Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang

Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu qua, Hoi nghi Ban chap hanh TU Dang lan thu 7, ky II da be mac sau khi thong qua 4 nghi quyet ve dai doan ket toan dan, cong tac dan toc, cong tac ton giao va doi moi chinh sach dat dai. Hoi nghi bau ong Nguyen Van Chi lam Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU, ky luat khien trach ong Truong Tan Sang vi chua lam tron trach nhiem chi dao dieu tra ngan chan hoat dong cua Nam Cam va co nhung khuyet diem trong cong tac can bo.

Danh gia thuc trang tinh hinh khoi dai doan ket dan toc trong hon 16 nam doi moi vua qua, hoi nghi khang dinh: Nhin chung, khoi dai doan ket toan dan tren nen tang lien minh giua giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc da duoc mo rong hon, noi dung phong phu, da dang hon. Do la nhan to quan trong thuc day su phat trien kinh te - xa hoi, gop phan giu vung on dinh chinh tri - xa hoi cua dat nuoc. Ben canh do, khoi dai doan ket dan toc, moi quan he giua Dang, Nha nuoc va nhan dan tuy da duoc cham lo cung co va phat trien, nhung chua that ben chat va dang dung truoc nhung thach thuc moi. Do la long tin vao Dang, Nha nuoc va che do cua mot bo phan nhan dan chua vung chac. Nguyen nhan co phan vi doi song con nhieu kho khan, vi bat binh truoc nhung bat cong xa hoi, truoc tinh trang tham nhung, quan lieu, lang phi con kha pho bien va nghiem trong, ky cuong, phap luat nhieu luc, nhieu noi bi buong long, dao duc xa hoi co mat xuong cap, trat tu an toan xa hoi con phuc tap. Cac vu khieu kien dong nguoi van con nhieu, co luc, co noi gay gat; he thong chinh tri o co so con yeu kem ve nhieu mat.

Hoi nghi cung da xac dinh ro nhung quan diem lon trong viec phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc. Dac biet, nhan manh nhung chu truong, giai phap chu yeu nham cung co, tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc.

Mot la, xay dung nhung dinh huong chinh sach nham tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc (ca nhung dinh huong chinh sach chung va nhung dinh huong chinh sach doi voi cac giai cap, tang lop xa hoi).

Hai la, day manh viec thuc hien dan chu, dong thoi coi trong giu gin ky cuong, ky luat; phat huy manh me vai tro cua chinh quyen cac cap trong viec thuc hien chinh sach dai doan ket toan dan toc, dong vien nhan dan xay dung chinh quyen Nha nuoc trong sach, vung manh; xay dung phong cach, tac phong cong tac can bo, cong chuc chinh quyen "cua dan, do dan, vi dan".

Ba la, mo rong va da dang hoa cac hinh thuc tap hop nhan dan, nang cao vai tro Mat tran va cac doan the nhan dan trong viec thuc hien dai doan ket toan dan toc.

Bon la, tang cuong cong tac chinh tri, tu tuong, nang cao trach nhiem cong dan, xay dung su dong thuan xa hoi, day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc.

Nam la, xay dung to chuc dang trong sach, vung manh lam hat nhan lanh dao cua khoi dai doan ket toan dan toc, dong thoi phat huy hon nua vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam trong su nghiep dai doan ket toan dan toc.

Ve cong tac dan toc, Hoi nghi da danh gia khai quat thanh tuu cong tac dan toc trong nhung nam doi moi va khang dinh nhung quan diem co ban ve cong tac dan toc; xac dinh muc tieu cu the cong tac dan toc den nam 2010. Hoi nghi cung chi ro nhung nhiem vu chu yeu va cap bach ve cong tac dan toc:

- Day manh cong tac xoa doi, giam ngheo, nang cao muc song cua dong bao dan toc thieu so, trong tam la dong bao o vung cao, vung sau, vung xa.

- Tiep tuc thuc hien cac chuong trinh phu song phat thanh, truyen hinh; tang cuong cac hoat dong van hoa thong tin, tuyen truyen, huong ve co so; tang thoi luong va nang cao chat luong cac chuong trinh phat thanh, truyen hinh bang tieng dan toc thieu so; phat huy cac gia tri truyen thong tot dep trong van hoa cua cac dan toc.

- Doi moi va nang cao chat luong he thong chinh tri o vung dan toc va mien nui theo Nghi quyet Trung uong 5 khoa IX.

- Xay dung the tran quoc phong toan dan va the tran an ninh nhan dan; khong de xay ra nhung "diem nong" ve an ninh - trat tu xa hoi o vung dan toc va mien nui.

- Doi moi noi dung, phuong thuc cong tac dan toc cho phu hop yeu cau, nhiem vu trong tinh hinh moi.

Ve cong tac ton giao, Hoi nghi danh gia cac ton giao duoc Nha nuoc cong nhan da hoat dong theo huong gan bo voi dan toc, tap hop dong dao tin do trong khoi dai doan ket toan dan tham gia phat trien kinh te - xa hoi, xay dung cuoc song "tot doi dep dao", gop phan vao cong cuoc doi moi dat nuoc. Ben canh do, tinh hinh ton giao va cong tac ton giao con co nhung dien bien phuc tap, tiem an nhung nhan to gay mat on dinh.

Trong thoi ky moi, hoi nghi nhan manh can thuc hien cac nhiem vu sau:

- Thuc hien co hieu qua chu truong, chinh sach va cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi, nang cao doi song vat chat va van hoa cua nhan dan.

- Day manh phong trao thi dua yeu nuoc, xay dung cuoc song "tot doi dep dao" trong quan chung tin do, chuc sac, nha tu hanh o co so.

- Tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve ton giao.

- Phat huy tinh than yeu nuoc cua dong bao co dao, tu giac phoi hop dau tranh lam that bai am muu cua cac the luc thu dich loi dung van de ton giao, dan toc de pha hoai doan ket dan toc, chong doi che do.

- Huong dan cac ton giao thuc hien quan he doi ngoai phu hop voi duong loi doi ngoai cua Dang va Nha nuoc. Day manh thong tin tuyen truyen ve chinh sach ton giao cua Nha nuoc ta.

- Tong ket viec thuc hien cac chi thi, nghi quyet cua Dang ve cong tac ton giao, tang cuong nghien cuu co ban, tong ket thuc tien, gop phan cung cap luan cu khoa hoc cho viec xay dung va thuc hien cac chu truong, chinh sach doi voi ton giao, truoc mat va lau dai.

Ve tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai, hoi nghi khang dinh: duong loi, chu truong doi moi chinh sach va phap luat ve dat dai cua Dang va Nha nuoc da di vao cuoc song, thuc day su phat trien kinh te, gop phan on dinh chinh tri - xa hoi. Dat dai duoc su dung co hieu qua hon.

Hoi nghi chi ro nhung han che ve hieu qua su dung dat va tinh trang tuy tien trong chuyen doi muc dich su dung dat; nhung yeu kem trong quan ly cua Nha nuoc ve dat dai, de keo dai tinh trang vi pham nghiem trong phap luat dat dai; nhung tac dong tieu cuc cua thi truong bat dong san do chua co co che, chinh sach phu hop va su buong long quan ly de tinh trang chuyen nhuong ngam va sot nha dat gay nhieu kho khan cho dau tu phat trien kinh te - xa hoi; dac biet la chua phat huy tot nguon noi luc to lon va quy gia ve dat dai vao viec phat trien kinh te - xa hoi...

Nguyen nhan cua nhung han che, yeu kem la do dat dai co nguon goc rat phuc tap; chinh sach dat dai thay doi qua nhieu thoi ky lich su; quan ly dat dai chuyen tu hanh chinh, bao cap sang co che thi truong ket hop voi biep phap hanh chinh, dat ra nhieu van de moi. Nhung nguyen nhan chu yeu la: mot so chu truong, chinh sach lon rat quan trong cua Dang chua duoc the che hoa. Van ban phap luat ve dat dai ban hanh nhieu nhung thieu dong bo. Chua nhan thuc dung muc dat dai la tai san dac biet cua quoc gia, la nguon noi luc quan trong va nguon von to lon cua dat nuoc. Vai tro dai dien chu so huu cua Nha nuoc doi voi dat dai chua duoc xac dinh ro. Mot bo phan can bo, dang vien tha hoa, da loi dung chuc quyen de truc loi, tham nhung trong cong tac quan ly, su dung dat dai, gay anh huong xau trong xa hoi va gay bat binh trong nhan dan...

Hoi nghi da thong nhat cac quan diem chi dao trong tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai:

Mot la, dat dai thuoc so huu toan dan do Nha nuoc la dai dien chu so huu va thong nhat quan ly; Nha nuoc giao dat, cho thue dat cho cac to chuc, ho gia dinh va ca nhan su dung on dinh lau dai hoac co thoi han theo quy dinh cua phap luat. Khong thua nhan viec doi lai dat da giao cho nguoi khac su dung trong qua trinh thuc hien chinh sach dat dai.

Hai la, dat la hang hoa dac biet, la nguon noi luc va nguon von to lon, rat quy gia cua dat nuoc, co y nghia kinh te, chinh tri, xa hoi sau sac.

Ba la, khai thac, su dung dung muc dich, tiet kiem va co hieu qua, phat huy toi da tiem nang, nguon luc quy gia ve dat dai, dau tu phat trien dat dai; ve ca dien tich va chat luong.

Bon la, doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai phai phu hop voi duong loi phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia co su quan ly cua Nha nuoc.

Nam la, kien quyet lap lai trat tu ve dat dai phu hop voi duong loi chinh tri cua Dang. Tang cuong su lanh dao cua Dang, phat huy vai tro cua Mat tran To quoc, Hoi Nong dan Viet Nam, cac doan the nhan dan va toan dan trong viec thuc hien chinh sach, phap luat ve dat dai.

Tai Hoi nghi nay, Ban Chap hanh Trung uong da quyet dinh de ong Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an thoi giu chuc Uy vien Uy ban Kiem tra, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong va bau bo sung 6 nguoi vao Uy ban Kiem tra Trung uong nhiem ky 2001-2005. Ong Nguyen Van Chi, Uy vien Ban chap hanh Trung uong, truong Ban bao ve chinh tri noi bo Trung uong duoc bau lam uy vien uy ban kiem tra Trung uong va giu chuc Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong va vao Ban Bi thu Trung uong Dang.

Ban Chap hanh Trung uong da xem xet va bieu quyet thi hanh ky luat Ong Truong Tan Sang, uy vien Bo Chinh tri, Truong ban Kinh te Trung uong bang hinh thuc khien trach vi trong thoi ky lam Bi thu Thanh uy TP HCM (khoa VI) chua lam tron trach nhiem trong viec chi dao dieu tra, ngan chan nhung hoat dong toi pham cua Truong Van Cam cung dong bon va co nhung khuyet diem trong cong tac can bo.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Central Conference disciplinary reprimand seven Politburo members Truong Tan Sang
Truong Tan Sang, Nam Cam, PRIVATE Party, Nguyen Van Chi, great national unity, the central executive committee, development economic, audit committee, the Board of Control, the political implementation, work, land use and conferences, the
afternoon, the Conference Committee of the 7th PRIVATE party, period II was closing after the adoption of four resolutions on national unity, ethnic affairs, religion and the land policy reform. Conference elected Mr. Nguyen Van Chi, Chairman of the Committee to ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hội nghị Trung ương 7 kỷ luật khiển trách uỷ viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hội nghị Trung ương 7 kỷ luật khiển trách uỷ viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoi nghi Trung uong 7 ky luat khien trach uy vien Bo Chinh tri Truong Tan Sang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0