Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI

Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu 14/1, Dai hoi Dang toan quoc lan thu XI lam viec tai Hoi truong, cac dai bieu tham luan, gop y kien vao noi dung cac Du thao Van kien trinh Dai hoi. Thay mat Doan Chu tich Dai hoi, Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung dieu khien phien hop.

Ong Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Bi thu thu nhat Trung uong Doan da trinh bay tham luan voi noi dung “Tang cuong giao duc ly tuong cach mang, phat huy vai tro xung kich cua thanh nien trong su nghiep xay dung, bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia,” khang dinh muc tieu ma du thao Bao cao chinh tri trinh Dai hoi lan thu XI cua Dang de ra doi hoi su no luc cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi, trong do co thanh nien voi tu cach la “luc luong xung kich trong xay dung va bao ve To quoc.”

Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI
Dong chi Nguyen Tan Dung thay mat Doan chu tich dieu hanh phien hop (Anh: TTXVN).

De thanh nien thuc hien tot vai tro xung kich trong thuc hien nhiem vu do, Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va tuoi tre ca nuoc mong Dang lanh dao va tao dieu kien de Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh thuc hien tot nhung giai phap ve doi moi cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, truyen thong, ly tuong, dao duc va loi song cho phu hop voi dac diem cua tung doi tuong thanh nien.

Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh se to chuc co hieu qua phong trao “Bon dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep,” day manh thuc hien phong trao “Nam xung kich phat trien kinh te-xa hoi va bao ve To quoc” rong khap trong tuoi tre ca nuoc de phat huy manh me vai tro xung kich cua thanh nien trong lao dong sang tao, san xuat kinh doanh gop phan tich cuc vao nang cao chat luong hang hoa va nang luc canh tranh cua nen kinh te.

Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI
Dong chi Vo Van Thuong - Bi thu thu nhat TW uong Doan TNCS HCM phat bieu tham luan tai Dai hoi (Anh TTXCN).
Quan triet quan diem “xay dung Doan la gop phan xay dung Dang truoc mot buoc,” Doan thanh nien khong ngung xay dung, cung co to chuc Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc va hanh dong, xung dang la doi du bi tin cay cua Dang, thuc su la truong hoc xa hoi chu nghia cua thanh nien. Dac biet coi trong nang cao chat luong to chuc co so Doan va chat luong doi ngu can bo, thuong xuyen gioi thieu cho Dang nhung doan vien uu tu co chat luong…

Voi chu de “Xay dung doi ngu tri thuc Viet Nam lon manh tung buoc phat trien nen kinh te tri thuc,” ong Chau Van Minh, Bi thu Dang bo, Chu tich Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam cho rang de phat trien nen kinh te tri thuc can phai co doi ngu tri thuc nhieu ve so luong va cao ve chat luong, dong thoi phai co co che thich hop de doi ngu tri thuc phat huy vai tro cua minh, dong gop cho su phat trien cua dat nuoc.

Nha nuoc tang cuong dau tu cho nghien cuu khoa hoc, phat trien cong nghe va trien khai ung dung cong nghe moi hien dai de den nam 2020 dat muc trung binh tren the gioi, trong do phan dau khuyen khich day nhanh toc do tang dau tu tu nguon luc xa hoi ngoai ngan sach. Nang cao chat luong nghien cuu co ban trong khoa hoc tu nhien va khoa hoc xa hoi, chu trong cac nghien cuu co ban co trong diem, tap trung dau tu de dat trinh do va chuan muc quoc te…

Can tiep tuc doi moi co che quan ly va co che tai chinh trong khoa hoc cong nghe tao dong luc cho doi ngu tri thuc khoa hoc cong nghe phat huy sang tao; phat trien va hien dai hoa nen giao duc o tat ca cac bac hoc, nham muc tieu lau dai la dao tao nguon nhan luc co chat luong cao; co chinh sach dai ngo, trong dung, ton vinh thich hop voi doi ngu tri thuc noi chung va chinh sach dac biet de thu hut nhan tai, han che hien tuong chay mau chat xam…

Tham luan ve “Thuc hien tot chinh sach dan toc, ton giao cua Dang, cham lo phat trien kinh te, nang cao doi song vat chat, tinh than cho dong bao Khmer”, ong Nguyen Duc Kien, Pho Bi thu Tinh uy Soc Trang nhan manh ket qua thuc hien chinh sach dan toc, ton giao cua Dang, cham lo phat trien kinh te, nang cao doi song vat chat, tinh than cho dong bao Khmer tren dia ban tinh tiep tuc khang dinh chu truong, chinh sach dung dan cua Dang va Nha nuoc doi voi cong tac dan toc, ton giao trong su nghiep xay dung khoi dai doan ket dan toc.

De xay dung va thuc hien tot chinh sach dan toc vung dong bao Khmer trong giai doan moi, Dang va Nha nuoc can dac biet chu y den dac diem, phong tuc, tap quan lien quan den sinh hoat, doi song, san xuat, tin nguong cua dong bao o tung vung, tung dia phuong de co chinh sach mang tinh kha thi hon.

Can xem xet, danh gia tong the nhung chinh sach an sinh xa hoi dau tu cho dong bao dan toc; cham dut nhung chinh sach khong phu hop de tap trung nguon von dau tu cho cac chuong trinh, du an hieu qua, tranh dan trai.

Viec xay dung chinh sach dan toc vung dong bao Khmer trong thoi gian toi phai huong vao su phat trien toan dien, song phai lay phat trien nong nghiep va thuy san lam nen tang, tang cuong chuyen doi co cau cay trong, vat nuoi, gan voi che bien, tieu thu nong san, hang hoa.

Dang va Nha nuoc can co chinh sach phat huy tinh than tu luc, tu cuong, no luc co gang vuon len cua dong bao Khmer. Tuy nhien, he thong chinh sach chi phat huy toi da hieu qua khi va chi khi dong bao biet phat huy tot tiem nang, loi the cua minh.

De lam duoc dieu nay, truoc het phai som tap trung xay dung De an dau tu phat trien nguon nhan luc, nang cao dan tri vung dong bao dan toc dong thoi, day manh tuyen truyen, van dong dong bao. Ben canh do, cung can co chinh sach huy dong cac nguon luc xa hoi, khuyen khich dau tu san xuat, kinh doanh trong vung dong bao dan toc, thu hut lao dong la nguoi dan toc, nham giai quyet viec lam, tang thu nhap, gop phan on dinh doi song cho dong bao.

De cap van de “Xay dung nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, suc manh noi sinh quan trong cua su phat trien ben vung”, dong chi Hoang Tuan Anh, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong Bo Van hoa, The thao va Du lich khang dinh trong suot chang duong 81 nam, tien hanh thang loi cac cuoc khang chien chong xam luoc, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, Dang ta luon nhan thuc sau sac ve vi tri, vai tro va suc manh van hoa doi voi su phat trien ben vung.

Tuy nhien, theo ong Hoang Tuan Anh, do nhung tac dong tieu cuc tu mat trai cua co che thi truong va hoi nhap quoc te, linh vuc van hoa cung da boc lo nhung han che nhat dinh, tac dong khong nho den van hoa truyen thong cua dan toc. Can phai co nhung giai phap khac phuc nhung yeu kem trong linh vuc van hoa, di doi voi viec phat huy nhung thanh tuu co ban da dat duoc, lam cho van hoa thuc hien duoc su menh cao ca trong su nghiep chung la moi quan tam thuong xuyen thuong xuyen cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta.

De xuat cac giai phap, dong chi Hoang Tuan Anh nhan manh toi viec coi xay dung con nguoi la trung tam cua chien luoc phat trien dong thoi day manh hon nua phong trao thi dua yeu nuoc, phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa” va dac biet la tiep tuc day manh Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.”

Ben canh do, can thiet phai quan tam den linh vuc van hoc, nghe thuat-linh vuc nhay cam cua van hoa, tac dong manh me, sau sac den tu tuong, tinh cam cua nhan dan. Giu gin va phat huy tai san van hoa cua 54 dan toc anh em la nhiem vu co y nghia ve van hoa va chinh tri to lon trong xay dung khoi dai doan ket toan dan toc.

Mat khac, can quan tam phat trien nganh cong nghiep van hoa; thuc hien dong bo cac giai phap cua cac cap, cac nganh, hoan thien the che van hoa, xay dung cac thiet che van hoa tu Trung uong den co so.

Theo ong Hoang Tuan Anh, giai phap mang tinh quyet dinh la nang cao nang luc lanh dao cua Dang, vai tro quan ly cua Nha nuoc tren cac linh vuc van hoa.

Tham luan chu de “Chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te phuc vu dac luc su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc xa hoi chu nghia trong giai doan moi,” ong Pham Binh Minh, Uy vien Trung uong Dang, Thu truong thuong truc Bo Ngoai giao khang dinh de thuc hien thang loi duong loi doi ngoai Dai hoi XI can quan triet sau sac phuong cham chu dong, tich cuc va co trach nhiem trong hoi nhap quoc te. Som xay dung chien luoc tong the ve hoi nhap quoc te voi muc tieu va lo trinh cu the cho tung giai doan, truoc mat la den 2020 va dac biet la trong cac linh vuc kinh te, quoc phong, an ninh, van hoa xa hoi, de tren co so do cac nganh, cac dia phuong, cac to chuc xa hoi va gioi doanh nghiep co chien luoc hoi nhap cua minh.

Can thuc hien dung phuong cham “trien khai dong bo va toan dien” cac dinh huong doi ngoai duoc Dai hoi XI thong qua; tang cuong thong nhat quan ly cac hoat dong doi ngoai. Nang cao hon nua hieu qua phoi hop giua doi ngoai Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, dia phuong va hoat dong ngoai giao nhan dan, phoi hop giua cac nganh, cac cap, cac kenh tham gia cac hoat dong doi ngoai.

Song song voi viec thuc hien cac dinh huong va phuong cham doi ngoai moi, can tiep tuc trien khai hieu qua cac dinh huong lon cua duong loi doi ngoai thoi ky doi moi, dac biet la dinh huong “dua cac quan he doi ngoai da duoc thiet lap di vao chieu sau, on dinh, ben vung”…

Cung trong phien hop chieu 14/1, ong Nguyen Quoc Cuong, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam da trinh bay tham luan ve “Mot so nhiem vu, giai phap xay dung giai cap nong dan trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc”; ong Do Hoai Nam, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam trinh bay tham luan ve “Mot so van de nham giai quyet hai hoa moi quan he giua doi moi kinh te voi doi moi he thong chinh tri”; ong Ha Ngoc Chien, Bi thu Tinh uy Cao Bang trinh bay tham luan “Ve cong tac xay dung to chuc co so dang va phat trien dang vien o vung dong bao dan toc thieu so, thuc trang va giai phap”; tien si Tran Du Lich, Vien truong Vien Kinh te thanh pho Ho Chi Minh trinh bay tham luan ve “Che do cong huu va so huu toan dan ve dat dai.”

Nhu vay, sau 2 ngay thao luan, gop y kien vao noi dung cac Du thao Van kien trinh Dai hoi XI cua Dang, da co 27 dai bieu phat bieu, tham luan tai hoi truong. Cac tham luan, y kien con lai se duoc gui toi Doan Chu tich Dai hoi.

Cung trong phien hop chieu 14/1, ba Truong Thi Mai, Uy vien Trung uong Dang, Uy vien Doan thu ky Dai hoi thong bao den het ngay 13/1, Dai hoi XI cua Dang da nhan duoc 158 dien mung cua cac dang, to chuc va ban be quoc te.

Ngay 15/1, Dai hoi tiep tuc lam viec tai hoi truong.

Tin lien quan

» Chong tham nhung: Muon “sat” thi phai “sach”
» Chi thi cua Bo Chinh tri ve bau cu DBQH khoa XIII
» DH Dang XI: Tap trung phat trien kinh te nhanh, vung
» Phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc
» Tham luan cua Bo truong Bo KH&DT tu tai Dai hoi Dang XI
» DH Dang XI: Thang than de cap nhung van de quan trong
» Phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi
» DH Dang XI: Thao luan voi tinh than trach nhiem cao

Theo TTXVN/VietNam


“Chung suc vi dong bao ngheo ca nuoc” - Ung ho dong bao ngheo ca nuoc qua cong thong tin 1400.

Nhan tin theo cu phap UH gui 1409 cua Cong thong tin nhan dao quoc gia la ban da hanh dong thiet thuc vi dong bao ngheo ca nuoc.


Viet Bao
Comment :Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
End presentation at the Eleventh Party Congress
Vietnam, Nguyen Tan Dung, University XI Party, the Communist Youth Union of Ho Chi Minh, member of the Politburo, Central Committee member, Population Policy Race, Party and State's president, Hoang Tuan Anh, the development, in particular, the congress, the
afternoon of 14/1, the General Assembly XI th National Party work at the hall, delegates presentations, comments on the content of the draft document of the congress. On behalf of the Congress Presidium, Politburo Member, Prime Minister Nguyen Tan Dung of ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kết thúc tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XI

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kết thúc tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XI bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI

Nhan xet, hay lien he ve tin Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ket thuc tham luan tai Dai hoi Dang lan thu XI de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0