Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI

Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoi nghi khai mac sang 2/5, de ban nhieu van de quan trong cua dat nuoc.

» Tong Bi thu dien dam cung Chu tich Trung Quoc
» Tong Bi thu Nguyen Phu Trong gap Giao hoang Vatican
» Tong Bi thu chi dao Ngan hang Nha nuoc ve no xau


Thuc hien Chuong trinh lam viec toan khoa, sang 2/5, Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da khai mac trong the tai Thu do Ha Noi. Tong Bi thu Nguyen Phu Trong chu tri hoi nghi.

Tai Hoi nghi nay, Ban Chap hanh Trung uong xem xet, quyet dinh, cho y kien ve cac van de: Tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so; Doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van; Du thao sua doi Hien phap nam 1992; So ket mot nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang; Quy hoach can bo cap chien luoc; Chu dong ung pho voi bien doi khi hau, day manh cong tac bao ve tai nguyen, moi truong va mot so van de quan trong khac.

Phat bieu khai mac, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong goi mo 6 van de de Trung uong va cac dai bieu tham du hoi nghi thao luan, xem xet, quyet dinh.

Ve tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Hoi nghi can tap trung thao luan, danh gia toan dien cac van de lien quan den viec quan triet va to chuc thuc hien cac Nghi quyet, Ket luan cua Trung uong, chi ra mat duoc va mat chua duoc, phan tich nguyen nhan, de xuat cac quan diem, chu truong va bien phap khac phuc nhung han che, yeu kem.

Tong Bi thu luu y, can lam ro vi sao o mot so noi vai tro lanh dao cua cap uy va to chuc dang chua duoc phat huy day du; hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc cham duoc nang cao; viec doi moi to chuc, noi dung, phuong thuc hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi chua manh, tinh trang "hanh chinh hoa" cham duoc khac phuc?

Vi sao cai cach hanh chinh chua dat duoc ket qua mong muon; bo may to chuc va tong bien che van tiep tuc phinh to, nhat la o cap tong cuc, cac don vi truc thuoc bo va chinh quyen co so. Tinh trang "tach ra, nhap vao," "nhap vao, tach ra" van lap di lap lai. Van de bien che, phu cap cho can bo co so van chua co loi giai... Tren co so danh gia, phan tich nhung mat han che, yeu kem do, can co giai phap de khac phuc mot cach co ban.
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu khai mac hoi nghi.

Ve doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van trong tinh hinh moi, Tong Bi thu chi ro boi canh, tinh hinh da va dang co nhieu thay doi, ben canh mat thuan loi co ban, cung xuat hien khong it kho khan, thach thuc moi, dat ra yeu cau, nhiem vu moi va ban than cong tac dan van hien cung con nhung han che, yeu kem.

Trong khi do, co che Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu lai cham duoc doi moi, cu the hoa. Su phoi hop giua cac to chuc trong he thong chinh tri co luc, co noi con thieu chat che. Trach nhiem cua cap uy va chinh quyen trong cong tac dan van o nhieu noi bi xem nhe, chi dua chu yeu vao bo may hanh chinh va bien phap hanh chinh. Mot so to chuc dang, chinh quyen, mat tran, cac doan the nhan dan hoat dong kem nang dong, hieu qua, khong nam bat kip thoi tam tu, nguyen vong cua nhan dan…


Tong Bi thu nhan manh, can nhan ro nhung kho khan, thach thuc, thay het nhung han che, yeu kem va nguyen nhan, xac dinh dung muc tieu, yeu cau, quan diem, tu tuong chi dao va nhiem vu, giai phap de doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van trong tinh hinh moi.

Van de co y nghia quyet dinh de tang cuong moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan hien nay van la Dang phai het long, het suc cham lo den doi song vat chat va tinh than cua nhan dan; that su ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan; cung co, xay dung to chuc dang va bo may chinh quyen that trong sach, vung manh; khac phuc cho duoc nhung hien tuong tieu cuc trong can bo, dang vien, cong chuc, lam cho Dang that su xung dang la nguoi lanh dao va nguoi cong boc trung thanh cua nhan dan.

Tinh than chung la phai chan thanh lang nghe y kien cua nhan dan, tiep thu toi da nhung y kien hop ly; kien tri nhung van de co tinh nguyen tac, thuoc ve ban chat cua che do chinh tri va Nha nuoc ta, tiep tuc khang dinh Nha nuoc ta la nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan, do Dang Cong san Viet Nam lanh dao; tat ca quyen luc Nha nuoc thuoc ve nhan dan ma nong cot la lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc; quyen luc Nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop va kiem soat giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap, tu phap; phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia…
Ve Du thao sua doi Hien phap nam 1992, Tong Bi thu neu ro, thoi gian qua, can bo, dang vien va dong dao cac tang lop nhan dan da nhiet liet huong ung, tich cuc tham gia gop y vao viec sua doi Hien phap.

Hoat dong lay y kien nhan dan ve Du thao sua doi Hien phap da thuc su la dot sinh hoat chinh tri dan chu, sau rong trong xa hoi. Uy ban Du thao sua doi Hien phap da chi dao tap hop, tong hop, phan loai, nghien cuu, tiep thu cac y kien xac dang; phan tich, giai trinh ly do khong tiep thu nhung y kien gop y chua phu hop. Bo Chinh tri cung da thao luan, co y kien chi dao dinh huong cho viec tiep thu, giai trinh.

Tong Bi thu de nghi cac dai bieu du hoi nghi bam sat Cuong linh cua Dang, cac Nghi quyet, Ket luan cua Hoi nghi Trung uong, nhat la Hoi nghi Trung uong 2 va 5 ve sua doi Hien phap nam 1992, nghien cuu that ky, thao luan that sau cac noi dung Bao cao giai trinh, tiep thu va ban Du thao sua doi Hien phap ma Uy ban sua doi Hien phap trinh, dong gop nhieu y kien co chat luong.

Tiep tuc ke thua nhung quy dinh cua Hien phap nam 1992 va cac ban Hien phap truoc day con phu hop; chi sua doi, bo sung nhung van de thuc su can thiet, da ro, duoc thuc tien kiem nghiem va dat duoc su thong nhat cao. Doi voi nhung van de moi hoac con nhieu y kien khac nhau, Trung uong can xem xet, trao doi that ky de co phuong an tiep thu, giai trinh phu hop.

Cac dai bieu du khai mac hoi nghi.
Cac dai bieu du khai mac hoi nghi. (Anh: Tri Dung/TTXVN)

Ve Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang, Tong Bi thu chi ro, sau hon 1 nam thuc hien, can so ket de kip thoi rut kinh nghiem va co nhung nhan dinh, danh gia thong nhat, tao su dong thuan cao, lam co so cho viec tiep tuc lanh dao, chi dao thuc hien tot hon nua Nghi quyet nay.

Tren co so Bao cao cua Bo Chinh tri va bang thuc tien cua dia phuong, don vi, Tong Bi thu de nghi cac dai bieu du hoi nghi thao luan mot cach thang than va sau sac ve van de nay.

Du thoi gian con ngan, nhieu viec moi trien khai hoac chua dat ket qua nhu mong muon, chua dap ung duoc ky vong cua can bo, dang vien va nhan dan, nhung voi quyet tam cao, tinh than cau thi, cac cap uy va to chuc dang tu Trung uong den co so da trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 mot cach nghiem tuc voi mot khoi luong cong viec lon, phuc tap, va da dat duoc nhung ket qua buoc dau rat quan trong.

Cac cap uy, to chuc dang va doi ngu can bo, dang vien da nhan thuc day du, sau sac hon ve tam quan trong cua cong tac xay dung Dang trong tinh hinh moi; thay ro tinh cap bach va su can thiet phai tiep tuc doi moi va chinh don Dang, lam cho Dang ngay cang trong sach, vung manh.

Qua trinh kiem diem, tu phe binh va phe binh da giup cac cap uy, to chuc dang va moi can bo, dang vien thay ro hon nhung uu diem de phat huy; nhung han che, khuyet diem de kip thoi sua chua, khac phuc. Hau het cac cap uy, to chuc dang va can bo, dang vien da de ra chuong trinh hanh dong va cac bien phap thiet thuc de sua chua, khac phuc khuyet diem, va tren thuc te dang co nhieu viec lam cu the...

Cac cap uy, to chuc dang co them kinh nghiem trong viec chi dao thuc hien cong tac xay dung Dang noi chung, trong kiem diem, tu phe binh va phe binh noi rieng. Trong boi canh co nhieu kho khan, thach thuc, viec trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 da gop phan thuc day thuc hien cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2012, hoan thanh co ban cac muc tieu, nhiem vu de ra, giu vung on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat, bao dam an sinh xa hoi, cung co quoc phong, an ninh, giu vung trat tu an toan xa hoi; chu dong hoi nhap, nang cao uy tin, vi the cua Viet Nam.

De cap ve quy hoach can bo cap chien luoc, thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang va Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang, Tong Bi thu cho biet thoi gian qua Bo Chinh tri da som chi dao trien khai viec xay dung De an quy hoach can bo cap chien luoc.

Sau khi duoc Hoi nghi Trung uong 6 khoa XI thong qua De an, Bo Chinh tri da khan truong chuan bi de trinh Hoi nghi Trung uong lan nay cho y kien ve du kien quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo. Voi tinh than trach nhiem cao, cac Uy vien Trung uong da tich cuc tham gia phat hien, gioi thieu nguon quy hoach. Tong hop ket qua phat hien, gioi thieu, buoc dau cho thay nguon can bo kha doi dao ve so luong, co du 3 do tuoi cho cac chuc danh, trong do co kha nhieu can bo tre, can bo nu.

Tai hoi nghi nay, Bo Chinh tri de nghi Ban Chap hanh Trung uong cho y kien ve nguyen tac, tieu chi, phuong phap lua chon nhan su dua vao quy hoach; ve so luong cho moi chuc danh; ve co cau do tuoi, gioi tinh, thanh phan xuat than va phuong an nhan su cu the dua vao quy hoach, sau do giao cho Bo Chinh tri can cu y kien cua Trung uong can nhac, quyet dinh chinh thuc.

Ve ung pho voi bien doi khi hau, bao ve tai nguyen, moi truong, Tong Bi thu neu ro ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong la mot van de co y nghia quyet dinh doi voi su phat trien ben vung cua moi quoc gia, dan toc; dong thoi cung la thach thuc to lon doi voi nhan loai trong the ky XXI. Trong qua trinh xay dung va phat trien dat nuoc, Dang va Nha nuoc ta da luon chu trong lanh dao, chi dao cong tac nay, coi day la mot nhiem vu trong yeu.

Trong cac van kien Dai hoi IX, X, XI va nhieu nghi quyet, chi thi cua Dang gan day da de cap van de nay, nhung chua co mot nghi quyet chuyen de toan dien, sau sac cua Ban Chap hanh Trung uong cho ca 3 noi dung ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong. Nhiem vu dat ra tai Hoi nghi Trung uong lan nay la phai ban bac thau dao de co nhung chu truong, phuong huong dung dan, kip thoi chi dao thuc hien co ket qua linh vuc nay, nham quan triet, cu the hoa quan diem phat trien ben vung cua Dai hoi XI, thuc hien muc tieu chien luoc phat trien kinh te-xa hoi den nam 2020 cung nhu lau dai cua dat nuoc.

Trong qua trinh nay, phai nhin nhan day du vai tro, trach nhiem cua cac to chuc dang, co quan Nha nuoc, cong dong cac doanh nghiep, cua nguoi dan va cua toan xa hoi. Xem xet toan dien cac van de song phai co trong tam, trong diem, lo trinh, buoc di cu the, phu hop voi dieu kien cua Viet Nam.
Tong Bi thu nhan manh nhung noi dung trinh Hoi nghi Trung uong lan nay deu la nhung van de kho, phuc tap, nhung rat quan trong doi voi su phat trien ben vung cua dat nuoc, khong chi trong nhiem ky nay ma cho ca cac nhiem ky tiep theo. Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Trung uong va cac dai bieu tham du hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, tap trung nghien cuu, thao luan ky luong, cho y kien de hoan thien cac bao cao, de an va xem xet, quyet dinh vao cuoi ky hop.

Theo chuong trinh du kien, hoi nghi lam viec den ngay 11/5.

» Tong Bi thu dien dam cung Chu tich Trung Quoc
» Tong Bi thu Nguyen Phu Trong gap Giao hoang Vatican
» Tong Bi thu chi dao Ngan hang Nha nuoc ve no xau


Theo Nguyen Su - Huong Thuy/TTXVN
Viet Bao
Comment :Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Plenum Opening 7, XI
Nguyen Phu Trong, Vietnam, the central executive committee, constitutional amendments, proposed amendments, Climate Change, General Secretary, Communist Party Organization , the political party building, people, ideas, work
Conference opening morning 2/5, to discuss important issues of the country ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khai mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XI

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khai mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XI bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI

Nhan xet, hay lien he ve tin Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khai mac Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0