Khai truong Lang Van hoa Du lich cac dan toc Viet Nam

Khai truong Lang Van hoa Du lich cac dan toc Viet Nam

Tags: Lang Van, Ha Noi, Thang Long, U Ðang, Nong Ðuc Manh, U MTTQ Viet Nam, Cac dan toc Viet Nam, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, giao luu van hoa, chu tich uy ban, pho chu tich, tong bi thu, nen van hoa, Nguyen Thi Doan, du lich, nuoc
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ðen du, co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Ðuc Manh; Thu tuong Nguyen Tan Dung; cac dong chi Uy vien T.U Ðang: Nguyen Thi Doan, Pho Chu tich nuoc; Nguyen Ðuc Kien, Pho Chu tich QH; Huynh Ðam, Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam; Ksor Phuoc, Chu tich Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi; Ðao Trong Thi, Chu tich Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi; Hoang Tuan Anh, Bo truong Van hoa, The thao va Du lich; Giang Seo Phu, Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc; Ho Nghia Dung, Bo truong Giao thong van tai; cung nhieu nha nghien cuu van hoa, nghe nhan, cac gia lang, truong ban va dai dien cac dan toc trong cong dong cac dan toc Viet Nam.

Khai truong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam

Trong bai phat bieu khai truong Lang Van hoa Du lich cac dan toc Viet Nam, Thu tuong Nguyen Tan Dung chao mung dai bieu cac dan toc da ve du buoi le dung vao dip nhan dan ca nuoc dang huong ve Ðai le ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi va Ðai hoi Ðai bieu toan quoc lan thu XI cua Ðang; neu bat y nghia cua tinh doan ket keo son cua cong dong 54 dan toc Viet Nam duoc hinh thanh qua hang nghin nam dau tranh dung nuoc va giu nuoc, da vuot qua muon van kho khan, gian kho, hy sinh, cong hien to lon ve suc nguoi, suc cua, cho su nghiep giai phong dan toc, xay dung va bao ve To quoc. Ðac biet la tu khi co Ðang lanh dao, dung dau la Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu, 54 dan toc anh em da tiep tuc phat huy tinh than yeu nuoc, thuy chung son sat, mot long theo Ðang, theo Cach mang, gianh duoc nhung thang loi vi dai, to tham lich su ve vang cua dan toc va cua Ðang ta. Trong suot chang duong lich su day gian kho nhung vo cung ve vang ay, cac the he cong dong 54 dan toc anh em da khong ngung xay dung, boi dap, hun duc nen van hoa Viet Nam - mot nen van hoa thong nhat trong da dang, hoi tu, hoa quyen va toa sang nhung pham chat, tinh hoa van hoa cac dan toc trong dai gia dinh cac dan toc Viet Nam, tiep nhan co chon loc tinh hoa van hoa the gioi. Thu tuong nhan manh: Trong nhieu thap ky qua, nhat la tu khi thuc hien duong loi doi moi, Ðang va Nha nuoc ta luon chu trong thuc hien nhat quan chinh sach binh dang, doan ket, ton trong va giup do lan nhau giua cac dan toc, tao moi dieu kien de cac dan toc cung phat trien, gan bo mat thiet voi su phat trien chung cua cong dong cac dan toc Viet Nam. Ðong thoi, quan tam cham lo phat trien van hoa, khang dinh van hoa la nen tang tinh than cua xa hoi, vua la muc tieu, vua la dong luc thuc day su phat trien kinh te - xa hoi; giu gin va phat huy ban sac van hoa, ngon ngu, truyen thong tot dep cua cac dan toc. Cac co che chinh sach va giai phap phat trien van hoa ngay cang hoan thien, phu hop voi dac thu cua cac vung, mien, cac dan toc, nhat la cac dan toc thieu so. Thu tuong Chinh phu da phe duyet Chien luoc Phat trien Van hoa den nam 2020, nham phat trien dong bo cac linh vuc, trong do tap trung xay dung con nguoi Viet Nam phat trien toan dien, co loi song van hoa va tich cuc xay dung moi truong van hoa; bao ton va phat huy di san van hoa dan toc, van hoa cac dan toc thieu so; phat trien su nghiep van hoc nghe thuat; day manh giao luu van hoa voi the gioi; xay dung the che va thiet che van hoa. Ðong thoi, xac dinh viec xay dung va phat trien van hoa la su nghiep chung cua toan dan. Cung voi viec tang cuong dau tu cua Nha nuoc, phai day manh xa hoi hoa cac hoat dong van hoa de huy dong cac nguon luc cho phat trien.

Khai truong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam

Thu tuong khang dinh: Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam la mot cong trinh rat co y nghia, hinh thanh mot trung tam hoat dong giao luu van hoa, the thao va du lich tam quoc gia, la noi tap trung tai hien, giu gin, phat huy va khai thac cac di san van hoa truyen thong va dac sac nhat cua 54 dan toc anh em; dap ung nhu cau nghi duong, vui choi giai tri, hoat dong van hoa, the thao cua nhan dan trong nuoc va du khach quoc te. Ðong thoi, day cung la mot dia diem de gioi thieu cac gia tri van hoa noi tieng cua nhan loai, noi giao luu, trao doi van hoa giua Viet Nam voi cac quoc gia, cac nen van hoa the gioi... Theo ke hoach da phe duyet, den nam 2015, toan bo du an se duoc hoan thanh dua vao van hanh va khai thac. Thu tuong mong muon Thu do Ha Noi, cac dia phuong trong ca nuoc, cac dan toc anh em tren moi mien dat nuoc va dong bao Viet Nam o nuoc ngoai hay phat huy tot vai tro chu the van hoa, tiep tuc tham gia tich cuc vao viec xay dung va sang tao khong gian van hoa, hoan thien co che phoi hop de quan ly khai thac, van hanh co hieu qua, dap ung yeu cau hoat dong van hoa, the thao, du lich cua cac tang lop nhan dan, la diem den hap dan cua du khach trong nuoc va quoc te. Ðay se la "Ngoi nha chung" cua cong dong 54 dan toc anh em Viet Nam va phat huy duoc vai tro cua mot trung tam hoat dong va giao luu van hoa, the thao, du lich quoc gia va quoc te, xung dang la dia chi tin cay de bao ton, phat huy ban sac van hoa Viet Nam trong thoi ky doi moi, hoi nhap va phat trien cua dat nuoc.

Ngay sau tuyen bo khai truong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam cua Thu tuong Nguyen Tan Dung la chuong trinh nghe thuat chao mung co chu de "Phac hoa buc tranh thu nho cua dat nuoc Viet Nam tuoi dep - nhip song tre trung - vui cung bau ban - huong ve Ðai le" cua hon 500 dien vien quan chung va nghe si, dien vien cua cac doan nghe thuat trung uong va dia phuong cung cac nghe nhan dan toc trong ca nuoc. Chuong trinh co nhieu tiet muc dac sac voi cac loai hinh dien xuong truyen thong: cheo, tuong, ca tru, dan ca quan ho, ca Hue, bai choi Nam Trung Bo, dan ca tai tu Nam Bo, hat dong dao, dan ca Khmer Nam Bo, mua Cham, bieu dien trong Pa-ra-nung Ninh Thuan, mua lan va trinh dien cong chieng Tay Nguyen, v.v. Ben canh do la phan trinh dien nghe thuat cua cac ca si voi man mua minh hoa soi dong, cho thay nhip song tre trung, hien dai cua mot Viet Nam dang tung ngay doi moi, thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te. Chuong trinh khep lai voi man phao hoa ruc ro tren bau troi Ha Noi.

Khai truong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam

* Buoi sang cung ngay, da dien ra Le mo cong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam tai khu vuc cong A. Tham du nghi le mo cong lang, co dong chi Nguyen Sinh Hung, Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu; cac dong chi Uy vien T.U Ðang: Huynh Ðam, Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam; Vu Trong Kim, Pho Chu tich kiem Tong Thu ky Uy ban T.U MTTQ Viet Nam; Hoang Tuan Anh, Bo truong Van hoa, The thao va Du lich; Giang Seo Phu, Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc; Nguyen The Thao, Chu tich UBND thanh pho Ha Noi cung cac gia lang, truong ban va dai dien dong bao cac dan toc.

Buoi le da dien ra trong khong khi nao nuc cua ngay le hoi voi man trinh dien mua lan, mua rong chao mung va ruoc kieu theo nghi thuc truyen thong. Pho Chu tich kiem Tong Thu ky Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Vu Trong Kim da thuc hien nghi le va chinh thuc tuyen bo mo cong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam. Tiep theo le mo cong lang, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung va cac dong chi lanh dao cac bo, nganh va TP Ha Noi da tham gia le gan bien Cong trinh ky niem 1000 nam Thang Long-Ha Noi cho lang va giao nhiem vu dieu hanh, quan ly va tiep tuc xay dung, hoan thien cac hang muc cong trinh cua du an cho Ban Quan ly Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam. Tiep do la le vinh danh cac vi tien liet va To nghe Thang Long - Ha Noi. Cung trong ngay hom qua, nhieu hoat dong van hoa, nghe thuat, the thao va vui choi duoc to chuc de phuc vu nhan dan va du khach cung dong bao cac dan toc nhu: trien lam dac trung van hoa cong dong 54 dan toc; hoi cho am thuc, trung bay, gioi thieu cac lang nghe, cac tro choi dan gian; giao luu, trao doi van hoa giua cac dan toc; bieu dien van nghe dan gian: thi dau the thao, bieu dien xiec, thu phap, tha dieu va giao luu van hoa nghe thuat cac dan toc.

Sau le khai truong Lang Van hoa - Du lich cac dan toc Viet Nam bat dau don khach tham quan nhan dip Ðai le ky niem 1000 nam Thang Long- Ha Noi. Ban quan ly du an hien da co ke hoach phoi hop Tong cuc Du lich to chuc quang ba, thiet ke cac dich vu, tua du lich, dua khach den tham quan va nghien cuu xay dung co che cung cac hinh thuc ket noi chat che voi cac dia phuong, dao tao nhan luc cho cac khu lang dan toc.

Suu tam

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Lang Van, Ha Noi, Thang Long, U Ðang, Nong Ðuc Manh, U MTTQ Viet Nam, Cac dan toc Viet Nam, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, giao luu van hoa, chu tich uy ban, pho chu tich, tong bi thu, nen van hoa, Nguyen Thi Doan, du lich, nuoc
Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0