Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

Tags: So TN, Ha Noi, O TP, UBND TP, giay chung nhan quyen so huu, quyen so huu nha o, quyen su dung dat, giay chu quyen nha, cac loai giay to, chu so huu, phong cong chung, gap rac roi, luat dat dai, the chap, giao dich, hong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong
Moi khi “dung” den giay to nha dat la nguoi dan lai kho so vi thu tuc roi ram, phuc tap. Trong anh: Nguoi dan dang ky the chap, xoa the chap tai Trung tam Thong tin tai nguyen - moi truong va dang ky nha dat TP.HCM - Anh: P.P.H.

TS - O TP.HCM co giay giay hong moi hay co giay trang thi nguoi dan cung deu dang gap rac roi khi thuc hien the chap, giao dich, mua ban... Ha Noi lai khang dinh tat ca truong hop chua co so do tren dia ban TP se duoc cap giay hong, nhung duoc the chap tren giay hong nay hay khong van chua biet...

.............................

O TP.HCM, trong khi nguoi dan co giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (giay hong moi) dang gap rac roi ve chuyen ghi nhan the chap, thi nhung nguoi co giay chu quyen nha dat hop le cap truoc do (goi chung la giay trang) cung dang vuong khi thuc hien giao dich, mua ban...

Giay hong moi: the chap van ach tac

Theo qui dinh truoc day, thong tin ve the chap nha dat duoc cap nhat vao trang 4 cua giay chung nhan. Nhung nghi dinh (ND) 90 huong dan ve cap giay hong moi khong qui dinh cap nhat vao giay chung nhan nhu truoc day ma chi yeu cau: ngay sau khi ky ket hop dong the chap, ben nhan the chap co trach nhiem thong bao bang van ban cho co quan quan ly nha o biet viec the chap. Trong thong bao neu ro ten chu so huu nha o, dia chi nha va thoi gian the chap. Truong hop phat hien chu so huu da dung nha o the chap tai mot to chuc tin dung khac thi co quan quan ly nha phai thong bao cho ben nhan the chap biet...

Hien cac vuong mac van chua duoc thao go. Moi dia phuong da tu giai quyet theo moi kieu khac nhau. Phong Tai nguyen - moi truong (TN-MT) quan 6 cho biet dang thuc hien theo ND 90; tuc ngan hang se thong bao cho quan biet ve viec the chap cua nguoi dan de quan ghi vao so luu theo doi. Quan 8 chung nhan theo don dang ky va co cong van thong bao cho UBND phuong. Co quan lai noi ngan hang khong yen tam voi cach lam tren va de nghi quan ghi nhan truc tiep vao giay hong theo nhu cach lam truoc day. Co quan kem theo phu luc bo sung de ghi nhan the chap. Tuy nhien, phan lon cac quan huyen van “tam thoi cho huong dan” trong khi nhu cau the chap cua nguoi dan ngay cang tang...

Ngay 11-4, So TN-MT da co van ban trinh UBND TP.HCM giai quyet van de tren. Theo do, so de xuat hai phuong an giai quyet. Thu nhat, su dung them trang bo sung kem theo giay hong moi de ghi the chap, xoa the chap. Phuong an thu hai la ghi nhan tren don dang ky va co quan dang ky co cong van thong bao cho UBND phuong, phong cong chung, co quan quan ly nha cap quan biet de phoi hop quan ly. So TN-MT cho rang cac ngan hang thong nhat theo phuong an 1 nham dam bao hoat dong tin dung cua cac ngan hang, dong thoi han che nhung rui ro trong truong hop nguoi the chap dung tai san vay no o nhieu noi khac nhau...

Giay trang: chi duoc giao dich nha

Nghi dinh 181 qui dinh ke tu ngay 1-1-2007, nguoi su dung dat phai co giay chung nhan quyen su dung dat (giay do) moi duoc thuc hien cac quyen giao dich, chuyen nhuong, gop von... Qui dinh nay dua tren ke hoach den cuoi nam 2006 cac tinh, thanh cap xong giay do cho nguoi dan. Nhung ke hoach nay bi “be” nen hang chuc ngan truong hop chua kip chuyen doi tu cac loai giay khac sang giay do, dan den giao dich ach tac mot thoi gian dai.

Bo TN-MT cho biet da trinh Chinh phu qui dinh cho gia han thoi gian su dung cac loai giay to hop le ve quyen su dung dat (con goi la giay trang) den 1-1-2008. Song qui dinh nay chua ban hanh. The nen, nhieu nguoi dan “lao dao” khi ngan hang khong nhan the chap, cac quyen loi khac cung bi “treo” theo.

De thao go vuong mac, cac phong cong chung phai van dung Luat nha o de “ne” nghi dinh 181. Luat nha o qui dinh: giay chung nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat o da cap trong cac thoi ky truoc day, giay chung nhan quyen su dung dat o cap theo qui dinh cua phap luat ve dat dai co ghi nhan nha o thi nay van con nguyen gia tri va khong phai doi lai. Mot can bo So Xay dung cho rang voi qui dinh nhu vay, Luat nha o da cong nhan cac loai giay to hop le (giay trang) va duong nhien cac loai giay to nay van con gia tri giao dich trong thoi gian cho doi sang mau giay moi.

Nhung cac phong cong chung giai thich hien nay nghi dinh 181 van con hieu luc, neu cong nhan giao dich se vi pham qui dinh. Vi vay cac phong cong chung chi cong chung cho cac truong hop giay trang co nha gan lien voi dat (tren thuc te cung chi cong nhan chuyen nhuong phan nha, “lach” cong chung phan dat). Rieng cac loai giay trang ve dat (khong co nha tren dat) tam thoi chua cong chung cho giao dich.

Theo ong Phan Van Cheo - truong Phong Cong chung so 1, giai quyet duoc giay trang co nha gan voi dat la giai toa khoang 30% luong ho so giao dich hang ngay. Co dieu nguoi dan mua nha dat, cac ngan hang nhan the chap noi rang chua that su an tam vi co the phat sinh phuc tap khi nguoi ban, nguoi the chap sau nay cho rang chi ban (hoac the chap) phan nha chu khong ban (the chap) luon phan dat.

De giai quyet tinh trang tren, So Tu phap cho biet dang du thao chi thi trinh UBND TP giai quyet mot so van de lien quan den giay trang. Theo do cac loai giay trang tiep tuc duoc giao dich den cuoi nam nay. Sau do nguoi dan muon giao dich phai doi sang giay hong, giay do. Tuy nhien, qui dinh nay lieu co mau thuan voi Luat nha o la giay trang (co nha gan lien voi dat) van co gia tri, khong phai doi sang giay hong moi khi nguoi dan chua co nhu cau? Cai vong lan quan cua giay to nha dat den bao gio moi ket thuc?

PHUC HUY

Qua nhieu loai giay to, kho dan!

+ Cac loai giay hop le (con goi la giay trang): gom bang khoan, giay phep cho xay cat nha, giay mua ban do chinh quyen cu cap truoc 1975; quyet dinh, giay phep xay dung do UBND TP, quan huyen cap; giay so huu nha do So Nha dat TP hoac UBND quan huyen cap; quyet dinh cap pho ban chu quyen nha; quyet dinh hoac giay chung nhan cua UBND huyen cap doi voi nha, dat tai khu vuc nong thon truoc day. Can cu theo qui dinh cua Luat dat dai, ke tu 1-1-2007, nha dat muon giao dich phai co giay to hop phap ve quyen su dung dat nen hien nay cac phong cong chung van chung nhan giao dich cua cac loai giay cong nhan so huu nha dat nhung chi chung giao dich ve nha, khong chung nhan ve dat.

Cac giay trang ve dat (khong co nha) khong duoc cong chung giao dich ma chu so huu phai lam thu tuc doi sang giay chung nhan theo mau moi truoc.

+ Cac loai giay to duoc coi la hop phap gom: giay do cap theo Luat dat dai 1993 (cong nhan quyen su dung dat o), giay hong cu cap theo nghi dinh 60/CP (cong nhan quyen su dung dat o va quyen so huu nha o), giay do moi (cap theo Luat dat dai 2003, cong nhan quyen su dung dat va ghi nhan cong trinh tren dat), giay hong cap theo nghi dinh 95/CP (chi cong nhan nha o, cong trinh xay dung tren dat). Chu so huu nha dat co giay to tren duoc tien hanh cac giao dich mua ban, chuyen nhuong, tang cho… Sau giao dich, chu so huu moi di dang ky se duoc cap doi giay hong moi.

- Giay hong moi dang cap theo Luat nha o va huong dan cua nghi dinh 90: cong nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o, chu so huu duoc giao dich binh thuong, rieng the chap van bi vuong do chua co huong dan ve thu tuc dang ky the chap.

V.C.M.

........................................

Ha Noi: mot thua dat chi cap mot loai giay!

Sang 11-4, So Tai nguyen - moi truong & nha dat (TN-MT&ND) Ha Noi khang dinh tat ca truong hop chua duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (so do) tren dia ban TP se thuc hien cap theo mau giay hong tu thang 4-2007. Tuy nhien, viec co duoc ghi the chap tren giay hong hay khong van con bo ngo.

Dan khong man ma so hong!

Truong phong dang ky thong ke (So TN-MT&ND) Ha Noi Nguyen Van Quang cho biet den het nam 2006 ti le cap GCN tren dia ban toan TP dat tren 98%. Nhu vay, nhung truong hop du dieu kien xet cap giay chung nhan chi con tren 1%. Tuy nhien, tren dia ban toan TP van con khoang 10% chua du dieu kien cap giay, tuong ung voi vai chuc nghin truong hop. Trong do ly do tranh chap, khieu kien chua the cap so chiem khoang 5%.

Ong Dinh Quang Minh, truong Phong Tai nguyen - moi truong huyen Soc Son, cho biet den thoi diem hien tai, huyen da cap xong hon 80% giay chung nhan (GCN) theo mau cu (so do). Ong Minh khang dinh nhung truong hop dat o vung nong thon se van cap theo mau cu. “So luong so do huyen nhan ve con nhieu, trong khi do theo van ban huong dan cua so, khi giay nhan ve nhieu van duoc phep cap theo mau so do” - ong Minh noi.

Ba Nguyen Thi Phuong o xa Minh Phu (Soc Son) noi thua dat da duoc cap so do vai nam, da xay dung nha o. Tai san tren dat da duoc cong nhan nen khong nhat thiet phai co giay hong.

Truong Phong Tai nguyen - moi truong huyen Thanh Tri Tran Van Chung cung cho biet mac du Luat nha o va nghi dinh huong dan da co hieu luc nhung den thoi diem hien tai viec cap giay hong tren dia ban huyen van chua thuc hien duoc. “Nguoi dan cung khong man ma voi viec cap hai so tren cung mot thua dat” - ong Chung cho biet.

Theo tim hieu, hien van chua co quan, huyen nao tren dia ban TP cap so hong doi voi nha o tu nhan. Theo UBND cac quan huyen, viec cap so hong moi chi thuc hien duoc doi voi nhung truong hop mua nha thuoc so huu nha nuoc theo nghi dinh 61/CP. Mot so quan, huyen cung cho rang so luong GCN tren toan dia ban TP phai cap trong thoi gian toi chi con tren 1%. Khong can thiet phai to chuc cap lai cho 99% so GCN da cap truoc do, tranh tinh trang cap qua nhieu loai GCN cho mot can ho.

Khong gay xao tron, lang phi

Giam doc So TN-MT&ND Ha Noi Vu Van Hau cho biet toi day so se co van ban yeu cau cac quan huyen thuc hien ngay viec cap giay hong cho cac ho dan chua duoc cap GCN. Tat ca truong hop cap GCN moi se phai thuc hien theo mau giay hong, khong cap theo mau so do. Tuy nhien, TP khong co chu truong cap lai toan bo GCN cu, nhu vay se gay xao tron va lang phi. Nhung truong hop da duoc cap GCN truoc do, neu nguoi dan yeu cau chinh ly hoac doi giay hong se duoc dap ung. Theo lanh dao So TN-MT&ND, viec cap giay hong se phai thuc hien ngay trong thang 4-2007, nhung tren mot thua dat se chi cap duy nhat mot loai giay.

Theo ong Hau, viec cap GCN cho cac ho dan ma nguoi dan khong duoc quyen the chap la mot bat cap, se han che viec buon ban, giao thuong cua nguoi dan. Tuy nhien, nghi dinh 90 lai qui dinh khong cho ghi the chap tren giay hong. Hien tai, viec co duoc ghi the chap tren giay hong hay khong, so dang nghien cuu va xin y kien cac nganh, se co huong dan cu the.

XUAN LONG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: So TN, Ha Noi, O TP, UBND TP, giay chung nhan quyen so huu, quyen so huu nha o, quyen su dung dat, giay chu quyen nha, cac loai giay to, chu so huu, phong cong chung, gap rac roi, luat dat dai, the chap, giao dich, hong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giấy chủ quyền nhà đất: Giấy nào cũng “vướng”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giấy chủ quyền nhà đất: Giấy nào cũng “vướng” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0