Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam

Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Le ky niem 40 nam ngay ky Hiep dinh Paris ve cham dut chien tranh, lap lai hoa binh o Viet Nam (27/1), su kien co y nghia lich su trong dai trong su nghiep cach mang ve vang cua nhan dan Viet Nam va nen ngoai giao Viet Nam, vua duoc to chuc ngay 25/1, tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia Ha Noi.

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong, Chu tich nuoc Truong Tan Sang, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung; cac Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, lanh dao, nguyen lanh dao Dang, Nha nuoc qua cac thoi ky, cac vi khach quoc te, cac thanh vien phai doan dam phan Viet Nam Dan chu cong hoa va Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam, cac can bo, chien sy da tham gia phuc vu Hoi nghi Paris da den du.


Anh minh hoa

Chu tich nuoc Truong Tan Sang doc dien van tai Le ky niem.


Tai buoi le, cac dai bieu da cung on lai nhung ky niem ve cuoc chien dau truong ky, gian kho cua quan, dan ta tren chien truong va cuoc dau tranh ngoai giao tai Hoi nghi Paris nham muc tieu buoc My phai cham dut chien tranh, cam ket ton trong doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho cua Viet Nam.

Cach day 40 nam, ngay 27/1/1973, Hiep dinh Paris ve cham dut chien tranh, lap lai hoa binh o Viet Nam duoc ky ket, ket thuc thang loi cuoc dau tranh ngoai giao dai nhat, kho khan nhat trong lich su ngoai giao nuoc ta o the ky 20; danh dau thang loi lich su cua nhan dan Viet Nam sau hon 19 nam dau tranh kien cuong, bat khuat tren cac mat tran chinh tri, quan su, ngoai giao chong My xam luoc.

Hiep dinh da mo ra mot cuc dien moi voi the manh ap dao cua Viet Nam tren chien truong, tao tien de vung chac cho quan va dan tien len “danh cho nguy nhao” voi dinh cao la chien dich Ho Chi Minh lich su, giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat To quoc. Duoi su lanh dao sang suot cua Dang, mat tran ngoai giao tai Hoi nghi Paris da phoi hop nhip nhang voi cac mat tran chinh tri, quan su; phat huy thang loi tren cac chien truong, giu vung the chu dong trong dam phan, lien tuc tien cong.

Song song voi dau tranh tren ban dam phan, cac hoat dong tranh thu du luan quoc te tai Hoi nghi Paris lam cho nhan dan the gioi hieu ro chinh nghia sang ngoi cua cuoc chien tranh giai phong va thien chi hoa binh cua nhan dan Viet Nam; vach tran nhung thu doan, muu do den toi, tinh chat phi nghia, tan bao cua cuoc chien tranh xam luoc cua dich, da gop phan quan trong tao nen Phong trao nhan dan the gioi rong lon chong My, ung ho Viet Nam - mot Phong trao mang tinh lich su va thoi dai, tieu bieu cho luong tri cua loai nguoi, da tac dong rat lon toi du luan tien bo My, thuc day su lon manh cua phong trao phan chien ngay trong long nuoc My.

Phat bieu tai buoi le, Chu tich nuoc Truong Tan Sang khang dinh Hiep dinh Paris la dinh cao thang loi cua mat tran ngoai giao Viet Nam thoi ky chong My, cuu nuoc, la moc son trong trang su vang cua nen ngoai giao cach mang Viet Nam. Thang loi nay mang dam dau an va phong cach ngoai giao Ho Chi Minh; co su dong gop tu nhung no luc het minh cua cac can bo, chien sy tren mat tran ngoai giao thoi ky chong My, cuu nuoc ma truc tiep la cuoc dau tranh ngoai giao tai Hoi nghi Paris, cuoc dau tri the hien ban linh kien cuong, thong minh, sang tao cua nen ngoai giao cach mang Viet Nam voi mot nen ngoai giao nha nghe, sung so.

Chu tich nuoc bay to, ky niem 40 nam ngay ky ket Hiep dinh Paris ve cham dut chien tranh, lap lai hoa binh o Viet Nam, toan Dang, toan quan va toan dan ghi long tac da cong lao to lon cua Chu tich Ho Chi Minh vi dai, nguoi da dat nen mong cho nen ngoai giao cach mang Viet Nam; ghi nho cong lao cua biet bao dong bao, dong chi, chien sy da anh dung chien dau, hy sinh de lam nen nhung chien cong choi loi; ghi nhan va danh gia cao su dong gop cua cac thanh vien: Doan dam phan Viet Nam Dan chu cong hoa do dong chi Xuan Thuy lam Truong doan va Doan dam phan Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam do ba Nguyen Thi Binh lam Truong doan, dac biet la vai tro va nhung cong hien to lon cua co van Le Duc Tho; biet on chan thanh cac nuoc xa hoi chu nghia anh em, ban be quoc te, trong do co nhan dan tien bo My, da ung ho, co vu cho cuoc chien dau chinh nghia cua nhan dan Viet Nam vi doc lap, tu do, hoa binh va cong ly.

Chu tich nuoc cung khang dinh Hoi nghi Paris va Hiep dinh Paris de lai nhieu bai hoc sau sac, co y nghia lon trong tinh hinh hien nay. Truoc het la bai hoc ve su lanh dao sang suot cua Dang mo ra mat tran ngoai giao, phat huy the manh cua ngoai giao, phoi hop voi cac mat tran chinh tri, quan su; lanh dao, chi dao chat che, thong nhat cac mat tran, “vua danh, vua dam,” tao ra suc manh tong hop, gianh toan thang.

Thu hai la bai hoc ve kien dinh duong loi doi ngoai doc lap tu chu, vi loi ich quoc gia dan toc; van dung dung dan phuong cham ngoai giao Ho Chi Minh “di bat bien, ung van bien,” tao thoi co, keo dich vao dam phan, chu dong tan cong ngoai giao va ket thuc dam phan khi dieu kien chin muoi; xu ly hai hoa quan he voi cac nuoc lon, dong thoi tranh thu duoc su ung ho quoc te rong rai doi voi cuoc khang chien cua nhan dan Viet Nam de lam nen thang loi cua Hoi nghi Paris.

Thu ba la bai hoc ve tam quan trong cua thuc luc. Bac Ho day: “Thuc luc la cai chieng, ngoai giao la cai tieng. Cai chieng co to, tieng moi lon.” Thang loi cua Hoi nghi Paris bat nguon tu nhung thang loi tren chien truong, tu su lon manh khong ngung ve the va luc cua ta trong cuoc khang chien chong My cuu nuoc. Do la suc manh cua chinh nghia, suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc duoi su lanh dao sang suot cua Dang va su ung ho, giup do quoc te; suc manh tu su ket hop tai tinh giua cac mat tran chinh tri, quan su, ngoai giao; giua danh va dam, giua chien truong va ban dam phan

Thu tu la bai hoc ve doan ket dan toc va doan ket quoc te. De vuot qua nhung thach thuc lon, doan ket dan toc, doan ket quoc te, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai la phuong cach cuc ky quan trong, bao dam thang loi. Cuoc chien dau vi doc lap dan toc, thong nhat dat nuoc cua nhan dan ta thang loi vi da phat huy duoc suc manh doan ket toan dan toc, su ung ho va giup do cua cac nuoc xa hoi chu nghia, cua nhan dan yeu chuong hoa binh tren the gioi, thuc hien dung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh “Doan ket, doan ket, dai doan ket. Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong.”

Thu nam la bai hoc ve xay dung luc luong. Tu Hoi nghi Geneva nam 1954 den Hoi nghi Paris, doi ngu can bo ngoai giao da truong thanh vuot bac, duoc chuan bi va trang bi ky ca ve kien thuc doi ngoai va nghe thuat dam phan. Cung voi su chi dao sat sao, Dang va Nha nuoc da chon lua, tin tuong giao trach nhiem cho nhung can bo doi ngoai ban linh nhat, xuat sac nhat tham gia hai doan dam phan, gop phan rat quan trong lam nen thang loi cua Hoi nghi Paris.

Chu tich nuoc nhan manh cac bai hoc cua Hoi nghi Paris la hanh trang quy gia de dat nuoc vung buoc tien vao giai doan hoi nhap quoc te, dua quan he huu nghi va hop tac voi tat ca cac doi tac di vao chieu sau, on dinh, ben vung, cung co, nang cao the va luc cua dat nuoc. Phat huy truyen thong tot dep cua ngoai giao Viet Nam va nhung bai hoc quy gia cua Hoi nghi Paris, cong tac doi ngoai can quat triet, thuc hien thang loi cac nhiem vu Dai hoi XI cua Dang da de ra, trong do can tap trung tang cuong hon nua su lanh dao thong nhat cua Dang, su quan ly tap trung cua Nha nuoc doi voi cac hoat dong doi ngoai; kien dinh duong loi doi ngoai doc lap tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien, chinh sach doi ngoai da phuong hoa, da dang hoa quan he; la ban la doi tac tin cay, thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te; nang cao hon nua hieu qua cong tac doi ngoai phuc vu su nghiep bao ve va phat trien dat nuoc; xay dung doi ngu can bo doi ngoai tuyet doi trung thanh, suot doi phan dau vi loi ich cua To quoc, cua nhan dan, co ban linh chinh tri vung vang, pham chat dao duc, trinh do chuyen mon, nghiep vu ngang tam voi yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, hoi nhap quoc te, hoan thanh tot moi nhiem vu duoc giao.

Chu tich nuoc neu ro, Dang, Nha nuoc va nhan dan luon tin tuong va ky vong rang, phat huy tinh than Hoi nghi Paris, cong tac doi ngoai nhat dinh se tiep tuc dat duoc nhieu thanh tuu to lon hon nua; ghi tiep cac moc son moi trong su nghiep xay dung thanh cong va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Tai buoi le, Chu tich nuoc da trao tang Danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan cho hai doan dam phan Viet Nam Dan chu cong hoa va Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam vi nhung thanh tich xuat sac trong su nghiep chong My cuu nuoc.

Tai buoi le, Nguyen Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Binh, nguyen truong doan dam phan Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam da phat bieu nhan manh thang loi cua Viet Nam tai cuoc dam phan Paris la minh chung tap trung nhat ve su dung dan, tai tinh cua duong loi sach luoc cua nen ngoai giao Viet Nam duoi su lanh dao tai tinh cua Chu tich Ho Chi Minh va Bo Chinh tri Dang Cong san Viet Nam

Nguyen Pho Chu tich nuoc nhan manh, neu khong co Tet Mau Than 1968, khong co cuoc giai phong tinh Quang Tri va 81 ngay dem chien dau ac liet xung quanh Thanh co Quang tri, khong co tran Dien Bien Phu tren khong, khong co Mien Bac - Hau phuong lon ho tro cho tien tuyen lon phia Nam thi khong co Hoi nghi Paris ve Viet Nam, khong the co Dai thang mua Xuan nam 1975.

Ben canh do, khong the khong ke den hang trieu, hang trieu nguoi tren the gioi o chau Au, chau A-Phi-My Latinh, chau Dai duong, phong trao phan chien o My bang nhieu hinh thuc da gop phan vao thang loi cua nhan dan Viet Nam.

Dai dien cac doan khach quoc te du buoi le, ba Helene Luc, Thuong nghi sy danh du Thuong vien Phap, Chu tich Hoi huu nghi Phap-Viet nhan manh Hiep dinh Paris cung la niem co vu lon lao doi voi nhan dan yeu chuong hoa binh va cong ly tren the gioi, nhung nguoi da dong hanh ung ho, giup do nhan dan Viet Nam trong suot cuoc khang chien lau dai, gian kho.

Hiep dinh Paris da cung co niem tin cua nhan dan yeu chuong hoa binh va cac dan toc bi ap buc tren toan the gioi vao su nghiep dau tranh chinh nghia; di vao lich su cua cuoc dau tranh chung cua nhan dan the gioi vi doc lap, tu do, vi hoa binh va cong ly. Su ung ho, giup do cua ban be quoc te trong do co nhan dan tien bo Phap la mot phan cua lich su khang chien chong xam luoc cua nhan dan Viet Nam, tiep tuc dong hanh voi nhan dan Viet Nam trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Bi thu Doan Thanh nien Bo Ngoai giao Le Viet Phuong thay mat tuoi tre ca nuoc khang dinh, y nghia lich su va cac bai hoc quy bau tu qua trinh dam phan va ki ket Hiep dinh Paris la hanh trang vo cung quy gia theo suot the he thanh nien tren con duong phung su To quoc, bay to long biet on chan thanh voi cong hien, cong lao to lon cua the he di truoc; nhan manh san sang nhan nhiem vu, dong gop tich cuc vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc./.


Theo TTXVN

Viet Bao
Comment :Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
" Paris Agreement - peak diplomatic victory "
Truong Tan Sang , North Vietnam , Nguyen Sinh Hung , Nguyen Phu Trong , General Secretary , Hanoi , the Provisional Revolutionary Government , Community Republic of South Vietnam , member of the Politburo , President Ho Chi Minh, pacifist , socialist , wise leadership , the Conference of Paris , the Paris Agreement , diplomatic ,
40th anniversary anniversary of the signing of the Paris Agreement on Ending the war and restoring peace in Vietnam ( 27 / 1 ) , the event has great historical significance in the glorious revolutionary cause of the people of Vietnam and diplomacy Vietnam , has been held on ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Hiệp định Paris - Đỉnh cao thắng lợi ngoại giao Việt Nam"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Hiệp định Paris - Đỉnh cao thắng lợi ngoại giao Việt Nam" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hiep dinh Paris Dinh cao thang loi ngoai giao Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0