Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

Tags: dinh huong xa hoi chu nghia, thi truong bat dong san, Nen kinh te thi truong, doanh nghiep nha nuoc, the che kinh te, kinh te nha nuoc, co hieu qua, phat trien manh, co phan hoa, hop tac xa, kinh doanh, thuc hien, hoat dong, co che, dich vu, tao
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du thao bao cao chinh tri trinh DH Dang toan quoc lan thu X (Ky 2)

Ky 1: Kiem diem 5 nam thuc hien nghi quyet Dai hoi IX

1- Nam vung dinh huong xa hoi chu nghia trong nen kinh te thi truong o nuoc ta:

Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN
Thi truong bat dong san van con rat so khai. Trong anh: Phan lo ban nen dat o Thu Thiem, Q.2, TP.HCM - Anh: N.C.T.
Thuc hien muc tieu “dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh”. Giai phong manh me va khong ngung phat trien suc san xuat, huy dong va su dung co hieu qua moi nguon noi luc va ngoai luc, nang cao doi song nhan dan.

Day manh xoa doi giam ngheo, khuyen khich moi nguoi dan vuon len lam giau chinh dang, giup do nguoi khac thoat ngheo va tung buoc kha gia hon. Phat trien nen kinh te nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao; kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan.

Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien; tang truong kinh te di doi voi phat trien xa hoi, van hoa, y te, giao duc va dao tao..., giai quyet tot cac van de xa hoi vi muc tieu phat trien con nguoi. Hoan thien che do phan phoi theo lao dong, hieu qua kinh te, muc dong gop von cung cac nguon luc khac va thong qua phuc loi xa hoi.

Phat huy quyen lam chu xa hoi cua nhan dan, bao dam vai tro quan ly, dieu tiet nen kinh te cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoi su lanh dao cua Dang.

2- Nang cao vai tro va hieu luc quan ly cua Nha nuoc:

Chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te

Day manh hoat dong kinh te doi ngoai, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te sau hon va day du hon voi cac the che kinh te toan cau, khu vuc va song phuong, tren co so lay phuc vu loi ich dat nuoc lam muc tieu cao nhat va la nguyen tac chu dao; dong thoi linh hoat, mem deo, phu hop voi thong le quoc te.

Chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te theo lo trinh, phu hop voi chien luoc phat trien dat nuoc tu nay den nam 2010 va tam nhin den nam 2020. Thuc hien cam ket voi cac nuoc ve thuong mai, dau tu va cac linh vuc khac. Chuan bi tot cac dieu kien de ky ket cac hiep dinh thuong mai tu do song phuong voi nhieu nuoc, trong do co mot so nuoc lon, cac hiep dinh hop tac kinh te da phuong, khu vuc. Thuc day quan he hop tac toan dien va co hieu qua voi cac nuoc ASEAN, cac nuoc chau A - Thai Binh Duong. Cung co va phat trien quan he hop tac song phuong tin cay voi cac doi tac chien luoc; khai thac co hieu qua cac co hoi va giam toi da nhung thach thuc, rui ro khi nuoc ta la thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

Nha nuoc tap trung lam tot cac chuc nang:

Dinh huong su phat trien bang cac chien luoc, qui hoach, ke hoach va co che, chinh sach tren co so ton trong cac nguyen tac cua thi truong. Doi moi can ban cong tac qui hoach, ke hoach phu hop yeu cau xay dung nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap kinh te quoc te, phat huy toi da moi loi the so sanh cua quoc gia, vung va dia phuong, thu hut moi nguon luc tham gia phat trien kinh te - xa hoi.

Tao moi truong phap ly va co che, chinh sach thuan loi de phat huy cac nguon luc cua xa hoi cho phat trien, cac chu the hoat dong kinh doanh binh dang, canh tranh lanh manh, cong khai va minh bach, co trat tu, ky cuong.

Ho tro phat trien, xay dung he thong ket cau ha tang kinh te - xa hoi quan trong.

Bao dam tinh ben vung va tich cuc cua cac can doi kinh te vi mo, han che cac rui ro va tac dong tieu cuc cua co che thi truong.

Tac dong den thi truong chu yeu thong qua co che, chinh sach va cac cong cu kinh te; dong thoi su dung kip thoi co hieu qua mot so bien phap can thiet khi thi truong trong nuoc hoat dong khong co hieu qua hoac thi truong khu vuc va the gioi co bien dong lon.

Thuc hien quan ly nha nuoc bang he thong phap luat, giam toi da su can thiep hanh chinh vao hoat dong cua thi truong va doanh nghiep. Tach chuc nang quan ly hanh chinh cua Nha nuoc khoi chuc nang quan ly kinh doanh cua doanh nghiep, xoa bo “che do chu quan”; phan biet ro rang he thong co quan hanh chinh cong va he thong co quan su nghiep dich vu cong cong (giao duc, khoa hoc va cong nghe, y te, van hoa, the duc the thao); phat trien manh cac dich vu cong cong.

Tiep tuc doi moi chinh sach tai chinh, tien te, dieu tiet thu nhap. Bao dam tinh on dinh va su phat trien ben vung cua nen tai chinh quoc gia.

Dinh ro moi quan he giua Quoc hoi, Chinh phu va cac bo, nganh, uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong trong thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve kinh te va xa hoi.

3- Phat trien dong bo va quan ly co hieu qua su van hanh cac thi truong co ban, theo co che canh tranh lanh manh:

Phat trien thi truong hang hoa va dich vu. Thu hep nhung linh vuc Nha nuoc doc quyen kinh doanh, xoa bo doc quyen doanh nghiep; tiep tuc doi moi co che kiem soat gia ca. Phat trien manh thuong mai trong nuoc o tat ca cac vung va tang nhanh xuat khau, nhap khau.

Day manh tu do hoa thuong mai phu hop cac cam ket hoi nhap kinh te quoc te. Tao buoc phat trien moi, nhanh va toan dien thi truong dich vu, nhat la nhung dich vu cao cap, co ham luong tri tue cao, gia tri gia tang lon. Phan dau dua toc do tang truong cua khu vuc dich vu cao hon toc do tang truong GDP. Phat trien manh va nang cao chat luong hoat dong du lich, da dang hoa cac loai hinh du lich. Phat trien nhanh hon cac dich vu van tai, vien thong, dich vu tai chinh, ngan hang, dich vu tu van...

Tung buoc phat trien vung chac thi truong tai chinh, hoan thien thi truong tien te; lanh manh hoa cac hoat dong giao dich von ngan han va mua ban cac giay to co gia tren thi truong. Phat trien manh thi truong von, thuc day manh hon hoat dong cua thi truong chung khoan gan voi tien trinh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, phat trien hinh thuc co phan va huy dong cac nguon von trong xa hoi cho dau tu phat trien. Cung co ngan hang nha nuoc, lanh manh hoa, co cau lai he thong ngan hang thuong mai, cac cong ty tai chinh, cong ty mua ban no, cong ty dau tu chung khoan...

Phat trien thi truong bat dong san (bao gom thi truong quyen su dung dat va bat dong san gan lien voi dat): bao dam quyen su dung dat chuyen thanh hang hoa mot cach thuan loi; lam cho dat dai that su tro thanh nguon von cho phat trien; tung buoc lam cho thi truong bat dong san trong nuoc co suc canh tranh so voi thi truong khu vuc, co suc hap dan cac nha dau tu.

Thuc hien cong khai, minh bach va tang cuong tinh phap ly, ky luat, ky cuong trong quan ly dat dai. Nha nuoc dieu tiet gia dat bang quan he cung - cau ve dat dai va thong qua cac chinh sach ve thue co lien quan den dat dai. Nha nuoc vua quan ly tot thi truong bat dong san vua la nha dau tu bat dong san lon nhat. Hoan thien he thong luat phap ve kinh doanh bat dong san...

4- Phat trien manh cac thanh phan kinh te, cac loai hinh to chuc san xuat, kinh doanh:

Tren co so ba che do so huu (toan dan, tap the, tu nhan), hinh thanh nhieu hinh thuc so huu va nhieu thanh phan kinh te: kinh te nha nuoc, kinh te tap the, kinh te tu nhan (ca the, tieu chu, tu ban tu nhan), kinh te tu ban nha nuoc, kinh te co von dau tu nuoc ngoai. Cac thanh phan kinh te hoat dong theo phap luat deu la bo phan hop thanh quan trong cua nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, binh dang truoc phap luat, cung phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh.

Kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao, la luc luong vat chat quan trong de Nha nuoc dinh huong va dieu tiet nen kinh te, tao moi truong va dieu kien thuc day cac thanh phan kinh te cung phat trien. Kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Kinh te tu nhan co vai tro quan trong, la mot trong nhung dong luc cua nen kinh te.

Doanh nghiep co phan ngay cang phat trien, tro thanh hinh thuc to chuc kinh te pho bien, thuc day xa hoi hoa san xuat kinh doanh va so huu.

Xoa bo moi su phan biet doi xu theo hinh thuc so huu; Nha nuoc chi thuc hien su uu dai hoac ho tro phat trien doi voi mot so nganh, linh vuc, san pham; mot so muc tieu nhu xuat khau, tao viec lam, xoa doi giam ngheo, khac phuc nhung rui ro; mot so dia ban, cac doanh nghiep nho va vua.

Thuc hien chien luoc quoc gia ve phat trien doanh nghiep. Xay dung mot he thong doanh nghiep VN nhieu ve so luong, co suc canh tranh cao, co thuong hieu uy tin, trong do chu luc la mot so tap doan kinh te lon dua tren hinh thuc co phan. Nha nuoc dinh huong, tao moi truong de phat trien co hieu qua cac doanh nghiep theo co che thi truong; boi duong, dao tao va bieu duong cac doanh nhan co tai, co duc va thanh dat.

Tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc: Hoan thien co che, chinh sach de cac doanh nghiep nha nuoc that su hoat dong trong moi truong canh tranh, cong khai, minh bach, nang cao hieu qua. Xoa bo doc quyen va dac quyen san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc. Doanh nghiep nha nuoc co quyen tai san, that su tu chu, tu chiu trach nhiem trong kinh doanh, canh tranh, chap nhan rui ro. Gan trach nhiem, quyen han va loi ich cua nguoi quan ly doanh nghiep voi ket qua hoat dong cua doanh nghiep. Cham lo dao tao doi ngu quan tri gioi dap ung tot yeu cau quan ly cong ty theo che do hien dai.

Tiep tuc day manh viec sap xep, doi moi va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc, trong tam la co phan hoa. Co cau lai doanh nghiep nha nuoc, tap trung chu yeu vao mot so linh vuc ket cau ha tang, san xuat tu lieu san xuat va dich vu quan trong cua nen kinh te, vao mot so linh vuc cong ich. Day manh va mo rong dien co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, ke ca cac tong cong ty nha nuoc; de phong va khac phuc nhung lech lac, tieu cuc trong qua trinh co phan hoa. Gia tri doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa, ke ca gia tri quyen su dung dat, phai theo co che thi truong.

Thuc day viec hinh thanh mot so tap doan kinh te manh, tam co khu vuc, co su tham gia co phan cua Nha nuoc, cua tu nhan trong va ngoai nuoc, cac cong ty bao hiem, cac qui dau tu..., trong do Nha nuoc giu co phan chi phoi.

Tiep tuc doi moi va phat trien cac loai hinh kinh te tap the: Tong ket thuc tien de som co chinh sach, co che cu the khuyen khich phat trien manh hon cac loai hinh kinh te tap the da dang ve hinh thuc so huu va hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh, truoc het la cac hop tac xa kieu moi, cac hop tac xa ma thanh vien tham gia gom ca the nhan va phap nhan.

Khuyen khich huy dong co phan va cac nguon von, khong ngung tang them von dau tu phat trien, tang tai san va qui khong chia. Cac hop tac xa co phan tung buoc tro thanh thuc the chu yeu cua kinh te tap the.

Hop tac xa va cac loai hinh kinh te hop tac hoat dong theo dung cac nguyen tac: hop tac tu nguyen, tuong tro giua cac thanh vien, dan chu trong quan ly; thuc hien hach toan, tu chu, tu chiu trach nhiem ve ket qua san xuat kinh doanh; canh tranh de phat trien.

Phat trien manh cac ho kinh doanh ca the va cac loai hinh doanh nghiep cua tu nhan: Moi cong dan co quyen tham gia cac hoat dong dau tu, kinh doanh voi quyen so huu tai san va quyen tu do kinh doanh duoc phap luat bao ho; co quyen binh dang trong dau tu, kinh doanh, tiep can cac co hoi, nguon luc kinh doanh, thong tin va nhan thong tin.

Ton vinh nhung nguoi san xuat, kinh doanh gioi, chap hanh tot phap luat; xoa bo moi rao can huu hinh va vo hinh, tao tam ly xa hoi va moi truong kinh doanh thuan loi cho cac loai hinh doanh nghiep cua tu nhan phat trien khong han che qui mo trong moi nganh nghe, linh vuc, ke ca cac linh vuc san xuat, kinh doanh quan trong cua nen kinh te ma phap luat khong cam.

Thu hut manh nguon luc cua cac nha dau tu nuoc ngoai: Cai thien moi truong kinh te va phap ly, da dang hoa cac hinh thuc va co che de thu hut manh cac nguon luc cua cac nha dau tu nuoc ngoai vao cac nganh nghe, cac linh vuc kinh doanh quan trong. Tao dieu kien de cac doanh nghiep dau tu nuoc ngoai kinh doanh thuan loi nhu doanh nghiep VN.

------------

Ky cuoi:Doi moi va chinh don Dang

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Đại hội Đảng X

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: dinh huong xa hoi chu nghia, thi truong bat dong san, Nen kinh te thi truong, doanh nghiep nha nuoc, the che kinh te, kinh te nha nuoc, co hieu qua, phat trien manh, co phan hoa, hop tac xa, kinh doanh, thuc hien, hoat dong, co che, dich vu, tao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0