Hom nay 112008 co gi moi

Hom nay 112008 co gi moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom nay 112008 co gi moi
Luong huu tang 20%

- Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? TS xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam.

Tang luong toi thieu, tang luong huu

Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000 dong/thang.

Muc luong nay chi ap dung voi cac co quan Nha nuoc, luc luong vu trang, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, don vi su nghiep cua Nha nuoc, cong ty duoc thanh lap, to chuc va hoat dong theo Luat Doanh nghiep Nha nuoc...

Muc luong toi thieu moi se dao dong tu muc 540.000 dong/thang den muc 1 trieu dong/thang. Doi tuong duoc huong muc luong toi thieu cao nhat la lao dong Viet Nam lam viec cho doanh nghiep cua thanh pho Ha Noi va TP. HCM – la cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI), co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam. Muc luong toi thieu cung duoc quy dinh theo tung vung mien. Chinh phu khuyen khich cac doanh nghiep thuc hien muc luong toi thieu cao hon muc luong toi thieu vung ma Chinh phu qui dinh. (Theo Nghi dinh so 166/2007/ND)

Doi voi nguoi ve huu, nguoi huong tro cap bao hiem xa hoi, luong se dong loat duoc tang len 20%. Day cung la muc tang cao nhat trong nhieu nam qua.

Theo Bo LD-TB&XH, hien ca nuoc co khoang 1,5 trieu nguoi ve huu, nguoi huong tro cap bao hiem xa hoi duoc tang luong. Ngoai ra, con khoang 130.000 can bo xa phuong da nghi viec theo Quyet dinh 130 (20/6/1975) cua Hoi dong Chinh phu va Quyet dinh so 111 (13/10/1981) cua Hoi dong Bo truong. (Theo Nghi dinh so 184/2007/ND).


Tra luong cho cong chuc qua tai khoan

Tu 1/1/2008 bat dau tra luong cong chuc, vien chuc qua the ATM. Day la mot chu truong moi cua Chinh phu duoc du luan dac biet quan tam.

Cu the, cac doi tuong duoc tra luong qua tai khoan gom: can bo, cong chuc, vien chuc huong luong tu ngan sach nha nuoc; si quan, ha si quan, quan nhan chuyen nghiep, cong nhan quoc phong, cong nhan va lao dong theo hop dong thuoc Bo Quoc phong va Bo Cong an…

Viec tra luong qua tai khoan se thuc hien theo 2 buoc: tu ngay 1/1/2008, cac Bo, co quan ngang Bo, co quan truc thuoc Chinh phu, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tap trung chi dao cac don vi truc thuoc chu dong phoi hop voi cac to chuc cung ung dich vu thanh toan tiep tuc trien khai va mo rong viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong neu tren.

Tiep theo, tu ngay 1/1/2009, tiep tuc mo rong viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong tren o nhung don vi chua trien khai tren pham vi toan quoc, noi cac to chuc cung ung dich vu thanh toan co kha nang dap ung viec tra luong qua tai khoan. (Theo Chi thi 20 ngay 24/8/2007 cua Thu tuong Chinh phu).

Anh minh hoa

Cam xe ba gac, xe tho so luu thong

Theo Nghi quyet 32/2007/NQ-CP ban hanh ngay 29/6/2007 cua Chinh phu, tu ngay 1/1/2008 lenh cam cac loai xe cong nong, xe ba, bon banh tu che (thuong goi la xe ba gac va xe day tay) luu thong.

Day la chu truong lien quan truc tiep den doi song hang tram ngan gia dinh, trong do co nhieu gia dinh ngheo, nhung chua duoc chuan bi ky luong ve dao tao cung nhu ho tro chuyen doi nghe nghiep va phuong tien thay the.

Theo thong ke chua day du, tai TP.HCM hien co khoang 60.000 xe ba gac. Gan voi so xe ay la 60.000 nguoi lao dong va sau ho la 60.000 gia dinh.

Sau khi khao sat doi song cua cac ho ngheo, Ban chi dao Xoa doi giam ngheo va viec lam TP HCM da kien nghi xem xet lui thoi han cam xe tu che 6-9 thang. Ngay 31/12/2007, UBND TPHCM da dong y gia han thoi gian cam xe tu che luu thong them 6 thang nua (tuc den 30/6/2008).

Tra Vinh cung tam thoi cho phep xe loi, xe ba gac duoc van chuyen hang hoa sau ngay 1/1. Ha Noi quyet dinh chi cam cac phuong tien tu che cho hang, con nguoi thuong tat, co du giay to van duoc su dung xe binh thuong.

Anh minh hoa

Ap dung khung gia dat moi

Tu 1/1/2008, Ha Noi va TP HCM se ap dung khung gia dat moi. Theo do, dat 2008 du kien ban hanh co muc tang binh quan khoang 20% so voi khung gia dat nam 2007. Gia dat cao nhat trong khung o Ha Noi va TP HCM la 67,5 trieu dong, bang voi muc tran quy dinh cua Chinh phu. Day la can cu de tinh tien su dung dat, thue chuyen quyen su dung, le phi truoc ba; tien thue dat, chi phi boi thuong, ho tro nguoi dan khi nha nuoc thu hoi dat.

Theo cac chuyen gia, khung gia moi se tiep can voi gia chuyen nhuong dat thuc te tren thi truong, tac dong tich cuc toi cong tac boi thuong, giai phong mat bang tai cac du an boi nguoi bi thu hoi dat se co loi hon. Tuy nhien, van de nay cung khien tang chi ngan sach cho giai phong mat bang, gay kho khan cho mot so doanh nghiep moi thuc hien thue dat tu nam 2008.

Theo Nghi quyet so 48/2007/NQ-CP, tu hom nay cung se ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu Nha nuoc chua cai tao, xay dung lai. Muc gia moi duoc ap dung theo gia cho thue moi phu hop voi tung doi tuong, cap hang va chat luong nha o va quy dinh cua phap luat ve nha o hien hanh. Bo Xay dung chu tri, phoi hop trinh Thu tuong Chinh phu khung gia cho thue nha o moi trong quy 3/2007.

UBND cap tinh tien hanh phan dinh ro tung loai nha o, cap hang nha o, tung khu vuc de quyet dinh phuong thuc ban cho phu hop voi tinh hinh thuc te cua dia phuong. Nha o rieng le co kha nang sinh loi cao tai vi tri mat duong, mat pho giao UBND cap tinh xay dung phuong thuc va gia ban tai thoi diem ban. Cac ho khong mua thi duoc tiep tuc thue theo gia thue nha o hien hanh.

Anh minh hoa

To chuc dau thau mua sam tai san cong

Tu 1/1/2008, Viec mua sam tai san cong cho cac co quan, tinh thanh sap toi se duoc thuc hien theo phuong thuc tap trung, trien khai dau thau. Ke hoach mua sam va ket qua dau thau phai duoc cong khai.

Cu the, can cu nhu cau mua sam va dac diem tung loai tai san, cac Bo, co quan TU, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc TU se giao viec mua sam cho mot don vi truc thuoc. Don vi nay se ban giao tai san cho cac co quan su dung.

Ke hoach mua sam tai san, ket qua dau thau, danh sach don vi trung thau deu phai duoc cong khai dinh ky 6 thang/lan theo cac hinh thuc phat hanh an pham, niem yet cong khai, cong bo trong hoi nghi tong ket va tren cac trang thong tin dien tu. (Theo Quy che to chuc mua sam tai san hang hoa tu ngan sach nha nuoc theo phuong thuc tap trung).

Anh minh hoa

Nha khong “so do” khong duoc ban, the chap

Ke tu ngay 1/1/2008, nguoi su dung dat phai co giay chung nhan quyen su dung dat (so do) moi duoc thuc hien cac quyen chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue, cho thue lai, tang cho quyen su dung dat, the chap, gop von bang quyen su dung dat.

Day la mot trong nhung noi dung cua nghi dinh qui dinh bo sung viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat, thuc hien quyen su dung dat, trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va giai quyet khieu nai ve dat dai, duoc Bo Tai nguyen - moi truong gioi thieu ngay 28/5.

Nghi dinh qui dinh chi nhung truong hop truoc ngay 1/11/2007 nguoi su dung dat da nop ho so xin cap so do theo dung qui dinh ma chua duoc cap va nguoi su dung dat co mot trong cac loai giay to ve quyen su dung dat qui dinh tai cac khoan 1, 2 va 5, dieu 50 cua Luat dat dai thi moi duoc thuc hien cac quyen chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue, cho thue lai, tang cho quyen su dung dat, the chap, gop von bang quyen su dung dat.

Cat giam 1.700 dong thue

Tu ngay 1/1/2008, se co 1.700 dong thue cua gan 30 nganh hang thuoc dien duoc cat giam thue quan theo cam ket ASEAN - AFTA voi muc giam tu 1-6% so voi bieu thue hien hanh.

Trong do co cac mat hang: Ruou, bia, thuoc la, ca phe, dau thuc vat, thit che bien, rau qua tuoi... Cung theo Bo Tai chinh, bieu thue moi van dap ung yeu cau giua cam ket trong WTO voi cac cam ket da phuong va song phuong khac. Muc giam 1-6% doi voi cac mat hang khong chenh lech qua lon doi voi cac sac thue hien hanh.

Cung theo Quy dinh moi nay mot so nhom hang la nguyen lieu tho nhu: dau mo, quang kim loai, than da… se duoc dieu chinh khung thue suat xuat khau. Cu the, muc thue suat tran cua nhom dau mo tang tu 0-8% len 0-20%, than da tu 0-5% len 0-20%, quang kim loai len 0-20%. Doi voi mat hang phe lieu sat thep muc thue tran va san duoc dieu chinh tu 30-40% xuong 10-30%, phe lieu kim loai mau tu 40-50% xuong con 10-40%. (Theo bieu thue xuat nhap khau uu dai do Bo Tai chinh ban hanh).

Anh minh hoa

Nang muc hoc bong chinh sach len 360.000 dong/nguoi/thang

Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh 152/2007/QD-TTg ngay 14/9/2007 ve hoc bong chinh sach doi voi hoc sinh, sinh vien hoc tai cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan. Theo do, se ap dung muc hoc bong chinh sach moi la 360.000 dong/nguoi/thang, ke tu ngay 1/1/2008.

Theo Quyet dinh nay, cac doi tuong hoc sinh, sinh vien duoc cap hoc bong chinh sach gom nhung hoc sinh, sinh vien la doi tuong tuyen sinh va dang hoc tai cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan nhu: Hoc sinh, sinh vien he cu tuyen; hoc sinh, sinh vien dang hoc tai cac truong pho thong dan toc noi tru, truong du bi dai hoc (tru cac hoc sinh, sinh vien la nguoi dan toc thieu so dang duoc huong che do hoc bong chinh sach quy dinh tai Quyet dinh so 82/2006/QD-TTG ngay 14/4/2006 cua Thu tuong Chinh phu); hoc vien la thuong binh, nguoi tan tat, nguoi khuyet tat dang hoc tai cac truong day nghe danh cho thuong binh, nguoi tan tat, nguoi khuyet tat.

Muc hoc bong chinh sach nay se duoc dieu chinh theo muc luong toi thieu trong he thong thang bac luong cua Nha nuoc. Muc hoc bong nay ap dung thay cho muc hoc bong chinh sach quy dinh tai cac Quyet dinh so 1121/1997/QD-TTg ngay 23/12/1997 (120.000 dong/nguoi/thang) va Quyet dinh so 194/2001/QD-TTg ngay 21/12/2001 cua Thu tuong Chinh phu (160.000 dong/nguoi/thang).

Phuong Uyen

Viet Bao

Comment :Hom nay 112008 co gi moi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hom nay 112008 co gi moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hom nay 112008 co gi moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hom nay 112008 co gi moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
01/01/2008 Today, what's new?
According to the Decree, Hanoi, Ministry of Finance, HCM City, Vietnam, the Ministry of Construction, funded enterprises Foreign Investment, the National Population Education System, the social insurance benefits, at pre-university owned state ownership, land use rights, minimum wage, the prime minister, tricycles, scholarships
01/01/2008 On a milestone that many laws are effective. The enforcement provisions begin this new year on how to influence people's lives? VM would like to introduce some rules are important and represent a large ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hôm nay 1/1/2008, có gì mới?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hôm nay 1/1/2008, có gì mới? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hom nay 112008 co gi moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Hom nay 112008 co gi moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hom nay 112008 co gi moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0