Gioi thieu Luat Bien Viet Nam

Gioi thieu Luat Bien Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Luat bien Viet Nam se chinh thuc co hieu luc tu 1/1/2013 bao gom 7 chuong, 55 dieu. Day duoc xem la tien de, hanh lang phap ly quan trong de de nha nuoc ta tang cuong kha nang thuc thi phap luat tren bien.

Anh minh hoaViet Nam la mot quoc gia ven bien, co bo bien dai hon 3.200 km, kinh te bien va cac nganh lien quan den bien dong gop lon vao nen kinh te dat nuoc. Nam 1994, nuoc ta da phe chuan va chinh thuc tro thanh thanh vien cua Cong uoc cua Lien hop quoc ve Luat Bien nam 1982.

Ðe van dung hieu qua, nhat quan nhung nguyen tac, quy dinh trong Cong uoc Luat Bien nam 1982, chung ta can xay dung mot bo luat tong quat ve bien vi truoc day ta chi co mot so van ban de cap den mot so khia canh cu the co lien quan. Tren thuc te, cac nuoc ven bien deu ban hanh cac luat ve bien, luat ve lanh hai, vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te, them luc dia, v.v...

Muc dich cua viec thong qua Luat Bien Viet Nam la de hoan thien khuon kho phap ly cua nuoc ta, phuc vu cho viec su dung, quan ly, bao ve cac vung bien, dao va phat trien kinh te bien cua Viet Nam, tao dieu kien thuan loi cho qua trinh hoi nhap quoc te va tang cuong hop tac voi cac nuoc, vi hoa binh, on dinh trong khu vuc va tren the gioi. Viec xay dung va ban hanh Luat Bien Viet Nam la nhu cau tat yeu nham phuc vu cong cuoc phat trien kinh te cua Viet Nam va phu hop luat phap quoc te, do do co y nghia quan trong ca ve doi noi va doi ngoai.

Ngay 23/6/1994, Quoc hoi thong qua Nghi quyet ve viec phe chuan Cong uoc Luat Bien nam 1982, trong do neu ro "Quoc hoi giao cho Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Chinh phu nghien cuu de co nhung sua doi, bo sung can thiet doi voi cac quy dinh lien quan cua phap luat quoc gia cho phu hop voi Cong uoc cua Lien hop quoc ve Luat Bien nam 1982, bao dam loi ich cua Viet Nam". Thuc hien nghi quyet neu tren cua Quoc hoi va de dap ung yeu cau phat trien cua dat nuoc, ngay tu nam 1998, viec xay dung Luat Bien Viet Nam da duoc dua vao Chuong trinh xay dung phap luat cua Quoc hoi khoa X. Thuc hien Chuong trinh do, cac bo, nganh huu quan cua Chinh phu da phoi hop cac co quan cua Quoc hoi xay dung du thao Luat Bien Viet Nam. Du thao Luat Bien Viet Nam duoc xay dung tren co so cac quy dinh cua Cong uoc Luat Bien 1982, co tham khao cac thong le quoc te, trong do co thuc tien cua cac nuoc va cac yeu cau ve phat trien kinh te, an ninh quoc phong cua nuoc ta. Trai qua ba nhiem ky Quoc hoi cac khoa X, XI, XII voi nhieu lan chinh sua, bo sung, den nhiem ky Quoc hoi khoa XIII, du thao Luat Bien Viet Nam da tuong doi hoan thien va du dieu kien de xem xet thong qua.

Du thao Luat Bien Viet Nam da duoc Chinh phu trinh Quoc hoi tai ky hop thu 2 Quoc hoi khoa XIII (thang 12/2011), tai ky hop nay, Quoc hoi da thao luan va cho y kien doi voi cac noi dung quan trong cua du thao luat. Tren co so y kien dong gop cua cac dai bieu Quoc hoi, cac co quan chuc nang cua Quoc hoi va Chinh phu da phoi hop hoan thien Luat Bien de Quoc hoi tiep tuc xem xet, thong qua tai ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XIII. Tai phien hop ngay 21-6-2012, Quoc hoi da thong qua Luat Bien Viet Nam voi so phieu tan thanh gan nhu tuyet doi (99,8%).

Luat Bien Viet Nam bao gom bay chuong va 55 dieu:Chuong I: Nhung quy dinh chung

Gom co 7 dieu quy dinh ve pham vi dieu chinh, viec ap dung phap luat, giai thich tu ngu, nguyen tac quan ly va bao ve bien, chinh sach quan ly va bao ve bien, hop tac quoc te ve bien, quan ly nha nuoc ve bien.

a. Ðieu 1 cua Luat Bien Viet Nam neu ro pham vi dieu chinh cua luat la duong co so, noi thuy, lanh hai, vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te, them luc dia, cac dao, quan dao Hoang Sa, quan dao Truong Sa va quan dao khac thuoc chu quyen, quyen chu quyen, quyen tai phan quoc gia cua Viet Nam; hoat dong trong vung bien Viet Nam; phat trien kinh te bien, quan ly va bao ve bien, dao. Viec khang dinh chu quyen cua Viet Nam doi voi hai quan dao Hoang Sa va Truong Sa trong luat la su tiep noi lap truong nhat quan cua Viet Nam trong van de nay, da duoc neu ro trong Nghi quyet nam 1994 cua Quoc hoi Viet Nam phe chuan Cong uoc Luat Bien nam 1982 va Luat Bien gioi quoc gia nam 2003.

b. Ve nguyen tac va chinh sach quan ly, bao ve bien, Luat Bien Viet Nam neu ro quan ly va bao ve bien duoc thuc hien thong nhat theo quy dinh cua phap luat Viet Nam, phu hop voi Hien chuong Lien hop quoc va cac dieu uoc quoc te khac ma nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam la thanh vien.

c. Luat Bien Viet Nam tiep tuc khang dinh chu truong nhat quan cua Nha nuoc ta la giai quyet cac tranh chap lien quan bien, dao voi cac nuoc bang cac bien phap hoa binh, phu hop Cong uoc Luat Bien nam 1982, phap luat va thuc tien quoc te. Nha nuoc ta day manh hop tac quoc te ve bien voi cac nuoc, cac to chuc quoc te va khu vuc, trong do neu nhieu linh vuc hop tac cu the ve bien va dai duong.

d. Ve co che quan ly bien, quan ly bien la mot cong viec lon va phuc tap, co lien quan den nhieu bo, nganh va dia phuong trong ca nuoc. Ðe bao dam nguyen tac quan ly bien thong nhat, dong bo va hieu qua, Luat Bien Viet Nam quy dinh Chinh phu thong nhat quan ly nha nuoc ve bien trong pham vi ca nuoc; cac bo, co quan ngang bo, Uy ban Nhan dan tinh, thanh pho ven bien truc thuoc Trung uong trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh thuc hien quan ly nha nuoc ve bien.

Chuong II: Vung bien Viet Nam

Gom co 14 dieu quy dinh ve viec xac dinh duong co so, che do phap ly cua cac vung bien thuoc chu quyen cua Viet Nam (noi thuy, lanh hai) va cac vung bien thuoc quyen chu quyen cua ta (vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te va them luc dia), dao, quan dao va che do phap ly cua dao.

a. Ve duong co so, Luat Bien Viet Nam quy dinh duong co so dung de tinh chieu rong lanh hai Viet Nam la duong co so thang da duoc Chinh phu cong bo. Hien nay ta da co duong co so tu dao Con Co den dao Tho Chu. Mot so khu vuc hien nay chua co duong co so nhu Vinh Bac Bo va cac quan dao Hoang Sa, Truong Sa thi Chinh phu se xac dinh va cong bo sau khi duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi phe chuan.

b. Nha nuoc ta thuc hien chu quyen doi voi noi thuy va lanh hai Viet Nam. Noi thuy cua nuoc ta la vung nuoc nam giua bo bien va duong co so. Lanh hai cua nuoc ta rong 12 hai ly ke tu duong co so dung de tinh chieu rong lanh hai. Vung troi, day bien, long dat duoi day bien cua noi thuy va lanh hai cung thuoc chu quyen cua nuoc ta. Nha nuoc ta thuc hien quyen chu quyen va quyen tai phan doi voi vung dac quyen kinh te va them luc dia. Vung dac quyen kinh te cua nuoc ta rong 200 hai ly ke tu duong co so dung de tinh chieu rong lanh hai. Them luc dia cua nuoc ta duoc xac dinh can cu vao phan keo dai tu nhien cua lanh tho dat ra den mep ngoai cung cua ria luc dia. O noi mep ngoai cung cua ria luc dia chua den 200 hai ly thi phan them luc dia mo den 200 hai ly. O noi mep ngoai cung cua ria luc dia vuot qua 200 hai ly, them luc dia cua ta duoc mo rong den 350 hai ly theo cac dieu kien va thu tuc Cong uoc Luat Bien nam 1982 quy dinh. Nha nuoc ta da can cu vao quy dinh cua Cong uoc, tien hanh khao sat thuc te day bien, xac dinh gioi han them luc dia o nhung khu vuc mo rong ra ngoai 200 hai ly. Nam 2009, Chinh phu da gui bao cao ve ranh gioi them luc dia mo rong cua Viet Nam o hai khu vuc cho Uy ban Ranh gioi them luc dia xem xet.

Phu hop voi Cong uoc Luat Bien nam 1982, Luat Bien Viet Nam quy dinh tau, thuyen nuoc ngoai duoc quyen di qua khong gay hai trong lanh hai nuoc ta. Tau quan su nuoc ngoai thong bao truoc khi di qua khong gay hai trong lanh hai Viet Nam. Luat Bien Viet Nam cung quy dinh quyen tu do hang hai, quyen tu do dat day cap, ong dan ngam va hoat dong su dung bien hop phap cua cac quoc gia khac trong vung dac quyen kinh te Viet Nam; cung nhu quyen lap dat day cap, ong dan ngam tren them luc dia Viet Nam. Viec thuc hien cac quyen va hoat dong noi tren phai phu hop Cong uoc Luat Bien 1982, cac dieu uoc quoc te khac ma Viet Nam la thanh vien va luat phap Viet Nam ve bien.

c. Ðoi voi cac dao, quan dao, Luat Bien Viet Nam khang dinh Nha nuoc ta thuc hien chu quyen tren cac dao, quan dao Viet Nam. Phu hop Ðieu 121 cua Cong uoc Luat Bien 1982, Luat Bien Viet Nam quy dinh dao thich hop cho doi song con nguoi hoac cho mot doi song kinh te rieng thi co noi thuy, lanh hai, vung tiep giap lanh hai, vung dac quyen kinh te va them luc dia; con dao da khong thich hop cho doi song con nguoi hoac cho mot doi song kinh te rieng thi khong co vung dac quyen kinh te va them luc dia.

Chuong III: Hoat dong trong vung bien Viet Nam

Gom co 20 dieu quy dinh ve noi ham cua viec di qua khong gay hai, nghia vu khi thuc hien quyen nay, quy dinh tuyen hang hai va phan luong giao thong.

Luat Bien Viet Nam quy dinh ro nhung hanh vi ma tau, thuyen nuoc ngoai khong duoc lam khi di qua lanh hai nuoc ta. Cu the la khong duoc de doa hoac su dung vu luc chong lai doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho cua Viet Nam; de doa hoac su dung vu luc chong lai doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho cua quoc gia khac; thuc hien cac hanh vi trai voi cac nguyen tac co ban cua phap luat quoc te duoc quy dinh trong Hien chuong Lien hop quoc; luyen tap hay dien tap voi bat ky kieu, loai vu khi nao, duoi bat ky hinh thuc nao; thu thap thong tin gay thiet hai cho quoc phong, an ninh cua Viet Nam; tuyen truyen nham gay hai den quoc phong, an ninh cua Viet Nam; phong di, tiep nhan hay xep phuong tien bay len tau thuyen; phong di, tiep nhan hay xep phuong tien quan su len tau, thuyen; boc, do hang hoa, tien bac hay dua nguoi len xuong tau thuyen trai voi quy dinh cua phap luat Viet Nam ve hai quan, thue, y te hoac xuat nhap canh; co y gay o nhiem nghiem trong moi truong bien, danh bat hai san trai phep; nghien cuu, dieu tra, tham do trai phep, v.v... Tau thuyen nuoc ngoai phai tuan thu quy dinh phap luat Viet Nam lien quan den an toan hang hai, bao ve thiet bi va he thong bao dam hang hai, duong day cap ngam, bao ton tai nguyen bien, giu gin moi truong bien.

Luat Bien Viet Nam cung neu ro Chinh phu quy dinh cong bo tuyen hang hai va phan luong giao thong trong lanh hai, khi can thiet lap vung cam tam thoi hoac vung han che hoat dong trong lanh hai Viet Nam. Luat Bien Viet Nam cung quy dinh tau ngam va cac phuong tien di ngam khac khi o trong noi thuy, lanh hai Viet Nam phai noi tren mat nuoc. Trong chuong nay, Luat Bien Viet Nam cung quy dinh ve van de tim kiem, cuu nan, cuu ho, ve giu gin bao ve tai nguyen va moi truong bien, ve nghien cuu khoa hoc bien; dong thoi neu cu the nhung hanh vi bi cam, nhu de doa chu quyen, quoc phong, an ninh Viet Nam; khai thac tai nguyen, lap dat su dung thiet bi cong trinh, khoan dao, nghien cuu khoa hoc mot cach trai phep; tang tru, su dung, mua ban trai phep vu khi chat no, chat doc hai, mua ban nguoi, hoat dong cuop bien, phat song trai phep.

Chuong IV: Phat trien kinh te bien

Chuong nay co nam dieu quy dinh cac nguyen tac phat trien bien, cac nganh kinh te bien uu tien phat trien, van de quy hoach phat trien kinh te bien, khuyen khich, uu dai dau tu phat trien kinh te bien tren cac dao va hoat dong tren bien.

Cac nguyen tac phat trien kinh te bien la phuc vu xay dung va phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc; gan voi su nghiep bao ve chu quyen quoc gia, quoc phong, an ninh, trat tu an toan tren bien; phu hop voi yeu cau quan ly tai nguyen va bao ve moi truong bien; gan voi phat trien kinh te - xa hoi cua cac dia phuong ven bien va hai dao. Luat Bien Viet Nam quy dinh Nha nuoc uu tien tap trung phat trien cac nganh kinh te bien: tim kiem, tham do, khai thac, che bien dau, khi va cac loai tai nguyen, khoang san bien; van tai bien, cang bien, dong moi va sua chua tau thuyen, phuong tien di bien va cac dich vu hang hai khac; du lich bien va kinh te dao; khai thac, nuoi trong, che bien hai san; phat trien, nghien cuu, ung dung va chuyen giao khoa hoc - cong nghe ve khai thac va phat trien kinh te bien; xay dung va phat trien nguon nhan luc bien.

Luat Bien Viet Nam la luat co ban ve bien cua nuoc ta. Ngoai Luat Bien Viet Nam, chung ta da co cac luat chuyen nganh nhu Luat Dau khi, Luat Thuy san, v.v... Nhung noi dung cu the cua cac nganh kinh te bien duoc dieu chinh trong cac luat chuyen nganh.

Chuong V: Tuan tra, kiem soat tren bien

Chuong nay co ba dieu quy dinh ve luc luong tuan tra, kiem soat tren bien; nhiem vu va pham vi trach nhiem tuan tra, kiem soat tren bien.

Luat Bien Viet Nam quy dinh ro cac luc luong co tham quyen tuan tra, kiem soat tren bien, gom: Hai quan nhan dan, Canh sat bien, Bo doi Bien phong, Cong an Nhan dan, cac don vi quan doi dong tren cac dao, quan dao, cac luc luong tuan tra kiem soat chuyen nganh hai quan, thuy san, giao thong van tai, moi truong, y te va kiem dich. Cac luc luong nay hoat dong theo nhiem vu duoc quy dinh cu the trong luat phap Viet Nam va duoc trang bi co, sac phuc, phu hieu co dau hieu dac trung. Ngoai cac luc luong chuyen trach neu tren, khi can thiet, cac co quan co tham quyen se huy dong su tham gia cua cac luc luong ban chuyen trach.

Chuong VI: Xu ly vi pham

Chuong nay co bon dieu quy dinh ve dan giai va dia diem xu ly vi pham, bien phap bao dam to tung, xu ly vi pham, bien phap doi voi doi tuong la nguoi nuoc ngoai... nham dam bao su phoi hop nhip nhang, dung phap luat giua cac co quan co trach nhiem xu ly vi pham Luat Bien Viet Nam.

Chuong VII: Ðieu khoan thi hanh

Luat Bien Viet Nam co hieu luc thi hanh tu ngay 1/1/2013. Chinh phu se ban hanh nhung quy dinh huong dan thi hanh cac dieu khoan duoc giao o trong luat.

Viec thong qua Luat Bien Viet Nam la mot hoat dong lap phap quan trong nham hoan thien khuon kho phap ly lien quan bien, dao nuoc ta. Lan dau tien nuoc ta co mot van ban luat quy dinh day du che do phap ly cac vung bien, dao thuoc chu quyen va quyen chu quyen cua Viet Nam theo dung Cong uoc Luat Bien nam 1982. Ðay la co so phap ly quan trong trong viec quan ly, bao ve va phat trien kinh te bien, dao cua nuoc ta.

Voi viec thong qua Luat Bien Viet Nam, chung ta da thuc hien nhiem vu ma Quoc hoi khoa IX de ra la bo sung quy dinh cua luat phap quoc gia phu hop voi Cong uoc Luat Bien nam 1982, bao dam loi ich cua Viet Nam. Cung voi viec khang dinh chu truong giai quyet cac tranh chap bien, dao bang cac bien phap hoa binh, Nha nuoc ta da chuyen mot thong diep quan trong toi toan the gioi: Viet Nam la mot thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te, ton trong va tuan thu luat phap quoc te, nhat la cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam la thanh vien, trong do co Cong uoc Luat Bien nam 1982, quyet tam phan dau vi hoa binh, on dinh, hop tac va phat trien cua khu vuc va tren the gioi.


(theo Nhan Dan)

Viet Bao
Comment :Gioi thieu Luat Bien Viet Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gioi thieu Luat Bien Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gioi thieu Luat Bien Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gioi thieu Luat Bien Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Introduction Law of the Sea Vietnam
Vietnam, the Law of the Sea of ​​Vietnam, Truong Sa and Hoang Sa, exclusive economic zone, the contiguous zone, Law of the Sea Convention, economic development, international treaties International, continental shelf, marine economy baseline, articles, country, show
Law of the Sea Vietnam will officially take effect from 1.1.2013 includes 7 chapters and 55 articles. This is considered a prerequisite and an important legal framework for the country to strengthen law enforcement on the sea ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giới thiệu Luật Biển Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giới thiệu Luật Biển Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Gioi thieu Luat Bien Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Gioi thieu Luat Bien Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Gioi thieu Luat Bien Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0