuoi, TP HCM)

- Ong Nguyen Tran Nam: Nha o thu nhap thap khong co khung gia cu the ma duoc xac dinh doi voi tung du an tuy thuoc vao vi tri va dieu kien de thuc hien du an theo nguyen tac do nha nuoc quy dinh. Trong gia ban, chu dau tu chi duoc tinh cac khoan chi phi hop ly phai bo ra ma khong duoc tinh khoan do nha nuoc uu dai. Ngoai ra, chu dau tu chi duoc tinh 10% loi nhuan dinh muc trong gia ban, gia cho thue nha doi voi du an do minh lam chu dau tu.

- Nhu cau nha o thu nhap thap o Ha Noi rat cao, vay trong vai nam toi lieu cac ho gia dinh co thu nhap thap deu duoc mua nha gia thap khong? (Phung Van Kien, 32 tuoi, Co Nhue, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Hien, nguoi dan co the chon theo cac phuong an thue, thue mua, mua tuy theo kha nang tai chinh. Tuy vay, doi voi nha o thu nhap thap thi van chua co chu dau tu nao dang ky mo hinh nha cho thue hoac thue mua. Neu ban du dieu kien theo quyet dinh 45 cua UBND Ha Noi thi ban co quyen dang ky thue nha o xa hoi tai khu Viet Hung (Long Bien). Chu truong cua thanh pho Ha Noi la keu goi cac chu dau tu, cac thanh phan kinh te tham gia dong gop vao chuong trinh phat trien nha o xa hoi va nha o thu nhap thap tren dia ban. Toi cung rat hy vong se co nhieu doanh nghiep tham gia vao chuong trinh nay de gop phan tao dieu kien song tot nhat cho nguoi dan do thi.

- Singapore co quy hoach va chinh sach nha o cho nguoi dan rat tot. Truoc khi chu truong nay duoc thuc hien Viet Nam co hoc duoc chut it kinh nghiem nao tu ho khong? (Vu Thu Trang, 28 tuoi, Singapore)

- Ong Nguyen Tran Nam: Singapore la mot nuoc co chinh sach ve nha o xa hoi duoc trien khai rat tot. Trong qua trinh thiet ke cac chinh sach ve nha o cho cac doi tuong xa hoi o nong thon va do thi Viet Nam, chung ta da khao sat va hoc tap mot so nhung kinh nghiem tot tu Singapore. Vi du viec quy hoach do thi co danh quy dat cho nha o xa hoi va nha o thu nhap thap; viec thanh lap quy tiet kiem nha o.

Tuy nhien, do dac thu la mot nuoc nho, voi hon 4 trieu dan va mot cap chinh quyen, dong thoi co muc thu nhap binh quan tren 25.000 USD/nguoi/nam nen Singapore cung co nhung thuan loi mang tinh dac thu trong viec thuc thi cac chinh sach ve nha o cho cac doi tuong xa hoi. Viet Nam se phai can cu vao dieu kien kinh te va xa hoi trong cac giai doan phat trien khac nhau de de ra nhung chinh sach ho tro ve nha o noi rieng va cac chinh sach ve an sinh xa hoi noi chung phu hop.

- Hien gio, luong cua toi la 6 trieu dong, khong cao cung khong thap, va lam cho cong ty tu nhan da duoc 3 nam. Vay toi da du dieu kien mua nha cho nguoi thu nhap thap chua, mua cua du an nao va thu tuc nhu the nao? (Nguyen Minh Hien, 28 tuoi, Tien Giang)

- Ong Doan Chau Phong: Rat thong cam voi ban. Neu ban dang doc than thi muc luong cua ban khong thuoc doi tuong thu nhap thap. Neu ban da co gia dinh thi tong thu nhap se duoc chia cho tat ca so thanh vien trong gia dinh. Neu muc thu nhap nay nho hon muc thu nhap chiu thue ca nhan (hien nay la 4 trieu dong moi thang tren mot dau nguoi). Tu do xac dinh dinh doi tuong thuoc nguoi thu nhap thap.

- Mua nha o danh cho nguoi thu nhap thap thi co duoc mien hoac giam cac van de ve thue hay khong? (Tran Anh Tuan, 36 tuoi, HN)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Gia ban nha thu nhap thap da duoc uu dai cua nha nuoc ve dat, thue va vay uu dai. Do vay, gia ban nay da bao ham nhung uu dai cua nha nuoc cho nguoi thu nhap thap roi.

- Sao Vinaconex khong de xuat xay dung nhung can ho co quy mo nho 20-30 m2 cho cac ho doc than. Vi day cung la doi tuong co thu nhap thap (Tran Anh Tuan, 30 tuoi, Dong Da, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Theo quy dinh cua Luat Nha o, nha o xa hoi chi duoc phep xay co dien tich toi thieu la 30 m2. Do vay mong ban chia se cung chung toi thong tin nay.

- Tai sao khong quy dinh nha o xa hoi khong duoc ban de han che tuyet doi nan dau co? Viec quy dinh nha o sau 10 nam se duoc ban van khong tranh khoi tieu cuc vi nhu cau o con cao, nguoi co nhu cau that chi can giay viet tay ma khong can so do. (Nguyen Xuan Huong, 39 tuoi, 33 Le Thanh Tong, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Nhu o tren chung ta da phan tich, nha o xa hoi duoc dau tu bang ngan sach nha nuoc, la tai san cua nha nuoc, chi dung de cho thue, tuyet doi khong duoc ban. Con nha o thu nhap thap, duoc xay dung bang nguon von thuong mai cua doanh nghiep, co su ho tro cua nha nuoc bang mot so uu dai. Tuy nhien, cac ho co thu nhap thap cung voi su phat trien cua dat nuoc se co su cai thien ve thu nhap cua gia dinh minh va khi co nhu cau chinh dang ve cai thien nha o thi phai duoc quyen ban sau thoi han 10 nam nhu da duoc quy dinh.

O mot so nuoc va khu vuc nhu Hong Kong, Han Quoc, khi ban nha thu nhap thap, nha nuoc se dieu tiet mot phan loi nhuan chenh lech giua gia ban va gia mua de bo sung vao quy xay dung nha o xa hoi hoac nha o thu nhap thap nham giup do cho nhung nguoi con co kho khan ve nha o. Trong tuong lai, Chinh phu se ban hanh nhung chinh sach dieu tiet tuong tu de dam bao su cong bang xa hoi.

- Chung toi o cung mot ho khau co nhieu anh chi em da lap gia dinh rieng, moi gia dinh co the dang ky ho so xin mua nha thu nhap thap duoc khong? Chang han sau khi da co nha, vi ly do nao do chung toi muon chuyen doi cho o, chung toi co the ban lai can nha nay cho nguoi khac duoc khong? (Nguyen Cong Nhut, 48 tuoi, TP HCM)

- Ong Nguyen Tran Nam: De duoc giai quyet nha o thu nhap thap, nguoi co nhu cau phai co don va cac giay to xac nhan ve dieu kien nha o va muc thu nhap cua tung thanh vien trong gia dinh. Vi vay, co quan chuc nang chi giai quyet theo nguyen tac moi ho gia dinh (co chung ho khau) duoc mua hoac thue mua mot can ho thu nhap thap. Nha o thu nhap thap neu da tra het tien mua nha thi duoc ban lai sau 10 nam ke tu khi ky hop dong mua nha. Trong truong hop chua du 10 nam thi phai ban cho doi tuong thu nhap thap khac hoac ban lai cho chu dau tu.

- Thua ong nha thu nhap thap tai CT1 Ha Dong co hinh thuc thue mua khong? (Le Thi Phuong, 28 tuoi, Thanh Tri, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Nha CT1 Ngo Thi Nham duoc thanh pho quy dinh la cac can ho de ban.

- Nhung ho so da nop roi co xet lai tiep va co bi loai tiep hay khong? (Phan Tien Kha, 38 tuoi, Ha Dong, HN).

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Nhung ho so da nop cho chu dau tu nhung khong duoc mua do khong du so luong nha ban thi chu dau tu co trach nhiem xac nhan bang phieu gui lai nguoi mua de gioi thieu mua mot can ho tai du an khac. Viec xac nhan thuc trang nha o cua chinh quyen dia phuong chi duoc thuc hien mot lan. Do vay ban rat luu y viec nay, neu ban khong duoc mua thi phai lay lai phieu xac nhan de nop vao du an khac.

"Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap"
Ong Nguyen Quoc Tuan thuong nhan duoc nhung cau hoi ve thu tuc, doi tuong duoc dang ky mua nha thu nhap thap.

- Tong cong ty Vinaconex va Cong ty Vinaconex Xuan Mai co hang nghin lao dong, chac khong it nguoi co nhu cau ve nha o. Xin hoi co ai trong so nguoi cua Vinaconex nop don va duoc xet duyet mua dot nay khong? (Anh Thu, 35 tuoi, My Dinh, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Xin chia se cau hoi rat thu vi cua ban! Nguoi lao dong o Vianconex cung nhu nhung cong dan khac. Neu nguoi nao thuoc doi tuong co thu nhap thap cung duoc quyen nop don xin xet duyet de mua nha dot nay (khi co du cac tieu chuan theo quy dinh). Cung thang than chia se voi ban rang, cung co mot so nguoi lao dong Vinaconex du tieu chuan da nop don xin mua nha dot nay va dang cho xem xet theo quy dinh chung.

- Bo Xay dung co chi dao viec mua ban minh bach bang cach cong bo rong rai ten nhung nguoi duoc mua nha thu nhap thap de nhan dan cung theo doi. Neu dung nguoi thu nhap thap mua duoc thi nhung nguoi chua co co hoi mua se tam phuc khau phuc. Neu nguoi giau mua duoc thi nguoi dan co quyen phan anh khieu nai. (Nguyen Huy Hoang, 35 tuoi, HN)

- Ong Nguyen Tran Nam: Tai thong tu so 36 huong dan viec thuc hien quyet dinh 67 cua Thu tuong co quy dinh, chu dau tu du an khi ky hop dong ban, cho thue, thue mua nha o thu nhap thap phai lap day du danh sach doi tuong, bao gom ca thanh vien trong ho da duoc mua, duoc thue hoac thue mua nha o thu nhap thap gui ve So Xay dung noi co du an de cong bo trong thoi han 30 ngay lam viec va luu tru de phuc vu cho cong tac quan ly va kiem tra (hau kiem). Dong thoi chu dau tu co trach nhiem cong khai danh sach nay tai tru so lam viec cua chu dau tu va tai san giao dich bat dong san hoac trang web ve nha o thu nhap thap cua chu dau tu (neu co).

Trong tuong lai, moi ho gia dinh se duoc cap mot ma so ve giay chung nhan quyen so huu nha o trong pham vi toan quoc. Vi vay, viec so huu nhieu nha, trong do co nha o thu nhap thap se duoc kiem soat chat che. Chung toi hoan nghenh nguoi dan va bao chi truyen thong giam sat va phat hien ve cac sai pham trong viec thuc hien cac quy dinh ve nha o thu nhap thap de chung toi xu ly nghiem khac.

- Nguoi mua nha thu nhap thap co duoc cac quyen (thua ke, tang cho) nhu nguoi mua nha binh thuong khong? Neu vo chong cung dung ten tren giay to nha thi khi ly hon giai quyet sao? (Vo To Quyen, 24 tuoi, TP HCM)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Nha o thu nhap thap sau khi tra het tien va duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha thi duoc phep thuc hien cac quyen theo luat dinh. Tuy vay, viec chuyen nhuong, the chap, cho tang, thua ke chi duoc thuc hien sau 10 nam ke tu ngay ky hop dong mua nha. Trong thoi gian nay, neu van co nhu cau ban thi co the ban lai cho chu dau tu hoac co quan quan ly nha cua thanh pho. (Xem ky Dieu 17 Quyet dinh 34 UBND Ha Noi). Neu ly hon va can thiet chia tai san, ban phai ban lai nha cho co quan quan ly nha cua thanh pho hoac cho chu dau tu.

- La doanh nghiep co the noi tien phong trong linh vuc xay dung nha o thu nhap thap. Vay, voi nhung du an nha thu nhap thap doanh nghiep co "lai" va gia co the thap hon duoc nua khong? (Doan Nhu, 55 tuoi, Q Hai Ba Trung, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Xin cam on ban da quan tam toi hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep. Den thoi diem hien nay, cac du an nha o thu nhap thap do Vinaconex thuc hien deu mang lai cac hieu qua nhat dinh (vo hinh, huu hinh) cho doanh nghiep. Khi nha nuoc mo rong cac co che uu dai, thuc hien dong bo cac buoc thuc hien du an nha o thu nhap thap thi chi phi cho mo hinh nha o nay se tiet kiem chi phi hon. Tu do, gia thanh cua nha thu nhap co the thap hon.

- Bo Xay dung dinh nghia the nao la thu nhap thap? Neu dua vao muc thu nhap truc tiep co nguon goc ro rang, cong khai thi muc bao nhieu se thuoc vao dien thu nhap thap? (Kts. Nguyen Phuoc Du, 40 tuoi, quan 3, TP HCM)

- Ong Nguyen Tran Nam: Muc thu nhap thap de duoc giai quyet nha o xa hoi da duoc quy dinh cu the tai khoan 4 Dieu 14 cua Thong tu 16/2010, cu the la: Doi tuong thuoc dien duoc mua, duoc thue, duoc thue mua nha o xa hoi phai co muc thu nhap binh quan hang thang khong thuoc dien phai nop thue thu nhap ca nhan tu thu nhap thuong xuyen theo quy dinh cua phap luat ve thue thu nhap ca nhan.

- Thu truong nghi gi khi toan "xe hop" di mua nha danh cho nguoi thu nhap thap? (Do Xuan Hoi, 39 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Thu nhat, toi khong duoc kiem chung ve thong tin "toan xe hop di mua nha danh cho nguoi thu nhap thap". Tuy nhien, cung co the co nhung nguoi co xe oto di dang ky mua nha thu nhap thap hoac nho nguoi nha dua di dang ky (vi cac du an nha thu nhap thap thuong o xa trung tam). Nhung nguoi co xe oto ma di dang ky mua nha o thu nhap thap thi co the khang dinh la ho se khong duoc chap nhan. Dieu chac chan la voi nhung quy dinh cu the, chat che va chi tiet nhu o cac van ban huong dan cua Bo Xay dung va chinh quyen dia phuong, su giam sat, kiem tra cua nhan dan va truyen thong se han che duoc toi da truong hop sai pham, loi dung chinh sach ho tro cua nha nuoc ve nha o cho nguoi thu nhap thap de kiem loi.

- Truong hop cua chau la KT3, muon xin phuong noi chau dang tam tru xac nhan la chua co nha dat thuoc quyen so huu thi can nhung thu tuc gi? Neu khong the xin duoc xac nhan do cua dia phuong noi cu tru thi co giay to nao thay the de hoan thien ho so mua nha thu nhap thap?(Minh Quy, 28 tuoi, Hoang Mai, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Ban can cu vao dieu 19 va dieu 20 cua Luat cu tru ngay 29/11/2006 de duoc xac dinh minh thuoc doi tuong nao. Neu doi tuong KT3 thi van duoc xet mua nha thu nhap thap nhung dam bao tieu chi theo quyet dinh 34 cua UBND Ha Noi. Ban co quyen yeu cau chinh quyen dia phuong xac nhan theo mau cua phu luc 01A cua quyet dinh 34.

- Xin hoi vua qua da phat hien bao nhieu truong hop mua nha thu nhap thap khong dung quy dinh tai HN? Khi phat hien ra sai pham nhu vay thi xu ly nhu the nao de du suc khong tai pham? (Trieu Van Sy, 32 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Hien nay moi co mot so rat nho cac du an nha o thu nhap thap thuc hien viec nhan don va dang chuan bi lam thu tuc xet duyet thong qua chinh quyen dia phuong va chuan bi ky hop dong ban nha. Theo toi duoc biet, chua co mot hop dong ban nha thu nhap thap nao duoc thuc hien, vi vay thong tin ve viec nhung nguoi co thu nhap cao hay nhung "dai gia" mua duoc nha o thu nhap thap la hoan toan khong co co so.

Trong tuong lai, neu co truong hop sai pham se bi xu ly theo nhung che tai da duoc quy dinh cu the trong quyet dinh so 67 cua Thu tuong, thong tu so 36 cua Bo Xay dung va cac quyet dinh cua chinh quyen dia phuong.

- Hien nay con nha cho nguoi thu nhap thap khong thua ong? Neu con thi thu tuc mua nhu the nao? (Phuong Hoa, 27 tuoi, Mai Dich, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Nhu ban da biet, hien tai thanh pho dang trien khai nhieu du an nha thu nhap thap. Do vay, toi day quy nha o thu nhap thap se tang len gap nhieu lan so voi hien tai. Neu ban quan tam den thi truong nay, xin ban hay cap nhat thong tin tu cac du an de duoc dang ky mua theo quy dinh chung cua thanh pho. Rieng voi quy nha CT1 co 328 can ho ban ra, den nay da co gan 2.000 don dang ky va da het thoi han nop ho so.

- Hien nay Ha Noi co 20 khu nha duoc thanh pho len ke hoach pha thay bang cac khu chung cu cao cap, nay ta lai xay khu chung cu chat luong thap ban cho nguoi thu nhap thap vay khi nao ta lai len ke hoach pha khu nay? (KTS. Nguyen Van Phuc, 40 tuoi, quan Hoan Kiem, Ha Noi)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: Day la chuong trinh cai tao chung cu cu thuc hien theo nghi quyet 34 cua Chinh phu. Vi vay ban khong nen nham lan giua nha o thu nhap thap va cai tao chung cu cu. Hien, viec quan ly chat luong cong trinh phai tuan thu theo dung nghi dinh 209 cua Chinh phu. Do vay khong co khai niem "xay nha chat luong thap de ban cho nguoi thu nhap thap". Rat mong kien truc su nghien cuu ky nhung quy dinh quan ly chat luong cong trinh cua Chinh phu cung nhu Bo Xay dung.

- Ca gia dinh toi o nho nha nguoi bac (chu quyen nha nguoi bac dung ten) voi dien tich o khoang 20 m2 cho 5 nguoi. Vay gia dinh toi co nam trong dien mua nha o cho nguoi thu nhap thap khong? (Tran Ngoc Ho, 42 tuoi, quan 3, TP HCM)

- Ong Doan Chau Phong: Toi chua ro ban da co ho khau thuong tru hoac tam tru dai han tai thanh pho chua? Muc thu nhap binh quan tren dau nguoi mot thang cua ban nhu the nao... Ban co the tham khao thong tu 36 Bo Xay dung ban hanh ngay 16/11/2009 de tu xac dinh minh thuoc doi tuong nao. Hien tai chung toi chua khoi cong du an nha o thu nhap thap tai TP HCM.

- Nha o xa hoi Khu do thi Viet Hung bao gio thi ban va cho thue? Nop ho so o dau? (Hoang Van Giap, 30 tuoi, Tay Ho)

- Ong Nguyen Quoc Tuan: 515 can nha xa hoi cho thue o khu do thi Viet Hung se dua vao khai thac su dung trong thang 10/2010. Con hon 300 can de ban thi vao quy I/2011 se hoan thanh. Neu ban du dieu kien thue nha theo quyet dinh 45 (ngay 18/9/2010) cua UBND Ha Noi thi nop ho so theo dung quy trinh tai quyet dinh nay.

- Hien nay rat nhieu co quan nha nuoc tren dia ban Ha Noi co quy dat bo hoang hoa song lanh dao khong dam chia dat trong khi do nhan vien thu nhap thap, khong co nha de o. Lieu nha nuoc co co che nao thao go? (Nguyen Manh Hung, 29 tuoi, Tu Liem, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Tren thuc te, hien nay mot so co quan nha nuoc quan ly va su dung chua tot cac quy dat cung nhu quy nha duoc giao. Thu tuong da co quyet dinh 09 ve viec ra soat va sap xep lai quy dat, quy cong so do cac co quan nha nuoc quan ly theo huong hop ly, tiet kiem. Cac quy nha va dat khong co nhu cau su dung se duoc giao tra lai cho co quan quan ly chuyen nganh de phuc vu vao cac muc dich phu hop voi quy hoach do thi. Lanh dao cac co quan khong duoc quyen chia dat cho can bo cong nhan vien trong co quan.

De giai quyet nha o cho cac doi tuong xa hoi, chung ta da co cac chinh sach ho tro ve nha o nhu xay dung nha o xa hoi, nha o cho sinh vien, nha o cho cong nhan, nha o cho nguoi thu nhap thap va nha o cong vu. Tuy nhien, do dieu kien kinh te xa hoi cua dat nuoc ta con nhieu han che, phai co lo trinh thich hop de tung buoc giai quyet nhu cau ve nha o cho moi doi tuong.

- Doi voi nha ban cho nguoi co thu nhap thap co quyen duoc giao dich qua san khong? (Bui Van Tuong, 27 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Truong hop ban, cho thue, cho thue mua nha o thu nhap thap duoc thuc hien theo trinh tu, thu tuc quy dinh tai thong tu so 36/2009/TT-BXD ma khong thuc hien giao dich thong qua san giao dich bat dong san nhu cac loai nha o thuong mai.

- Vinaconex co rat nhieu doanh nghiep thanh vien, tai sao chi co Cong ty Be tong Xuan Mai xay nha o cho nguoi thu nhap thap? Tai sao cac doanh nghiep khac khong lam? (Nguyen Minh Phuong, 31 tuoi, Bach Mai, Ha Noi)

- Ong Doan Chau Phong: Vinaconex la doanh nghiep da doanh. Moi don vi thanh vien deu co nhung linh vuc kinh doanh chinh. Vinaconex Xuan Mai la don vi duoc Tong cong ty giao nhiem vu ung dung cac cong nghe moi vao xay dung cac du an. Vinaconex Xuan Mai co cac nha may san xuat be tong ung suat truoc tien che o ca 3 mien Bac - Trung - Nam. Do vay, day la don vi duoc Tong cong ty chon de truc tiep thuc hien cac chu truong phat trien thi truong nha o xa hoi cua Tong cong ty tai cac du an. Toi thoi diem nay Vinaconex da them nhieu don vi thanh vien tham gia vao thi truong nay o tai cac du an nha o thu nhap thap, nha o cho cong nhan, hoc sinh, sinh vien tren dia ban ca nuoc.

- Sap toi tai TP HCM co du an nao ve nha o cho nguoi co thu nhap thap? Neu co thi o quan nao? Ai la nguoi duoc mua? Co quan nao tham dinh va phe duyet ho so cho nguoi duoc mua? (Hung, 35 tuoi, TP HCM)

- Ong Doan Chau Phong: Chung toi dang xuc tien mot so du an tai huyen Binh Chanh va quan 12. Tai Binh Chanh, chung toi da co quy dat sach dien tich 10 ha, quy mo xay dung 2.500 can ho song van dang trong giai doan giai quyet thu tuc dau tu. Chung toi dang cho UBND TP HCM xem xet va tao dieu kien de som trien khai du an nay.

- Da la thu nhap thap thi nguoi dan dau co noi gia nua ty dong? Vay theo Thu truong gia ban nhu vay co cao voi nguoi thu nhap thap? Ngan hang co hinh thuc cho vay ho tro nao khong doi voi nhung ngoi mua nha thu nhap thap, thua ong? (Tran Lan, 31 tuoi, Hoang Mai)

- Ong Nguyen Tran Nam: Hien nay dat nuoc phat trien theo con duong kinh te thi truong co dinh huong xa hoi chu nghia. Vi vay, viec giai quyet cac van de co ban ve an o, di lai chu yeu phai theo co che thi truong. Tuy nhien, de dam bao cho moi tang lop nhan dan deu duoc huong cac thanh qua cua cong cuoc doi moi, Chinh phu da dung nhung nguon luc thich dang de giai quyet tung buoc van de an sinh xa hoi, trong do co van de nha o.

Chinh sach nha o thu nhap thap duoc thiet ke tren co so nhung uu dai toi da cua nha nuoc ket hop voi nguon luc cua xa hoi, cu the la nguon von vay thuong mai cua cac doanh nghiep va cung doi hoi phai co su no luc, co gang cua ban than moi nguoi dan de co thu nhap tich luy du kha nang chi tra cho nhung nhu cau cua gia dinh va ban than. Ngoai ra, doi voi nhung nguoi co thu nhap qua thap, chung ta se phat trien loai hinh nha de cho thue co gia thue hop ly, du kien chiem khoang 25-30% tong thu nhap cua moi ho gia dinh. Day la muc pho bien trung binh tren the gioi va la xu huong ma chung ta se phai huong den.

- Lieu Bo co du kien co nhung phuong thuc phan phoi nao khac ngoai cach xet duyet khong? Chang han, ban nha o cho nguoi thu nhap thap theo dung gia thi truong, trong khi do ho tro nguoi thu nhap thap bang nhung hinh thuc khac (vay tra gop thong qua ngan hang chang han). (Pham Quynh Huong, 33 tuoi, Ha Noi)

- Ong Nguyen Tran Nam: Ngoai co che ho tro cho doanh nghiep dau tu xay dung nha o thu nhap thap de ban, cho thue, thue mua theo doi tuong quy dinh. Hien nay Bo Xay dung nghien cuu trinh co quan co tham quyen xem xet, thanh lap quy tiet kiem nha o de tao nguon von cho cac doi tuong thu nhap thap vay de mua nha theo gia thi truong nhu y kien de xuat cua ban.

Cuoi cung, toi xin cam on su quan tam cua dong dao cac doc gia tren toan quoc da co nhieu cau hoi, nhieu gop y bo ich va mang tinh xay dung cao de chung toi ngay cang hoan thien hon trong viec xay dung, trien khai chinh sach ve nha o.

TS

Viet Bao

Comment :Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
"There is no extended low income buy a house"
Ha Noi, Nguyen Tran Nam, Mr. Nguyen Quoc Tuan Chau Phong Doan, Department of Civil, HCMC, housing for low income persons, criminal prosecution, a certificate of ownership, housing projects, local government, housing construction, the investor, the Ministry of Construction, as required, subject, nation
"time, no contract of sale income is taken, so the information high-income people, to cars bought low-income housing is no basis, "said Deputy Minister of Construction Nguyen Tran Nam said ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Không có chuyện đại gia mua được nhà thu nhập thấp"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Không có chuyện đại gia mua được nhà thu nhập thấp" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap

Nhan xet, hay lien he ve tin Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong co chuyen dai gia mua duoc nha thu nhap thap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0