Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>CHUONG TRINH HANH DONG CUA CHINH PHU - Thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu X va Nghi quyet cua  Quoc hoi khoa XI:

Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san VN da ban hanh Nghi quyet thong qua Bao cao ve phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 9 da ban hanh Nghi quyet so 56/2006/QH11 ngay 29-6-2006 thong qua bao cao ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 nham thuc hien thang loi Chien luoc 10 nam 2001-2010, xay dung nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Chinh phu ban hanh Chuong trinh hanh dong de thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu X va Nghi quyet cua Quoc hoi khoa XI ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Chuong trinh hanh dong gom nhung noi dung sau:

NHUNG NHIEM VU CHU YEU

I. Ve kinh te

1. Day nhanh toc do tang truong kinh te; nang cao hieu qua, tinh ben vung va suc canh tranh cua nen kinh te

a) Tao chuyen bien manh me trong san xuat nong nghiep, kinh te nong thon va nang cao doi song nong dan

Thuc hien dong bo cac giai phap, chinh sach de tao buoc chuyen bien ve chat trong san xuat nong nghiep, lam nghiep va thuy san; phat trien nen nong nghiep co nang suat, chat luong va kha nang canh tranh cao.

Tiep tuc ra soat, dieu chinh cac quy hoach phat trien nganh; hinh thanh va phat trien cac vung san xuat ap dung cong nghe cao, cac vung nguyen lieu tap trung; day manh tham canh cac loai cay trong co loi the, gan voi viec phat trien cong nghe che bien, cong nghe bao quan sau thu hoach.

Day manh ung dung khoa hoc, cong nghe vao san xuat nong nghiep, phat trien giong cay trong, giong vat nuoi, giong thuy san co nang suat va chat luong cao; tang cuong cac hoat dong khuyen nong, khuyen lam, khuyen ngu; nang cao kha nang phong, chong thien tai, dich benh cho cay trong, vat nuoi.

Thuc hien co hieu qua cac chuong trinh dau tu xay dung co so ha tang kinh te - xa hoi nong thon, bao gom cac chuong trinh muc tieu, cac du an lon, cac chinh sach ho tro phat trien san xuat; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon; thuc day nhanh tien trinh chuyen doi co cau kinh te nong nghiep, nong thon, trong do uu tien san xuat cac loai san pham co thi truong va hieu qua kinh te cao.

Thuc hien chinh sach ho tro phat trien ben vung doi voi cac nganh nghe truyen thong, cac lang nghe, cac cum co so nganh nghe nong thon va cac dich vu lien quan truc tiep den hoat dong san xuat, doi song cua nong dan, gan voi viec bao ve moi truong.

Chu trong va tang cuong cong tac dao tao can bo, day nghe, nhat la doi voi cac vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc; qua do, tao ra nhieu viec lam, tang thu nhap, nang cao doi song vat chat va tinh than cho nong dan.

b) Day manh toc do tang truong, nang cao chat luong va suc canh tranh cua khu vuc cong nghiep

Tap trung nguon luc de phat trien cac nganh cong nghiep co loi the canh tranh, cac san pham xuat khau su dung nhieu lao dong; dong thoi, thuc hien dong bo cac co che, chinh sach nham nang cao ham luong cong nghe, gia tri tang them va suc canh tranh cua cac san pham cong nghiep; uu tien, khuyen khich, ho tro dau tu co so ha tang phuc vu san xuat, nhat la o cac tinh va thanh pho lon, cac khu cong nghiep, khu che xuat va khu kinh te.

Nghien cuu, ban hanh cac co che, chinh sach phu hop voi dieu kien trong nuoc, cac quy dinh va cam ket quoc te de khuyen khich dau tu phat trien cac nganh san xuat nguyen vat lieu quan trong, cong nghe cao, cong nghe thong tin, xay dung co so ha tang phuc vu tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa; dong thoi, chu trong phat trien cac nganh, nghe truyen thong, tao ra cac san pham dap ung yeu cau cua doi song, xa hoi va san xuat.

Khan truong ra soat, sua doi, bo sung cac quy hoach phat trien nganh, san pham cong nghiep, khu kinh te, khu cong nghiep, khu che xuat, cac vung nguyen lieu; khuyen khich doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te trong nuoc va nuoc ngoai dau tu vao linh vuc cong nghiep.

c) Tao buoc phat trien vuot bac cua khu vuc dich vu

Phat trien manh khu vuc dich vu, trong do uu tien phat trien cac nganh dich vu co tiem nang lon va suc canh tranh cao; dong thoi, tiep tuc mo rong va nang cao chat luong cac dich vu truyen thong nhu van tai, thuong mai, du lich, ngan hang, buu chinh - vien thong; chu trong mo rong cac dich vu moi, nhat la cac dich vu cao cap, dich vu co ham luong tri tue cao, dich vu ho tro kinh doanh.

Xay dung va thuc hien tot co che, chinh sach, tao moi truong thuan loi cho doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te dau tu vao linh vuc dich vu; ngan sach nha nuoc uu tien dau tu phat trien co so vat chat - ky thuat de nang cao phuc loi xa hoi cho toan xa hoi, bao dam cung ung cac dich vu xa hoi co ban, truoc het la ve y te, giao duc cho nguoi ngheo, vung ngheo va cac doi tuong chinh sach.

Doi moi can ban co che quan ly va phuong thuc cung ung dich vu cong cong; thuc hien tich cuc, dong bo theo lo trinh chu truong xa hoi hoa dich vu cong cong theo huong tu chu, tu chiu trach nhiem, truoc het la cac dich vu y te, giao duc, dao tao, van hoa, khoa hoc, cong nghe, the duc va the thao.

d) Tap trung nguon luc phat trien kinh te vung, kinh te bien

Huy dong va tap trung nguon luc phat trien cac vung kinh te trong diem, cac trung tam kinh te, thuong mai, tai chinh lon cua ca nuoc, cac hanh lang va vanh dai kinh te; dong thoi, tao dieu kien phat trien nhanh hon cho cac vung co dieu kien kinh te kho khan, dac biet la cac vung bien gioi, hai dao, Tay Nguyen, Tay Nam, Tay Bac, de tung buoc thu hep chenh lech ve trinh do phat trien va muc song giua cac vung tren ca nuoc.

Xay dung va thuc hien chien luoc phat trien kinh te bien toan dien, co trong tam, trong diem; ban hanh quy hoach va cac co che, chinh sach de phat trien manh va co hieu qua cac khu kinh te ven bien.

Khan truong ra soat, sua doi, bo sung va hoan thien cac quy hoach vung de thuc hien tot cac muc tieu phat trien kinh te - xa hoi theo cac Nghi quyet cua Bo Chinh tri va Chinh phu; xay dung chinh sach, chuong trinh, ke hoach huy dong va su dung co hieu qua von dau tu cua cac thanh phan kinh te nham phat huy tot tiem nang va loi the so sanh cua cac vung, nang cao hieu qua kinh te - xa hoi gan voi viec bao ve moi truong.

d) Huy dong va su dung co hieu qua cac nguon luc de phat trien kinh te nhanh va ben vung

Tiep tuc tang cuong huy dong va su dung co hieu qua cac nguon luc dau tu phat trien; kien quyet xoa bo co che xin - cho, khac phuc tinh trang dau tu dan trai, that thoat, lang phi, chat luong thap trong dau tu xay dung co ban; thay doi co che, chinh sach nham nang cao hieu qua hoat dong cua cac ban quan ly du an; to chuc thuc hien tot cac du an, cong trinh quan trong, cac chuong trinh muc tieu quoc gia.

Thuc hien chinh sach kinh te vi mo on dinh, nhat la doi voi cac chinh sach tai khoa, tien te, can can thanh toan, lam phat nham giam thieu rui ro trong hoat dong dau tu, kinh doanh, tao dung va cung co long tin cua cac nha dau tu trong nuoc va nuoc ngoai.

To chuc thuc hien tot cac Luat Dau tu, Doanh nghiep, Thuong mai, Dau thau, Xay dung; tiep tuc hoan thien va thuc hien cac chinh sach ve dat dai, thue, tien te, tin dung theo huong ap dung binh dang, khong phan biet doi xu giua cac nha dau tu thuoc cac thanh phan kinh te, phu hop voi dieu kien trong nuoc va cac cam ket quoc te.

Tap trung sua doi, bo sung, hoan thien cac co che, chinh sach quan ly nha nuoc ve dau tu, nhat la dau tu bang von nha nuoc, cac co che, chinh sach ve tu van, giam sat, quan ly du an theo huong minh bach, chong khep kin, phan dinh ro quyen han va trach nhiem; dong thoi, tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra, giam sat; kien quyet khac phuc tinh trang dau tu khong hieu qua, khong dung quy hoach va tinh trang that thoat, lang phi, tham nhung trong dau tu bang von nha nuoc.

2. Chu dong va tao buoc ngoat trong hoi nhap kinh te quoc te; nang cao hieu qua hoat dong kinh te doi ngoai

Chu dong, tich cuc hoi nhap kinh te quoc te sau hon, day du hon voi khu vuc va the gioi. Chuan bi tot cac dieu kien de thuc hien co hieu qua cac cam ket sau khi nuoc ta gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO), nhat la cac cam ket ve dau tu, thuong mai va dich vu; day manh cong tac thong tin tuyen truyen ve hoi nhap kinh te quoc te; to chuc pho bien toi tat ca cac cap, cac nganh, cac doanh nghiep va nhan dan toan bo noi dung cac cam ket gia nhap WTO, cac hiep dinh da phuong, song phuong khac ma Viet Nam da ky ket, nhat la cac cam ket ve lo trinh mo cua thi truong, giam thue nhap khau, cat giam va xoa bo ho tro truc tiep cua Nha nuoc doi voi doanh nghiep trong nuoc.

Khan truong trien khai cac de an nghien cuu ve nhung tac dong tich cuc va tieu cuc trong qua trinh trien khai thuc hien cac cam ket quoc te noi chung va cac cam ket gia nhap WTO noi rieng doi voi tung nganh, linh vuc va san pham cu the; dong thoi, de xuat cac chinh sach va giai phap thich hop de bao ve cac nganh cong nghiep, dich vu trong nuoc, phu hop voi dieu kien trong nuoc va cac cam ket quoc te.

Xay dung va to chuc trien khai Chuong trinh hanh dong thuc hien cac cam ket gia nhap WTO cua Chinh phu noi chung va cua cac Bo, nganh noi rieng; chu trong viec thuc hien lo trinh giam thue nhap khau, viec ap dung va doi pho voi cac bien phap phi thue quan, viec mo cua thi truong dau tu trong nuoc doi voi cac linh vuc nhay cam.

Day manh va nang cao chat luong xuat khau; kiem soat va thu hep nhap sieu; tang nhanh ty trong xuat khau cac san pham che bien co nhieu gia tri tang them, ham luong cong nghe va suc canh tranh cao.

Da dang hoa thi truong xuat khau; chu trong mo rong va phat trien cac thi truong moi, nhieu tiem nang nhu My, EU; dong thoi, tiep tuc cung co va mo rong cac thi truong truyen thong. Ho tro doanh nghiep trong nuoc nang cao suc canh tranh thong qua cac hoat dong xuc tien dau tu, thuong mai, phat trien thi truong, xay dung va bao ve thuong hieu.

Thuc hien tot chien luoc vay va tra no nuoc ngoai; sua doi, bo sung va hoan thien co che quan ly va su dung von vay nuoc ngoai theo huong quy dinh ro quyen han va trach nhiem, nang cao hieu qua quan ly va su dung von vay, bao dam kha nang tra no; khan truong phe duyet va to chuc thuc hien tot de an dinh huong thu hut va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA).

Tiep tuc nghien cuu, hoan thien co che, chinh sach ve dau tu theo huong ap dung thong nhat, khong phan biet doi xu giua cac nha dau tu trong nuoc thuoc moi thanh phan kinh te va giua cac nha dau tu trong nuoc voi cac nha dau tu nuoc ngoai, trong do chu trong toi cac chinh sach ve dat dai, thue, phi, gia va muc luong toi thieu; khuyen khich va quan ly tot hoat dong dau tu ra nuoc ngoai cua doanh nghiep Viet Nam.

3. Tao moi truong thuan loi de doanh nghiep phat trien

Tiep tuc bao dam on dinh moi truong kinh te vi mo, tao dieu kien thuan loi de cac doanh nghiep thuoc moi cac thanh phan kinh te hoat dong va phat trien theo co che thi truong; ho tro doanh nghiep co thoi han trong hoat dong san xuat kinh doanh va cung ung cac san pham thiet yeu tai cac dia ban co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan; thu hep toi da cac linh vuc doc quyen kinh doanh cua Nha nuoc; xoa bo dac quyen kinh doanh cua doanh nghiep. Han che viec thanh lap moi doanh nghiep nha nuoc; chi thanh lap moi doanh nghiep nha nuoc khi co du dieu kien va trong cac linh vuc san xuat, cung ung nhung san pham, dich vu thiet yeu cho phat trien kinh te - xa hoi va doanh nghiep duoc thanh lap chu yeu duoi hinh thuc cong ty co phan.

Tiep tuc thuc hien cac de an sap xep va phat trien doanh nghiep nha nuoc; tap trung day nhanh va mo rong dien co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, bao gom ca cac tap doan kinh te, cac tong cong ty lon voi so huu nha nuoc giu vai tro chi phoi; dong thoi, mo rong cac hinh thuc chuyen doi so huu khac nham nang cao hieu qua va nang luc canh tranh cua cac doanh nghiep nha nuoc. Hoan thanh chuyen doi tat ca cac cong ty thuoc dien nha nuoc can so huu 100% von sang hinh thuc cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien hoac cong ty co phan trong thoi han 04 nam ke tu ngay 01 thang 7 nam 2006. Thanh lap va phat trien mot so tap doan kinh te, tong cong ty lon nham gop phan nang cao nang luc canh tranh cua nen kinh te trong qua trinh mo cua thi truong de hoi nhap kinh te quoc te, phu hop voi dieu kien trong nuoc va cac cam ket quoc te.

Xay dung va hoan thien cac van ban quy pham phap luat ve quan ly tai chinh, tao ra hanh lang phap ly can thiet de cac tap doan kinh te co the nang cao suc canh tranh, hoat dong theo co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, phu hop voi cac cam ket quoc te.

Nghien cuu, sua doi, bo sung Luat Hop tac xa nham tao moi truong phap ly dong bo va thuan loi cho cac hop tac xa hinh thanh va phat trien. Ban hanh va to chuc thuc hien cac chinh sach ho tro cac loai hinh kinh te hop tac phat trien theo huong da so huu.

Xay dung moi truong dau tu va kinh doanh thuan loi; thuc hien va ap dung thong nhat cac quy dinh ve quyen loi va nghia vu cua doanh nghiep trong hoat dong dau tu, kinh doanh theo huong binh dang; thuc hien cac chinh sach khuyen khich va ho tro doanh nghiep nho va vua, nhat la cac chinh sach ve xuc tien dau tu, xuc tien thuong mai va chuyen giao cong nghe.

Thuc hien tich cuc cac giai phap nham don gian hoa thu tuc hanh chinh; khac phuc tinh trang hinh su hoa trong xu ly vi pham ve kinh te.

II. Ve khoa hoc va cong nghe, van hoa va xa hoi

1. Phat trien va nang cao hieu qua hoat dong khoa hoc, cong nghe

Thuc hien manh me va dong bo cac giai phap de tao buoc thay doi ve chat trong hoat dong khoa hoc va cong nghe; nang dan ty trong dong gop cua khoa hoc va cong nghe trong tang truong cua tung nganh, linh vuc va san pham.

Doi moi co che quan ly theo huong day manh xa hoi hoa doi voi hoat dong khoa hoc va cong nghe; tang cuong lien ket giua khoa hoc va cong nghe voi giao duc va dao tao, giua nghien cuu va giang day voi san xuat va kinh doanh. Nang cao y thuc chap hanh va hieu luc thi hanh cua cac van ban quy pham phap luat ve bao ve quyen so huu tri tue va cac quyen loi hop phap khac cua cac to chuc, ca nhan trong hoat dong khoa hoc va cong nghe.

Day manh nghien cuu va ung dung co hieu qua cac thanh tuu khoa hoc va cong nghe, nhat la doi voi linh vuc cong nghe cao nhu cong nghe thong tin va truyen thong, cong nghe sinh hoc, cong nghe vat lieu, cong nghe tu dong hoa, cong nghe nang luong, cong nghe bao quan va che bien nong san, thuc pham.

Tang cuong hoat dong nghien cuu co ban trong cac linh vuc khoa hoc tu nhien, khoa hoc xa hoi va nhan van, khoa hoc quan ly de co the cung cap duoc cac co so khoa hoc phuc vu cho cong tac xay dung chien luoc quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, gop phan day nhanh tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, tao tien de cho viec thuc hien chu truong phat trien kinh te tri thuc.

Khuyen khich va ho tro doanh nghiep, truoc het la cac tap doan kinh te va cac tong cong ty lon dau tu vao hoat dong nghien cuu va trien khai nham nang cao nang luc trong hoat dong chuyen giao cong nghe va tung buoc tu phat minh, sang che ra cong nghe.

2. Tao buoc phat trien ve chat trong phat trien giao duc va dao tao

Tren co so tong ket danh gia tinh hinh cong tac giao duc, dao tao trong thoi gian qua, de ra cac co che, chinh sach va giai phap nham doi moi toan dien ve noi dung, chuong trinh, phuong phap day va hoc, phat trien hop ly ve quy mo, co cau dao tao, nang cao chat luong doi ngu giao vien va co so vat chat cua nha truong, kien quyet ngan chan va day lui tieu cuc trong giao duc va dao tao.

Day manh xa hoi hoa giao duc va dao tao. Khan truong sua doi, bo sung va hoan thien che do hoc phi di doi voi viec doi moi co che tai chinh trong giao duc va dao tao. Chu trong thuc hien cac chinh sach uu tien phat trien giao duc va dao tao tai cac vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc va cac vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan; thuc hien chinh sach mien, giam hoc phi va cap hoc bong cho hoc sinh ngheo, hoc sinh thuoc dien chinh sach va hoc sinh gioi. To chuc thuc hien tot Chuong trinh quoc gia ve phat trien nguon nhan luc den nam 2020.

Tiep tuc thuc hien chuong trinh kien co hoa truong, lop theo quy hoach, gan lien voi viec xay dung va thuc hien chuan hoa ve co so vat chat - ky thuat doi voi mang luoi truong, lop; chu trong dau tu, xay dung mot so truong dai hoc cap quoc gia, quoc te va mot so truong day nghe trong diem.

3. Nang cao chat luong cong tac bao ve va cham soc suc khoe nhan dan

Hoan thien cac quy hoach phat trien he thong y te trong ca nuoc, bao gom y te du phong, mang luoi cac benh vien tu trung uong den cac trung tam y te vung, tinh, huyen, xa; tren co so do, xay dung chuong trinh, ke hoach huy dong nguon luc de dau tu xay dung va nang cap cac co so y te de nang cao chat luong cong tac kham, chua benh va cham soc suc khoe nhan dan, nang cao the luc va tam voc cua nguoi Viet Nam.

Doi moi co che quan ly cac benh vien cong lap theo huong nang cao tinh tu chu, tu chiu trach nhiem, nhat la ve tai chinh; khan truong hoan chinh cac quy hoach va dieu kien cu the de khuyen khich cac nha dau tu thuoc moi thanh phan kinh te trong va ngoai nuoc dau tu xay dung he thong co so y te; khuyen khich va ho tro dau tu vao vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc va cac vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan.

Phat trien manh cong nghiep duoc, nang cao suc canh tranh cua nganh san xuat thuoc trong nuoc; dong thoi, cung co mang luoi cung ung theo quy hoach, bao dam kiem soat thi truong thuoc phong, chua benh.

4. Giai quyet viec lam, tang thu nhap va giam ngheo

Trien khai thuc hien co hieu qua Chuong trinh muc tieu quoc gia ve viec lam de tao them nhieu viec lam moi, nang cao nang suat lao dong va tang thu nhap cho nguoi lao dong.

Khuyen khich nguoi lao dong tu tao viec lam; phat hien va nhan rong cac mo hinh tao viec lam hieu qua; ho tro doanh nghiep nho va vua, nhat la cac doanh nghiep su dung nhieu lao dong. Mo rong thi truong va nang cao chat luong cua hoat dong xuat khau lao dong; doi moi can ban cong tac dao tao va day nghe cho nguoi lao dong truoc khi dua di lam viec o nuoc ngoai; quan ly chat che va thuc hien nghiem cac quy dinh cua phap luat ve bao ve quyen loi chinh dang cua nguoi Viet Nam di lao dong o nuoc ngoai.

Tap trung thuc hien tot Chuong trinh muc tieu quoc gia ve giam ngheo, Chuong trinh 135 va cac chuong trinh muc tieu khac; chu trong dau tu vao co so ha tang, ho tro san xuat cho cac vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc; thuc hien tot cac chuong trinh dao tao, day nghe, tao viec lam moi, nhat la o cac thanh pho, vung dong dan cu, vung co nhieu chuyen doi lao dong tu nong nghiep sang cong nghiep; khuyen khich nguoi dan vuon len lam giau hop phap; dong thoi, phat trien manh cac hoat dong an sinh xa hoi.

Tiep tuc hoan thien cac co che, chinh sach can thiet de ho tro, cai thien doi song vat chat va tinh than cho nguoi lao dong, nhat la doi voi nguoi lao dong lam viec trong cac khu cong nghiep tap trung.

5. Phat trien cac hoat dong van hoa, thong tin, the duc, the thao gan voi viec thuc hien chu truong xa hoi hoa cac hoat dong nay; thuc hien tot cac chinh sach ve binh dang gioi, cham soc va bao ve tre em, thanh nien, ton giao, cac giai phap phong, chong va khac phuc te nan xa hoi, tai nan giao thong, bao dam an ninh va trat tu an toan xa hoi.

III. Ve bao ve moi truong va phat trien ben vung

1. To chuc thuc hien tot Luat Bao ve moi truong, Chuong trinh nghi su XXI (Tuyen bo Thien nien ky); khuyen khich, phat hien va co bien phap nhan rong cac mo hinh phat trien ben vung dien hinh; dua nhiem vu bao ve moi truong vao ke hoach phat trien kinh te - xa hoi. Co chinh sach va giai phap thich hop de quan ly va kiem soat chat che chat thai, nhat la chat thai doc hai; khuyen khich dau tu vao linh vuc bao ve moi truong, thu gom, xu ly va tai che chat thai de su dung nham bao ve tot hon moi truong va nguon nuoc.

Thuc hien nghiem quy dinh cua phap luat va che tai xu ly doi voi cac hanh vi gay o nhiem moi truong, nhat la doi voi cac doanh nghiep san xuat hoa chat hoac co su dung hoa chat, cac khu cong nghiep, cac thanh pho, cac khu vuc dong dan cu va cac lang nghe.

2. Tang cuong tuyen truyen va pho bien rong rai den cac nganh, cac cap, cac doanh nghiep va toan xa hoi ve tac hai cua o nhiem moi truong trong viec huy hoai tai nguyen thien nhien va moi truong song; qua do, nang cao nhan thuc cua xa hoi ve bao ve moi truong va phat trien ben vung.

3. Xay dung, sua doi, bo sung cac co che, chinh sach va giai phap thich hop de tang cuong hieu luc, hieu qua trong quan ly nha nuoc o cac cap ve moi truong; ap dung co hieu qua cac cong cu kinh te trong quan ly moi truong; tuyen truyen, pho bien de nang cao nhan thuc cua xa hoi trong viec thuc hien nghiem cac quy dinh cua phap luat ve phi bao ve moi truong.

IV. Ve the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia

1. Tiep tuc nghien cuu de hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, trong do, tap trung lam ro ca ve ly luan va thuc tien doi voi nhung van de lon, quan trong de the che hoa thanh nhung quy dinh cua phap luat.

2. Ban hanh cac co che, chinh sach de bao dam phat trien dong bo cac loai thi truong, bao gom cac thi truong hang hoa, dich vu, bat dong san, khoa hoc, cong nghe, lao dong, tai chinh va tien te.

3. Doi moi va nang cao hieu luc, hieu qua cong tac quy hoach va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi. Xay dung va trinh Quoc hoi thong qua Luat Quy hoach, ke hoach hoa phat trien kinh te - xa hoi; thuc hien viec giam sat va danh gia dua tren ket qua thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, bao dam thuc hien tot cac muc tieu va dinh huong phat trien kinh te - xa hoi da de ra. Tang cuong quan ly nha nuoc thong qua cac bien phap kiem tra, giam sat viec thuc hien theo quy hoach, ke hoach, nhat la doi voi cac quy hoach va ke hoach co tinh bat buoc.

4. Chuan bi xay dung Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam (2011-2020) va Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam (2011-2015).

V. Ve quoc phong, an ninh

1. Tang cuong tiem luc quoc phong, an ninh de chu dong giai quyet tot moi tinh huong co the xay ra; bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho; bao dam an ninh quoc gia, on dinh chinh tri va trat tu an toan xa hoi.

2. Xay dung chuong trinh, de an, ke hoach de thuc hien tot Chien luoc bao ve To quoc, Chien luoc an ninh quoc gia, Chuong trinh muc tieu quoc gia ve phong, chong toi pham trong tinh hinh moi.

3. Bo tri the tran quoc phong, an ninh phu hop voi tinh hinh moi, ket hop chat che voi phat trien kinh te - xa hoi tren co so phat huy co hieu qua tiem nang cua dat nuoc. Tiep tuc sap xep va nang cao nang luc cua khu vuc cong nghiep quoc phong. To chuc thuc hien tot quy hoach xay dung va phat trien cong nghiep quoc phong den nam 2010, tam nhin den nam 2020. Xay dung va trien khai thuc hien Ke hoach phat trien cong nghiep quoc phong 5 nam 2006-2010.

VI. Ve phong, chong tham nhung va thuc hanh tiet kiem, chong lang phi

1. Khan truong xay dung va hoan thien he thong phap luat ve phong, chong tham nhung; trien khai va thuc hien dong bo Luat Phong, chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi; sua doi, bo sung va hoan thien Luat Khieu nai va to cao.

2. To chuc hoat dong co hieu qua Ban Chi dao phong, chong tham nhung o Trung uong va cac co quan chong tham nhung o mot so Bo, nganh theo quy dinh cua Luat Phong, chong tham nhung. Cac cap, cac nganh thuc hien nghiem Chuong trinh hanh dong phong, chong tham nhung, Chuong trinh hanh dong thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, nhat la trong cac linh vuc dat dai, dau tu xay dung co ban, thu va chi ngan sach nha nuoc, quan ly tai chinh cong, cong tac de bat va bo tri can bo.

3. Thuc hien kien quyet chu truong phan cap gan voi viec lam ro quyen han va trach nhiem cua tung cap, tung nganh, tung don vi, nhat la doi voi nguoi dung dau co quan.

4. Tap trung chi dao va xu ly kien quyet, dut diem theo dung quy dinh cua phap luat, cong bo cong khai ket qua xu ly cho toan dan biet doi voi cac vu viec tieu cuc, tham nhung da duoc phat hien.

5. Tang cuong giam sat cua cac co quan thuoc Quoc hoi, Mat tran To quoc, Hoi dong nhan dan, cac to chuc doan the xa hoi trong cong tac phong, chong tham nhung va thuc hanh tiet kiem, chong lang phi.

6. Thuc hien tot quy che dan chu co so, bao dam cong khai, minh bach cac hoat dong kinh te, tai chinh o cac co quan hanh chinh va don vi su nghiep cong lap.

VII. Ve cong tac cai cach hanh chinh

1. Tiep tuc trien khai thuc hien toan dien va hieu qua Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2010. Doi moi manh phuong thuc, quy trinh xay dung va ban hanh van ban quy pham phap luat.

2. Doi moi chuc nang, nhiem vu va phuong thuc quan ly nha nuoc, nhat la cac chuc nang hanh phap va tu phap nham nang cao hieu qua va hieu luc cua quan ly nha nuoc. Tien hanh to chuc va sap xep lai bo may cua Chinh phu, chinh quyen dia phuong cac cap theo huong giam so luong, tang chat luong; thanh lap cac Bo, co quan quan ly nha nuoc da nganh.

3. Tang cuong cong tac dao tao va chuan hoa can bo de nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc trong co quan quan ly nha nuoc cac cap, bao dam cac ky nang va nang luc can thiet cho viec thuc hien nhiem vu duoc giao. Tiep tuc thuc hien Chuong trinh cai cach tien luong cua can bo, cong chuc, nguoi nghi huu va nhung nguoi khac thuoc dien duoc huong bao hiem xa hoi.

4. Hien dai hoa nen hanh chinh quoc gia phu hop voi yeu cau cua quan ly nha nuoc trong tien trinh hoi nhap; thuc hien tot Chuong trinh Chinh phu dien tu gan voi viec doi moi phuong thuc dieu hanh cua he thong hanh chinh, phu hop voi tien trinh ung dung cong nghe thong tin trong quan ly nha nuoc; trien khai thuc hien tot co che mot dau - mot cua; ap dung tieu chuan ISO 9000 trong quan ly hanh chinh va quan ly tai chinh cong.

5. Thuc hien nghiem nguyen tac cong khai, minh bach trong hoat dong cua co quan quan ly nha nuoc cac cap; pho bien rong rai va niem yet cong khai quy che, quy trinh xu ly cong viec de nhan dan va doanh nghiep biet.

6. Xay dung va ban hanh co che kiem tra, thanh tra, giam sat nham tang cuong ky cuong va ky luat hanh chinh cua can bo, cong chuc nha nuoc; nang cao dao duc, trach nhiem va y thuc phuc vu nhan dan cua can bo, cong chuc nha nuoc, truoc het la nguoi dung dau co quan, don vi. Thuc hien tot Quy che dan chu co so; phat huy vai tro giam sat cua nhan dan, Mat tran To quoc doi voi hoat dong cua co quan, can bo va cong chuc nha nuoc.

Phan II

TO CHUC VA TRIEN KHAI THUC HIEN

1. Tren co so nhung nhiem vu va noi dung chu yeu trong Chuong trinh hanh dong nay, can cu chuc nang, nhiem vu da duoc phan cong, cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong truc tiep chi dao xay dung Chuong trinh hanh dong cua Bo, nganh, dia phuong minh trong ke hoach 5 nam 2006-2010 va cu the hoa thanh cac nhiem vu cua ke hoach hang nam. Xay dung, ra soat, sua doi, bo sung cac quy hoach, chinh sach, chuong trinh, de an, van ban phap quy theo su phan cong cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu. Doi voi nhung nhiem vu khong phai trien khai theo cac de an, chuong trinh neu tren, can to chuc trien khai ngay de phuc vu kip thoi yeu cau phat trien kinh te, xa hoi cua nganh, dia phuong.

2. Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tap trung chi dao, tang cuong kiem tra, don doc viec trien khai thuc hien Chuong trinh hanh dong nay; dinh ky hang nam, bao cao Thu tuong Chinh phu tinh hinh thuc hien, dong thoi gui cho Bo Ke hoach va Dau tu de tong hop, bao cao Thu tuong Chinh phu.

3. Trong qua trinh to chuc thuc hien Nghi quyet nay, neu thay can sua doi, bo sung nhung noi dung cu the thuoc Chuong trinh hanh dong, cac Bo, nganh, dia phuong chu dong phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

TM. CHINH PHU-  THU TUONG Nguyen Tan Dung (Theo Website Chinh phu)

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Planning and Economic Development - Social 5 years 2006-2010
Vietnam, the Communist Party, economic development plan, the socialist-oriented, action plans, state management, improve quality, efficiency, competitiveness, consistent with, the implementation, construction, policies, mechanisms, especially, to
National Congress of the tenth of the Communist Party issued VN Resolution adopted on the orientation report, the task of economic development - social 5 years 2006-2010. National Assembly, 9th session issued Resolution No. 56/2006/QH11 on ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

Nhan xet, hay lien he ve tin Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0