Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong

Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang 11/5, Hoi nghi lan thu bay Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da hoan thanh toan bo chuong trinh de ra, sau 10 ngay lam viec khan truong, dan chu, nghiem tuc.

Tai hoi nghi nay, Ban Chap hanh Trung uong da xem xet, quyet dinh, cho y kien chi dao doi voi cac van de: Tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri; Doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van; Du thao sua doi Hien phap nam 1992; So ket mot nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (Khoa XI) ve xay dung Dang; Quy hoach can bo cap chien luoc; Chu dong ung pho voi bien doi khi hau, day manh cong tac bao ve tai nguyen, moi truong va mot so van de quan trong khac. Hoi nghi da thong nhat cao ban hanh nhieu nghi quyet, ket luan quan trong, co y nghia to lon doi voi viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.

Phat bieu be mac, thay mat Bo Chinh tri, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da phan tich, lam ro them mot so van de va khai quat lai nhung ket qua chu yeu ma Hoi nghi da dat duoc.

Anh minh hoa

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong


Day manh doi moi, kien toan he thong chinh tri

Tai Hoi nghi nay, Trung uong nhan manh, cung co, kien toan, tung buoc hoan thien he thong chinh tri la cong viec rat lon, he trong va phuc tap, phai vua lam vua rut kinh nghiem. Vua qua da co nhieu co gang va dat duoc nhieu ket qua quan trong, nhung so voi yeu cau phat trien, van con khong it han che, yeu kem. Trung uong yeu cau, thoi gian toi, can tiep tuc day manh doi moi, kien toan he thong chinh tri tu Trung uong den co so, nham muc tieu xay dung to chuc bo may dong bo, tinh gon, co tinh on dinh, phu hop voi chuc nang, nhiem vu; xay dung doi ngu can bo, cong chuc co so luong hop ly, co pham chat chinh tri, dao duc, trinh do, nang luc chuyen mon nghiep vu cao, dap ung yeu cau nhiem vu trong tinh hinh moi. Doi moi, hoan thien he thong chinh tri phai dong bo voi doi moi the che kinh te; thong nhat giua cac to chuc trong toan he thong, bao gom Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi. Kien toan to chuc bo may phai di doi voi hoan thien chuc nang, nhiem vu, nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc. Hoan thien the che phai gan lien voi doi moi noi dung va phuong thuc lanh dao cua Dang. Doi moi manh me ve to chuc va co che hoat dong cua cac don vi su nghiep cong. Tang cuong quyen lam chu truc tiep cua nhan dan, nhat la o co so.

Tang cuong va doi moi su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van

Hoi nghi nhat tri cho rang, tiep sau Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang, viec lan nay Trung uong ban va ban hanh Nghi quyet ve tang cuong va doi moi su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van la rat can thiet trong tinh hinh hien nay. Boi vi chi co lam tot cong tac dan van, tang cuong moi lien he mau thit giua nhan dan voi Dang thi Dang moi co suc manh. Trong dieu kien Dang cam quyen, xay dung Nha nuoc phap quyen, phat trien kinh te thi truong, hoi nhap quoc te, co rat nhieu van de moi dat ra tac dong den tu tuong, tinh cam, doi song cua can bo, dang vien va nhan dan. Chi co doi moi va lam tot cong tac dan van, cung co vung chac niem tin cua nhan dan doi voi Dang, tang cuong moi lien he giua Dang voi dan, cung nhu khoi dai doan ket toan dan thi moi phat huy duoc suc manh to lon cua toan dan phuc vu su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

De thuc hien duoc yeu cau neu tren, phai quan triet sau sac tu tuong cua Chu tich Ho Chi Minh va cac quan diem cua Dang ta ve dan van, ve dai doan ket dan toc. Dac biet la phai ton trong va phat huy day du quyen lam chu cua nhan dan; het long, het suc cham lo doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, chu trong den loi ich truc tiep cua nguoi dan; luon trong dan, gan dan, hieu dan, tin dan; nhung gi co loi cho dan thi het suc lam, nhung gi co hai cho dan thi het suc tranh.

Tiep thu nhieu y kien nhan dan trong Du thao sua doi Hien phap 1992

Ban Chap hanh Trung uong hoan nghenh va cam on dong bao, chien si ca nuoc va kieu bao ta o nuoc ngoai da nhiet tinh huong ung, tham gia dong gop y kien xay dung du thao sua doi Hien phap nam 1992. Dong thoi, ghi nhan, bieu duong Uy ban du thao sua doi Hien phap va cac co quan chuc nang da to chuc chu dao viec lay y kien nhan dan; tong hop day du, tiep thu nghiem tuc, giai trinh cac gop y xay dung de hoan thien them mot buoc du thao sua doi Hien phap nam 1992 trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh. Qua dot sinh hoat chinh tri dan chu, sau rong nay, nhan dan ta mot lan nua the hien cao do long yeu nuoc, tin tuong vao su lanh dao cua Dang, het long cham lo xay dung Nha nuoc ta, xay dung dat nuoc ta, dan toc ta vung manh, truong ton. Tuyet dai da so cac tang lop nhan dan tan thanh voi noi dung cua du thao.

So voi ban du thao duoc cong bo, da co rat nhieu y kien cua nhan dan duoc tiep thu, tap trung vao nhieu van de quan trong. Doi voi nhung van de moi, nhay cam, con y kien khac nhau, Trung uong da danh nhieu thoi gian thao luan, cho y kien chi dao dinh huong lua chon, tiep thu, giai trinh. Doi voi cac quan diem sai trai, nhung luan dieu tuyen truyen chong pha cua cac the luc thu dich, Trung uong kien quyet phe phan, bac bo. Trung uong giao Dang doan Quoc hoi cung Uy ban du thao sua doi Hien phap, tiep tuc quan triet day du va sau sac hon nua Cuong linh chinh tri nam 2011 cua Dang, cac nghi quyet, ket luan cua Hoi nghi Trung uong 2 va Hoi nghi Trung uong 5, cac ket luan cua Bo Chinh tri va ket luan cua Hoi nghi Trung uong lan nay, khan truong chuan bi bao cao tiep thu, giai trinh va chinh ly, hoan thien ban du thao sua doi Hien phap de trinh ky hop sap toi cua Quoc hoi.

Anh minh hoa

Chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong

Ve chu dong ung pho voi bien doi khi hau, quan ly tai nguyen va bao ve moi truong, Trung uong cho rang, day la 3 linh vuc cuc ky quan trong, co noi dung phong phu, nhieu mat va quan he mat thiet voi nhau. Nhiem vu chung dat ra la: phai day manh chuyen doi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te theo huong tang truong xanh va phat trien ben vung; thi diem phat trien mo hinh kinh te xanh theo dia ban va theo nganh, linh vuc va tung buoc nhan rong tren ca nuoc. Thuc hien phan vung chuc nang sinh thai lam co so de xay dung quy hoach phat trien kinh te - xa hoi, nganh, linh vuc va dia phuong theo huong phu hop voi dac tinh sinh thai tung vung, hai hoa voi thien nhien va thich ung voi bien doi khi hau. Thiet lap, ung dung cac mo hinh du bao tong the tac dong cua bien doi khi hau den tai nguyen, moi truong va kinh te - xa hoi; thi diem phuong thuc quan ly tong hop va thong nhat tai nguyen, moi truong va thich ung voi bien doi khi hau cho luu vuc song, vung ven bien, sau do nghien cuu nhan rong ra ca nuoc. Xay dung he thong co so du lieu tong hop va thong nhat theo chuan quoc te; co co che phu hop khai thac, chia se thong tin, su dung hieu qua co so du lieu tren cac linh vuc nay.

Nhiem ky nay can som xay dung va trien khai cac chuong trinh, ke hoach de thuc hien co hieu qua cac chien luoc da duoc ban hanh tren 3 linh vuc nay, tap trung giai quyet nhung van de nhan dan dang dac biet quan tam nhu: Trieu cuong, nuoc bien dang gay ung lut, nhiem man o cac tinh ven bien, nhat la khu vuc dong bang song Cuu Long; nan pha rung, khai thac huy hoai mot so loai khoang san; phat trien thuy dien tran lan, gay hau qua xau den xa hoi va moi truong; bo hoang hoa dat dai sau khi duoc giao quyen su dung cho cac du an dau tu...

Kien quyet, kien tri thuc hien Nghi quyet Trung uong 4

Ban Chap hanh Trung uong da xem xet ky va nhat tri cao voi nhung nhan dinh, danh gia va de xuat neu trong Bao cao so ket 1 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay". Hoi nghi thong nhat cho rang, trong hon mot nam qua, toan he thong chinh tri da nghiem tuc quan triet va tich cuc trien khai thuc hien Nghi quyet; nhan dan da nhiet tinh huong ung tham gia xay dung Dang. Nho vay da thu duoc nhung ket qua buoc dau quan trong. Can bo, dang vien va nhan dan deu cho rang, viec ban hanh va thuc hien Nghi quyet la rat can thiet, dung dan, kip thoi nham ngan chan va tung buoc day lui nhung tieu cuc, suy thoai trong Dang, giu vung ban chat cach mang cua Dang, xay dung Dang ta ngay cang trong sach, vung manh. Qua day Trung uong cung co them kinh nghiem trong viec chi dao thuc hien cong tac xay dung Dang noi chung va chi dao viec kiem diem, tu phe binh va phe binh noi rieng.

Trung uong yeu cau phai kien quyet, kien tri tiep tuc lanh dao to chuc thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 voi nhung buoc di vung chac de co the thuc su tao duoc chuyen bien ro ret trong cong tac xay dung Dang. Truoc mat, tap trung xay dung va thuc hien that tot, co ket qua cu the cac chuong trinh, ke hoach sua chua nhung sai lam, khuyet diem, khac phuc nhung han che, yeu kem da duoc chi ra trong dot sinh hoat chinh tri vua qua. Viec kiem diem, tu phe binh va phe binh can tiep tuc duoc thuc hien mot cach nghiem tuc gan voi kiem diem cong tac hang nam. Viec thuc hien cac nhom giai phap khac phai duoc tien hanh khan truong, dong bo theo dung Ke hoach so 08-KH/TW cua Bo Chinh tri, gan voi tiep tuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, thuc hien nhung dieu dang vien khong duoc lam; gan voi viec thuc hien cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, bao dam an ninh, quoc phong, tang cuong cong tac doi ngoai, hoi nhap quoc te.

Dua cong tac can bo o Trung uong di vao nen nep, chu dong hon, chinh xac hon

Ve xay dung quy hoach can bo cap chien luoc, Trung uong da cho y kien ve nguyen tac, tieu chi, phuong phap lua chon nhan su dua vao quy hoach; ve so luong cho moi chuc danh; ve co cau do tuoi, gioi tinh, thanh phan xuat than va phuong an nhan su gioi thieu vao quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang va Nha nuoc nhiem ky 2016 - 2021 va cac nhiem ky tiep theo. Bo Chinh tri se nghiem tuc tiep thu y kien cua Trung uong de hoan thien, ban hanh quy hoach; dong thoi bam sat nhung quan diem, nguyen tac, tu tuong chi dao cua De an da duoc Hoi nghi Trung uong 6 khoa XI thong qua va Ke hoach so 10 cua Bo Chinh tri de lanh dao, chi dao to chuc thuc hien quy hoach tung buoc dua cong tac can bo o Trung uong di vao nen nep, chu dong hon, chinh xac hon.

Tai hoi nghi nay, Trung uong cung da xem xet cac Bao cao cong tac kiem tra cua Dang nam 2012; cong tac tai chinh Dang nam 2012; cong tac lanh dao, chi dao cua Bo Chinh tri tu sau Hoi nghi Trung uong 6 den nay. Dong thoi yeu cau Ban can su dang Chinh phu khan truong chuan bi De an cai cach tien luong, bao hiem xa hoi, tro cap uu dai nguoi co cong de trinh Trung uong xem xet, quyet dinh vao thoi gian thich hop.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh trach nhiem cua cac dong chi Uy vien Trung uong va cac dong chi du Hoi nghi trong viec trien khai thuc hien cac nghi quyet, ket luan Trung uong vua thong qua, coi day la khau mau chot quyet dinh trong viec dua nghi quyet vao thuc te cuoc song; phai co quyet tam cao, no luc lon, co phuong phap lam viec khoa hoc, chat che. Tinh hinh chung cua dat nuoc, ben canh mat thuan loi co ban cung con nhieu kho khan, thach thuc. Vi vay, hon luc nao het, can neu cao y chi cua nguoi cach mang chan chinh, tinh than trach nhiem truoc Dang va nhan dan, tang cuong doan ket thong nhat, phat huy hon nua vai tro ca nhan, cung voi cap uy, chinh quyen, lanh dao va to chuc thuc hien that tot cac nghi quyet, ket luan, quyet dinh cua Hoi nghi Trung uong lan nay, cung cac nghi quyet khac cua Dang, Quoc hoi va Chinh phu; bao dam hoan thanh thang loi muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2013.


(TTXVN)

Viet Bao
Comment :Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Congress Party's Central Committee issued a number of important resolutions
General Secretary , Central Executive Committee , the revised draft , amend the constitution , political system , the political party building , leadership , the whole system , resolutions , work , people, innovation , years
morning 11/5 , the seventh meeting of the Party Central Committee XI completed the entire program outlined , after 10 days of working hard , democracy , seriously ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nhiều nghị quyết quan trọng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nhiều nghị quyết quan trọng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang ban hanh nhieu nghi quyet quan trong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0