Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XI

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An

Sau dien van khai mac Ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, sang nay 21-10, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da doc Bao cao cua Chinh phu ve Tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2003 va nhiem vu nam 2004. Sau khi danh gia ket qua thuc hien nhiem vu nam 2003 va nhin lai ba nam dau thuc hien ke hoach 5 nam (2001 -2005) Pho Thu tuong noi rang co the rut ra may nhan xet lon nhu sau:

Ba nam lien, nen kinh te tang truong nam sau cao hon nam truoc, tao da thuan loi cho su phat trien trong thoi gian toi. Co cau kinh te tiep tuc chuyen dich ca ve nganh va ve thanh phan kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa va phat trien kinh te thi truong. Kinh te vi mo co ban on dinh. Ket cau ha tang kinh te - xa hoi va tiem luc kinh te duoc tang len. Chinh sach doi voi cac thanh phan kinh te ngay cang phu hop.

Cac linh vuc van hoa, xa hoi deu co buoc phat trien va dat duoc cac chi tieu ke hoach. Doi song vat chat va tinh than cua cac tang lop nhan dan duoc cai thien, giam nhanh duoc so ho ngheo. An ninh, trat tu va an toan xa hoi duoc cung co, gop phan tang cuong su on dinh chinh tri - xa hoi. Quan he doi ngoai duoc mo rong, nang cao vi the va uy tin cua nuoc ta tren truong quoc te.

Chung ta khang dinh nhung thanh tuu dat duoc trong hoan canh co nhieu kho khan, thu thach, nhung khong danh gia thap nhung mat yeu kem trong su phat trien kinh te va dac biet la trong linh vuc xa hoi. Nen kinh te chua nang cao duoc chat luong va tinh ben vung cua su phat trien, suc canh tranh va hieu qua con thap.

Dieu do the hien qua ket qua ba nam dau thuc hien ke hoach 5 nam da dat duoc muc cao so voi ke hoach ve tong von dau tu (dac biet la dau tu tu ngan sach nha nuoc), ve gia tri san xuat cong nghiep, nong nghiep, nhung chi dat duoc muc thap ve tang truong GDP, kim ngach xuat khau, ve giai quyet viec lam va chuyen dich co cau kinh te. He thong tai chinh-tien te phat trien cham va van con nhung yeu to thieu lanh manh.

Su phat trien giao duc, van hoa, khoa hoc, y te, the duc the thao con kem ve chat luong. Bao chi, xuat ban chua duoc quan ly tot. Tinh hinh xa hoi con ton tai nhieu van de buc xuc; trat tu, an toan xa hoi duoc cung co, an ninh chinh tri duoc bao dam nhung khong the coi nhe nhung mam mong co the gay mat on dinh, dac biet la su xuong cap ve ky cuong va dao duc trong xa hoi, su quan ly con nhieu yeu kem cua Nha nuoc, te tham nhung, sach nhieu va su tha hoa trong bo may cong quyen, su phat trien cac te nan va toi pham, am muu pha hoai cua cac luc luong thu dich.

Khoang cach ve trinh do phat trien kinh te so voi mot so nuoc trong khu vuc con kha lon va chua thu hep duoc. Su phat trien cong nghe, dac biet la cong nghe cao, con cach xa trinh do cua the gioi va khu vuc. Do do, khong the chu quan, thoa man voi nhip do tang truong da dat duoc va khong the xem thuong nguy co tut hau xa hon ve kinh te, cong nghe, nhat la khi yeu cau hoi nhap kinh te quoc te ngay cang cap bach va sau rong.

Nhung bai hoc co tinh thuc tien

Mot la: tiep theo buoc nhay vot ve san xuat luong thuc khi ap dung co che khoan va giao quyen su dung ruong dat on dinh lau dai cho ho nong dan, may nam nay chung ta lai thay su phat trien rat manh me va co hieu qua cua khu vuc kinh te tu nhan tu khi thuc hien Luat Doanh nghiep. Thuc tien do cho thay tiem luc vat chat, tri tue va tinh than het suc to lon cua nhan dan ta; mat khac, khang dinh rang: khi suc manh cua dan duoc giai phong va phat huy thi thu duoc thanh cong lon.

Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung tra loi phong van cua cac nha bao du ky hop
Dai hoi IX cua Dang da xac dinh dong luc chu yeu de phat trien dat nuoc la khoi dai doan ket toan dan, ket hop hai hoa cac loi ich ca nhan, tap the va xa hoi, phat huy tiem nang cua cac thanh phan kinh te, cua toan xa hoi. Tuy nhien quan diem do chua that thau suot trong chinh sach cu the cung nhu trong suy nghi va hanh dong cua cac nganh, cac cap.

Khu vuc doanh nghiep nha nuoc doi moi cham va chua quan tam lien ket, hop tac voi kinh te tu nhan de ho tro nhau cung phat trien. Luat Doanh nghiep chua duoc thuc hien den noi den chon; khong it co quan va cong chuc nha nuoc van muon duy tri cac hinh thuc cap phep theo co che "xin - cho", vi mot so it doanh nghiep hoat dong sai trai ma ban hanh nhung quy dinh phien ha, troi buoc. Tuy viec thanh lap va hoat dong cua doanh nghiep co nhieu thuan loi hon truoc, nhung cung con nhieu tro ngai, kho khan, nhat la trong viec su dung dat dai, vay von, xuat nhap khau...va de bi kiem tra tuy tien, sach nhieu.

Khac phuc tinh trang nay khong phai de dang, nhung khong doi hoi dau tu tien cua ton kem. Chung ta chi can thuc hien nghiem tuc Nghi quyet cua Dang, doi moi the che, chinh sach cu the va dong bo, to chuc thuc hien chat che, giao duc can bo chap hanh nghiem phap luat nha nuoc, tan tinh giup do dan, giup do doanh nghiep thi chac chan se khoi day manh me hon nua tiem luc to lon trong dan de dau tu phat trien san xuat, kinh doanh tao nen su chuyen bien manh me trong phat trien kinh te - xa hoi.

Hai la: chung ta da o vao thoi diem ma neu dau tu kinh doanh kem hieu qua, san pham lam ra khong co suc canh tranh, thi ngay ca su tang truong ve luong cung khong the dat duoc nhu truoc. Vi vay, tang truong kinh te nhat thiet phai di lien voi chat luong va hieu qua, bao dam tinh ben vung cua su phat trien trong suot qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Su phat trien co chat luong doi hoi: ve kinh te, nhip do tang truong phai di lien voi nang cao hieu qua va suc canh tranh; ve xa hoi, phai thuc hien tien bo va cong bang xa hoi trong tung buoc tang truong kinh te, lay su phat trien toan dien con nguoi lam muc tieu va nguon luc chu yeu; ve moi truong, phai giu gin va ton tao, khong tan pha, khong gay o nhiem. Nha nuoc dinh huong, tao moi truong va dieu kien cho moi nguoi dan va doanh nghiep, moi nganh va dia phuong phat huy tat ca cac nguon luc de nang cao chat luong phat trien vi loi ich cua minh va cua dat nuoc.

Giai doan moi cua su phat trien doi hoi cong cuoc doi moi phai di vao chieu sau va toan dien hon nua; khong chi loai bo nhung cai khong con phu hop ma phai hinh thanh dong bo he thong the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia phu hop voi yeu cau hoi nhap kinh te quoc te, tao moi truong canh tranh va hop tac binh dang cho moi hoat dong kinh te khong phan biet hinh thuc so huu; khong chi nham phat huy cac nguon luc trong nuoc ma con phai tao thuan loi cho viec thu hut von, cong nghe va mo rong thi truong ben ngoai; khong chi nhin truoc mat ma phai chu trong nhung nhan to co ban va lau dai cho su phat trien, trong do quan trong hang dau la su nghiep giao duc, khoa hoc, van hoa, cham soc suc khoe, nham nang cao the chat va tri tue cua con nguoi Viet Nam; khong chi cai cach kinh te, xa hoi ma phai ket hop voi cai cach hanh chinh, kien toan Nha nuoc phap quyen that su cua dan, do dan va vi dan.

Cong cuoc doi moi va viec thuc hien ke hoach 5 nam (2001-2005) da di duoc mot chang duong va da dat duoc thanh tuu lon, nhung chang duong kho khan hon dang con o phia truoc, doi hoi phai tiep tuc nang tam tu duy va kien thuc trong cong tac lanh dao, quan ly cung nhu trong hoat dong kinh te - xa hoi, phai vuot qua nhung tro luc nay sinh tu loi ich cuc bo, ca nhan va nhung thoi quen loi thoi trong suy nghi va hanh dong.

Yeu cau cap bach la phai tong ket thuc tien va tham khao kinh nghiem cua the gioi de giai quyet nhung van de quan diem ly luan con chua sang to, tao ra su thong nhat va nhat quan trong hoach dinh the che, chinh sach cung nhu trong chi dao, dieu hanh.

Ba la: buoc tien cua cong cuoc doi moi va phat trien kinh te - xa hoi phu thuoc mot phan rat quan trong vao y chi va nang luc to chuc thuc hien cua cac nganh, cac cap. Cung mot chu truong, chinh sach duoc ap dung trong dieu kien tuong tu nhu nhau, nhung ket qua thuc hien cua cac nganh, cac dia phuong, cac don vi co so rat khac nhau.

Kinh nghiem cua nhung noi lam tot cho thay: co quan chi dao, dieu hanh phai doi moi tu duy va phong cach lam viec, lang nghe dan, phat huy dan, noi that, lam that, nam dung trong tam, lam quyet liet, dut diem. Chung ta co khong it nhung dien hinh tot, nhung tam guong sang tao, song chua nhan rong duoc nhieu, chu yeu do tinh trang bat cap ve trinh do, nang luc, tha hoa ve pham chat, dao duc cua mot bo phan khong nho trong cac co quan va cong chuc nha nuoc. Cac bien phap cai cach hanh chinh, chan chinh bo may dat hieu qua thap, chu yeu do doi ngu can bo, cong chuc chua co chuyen bien tich cuc.

Nhan dan va du luan xa hoi het suc bat binh ve nhung bieu hien tieu cuc trong mot bo phan can bo, cong chuc dac biet la te tham nhung, lang phi, duc khoet cua cong va sach nhieu dan; benh khong trung thuc, tham chi gian doi va y thuc ky luat kem, tac trach trong cong viec. Rat hiem vu tham nhung duoc noi bo co quan phat hien. Hien tuong "chay chuc, chay du an, chay toi..."duoc nhieu noi noi toi, nhung rat it bi phat hien. Cac bien phap chong tham nhung hieu qua thap. Chua co co che kiem tra, danh gia tin nhiem cua dan doi voi can bo, phat hien va thay the nhung can bo lam viec tac trach, nhung nhieu dan.

Thuc te cho thay cong tac chinh don to chuc, lam trong sach bo may nha nuoc va doi moi cong tac can bo la rat he trong va phuc tap, khong the chi dua vao y thuc "tu tu chinh, tu doi moi" trong noi bo ma phai bo sung va thuc hien nghiem Quy che dan chu, cong khai, bao dam cho nhan dan co dieu kien thuc thi mot cach huu hieu quyen bau cu, quyen giam sat doi voi co quan, cong chuc nha nuoc di doi voi viec phai xu ly kien quyet nghiem minh nhung ca nhan, to chuc vi pham.

Theo TTXVN

+ Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2004 (Trich)

Viet Bao
Comment :Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Assert achievements but do not underestimate weaknesses
Nguyen Tan Dung, Nguyen Van An, Deputy Prime Minister standing, economic development, 5-year plan implementation plan, the development, underestimated, especially, read the report, state of the enterprise, efficiency, power
After opening remarks Session 4, the National Assembly Chairman of National Assembly Nguyen Van An, 21-10 this morning, Deputy Prime Minister Nguyen Tan Dung has read the report of the Government's economic situation and social tasks in 2003 and 2004. After beating. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khẳng định thành tựu nhưng không đánh giá thấp mặt yếu kém

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khẳng định thành tựu nhưng không đánh giá thấp mặt yếu kém bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

Nhan xet, hay lien he ve tin Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0