Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>– Sang 12/1, Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang chinh thuc khai mac tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia My Dinh, Ha Noi voi 1.377 Dai bieu. Dong chi Nguyen Tan Dung - Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu dieu hanh phien khai mac Dai hoi.

Theo chuong trinh, trong thoi gian tu 12/1 den 19/1, Dai hoi se thao luan va thong qua Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011); Chien luoc phat trien kinh te xa hoi giai doan 2011-2020; Bao cao Chinh tri cua Ban chap hanh Trung uong khoa X; Bao cao tong ket viec thi hanh Dieu le Dang va de xuat bo sung, sua doi Dieu le Dang.

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Dong chi Nguyen Minh Triet - Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich nuoc tuyen bo khai mac Dai hoi (Anh: Quang Tung).

Dai hoi se bau Ban chap hanh Trung uong du kien khoang 200 nguoi, trong do co 175 uy vien chinh thuc va 25 uy vien du khuyet. Ket qua bau Bo Chinh tri, Tong bi thu, Ban bi thu, Uy ban Kiem tra trung uong se duoc cong bo sang 19/1.

Phat bieu khai mac Dai hoi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet neu ro, "Khi dat nuoc, dan toc va Dang ta buoc vao thap nien thu 2 cua the ky XXI voi nhieu co hoi lon va thach thuc moi, Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang Cong san Viet Nam khai mac trong the tai Ha Noi - Thu do van hien va Anh hung vua ky niem 1000 nam tuoi".

Dong chi Nguyen Minh Triet nhan manh, Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang dien ra trong mot thoi diem co y nghia rat quan trong. Su nghiep doi moi toan dien dat nuoc da trai qua 25 nam. Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi da duoc thuc hien 20 nam.

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Dong chi Nong Duc Manh - TBT Ban chap hanh Trung uong Dang CS Viet Nam doc bao cao tai Dai hoi (Anh: Quang Tung).

5 nam qua (2006-2010) trong boi canh tinh hinh quoc te va trong nuoc co nhieu kho khan, thach thuc gay gat, dac biet la anh huong bat loi cua cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau, toan Dang, toan dan ta da no luc phan dau dat duoc nhung thanh tuu quan trong, dang tu hao.

Ket qua trong 5 nam thuc hien nghi quyet Dai hoi X da gop phan quan trong vao viec thuc hien thang loi Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam (2001-2010) va 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.
Trong 25 nam doi moi, Dang ta da khong ngung mo rong va tang cuong quan he voi cac dang cong san va cong nhan, dang canh ta, dang cam quyen va cac dang khac o 115 nuoc khap cac chau luc tren the gioi. Den nay, Dai hoi da nhan duoc 121 dien mung tu 103 dang va 14 to chuc cua 69 nuoc tren the gioi, bao gom tu cac dang cong san cam quyen va dang cam quyen o cac nuoc lang gieng va cac nuoc ban be truyen thong; tu cac nuoc chau A va Chau Dai Duong; tu cac nuoc chau Au; tu cac nuoc chau My; tu cac nuoc Trung Dong - chau Phi va cac to chuc tren the gioi...
Nhung thanh tuu dat duoc trong 20 nam qua la to lon va co y nghia lich su.

Chung ta da thuc hien thanh cong chang duong dau cua cong cuoc doi moi, dua dat nuoc ra khoi tinh trang kem phat trien, bo mat dat nuoc va doi song nhan dan co nhieu thay doi tich cuc, suc manh quoc gia ve moi mat duoc tang cuong, doc lap, tu chu va che do xa hoi chu nghia duoc giu vung, vi the va uy tin cua Viet Nam tren truong quoc te duoc nang cao, tao tien de de nuoc ta tiep tuc phat trien manh me va ben vung hon trong giai doan moi. Tuy nhien, nuoc ta van dang dung truoc nhieu thach thuc lon, dan xen nhau va dien bien phuc tap, khong the xem thuong.

"Trong nhung nam toi, tinh hinh quoc te se tiep tuc co nhieu dien bien nhanh chong, phuc tap va kho luong voi nhung tac dong to lon va sau rong vua tao ra thoi co, vua dat ra nhung thach thuc ngay cang gay gat doi voi tat ca cac quoc gia, nhat la cac nuoc cham phat trien, hoac dang phat trien, trong do co Viet Nam cua chung ta" - Dong chi Nguyen Minh Triet noi.

Trong boi canh do, Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thuc XI cua Dang co trach nhiem lich su to lon truoc toan dan toc. Chung ta can nhin thang vao su that, noi dung su that, de cao tinh than tu phe binh nghiem tuc, de kiem diem, danh gia khach quan, toan dien nhung thanh tuu va yeu kem, khuyet diem, dong thoi rut ra nhung bai hoc kinh nghiem qua viec thuc hien nghi quyet Dai hoi X cua Dang, thuc hien nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam (2006-2010), tong ket chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam (2001-2010) va 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.

Tren co so do, Dai hoi quyet dinh viec bo sung, phat trien Cuong linh nam 1991; xac dinh Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 10 nam (2011-2020); de ra phuong huong, muc tieu, nhiem vu 5 nam (2011-2015).

Ve xay dung Dang, Dai hoi co trong trach kiem diem sau sac, toan dien cong tac xay dung Dang va su lanh dao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X, xac dinh phuong huong, nhiem vu xay dung Dang trong thoi ly moi; bo sung mot so diem trong Dieu le Dang; bau BCH Trung uong Dang khoa XI gom nhung dong chi thuc su tieu bieu ve pham chat chinh tri, dao duc cach mang, nang luc lanh dao, ban linh va tri tue du suc dap ung yeu cau ngay cang cao cua su nghiep doi moi, du suc lanh dao toan Dang, toan dan, hoan thanh nhung nhiem vu to lon, nang ne trong nhung nam toi.

"Chung ta nguyen lam het suc minh, phat huy cao do tri tue, y thuc trach nhiem va su doan ket, thong nhat cao de hoan thanh tot nhat nhung nhiem vu cua Dai hoi" - Dong chi Nguyen Minh Triet ket luan.

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI

Sau phat bieu khai mac Dai hoi cua dong chi Nguyen Minh Triet, dong chi Nong Duc Manh doc bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve cac van kien Dai hoi XI cua Dang: “Nam nam qua, thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, toan Dang, toan dan ta da no luc phan dau vuot qua kho khan, thach thuc, dat duoc nhung thanh tuu quan trong trong viec thuc hien cac muc tieu, nhiem vu Dai hoi X de ra. Nen kinh te cua chung ta, co ban giu vung on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong kha, cac nganh deu co nhung buoc phat trien, tiem luc va quy mo nen kinh te tang len; giao duc va dao tao, khoa hoc cong nghe, van hoa va cac linh vuc xa hoi co tien bo; bao ve tai nguyen, moi truong duoc chu trong hon; doi song cac tang lop nhan dan duoc cai thien; chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc tang cuong; doc lap chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho duoc giu vung; hoat dong doi ngoai, hoi nhap quoc te duoc mo rong, vi the, uy tin quoc te cua nuoc ta duoc nang cao; phat huy dan chu co tien bo, khoi dai doan ket dan toc duoc cung co; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoc day manh, hieu luc, hieu qua hoat dong duoc nang len; cong tac xay dung, chinh don Dang duoc tang cuong, dat mot so ket qua tich cuc. Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” dat duoc mot so ket qua buoc dau. Da so can bo, dang vien va nhan dan phan khoi, tin tuong vao Dang, Nha nuoc, vao cong cuoc doi moi va trien vong phat trien cua dat nuoc”.

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Dong chi Truong Tan Sang - Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu doc bao cao tai Dai hoi (Anh: Quang Tung).

Muoi nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 – 2010, chung ta da dat duoc nhung thanh tuu to lon, rat quan trong, nhieu muc tieu chu yeu cua Chien luoc 2001 – 2010 da duoc thuc hien. Kinh te tang truong nhanh, dat toc do binh quan 7,2%/nam. Co cau kinh te chuyen dich tich cuc. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia tiep tuc duoc hoan thien. Tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2010 theo gia thuc te gap 3,4 lan so voi nam 2000; GDP binh quan dau nguoi nam 2010 dat 1.168 USD. Cac linh vuc van hoa, xa hoi dat thanh tuu quan trong tren nhieu mat, chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong an ninh duoc tang cuong. Cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te duoc day manh.

Sau hon 20 nam thuc hien Cuong linh, chung ta da gianh duoc nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su. Dat nuoc thuc hien thanh cong buoc dau cong cuoc doi moi, ra khoi tinh trang kem phat trien; doi song nhan dan duoc cai thien ro ret. He thong chinh tri va khoi dai doan ket dan toc duoc cung co, tang cuong. Doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho va che do xa hoi chu nghia duoc giu vung, vi the va uy tin cua Viet Nam tren truong quoc te duoc nang cao. Suc manh tong hop cua dat nuoc da tang len rat nhieu, tao tien de de nuoc ta tiep tuc phat trien manh me hon theo con duong xa hoi chu nghia".

Tiep do, dong chi Truong Tan Sang doc bao cao Kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X: “Trong quy che lam viec, vai tro lanh dao tap the duoc the hien ro, nhung trach nhiem ca nhan, nhat la nguoi dung dau, trong mot so linh vuc chua ro, nen van con mot so cong viec cham duoc giai quyet. Co che phoi hop va phan cap trong giai quyet mot so van de quan trong, nhay cam ve an ninh, quoc phong, doi ngoai, ton giao, tu tuong – van hoa…chua duoc cu the hoa de dam bao chu dong xu ly dung dan, kip thoi mot so van de cu the. Tu phe binh va phe binh trong Bo Chinh tri va Ban Bi thu co mat con han che.

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Cac Dai bieu tham du Dai hoi, nguoi dang cam but la Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Doan Hop (Anh: Quang Tung)

“Viec thao luan chu truong ve mot so du an lon chua ky, chua coi trong viec lay y kien cac co quan nghien cuu, cac chuyen gia, khi trinh ra Quoc hoi chua duoc su dong thuan, nhat tri, tham chi co du an khong duoc thong qua. Mot so van de trong chuong trinh lam viec cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu chua thuc hien duoc theo dung tien do, hoac mot so van de chua du kien het, phai bo sung”

"Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu xin nghiem tuc tu phe binh truoc toan Dang ve nhung khuyet diem, thieu sot noi tren. Ban Chap hanh Trung uong khoa X tin tuong chac chan rang, nhung uu diem, kinh nghiem trong nhiem ky qua se duoc Ban Chap hanh khoa XI ke thua va phat trien, dong thoi cung se khac phuc duoc nhung khuyet diem, yeu kem de nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Ban Chap hanh Trung uong, tiep tuc lanh dao dua su nghiep doi moi dat nuoc vung buoc tien len trong nhung nam toi, xung dang voi su tin cay va giao pho cua toan Dang, toan dan ta".

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Cac vi dai bieu trong doan chu tich trong do co Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban bi thu Truong Tan Sang... (Anh: Quang Tung)

Truoc do, sang 11/1, Dai hoi da hop phien tru bi thong qua Quy che lam viec cua Dai hoi; bau doan chu tich, doan thu ky, ban tham tra tu cach dai bieu Dai hoi; thong qua chuong trinh lam viec cua Dai hoi; thong qua quy che bau cu; thong qua bao cao tham tra tu cach dai bieu Dai hoi XI cua Dang.

Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Quang canh Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang (Anh Quang Tung).

Trong so 1.377 dai bieu du dai hoi, co 158 uy vien trung uong chinh thuc, 20 uy vien trung uong du khuyet. Dai bieu tre tuoi nhat la ba Vuong Thi My 29 tuoi, dan toc Mong, tinh Tuyen Quang. Dai bieu cao tuoi nhat la Trung tuong Tran Hanh, Chu tich Hoi Cuu chien binh Viet Nam.

Chieu nay, theo chuong trinh, cac Dai bieu lam viec tai doan; thao luan cac van kien Dai hoi XI.

Tin lien quan

» Ky vong ve Dai hoi Dang XI: Noi va lam (1)
» Du luan quoc te danh gia nhu the nao ve DH Dang XI?
» DH hop phien tru bi: Thong qua danh sach doan chu tich
» Nguoi tu ung cu vao BCH Trung uong Dang: "Toi tu tin!"
» "Viet Nam khong co nhu cau da nguyen da dang"
» Dai hoi quyet dinh phuong thuc bau Tong Bi thu
» Thong qua cac phuong an nhan su trinh Dai hoi Dang XI

P.H - Quang Tung

“Chung suc vi dong bao ngheo ca nuoc” - Ung ho dong bao ngheo ca nuoc qua cong thong tin 1400.

Nhan tin theo cu phap UH gui 1409 cua Cong thong tin nhan dao quoc gia la ban da hanh dong thiet thuc vi dong bao ngheo ca nuoc.


Viet Bao
Comment :Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Opening Party Congress XI th National
Vietnam, Quang Tung, Nguyen Minh Triet, in Hanoi, Nguyen Tan Dung, Truong Tan Sang, economic development strategy, the National Conference Center, central executive, the congress delegates, socialist, national construction, the Politburo, Secretariat, is enhanced, opening ceremony, xi
Morning 12/1, National Congress was Eleventh Party officially opened at the National Conference Center of My Dinh, Hanoi with 1377 delegates. Mr. Nguyen Tan Dung - Member of the Political Executive Prime Minister General Assembly opening session ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI

Nhan xet, hay lien he ve tin Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0