Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi
Hoan tat cong tac chuan bi bau cu tai P.Nguyen Cu Trinh, Q.1, TP.HCM. Anh: D.D.M
* 876 ung cu vien da co gan 10.000 cuoc tiep xuc cu tri
* 51 phong vien cua cac hang thong tan, bao chi nuoc ngoai dang ky dua tin ve hoat dong bau cu tai Ha Noi
* Ghi nhanh khong khi bau cu Quoc hoi

UB T.U Mat tran To quoc Viet Nam nhan dinh: "Cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII nhan duoc su quan tam rat lon cua cu tri ca nuoc...". Ong Do Duy Thuong, Pho chu tich thuong truc UB T.U Mat tran To quoc Viet Nam cho biet, su quan tam cua cu tri the hien ngay o cac hoi nghi tiep xuc cu tri trong suot dot van dong bau cu cua cac ung cu vien. Trung binh o moi don vi bau cu, nhung nguoi ung cu duoc tiep xuc tu 10 cuoc tro len. Noi nhieu nhu tinh Soc Trang, moi nguoi ung cu duoc tiep xuc toi 26 cuoc. Dia phuong co so diem tiep xuc nhieu nhat la TP.HCM voi 125 diem. Trung binh moi cuoc tiep xuc thu hut tu 90-200 cu tri tham du; cuoc tiep xuc co so cu tri tham du cao nhat la tai don vi bau cu so 1 cua tinh Ha Giang, da thu hut duoc 425 cu tri.

Theo bao cao cua Uy ban bau cu DBQH cac tinh, thanh gui ve Hoi dong bau cu Trung uong, moi khau chuan bi cho ngay hoi bau cu DBQH khoa XII da hoan tat. Da co gan 10.000 cuoc tiep xuc cu tri duoc 876 ung cu vien thuc hien xong. Cac y kien, kien nghi cua cu tri qua cac cuoc gap go nay deu tap trung de nghi nhung nguoi ung cu, neu trung cu phai thuc hien dung loi hua va chuong trinh hanh dong da bao cao truoc cu tri. DBQH phai thuong xuyen lien he voi nhan dan, phai chu dong va tich cuc nam bat day du tam tu, nguyen vong cua nhan dan de phan anh voi Quoc hoi va cac co quan Nha nuoc co tham quyen xem xet, giai quyet va giam sat viec giai quyet do.

Thong tin tu Hoi dong bau cu Trung uong cho biet, ca nuoc co hon 50 trieu cu tri se tham gia bau cu tai hon 120.000 khu vuc bo phieu dien ra vao 7h sang ngay 20/5 (ket thuc vao luc 19h cung ngay).

Ong Do Duy Thuong cho biet, UB T.U Mat tran To quoc Viet Nam se co bao cao tong hop nhung y kien, kien nghi cua cu tri trong cac cuoc gap go, tiep xuc giua cu tri va nhung nguoi ung cu DBQH khoa XII de trinh bay tai ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa XII. UB T.U Mat tran To quoc Viet Nam cung danh gia: co ban, chuong trinh hanh dong cua nhung nguoi ung cu duoc trinh bay ngan gon, day du, suc tich, nhat la nhung ung cu vien nu; va deu hua voi cu tri neu trung cu se thuc hien tot cac nhiem vu cua nguoi DBQH trong thoi ky doi moi.

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi

Nhung pa-no co dong cho ngay bau cu

* Ong Pham Quang Long, Giam doc So Van hoa - Thong tin Ha Noi, thanh vien Uy ban bau cu thanh pho cho biet, tinh den 14h chieu 19/5, cac cong viec chuan bi bau cu DBQH khoa XII tai Ha Noi da co ban hoan thanh. Ha Noi co 1.964 khu vuc bo phieu voi 2.387.242 cu tri. Toan bo so tai lieu phuc vu cong tac bau cu da duoc chuyen ve den xa, phuong, thi tran. Can bo cac to bau cu deu da duoc tap huan, dien tap va duoc quan triet cac phuong an du phong. De tranh qua tai, Uy ban bau cu Ha Noi da sap xep moi khu vuc bo phieu khong qua 2.000 nguoi. Noi co nhieu co quan, tap trung dong dan se duoc bo sung hom phieu phu. "Lanh dao thanh pho da lam viec voi tung khu cong nghiep, de nghi tao dieu kien cho cong nhan khong phai lam tang ca trong ngay 20/5 de ho co thoi gian di bau cu", ong Long noi.

Theo Uy ban bau cu Ha Noi, hon 2,3 trieu cu tri thanh pho se lua chon 21 dai bieu tu 37 ung cu vien. Trong 7 don vi bau cu, co 5 don vi so ung vien nhieu hon so duoc bau la 2 (5 nguoi bau 3), 2 don vi co so du la 3 (6 nguoi bau 3). Uy ban bau cu thanh pho yeu cau UBND xa phuong thuong xuyen theo doi bien dong cu tri, dieu chinh kip thoi theo quy dinh cua luat: bo sung vao danh sach cu tri khach vang lai; bo sung hoac xoa ten trong danh sach cu tri truoc thoi diem bat dau bo phieu 24 gio.

Co 51 phong vien cua cac hang thong tan, bao chi nuoc ngoai dang ky dua tin ve hoat dong bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII tai Ha Noi.

* Tai TP.HCM sang 19/5, trao doi voi PV Thanh Nien, ong Chau Minh Ty - Giam doc So Noi vu - Thu ky Uy ban bau cu DBQH TP.HCM cho biet, den nay cac mat cong tac chuan bi bau cu DBQH, bau bo sung 2 dai bieu HDND TP va 124 dai bieu HDND 8 phuong, thi tran da duoc trien khai dung tien do, dung quy dinh cua Luat Bau cu. Den nay TP da xac dinh duoc 4.228.127 cu tri (2.259.194 nu) se di bau tai 3.074 khu vuc bo phieu; da tap huan xong cho hon 30.000 nguoi la thanh vien cua cac to bau cu. The cu tri va tieu su ung cu vien da duoc cac to bau cu dia phuong chuyen den tung ho gia dinh. Nhung ngay qua, tren hau het cac tuyen duong chinh cua quan huyen, cac doi thong tin luu dong cung da thuc hien hang ngan luot ra quan bang xe hoa, co, bieu ngu co dong.

Khong khi bau cu tai Ha Noi

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoiTai Ha Noi, tu vai ngay nay, co to quoc, bang ron, khau hieu da treo do ruc cac nga duong. Sang som 20-5, cac diem bo phieu da san sang cho ngay bau cu.

7 gio sang, truong DH Khoa hoc xa hoi & Nhan van (DH QGHN) da co hang tram sinh vien dung sep hang cho bau cu. Mac du la ngay nghi va dang trong dot on thi, nhieu sinh vien dang o que cung len Ha Noi bo phieu. Nguyen To Nga, SV K48 Bao Chi cho biet: “Day la lan dau tien em di bau DB Quoc hoi. Dang ra hom nay em da ve que em o Yen Bai nhung em co ten trong danh sach cu tri tai truong nen em da o lai di bau cu”.

Ngay bau cu con la ngay tu hop cua sinh vien trong mua on thi. Nguyen Thanh Ha, SV nganh Tam Ly hoc ho hoi: "Bo phieu xong chung em con di choi, chup anh voi nhau boi sap nghi he roi, thoi gian ben nhau khong con nhieu nua. Nhung ngay nay ai cung ban nen cuoc bau cu cung la ngay ca lop gap mat nhau dong du”.

Ha Noi dat chat, nguoi dong nen nhieu diem bo phieu da duoc to chuc ngay tai cac khoang dat trong tai cac nga tu hoac tai cac den chua.

Tai mot dao noi lon o nga tu Cua Nam, Hoan Kiem, tu 19.5, phuong Cua Nam da dung nha bat chuan bi lam noi bo phieu. Ong Nguyen Quang Ngoc, to truong to bau cu so 1, don vi bau cu so 2 phuong Cua Nam cho biet: "Day la dia diem rong, thoang, thuan tien cho nhan dan di bau cu. Den 11 gio trua nay, da co khoang 95% tren tong so gan 2000 cu tri di bo phieu”.

Ngay bau cu, chua Ngoc Ho, nam tren duong Nguyen Khuyen, phuong Van Mieu, cung duoc thay mot dien mao moi. Ben net tham tram, uy nghiem cua ngoi chua la mau do ruc ro cua cac bang ron, khau hieu. Ong Nguyen Huong, to truong to bau cu so 1 phuong Van Mieu giai thich: “Tu cac ky bau cu Quoc hoi, bau cu Hoi dong nhan dan truoc, chung toi deu to chuc trong chua nay. Day la noi co khong gian rong, thuan tien cho nhan dan den bau”.

Tai phuong Hang Bong, mot diem bo phieu cung duoc dat tai nha van hoa phuong ngay truoc den Vong Nien. Diem bo phieu dat canh bia tuong niem nghia trang liet si. Nguyen Hong Ha, hoc sinh lop 12, nha o phuong Hang Bong, cho biet: “Qua sach lich su em da hieu duoc truyen thong dau tranh anh dung cua cac the he cha anh di truoc. Hom nay em di bo phieu ngay tai dia diem co bia tuong niem cac liet si, em thay rat co y nghia, nho co cac anh hung liet si ma chung em duoc di bau cu trong tu do, hoa binh, doc lap”.

Trong cuoc bau cu duoc to chuc tai cac to dan pho, phuong, xa, luc luong thanh nien tinh nguyen da co nhung dong gop het suc tich cuc. Vu Duc Nghi, doan vien khu pho 2, to 5 phuong Cua Nam, Hoan Kiem da den diem bau cu tu 6 gio sang. Truoc do, ngay 19.5, Nghi cung cac thanh nien khac da bat tay dung nha bat, trang hoang diem bo phieu trong ca ngay troi. Nghi cuoi: “Minh la doan vien, co suc tre, khi cac bac o to dan pho can thi lam ngay. Voi lai duoc gop suc trong mot hoat dong lon the nay minh cung thay rat vui”. Nghi da giup nhung nguoi gia vao noi bo phieu, giup nhung nguoi mat kem doc tieu su cac ung vien… Ong Nguyen Quang Ngoc, to truong to bau cu so 1 phuong Cua Nam nhan xet: “Cac anh thanh nien rat nang no, chiu kho. Cac anh ay da giup suc cho to bau cu rat nhieu trong viec giup ba con nhan dan bau cu dung quy dinh”.

Den trua qua, hau het cac diem bo phieu da van nguoi, da so cac diem bo phieu da co toi 90-95 % cu tri di bau. Tat ca cac diem bo phieu chua du 100% so cu tri van tiep tuc cho nhung nguoi chua di bau ve thu hien quyen bau cu. 13 gio trua, sau khi di cung doan cua lanh dao thanh pho toi cac diem bau cu, mot can bo cong an TP Ha Noi cho biet, tinh hinh an ninh trat tu tai cac diem bau cu da duoc dam bao, chua co vu viec mat an ninh, trat tu nao dang tiec xay ra tren dia ban.

Binh Thuan

Tai xa thuan Cham Phan Thanh, thuoc huyen Bac Binh, tinh Binh Thuan. Hang tram dong bao Cham trong thon Thanh Kiet, Chau Hanh, Canh Dien trong do co ca cac chuc sac ton giao da co mat rat som o cac diem bau cu de lam le chao co.

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoiChi Thanh Thi Thang - Bi thu Dang uy xa Phan Thanh cho biet : “Voi dong bao Cham chung toi, hom nay la mot ngay hoi thuc su cua lang”. Ngay sau khi lam xong thu tuc, ba con da tranh thu bau cu ngay. Chi trong mot buoi sang, cong tac bau cu o vung dong Cham da co ban hoan tat.

Tu huyen dao Phu Qui, cach xa dat lien hon 56 hai ly, ba Nguyen Thi Hang - Pho chu tich UBND huyen dien thoai cho PV cho biet: do o dao lam tot cong tac tuyen truyen nen phan dong ba con ngu dan trong ngay hom nay khong di bien, hoac di khi da thuc hien xong quyen va nghia vu bau cu cua minh. Dao Phu Quy phan dau se hoan thanh som de bao cao dat lien truoc 18 gio.

Da Nang: O to bau cu co Ung cu vien vien Nguyen Ba Thanh

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoiDo la to bau cu so 6 co 1267 cu tri, thuoc phuong Khue Trung quan Cam Le, TP Da Nang. Bau cu quoc hoi ky nay, ong Nguyen Ba Thanh, Bi thu Thanh uy Da Nang, la 1 trong 5 ung cu vien tai khu vuc ong cu tru. Trong 6 to dan pho, cu tri to 21 o gan diem bo phieu nhat nen rat dong nguoi trong to den som cho toi luot nhan phieu bau.

Cu tri chon 3 ung cu vien va bau. Dai da so tu viet phieu, rat it nguoi nho viet giup. “Toi vua bau cho ong Thanh mot phieu. Noi chi thi noi, ong da lam duoc nhieu viec cho thanh pho...”, mot nguoi nguyen la lai xe noi. Sau mot chut luong lu, mot nu giao vien cung bau cho ong mot phieu vi theo co ong con nhieu viec phai lam, it nhat doi voi nhung cong trinh lon con do dang trong thanh pho.

Bau xong, chuyen van, mot ong cu doc Kieu: “Tram nam trong coi nguoi ta/ Chu tai chu menh kheo la ghet nhau...” Toi nghi theo cach dan gian- hien dai: Mong sao cac dai bieu ky nay hoi du 3T: Tai, Tam, Tam!

TP.HCM

Sang 20.5.2007, gio G da den. Ngay tu sang som, xe tuyen truyen luu dong da di den tung khu pho de tuyen truyen cho ngay bau cu Quoc hoi khoa XII. Moi 6h15, con 45 phut nua moi den gio bo phieu, nhung tai nhieu diem bo phieu, cac cu tri da co mat. Ho hau het la nhung nguoi cao tuoi.

PV Thanh Nien Online co mat tai mot so diem bo phieu, ghi nhan khong khi soi noi trong ngay nay - ngay ma moi cong dan nuoc Viet Nam di thuc hien nghia vu dong thoi cung la quyen loi cua minh: lua chon dai bieu uu tu cua nhan dan.

Tai Truong THCS Dan lap Phu My (Duong Ngo Tat To, Q. Binh Thanh), cac cu tri den som dang tro chuyen, ban luan va chuan bi tham du le khai mac. Bac Nguyen Van Tang, mot cuu chien binh cho biet: "Toi den day cung mot so nguoi ban trong hoi cuu chien binh. Chung toi den som de con du le khai mac. Toi cung co mot chau gai dang hoc tai Da Nang. Dot nay, toi cung dong vien chau ve de lam nghia vu cua mot cong dan. Toi qua chau vua ve den. Toi cung vua goi dien ve nha de giuc chau ra som vi day la lan dau tien chau duoc di bau cu".

Con tai Phong bo phieu tai Truong tieu hoc Nguyen Thai Son (duong Huynh Tinh Cua, Q.3), khong khi o day kha nhon nhip. Rat dong cu tri da co mat tu rat som de du le chao co. 6h30 phut, bai Quoc ca vang len. Tat ca nhung nguoi co mat deu nghiem trang huong ve la co To quoc. Mot buoi le khai mac trang trong dien ra ngay sau do. Phia ngoai san cho, cac cu tri den ngay mot dong. Tren tay moi nguoi la la phieu hong. Bac Nguyen Thi Minh, da 83 tuoi, hom nay di bo phieu cung chau gai. Bac cu giu chat la phieu tren tay du co chau gai da may lan dinh cam giup. Bac khong con nho day la lan thu may minh di bau cu, chi nho la: "Toi da di bau cu Quoc hoi nhieu lan roi, lan nao toi cung day that som va di som". Co chau gai cua bac con ke them, day la lan thu hai chi dua ba ngoai cua di bo phieu. Lan nao, ba cung mac bo do dep nhat cua minh de di bau cu... Dung 7h00, cac cu tri xep hang lan luot de lam thu tuc va bo phieu bau. Day cung la diem bo phieu duoc chon de thuc hien ghi hinh chuong trinh cau truyen hinh truc tiep ve ngay bau cu Quoc hoi cua Dai Truyen hinh Viet Nam.

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi
Sinh vien xep hang vao phong bo phieu bau cu tai KTX Tran Hung Dao, Q.1, TP.HCM (anh: My Hanh)

Con tai diem bo phieu ki tuc xa (KTX) 135A - 135B Tran Hung Dao, phuong Cau Ong Lanh, quan 1, luc 6h30 sang, som hon 30 phut so voi gio chinh thuc tien hanh bau cu, da co khoang 30 sinh vien cho san truoc phong bo phieu. Co ban do ban viec, tranh thu di bau truoc; co ban do thoi quen; cung co ban den som vi… hao huc! Ban Thu Van, sinh vien Dai hoc Khoa hoc tu nhien, tay cam la phieu hong, mat doi vao phong bo phieu: “Day la lan dau tien minh duoc di bau cu. Minh thay hao huc lam vi da chuan bi tu lau roi. Minh cung da tham gia buoi tiep xuc cu tri tai KTX. Nam nam moi co mot lan, minh chi mong bau dung nguoi, lam sao nhung dai bieu nay phai la nguoi co trach nhiem, dong gop cho dat nuoc”.

Dung 7h, gan 100 sinh vien da tap hop truoc phong bo phieu. Buoi le chao co duoc tien hanh mot cach trang nghiem. Khi tieng nhac Quoc ca vang len, nhieu ban da hat theo hang say, nhiet tinh. Co giu xe KTX nhan xet: “Tru nhung lan nhu di bo dong hanh, binh thuong o day cung lac dac nguoi den thoi. Hom nay la dong vui nhat do!”. Ben ngoai phong bo phieu, mot so sinh vien dung ngam nghia lai the cu tri cua minh, mot so tranh thu ra lai danh sach dai bieu de kiem tra lai truoc khi co quyet dinh cuoi cung. Ban Ngoc Tuyet, sinh vien DHKHXH&NV tam su: “Minh da tung di bau cu mot lan. Luc do la lan dau duoc thuc hien quyen cong dan, tu nhien thay minh gia tri han, lon hon, quan trong hon. Lan thu hai di bo phieu khong con hoi hop nua, nhung van thay vui”.

Cac ban sinh vien xep hang lan luot vao bo phieu, rat nghiem tuc, tu giac. Vua buoc ra khoi phong bo phieu, ban Dao Minh Thoai, sinh vien Dai hoc Kinh te da cuoi tuoi: “Minh da tung di bau cu mot lan o que. Nhung khong hieu sao hom nay, truoc khi vao phong kin minh lai thay hoi hop… Gio bo phieu xong roi, thay thoai mai roi. Minh biet la phieu cua minh nho nhoi thoi nhung minh tin no se dong gop rat lon trong viec lua chon duoc nguoi co tai co duc, dai dien y chi nhan dan, phuc vu nhan dan”. Suy nghi cua Thoai cung la suy nghi cua nhieu ban sinh vien, y thuc duoc trach nhiem cong dan cua minh va gia tri cua la phieu ma minh cam tren tay.

Chua bao gio KTX Tran Hung Dao lai dong vui nhu ngay hom nay. Cac sinh vien, nhung nguoi chu tuong lai cua dat nuoc voi la phieu va mot trai tim, khoi oc tre, day nhiet tinh, ly tuong da gop phan lua chon nguoi co tai co duc, phuc vu non song. Biet dau trong tuong lai, co ai trong so ho se tro thanh nhung nguoi co ten trong danh sach dai bieu cua cac ky bau cu Quoc hoi toi.

Nhan vao day de xem video clip

Ba Ria - Vung Tau: Ghi nhan ngay bau cu Quoc hoi o cac xa vung sau, vung xa

Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi
Ba con dan toc Chau Ro dang bo phieu tai ap 1, Song Xoai

Sang 20.5, xe loa tuyen truyen luu dong ngay bau cu Quoc hoi khoa XII chay khap con duong thon, ap xa Song Xoai, Tan Thanh, Ba Ria - Vung Tau. Tren cac con duong nhon nhip nguoi gia va thanh nien nam nu dang den nhung diem bo phieu trong xa.

6 gio 30 phut, chung toi co mat tai truong tieu hoc Phan Dinh Phung, xa Song Xoai - noi bo phieu cua cu tri ap 3. Anh Nguyen Van Len, cong an huyen Tan Thanh cho biet: “Toi da co mat tai day de giu an ninh tran tu hom qua toi gio. Tuy 6 gio 30 phut moi lam le khai mac nhung da co hai cu tri lon tuoi den tu mo som”.

Tai diem bau cu cua ap 1, Song Xoai nhieu cu tri la ba con dan toc Chau Ro da co mat tu 5 gio 30 phut de chuan bi tinh than bo phieu. Bac Duong Thi De, la nguoi dan toc Chau Ro cho biet: “Hom qua gio ngu khong duoc vi trong long cu mong troi mau sang de di bo phieu. Minh phai lam tron trach nhiem cua mot cu tri va bau chon ra nguoi co duc co tai phuc vu cho dat nuoc”. Con bac Phan Van Dau vui mung: “Toi rat vinh du duoc bo la phieu dau tien. Den gio nay thay moi viec bo phieu o day deu suong se. Tat ca dang dien ra tot dep”.

Tai san van dong xa Hac Dich, huyen Tan Thanh cung co rat dong dao cu tri dang cho den luot bo phieu. Nguoi gia, thanh nien nam nu cam la phieu tren tay va tranh thu doc lai tieu su cua cac ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII duoc dan tren mot tam bang de truoc phong bo phieu.

Hai xa Binh Gia va Binh Trung huyen Chau Duc, da so ba con cu tri o day la giao dan. Do hom nay la ngay chu nhat, hau het giao dan sau khi den nha tho du thanh le da den ngay cac diem bau cu de bo phieu tu luc 6 gio. Co mat tai diem bo phieu ap Kim Binh, Binh Gia chung toi da ghi nhan duoc khong khi bo phieu o day kha soi noi. Nguoi dan cung ngoi ban luan nhung ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII va cho gio bo phieu. Den 7 gio 25 phut noi day da hoan thanh 100% cu tri bo phieu.

Suoi Rao la xa vung sau, vung xa cua huyen Chau Duc, co dia ban rong, dan cu thua thot nhung den 10 gio 30 phut da hoan thanh 100% cu tri di bo phieu.

Dac biet hon, Dai truyen thanh huyen Chau Duc da to chuc cau truyen thanh truc tiep phong van cac cu tri va chuyen tai tien do bo phieu tai 3 xa vung sau, xa va vung dong bao dan toc la Cu Bi, Suoi Rao va Bau Chinh. Theo phong vien Xuan Thang cua Dai truyen thanh huyen Chau Duc dang ghi nhan khong khi bo phieu tai xa Suoi Rao cho biet: “Viec truyen thanh truc tiep tai cac xa vung sau, xa la het suc kho khan. Hau het cac diem bo phieu khong co dien thoai ban de chuyen tai thong tin, nen cac phong vien phai linh dong su dung luon dien thoai di dong goi truc tiep ve tram thu phat song”.

Cac loa phat thanh dia phuong dang tuong thuat truc tiep khong khi cua ngay bau cu Quoc hoi khoa XII. Mot nguoi dan nao do dang tra loi phong van cua phong vien Hoang Hau, Dai phat thanh Chau Duc: “Toi duoc dai dien cho nhung nguoi dan phat bieu y kien cua minh trong ngay bau cu Quoc hoi khoa XII lam toi rat xuc dong. Toi hy vong rang nhung nguoi ma chung toi bo phieu bau chon hom nay se lam tot nhiem vu cua Dang va nhan dan giao pho…”.

T.Nhung - N.Thuy

Viet Bao
Comment :Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Today (20/5), more than 50 million voters nationwide to vote Congress
Hanoi, Chau Duc, Cua Nam, Song Mango, UB T, cholestasis, Vietnamese Fatherland Front Nam, Parliamentarians, unit elections, polling stations, polling stations, candidates, the Election, election day to vote, to
* 876 candidates had nearly 10,000 contacts * 51 voters correspondent of the agency, registered foreign press coverage of election activities in Hanoi air Burn Fast Assembly elections.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hôm nay (20/5), hơn 50 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hôm nay (20/5), hơn 50 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hom nay 20 5 hon 50 trieu cu tri ca nuoc di bau cu dai bieu Quoc hoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0