Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan

Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan
Mot buoi giao luu truc tuyen ve chung khoan tren TNO. Anh Diep Duc Minh
Vao luc 14h30 ngay 11/6, bao Thanh Nien phoi hop cung Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) to chuc buoi giao luu truc tuyen tim hieu ve thi truong chung khoan va tai chinh tren Thanhnien Online. Tai buoi giao luu nay, ban doc co the trao doi truc tuyen voi cac chuyen gia trong linh vuc "Tai chinh - Chung khoan" ve cac van de minh quan tam.


Tai sao ngay 7/6/2007 co phieu STB giam gan 50%, xin giai thich cu the dum. Xin cam on
(Nguyen Thanh tam, 40 tuoi, Nam, 29/3D2, Phuong 25, Binh Thanh, Tp HCM, xay dung)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Ngay 07/06/2007 NH Sacombank thuc hien viec chot quyen huong co tuc 12% va quyen mua CP theo ty le 1:1 voi gia mua CP moi la 15.000d/CP. Chinh vi the da tao ra do loang gia cho CP STB vao ngay 07/06/2007 la 78.000dong/CP.Thi truong chung khoan the hien la mot thi truong nang dong, day suc hut doi voi cac nha dau tu, nhung cung co nhieu rui ro . Chung ta can lam gi de han che nhung rui ro do va khi nao thi chung ta moi ap dung cac cac cong cu phat sinh de phong ngua (vi du option chung khoan) nhu cac nuoc khac tren the gioi da lam?
(Nguyen Mai Anh, 34 tuoi, Nu, 100B Thuan Kieu, P.Tan Thoi Nhat, Q.12, Tp.HCM, Ke toan)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Truoc tien ban can co hieu biet ve thi truong, thu hai la co ke hoach dau tu ro rang. Ngoai ra ban can ban linh va co hieu biet toi thieu ve Kinh Te Tai Chinh, nhat la Kinh Te Tai Chinh Doanh nghiep. Ve cac cong cu phong ngua rui ro hien nay thi truong chua co cac san pham option va cac lenh giup nha dau tu co the khoa cac dau bat loi nhu lenh "stop order" (lenh chan truoc) ... Tuy nhien, toi nghi trong tuong lai khi thi truong da phat trien tuong doi thi cac phuong tien nay cung se duoc ap dung.


Thua ong Huy Nam, la mot nha phan tich CK chuyen nghiep, ong danh gia nhu the nao ve thi truong CK Viet Nam trong giai doan hien nay? Theo ong day la su dieu chinh tat yeu cua thi truong hay do cac yeu to khac? Cam on ong nhieu.
(Ngan, 28 tuoi, Nam, Cau Giay, Can bo)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Du thi truong da mo cua trong gan 7 nam nhung toi cho rang giai doan hien nay van chi moi la giai doan vo ra, hay bat len cua thi truong chung khoan (TTCK) Viet Nam. Trong mot giai doan nhu vay co hoi rat nhieu nhung nhung su cam do, neu khong noi la rui ro, cung lam. Do do, neu nha dau tu (NDT) biet cach tham gia thi van co the gat hai duoc thanh cong. Bang nguoc lai cung co the phai chiu thiet hai. Ve viec dieu chinh (sua sai) cua thi truong theo toi trong thoi gian hien nay chi la nhung dien bien binh thuong co su pha tron giua cac dac diem co tinh chat quy luat va cac yeu to tam ly. Du sao toi tin la thi truong se phat trien lanh manh.

Muon mua co phieu mot Cong ty A, de co the xac dinh dau tu co hieu qua thi viec dau tien la dua vao bao cao tai chinh. Theo ong xac dinh cac chi tieu nao la co ban nhat? Va cach tinh toan nen nhu the nao?
(Nguyen Quang Binh, 31 tuoi, Nam, Binh Thuan, Ke toan)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Viec danh gia cac chi tieu dua vao bao cao tai chinh, chung ta can quan tam den mot so chi so co ban nhu: P/E, EPS, BV, P/BV, ROE, ROA...Cach tinh nhu sau:

EPS = Loi nhuan sau thue / So luong co phieu dang luu hanh

P/E = Thi gia / EPS

BV = Loi nhuan sau thue / Von kinh doanh

P/BV = Thi gia / BV

ROE = Loi nhuan sau thue / Von chu so huu

ROA = Loi nhuan sau thue / Tong tai san
1. Tai sao nhieu doanh nghiep du dieu kien nhung van khong len san, ve luat co nen bat buoc khong? Cac co dong nho le chi nam ro tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep khi len san. 2. Tai sao mot so doanh nghiep duoc huy dong von tu phat hanh co phieu len den vai nghin ty dong, nhung cac ngan hang khi tang von dieu le lai chiu su kiem soat chat che tu Ngan hang nha nuoc trong khi van co nhung dinh che chat che de bao ve cho tien gui. Nha dau tu thong qua mua co phieu va nha dau tu bang tien gui ngan hang co khac gi nhau ?
(Le huu Phuoc, 35 tuoi, Nam, 40-42 Hung Vuong - Da nang, Bao hiem)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Hien nay luat khong co su bat buoc nao doi voi cong ty co phan phai niem yet, mac du cong ty do du dieu kien. Luat chi buoc cong ty dai chung phai dang ky quan ly theo loai hinh dai chung. Viec niem yet la do co dong cua cong ty quyet dinh. Tuy nhien, mot cong ty co phan dai chung dung nghia ma khong co lo trinh niem yet hoac giao dich o thi truong OTC co to chuc thi do chua phai la cach lam hoi nhap. Do vay cac cong ty dai chung luon duoc co quan quan ly nha nuoc khuyen khich tham gia cac thi truong giao dich thu cap chinh thuc (So giao dich, thi truong OTC).

Tai sao cac quy dinh gianh cho doanh nghiep (DN) binh thuong ve viec huy dong von co the de hon ngan hang? Vi: Ngan hang la to chuc Tai Chinh nhay cam, ngoai viec phai dap ung cac thu tuc ve huy dong von cua TTCK con phai dap ung cac quy dinh nghanh thuoc quyen han cua ngan hang Trung uong.

Nha dau tu thong qua mua co phieu va nha dau tu bang tien gui ngan hang khac gi nhau? Dau tu co phieu (CP) cung giong nhu viec tham gia gop von vao DN va huong loi bang hai cach: hoac duoc chia loi nhuan, hoac duoc loi hay lo tu viec gia CP tang hay giam. Gui tien ngan hang thi don gian hon, chi huong lai suat co dinh.Xin vui longcho biet de co the mo mot tai khoan thi so tien toi thieu can co trong tai khoan la bao nhieu? va thu tuc nhu the nao?
(truongminhquang, 20 tuoi, Nam, 9/8-Luong Y-TTHue, sinh vien)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Thu tuc mo tai khoan giao dich chung khoan doi voi nha dau tu ca nhan trong nuoc trong giai doan hien nay bao gom: CMND, Hop dong mo tai khoan chung khoan (theo mau cua cong ty chung khoan) va duoc mo tai cong ty chung khoan. Dong thoi moi ca nhan chi duoc phep mo duy nhat 1 tai khoan giao dich chung khoan. So tien ky quy trong tai khoan chung khoan tuy thuoc vao quy dinh cua tung cong ty chung khoan(co the ky quy hoac khong ky quy).

Thua ong Huy Nam,theo ong trong thoi gian toi thi truong chungkhoan co bien dong gi ko? hien nay co phieu cua BMC van tiep tuc len gia,luc nay toi co nen mua vao hay ko?
(bui dangkhoa, 23 tuoi, Nam, quynhon_binhdinh, sinh vien)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Dac diem cua TTCK la khong on dinh co nghia la luon bien dong, do do khong the noi trong tuong lai TTCK co the on dinh duoc. Con viec bien dong nhu the nao tuy thuoc vao nhieu yeu to, ngay ca nhu hien nay TTCK van bien dong day chu, nhung qua sau sac thi chua phai.

Ve co phieu BMC, toi khong tien tra loi cau hoi: nen mua hay khong mua, do la quyet dinh cua ban. Toi chi de nghi ban nen nghien cuu ky ve gia va gia tri cua CK do roi so lai voi ky vong cua ban de dua ra quyet dinh. Neu can noi them thi toi co the noi rang hien nay CK do dang o muc cao.Xin chao ong Huy Nam! - Xin ong cho toi hoi quan diem ca nhan ong: Neu la mot nha dau tu, voi so tien co han cua minh (100.000.000d) va chi duoc quyet dinh chon mot trong hai: Ong se quyet dinh dau tu vao Ngan hang A Chau hay Ngan hang Sai Gon Thuong Tin? Chuc ong Manh khoe!
(Phan Chu Trinh, 27 tuoi, Nam, Ha Noi, Nha dau tw)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Cau hoi lai di vao viec chon lua qua cu the nen toi khong tien tra loi. Ve nhung truong hop duoc hoi the nay thuong toi phai tham khao cac thong tin ve Tai Chinh DN truoc khi dua ra nhan dinh rieng.

Cam on Thanh nhien online cho chung toi co co hoi tim hieu ve linh vuc rat nong nay. Co mot cau hoi danh cho Ong Huy Nam nhu sau: Thua Ong Huy Nam! Ong co y tuong nao cho viec mo rong dia ban kinh doanh chung khoan? Boi vi hau nhu cac cong ty moi gioi chung khoan thuong bat dau tucac thanh pho lon! (Sai Gon, Ha noi) Y tuong cua toi la thanh lap moi hoac mo rong pham vi hoat dong cua cong ty moi gioi CK toi cac tinh khac. Theo ong thi dieu do phu thuoc vao yeu to nao? Boi von nhan roi cua nha dau tu cac tinh le cung khong phai la nho.
(Nguyen Xuan Hoat, 33 tuoi, Nam, Binh Dang - Binh Hoa - Thuan An - Binh Duong, Sale)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Hien nay so luong cong ty chung khoan khong phai it (khoang 55 cong ty). Viec con lai la kha nang phu song cua cac cong ty nay. Van de lien he den mot so yeu cau khac nhu kha nang tai chinh, nhan su, cong nghe thiet bi ..v..v... Toi dong y voi y tuong cua ban va do la mot nhan dinh va yeu cau rat xac dang. Ban than toi khi di noi chuyen tai nhieu tinh thanh cung nhan duoc nhung y kien tuong tu. Hien nay mot so cac tinh, thanh pho cung co dai dien cua cac cong ty CK lon. Hy vong trong tuong lai khong xa do phu song se rong hon, nhung cung khap thi can dieu kien cao ve he thong va trinh do CNTT, va day la mot yeu cau khac nua...

Neu mot nguoi chua biet gi ve chung khoan, phai chuan bi nhung kien thuc gi de buoc vao TT chung khoan? Xin chan thanh cam on.
(Nguyen thi thoai ba, 23 tuoi, Nu, Q6, SV)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: De chuan bi nhung kien thuc co ban tham gia thi truong chung khoan ban co the dang ky tham gia 3 khoa hoc ve dao tao chung khoan (khoa co ban ve chung khoan, luat, phan tich) do Trung tam dao tao chung khoan Tp.HCM to chuc hay cac truong dai hoc va vien kinh te.

Vua qua, Uy ban chung khoan nha nuoc vua chap thuan cho 5 truong dai hoc duoc dao tao va cap chung chi hanh nghe chung khoan: DH Kinh te Ha Noi, Hoc vien Ngan hang, Hoc vien Tai chinh, DH Kinh te TP.HCM va DH Ngan hang TP.HCM.


Cong ty co phan va cong ty chung khoan khac nhau hay giong nhau? Neu giong hoackhac, thi giong nhau va khac nhau nhu the nao?
(Le Trung Hieu, 24 tuoi, Nam, 126-Duong Tranh- QL53- TXTV- Tra Vinh, Sinh vien)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Cong ty co phan la cong ty duoc to chuc theo Luat DN. Cong ty CK duoc to chuc theo Luat DN va Luat CK. Cong ty CK kinh doanh va lam dich vu CK, cong ty co phan (binh thuong) hoat dong san xuat, kinh doanh hoac cung ung dich vu... Cong ty CK giong cong ty co phan binh thuong o cho cong ty CK co the to chuc duoi hinh thuc la cong ty co phan, nghia la co nhieu co dong so huu cong ty, co phat hanh co phieu ra cong chung, co the niem yet giao dich tren TTCK nhu cac cong ty co phan binh thuong.

Toi mua co phieu da hon nua nam.Toi muon dau tu dai han thi co can lam nhung thu tuc gi khong? Tu truoc den gio toi chi co dat lenh mua va khong lam thu tuc gi ca, nhu vay co phieu toi de o cty chung khoan co dam bao an toan khong?
(duong trung hieu, 30 tuoi, Nam, long an, ksxd)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Neu ban da luu ky CK da mua tai cong ty CK thi ban co the giu CK do vo han cho muc dich dau tu dai han ma khong phai lam thu tuc gi nua. Cac quyen loi lien quan den CP do se duoc cong ty CK ghi nhan vao tai khoan cua ban, vi du tra co tuc hay quyen mua CP moi. Dieu can thiet la ban phai kiem tra ve cac thong tin tien, hang trong do.

Thua ong HUY NAM Theo Ong voi tinh trang kinh te hien nay cua VN von hoa thi truong chung khoan bao nhieu la phu hop.Den bao gio VN co khoang 10% dan so choi chung khoan
(pham van cam, 50 tuoi, Nam, can tho, tu do)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Ve cau hoi von hoa thi truong, rat kho de dua ra mot con so chung cho ca thi truong vi no lien he den tinh hinh cua tung DN. Ve luong NDT CK cua Viet Nam, ke ra cung kho noi truoc duoc mot con so cu the nhung neu phai phong chung thi de dat duoc 10% dan so choi CK toi nghi it nhat cung can khoang 10 nam nua.

Xin cho hoi: 1 Cty TNHH chuyen doi thanh 1 cong ty co phan thi viec phat hanh co phieu nhu the nao, co phat hanh co phieu ra cong chung duoc khong, hay chi phat hanh noi bo. Quy trinh phat hanh nhu the nao. Co nhung quy dinh hay van ban nao huong dan cu the khong? Xin cam on.
(Truc Linh, 28 tuoi, Nu, 266 Tan Trang, CBCNV)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Viec dau tien la phai lam thu tuc chuyen doi doanh nghiep tu Cong TNHH sang cong ty Co phan. Sau khi da la cong ty co phan thi se tien hanh cac thu tuc xin phat hanh co phieu ra cong chung. Tuy nhien thu tuc xin phat hanh co phieu ra cong chung phai do 1 don vi tu van (co chuc nang) thuc hien. Co the tham khao Luat Chung khoan 70/2006/QH11, Nghi dinh 14/2007/ND-CP.

Thua ong Nam, khi ong danh gia ve mot co phieu cua 1 cong ty thi ong thuong quan tam toi nhung chi so nao? ong co loi khuyen nao cho nhung nguoi moi buoc vao dau tu chung khoan?
(le anh , 22 tuoi, Nam, nghe an, sinh vien)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Ngoai chi so P/E, NDT can quan tam den cac chi so ROE, ROA, EDS, current yield... Tuy nhien, do chi moi la mot phan, can tim hieu sau vao lich su phat trien, toc do phat trien, thanh tich hieu qua, chat luong quan tri va doi ngu cua cong ty co CK do. Doi voi NDT moi tham gia thi truong, co the mua cac loai CK co luong giao dich tot va cac chi so tren day o muc hop ly.

cty cp muon len duoc tren san can co dieu kien gi?
(tran thi muoi, 30 tuoi, Nam, 199/42 le quang dinh f7 binh thanh , ke toan )

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Ban vui long tham khao Nghi dinh so 14/2007/ND-CP ngay 19/01/2007 tren website cua UBCKNN www.ssc.gov.vnThua Ong Huy Nam, Toi co mo 1 TK tai Cty chung khoan VCBS va co giao dich thanh cong CP STB, nhu vay CP cua toi da duoc cty chung khoan VCBS luu ky hay chua? CP STB toi mua truoc ngay 07/6/2007, theo thong bao la ngay 11/6 toi duoc chia 12% co tuc bang co phieu ma sao hom nay toi kiem tra TK chung khoan van chua thay chung khoan ve?
(pham dinh kien, 35 tuoi, Nam, vcb kg, cnv)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Viec mua CK thong qua cac cong ty CK thi luong CK duoc mua duong nhien da duoc luu ky roi, ban khong phai lo lang gi ve van de nay nua. Con ve quyen loi doi voi CP STB, do toi khong nho ro cac thoi diem giao dich khong huong quyen cho nen ban co the lien he hoi van de nay voi cong ty CK ma ban mo TK.

Xin cac chuyen gia cho biet, co phieu sau khi dau gia thanh cong thi bao lau se duoc niem yet tai san giao dich chung khoan?
(Le Tran Vinh Bao, 28 tuoi, Nam, 15/1 Doan Nhu Hai, Phuong 12, quan 4, tphcm, CNV)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Viec cong ty niem yet CP sau khi dau gia thanh cong tuy thuoc vao chien luoc cua tung cong ty da duoc cong bo trong ban cao bach trinh UBCKNN khi tien hanh dau gia.

TTCKTRUNG QUOC va TTCK MY sut giam, tren co so do thi TTCK VIET NAM lieu co anh huong
(vu chi khang, 52 tuoi, Nam, 7/6 To22 KP4 P.BUU LONG TPBIEN HOA TINH DONG NAI, CBCNVC)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Viec tang giam TTCK tren the gioi, nhat la thi truong Trung Quoc va My co the co hoac khong anh huong den TTCK Viet Nam. Bang chung trong dot giam gia vua qua cua thi truong Thuong Hai thi TTCK Viet Nam van binh yen.

Muon duoc cap chung chi hanh nghe chung khoan, co can yeu cau tot nghiep dai hoc hay khong? Dang ky hoc ve CK o dau? Xin cam on
(Dung, 22 tuoi, Nam, TPHCM, Sinh vien)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Dieu kien cap chung chi hanh nghe chung khoan la phai co bang Dai hoc va hoan tat 3 khoa dao tao (co ban chung khoan, luat, phan tich) do Trung tam dao tao chung khoan thuc hien. Dong thoi phai qua ky thi sat hach do UBCKNN to chuc.

Xin cho biet the nao la co phieu bluechip, hien nay tren san giao dich TP.HCM co tat ca bao nhieu loai co phieu?Xin cho biet ngay giao dich khong huong quyen la gi? nha dau tu co quyen loi nhu the nao khi thuc hien giao dich mua, ban co phieu trong ngay nay?
(Tuong, 32 tuoi, Nam, Thu Duc -Tp.HCM, ke toan)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Bluechip chi la mot cach goi cac co phieu co so luong luu hanh lon, duoc giao dich nhieu trong thoi gian qua. Va day chi la mot cach goi chu thuc ra theo toi tai TTCK Viet Nam chua the khang dinh loai CP nao la CP Bluechip theo cach hieu va nhin nhan cua the gioi. Tren TTCK TP.HCM va Ha Noi hien nay co khoang gan 200 loai CP duoc niem yet va dang ky giao dich.

Ngay giao dich khong huong quyen la ngay nguoi mua CK khong duoc huong cac quyen nhan co tuc hoac duoc mua CK moi phat hanh.Cong ty cua toi hien nay co tren 100 co dong, von dieu le tren 10 ty dong, ba nam hoat dong deu co lai, vay Cong ty cua toi co phai la cong ty dai chung chua ? Ghi chu: (Cong ty chung toi chua phat hanh co phan ra cong chung (thong qua TTGDCK TP.HCM, to chuc dau gia va thong bao tren bao chi) ma chi keu goi cac co dong mua co phan cong ty)
(Tran Tang Hue , 37 tuoi, Nam, 93/1017 A Le Duc Tho, P.6, Go Vap, Kinh Doanh)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Theo luat CK so 70/2006/QH11 - Cong ty dai chung la cong ty co phan thuoc mot trong ba loai hinh sau day: Cong ty da thuc hien chao ban co phieu ra cong chung; Cong ty co co phieu duoc niem yet tai So giao dich chung khoan hoac Trung tam giao dich chung khoan; Cong ty co co phieu duoc it nhat mot tram nha dau tu so huu, khong ke nha dau tu chung khoan chuyen nghiep va co von dieu le da gop tu muoi ty dong Viet Nam tro len. Dong thoi phai nop ho so cong ty dai chung cho Uy ban Chung khoan Nha nuoc.

Ban cao bach la gi? Tai sao chung ta phai quan tam den ban cao bach?
(Le Trung Hieu, 24 tuoi, Nam, 126-Duong Tranh- QL53- TXTV- Tra Vinh, Sinh vien)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Ban cao bach la tai lieu hoac du lieu dien tu cong khai nhung thong tin chinh xac, trung thuc, khach quan lien quan den viec chao ban hoac niem yet chung khoan cua to chuc phat hanh.

Ban cao bach gom cac thong tin sau: Thong tin tom tat ve to chuc phat hanh, bao gom mo hinh to chuc bo may, hoat dong kinh doanh, tai san, tinh hinh tai chinh, Hoi dong quan tri hoac Hoi dong thanh vien hoac Chu so huu cong ty, Giam doc hoac Tong giam doc, Pho Giam doc hoac Pho Tong giam doc va co cau co dong (neu co); Thong tin ve dot chao ban va chung khoan chao ban bao gom dieu kien chao ban, cac yeu to rui ro, du kien ke hoach loi nhuan va co tuc cua nam gan nhat sau khi phat hanh chung khoan, phuong an phat hanh va phuong an su dung tien thu duoc tu dot chao ban; Bao cao tai chinh cua to chuc phat hanh trong hai nam gan nhat theo quy dinh tai Dieu 16 cua Luat CK.

Tren day la nhung thong tin can cho nhung nha dau tu quan tam khi quyet dinh dau tu.thua ong Huy Nam : ve hien tuong cp BMC , TCT ,theo toi nhan dinh la co van de ?! khong biet UBCK nha nuoc co bien phap gi cu the de dieu tra va cong bo truoc cong luan de dem lai niem tin cho nha dau tu khong a !?
(MY NHU, 40 tuoi, Nu, 66/35 BINH THANH, BUON BAN)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Thoi gian qua, su quan tam cua NDT va cong luan den 2 loai CP tren qua la kha nhieu. Ca nhan toi chi co the noi duoc rang doi voi cac nguon du luan cao nhu vay cung co the da mac nhien dat yeu cau de cac to chuc dang truc tiep tham gia thi truong co su tim hieu va giai thich cong khai de tranh su dien dich bat loi cho thi truong va cho chinh ban than cac CP do. Con viec UBCKNN co bien phap cu the gi hay khong thi ngoai su hieu biet cua ca nhan toi.

Toi duoc biet, trung tam GDCK thanh pho HCM chuan bi thuc hien khop lenh lien tuc, Toi la Nha dau tu dat lenh mua, ban truc tiep tren mang nhung toi chua hieu phuong thuc dat lenh va khop lenh nhu the nao, xin duoc huong dan cu the. Xin cam on.
(l­­­uong van son, 50 tuoi, Nam, 9/149 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Ha Noi, Ky su XD)

Thac si Nguyen Thanh Tuyen - Giang vien DHDL Hung Vuong: Ban vui long tham khao ve huong dan khop lenh lien tuc tai duong dan duoi day:

http://www.bsc.com.vn/html/Gioithieugiaodichlientuc.pptthua ong Huy Nam, toi co mot so co phieu SMC duoc mua truc tiep tai cong ty.Hien nay, toi muon giao dich tai san giao dich noi toi dang ky tai khoan, vay co can thu tuc gi khong ?
(nguyen thanh hung, 32 tuoi, Nam, 208 khu pho 3 phuong binh hung hoa a quan binh tan, kinh doanh)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Neu CP SMC do la loai duoc tu do chuyen nhuong thi ban phai luu ky CP nay voi cong ty CK ma ban dang mo TK. Sau khi viec luu ky da da duoc hoan tat thi ban co the giao dich (ban) binh thuong.

Thua Ong Huy Nam Hien nay viec cao bach va bao cao tai chinh cac doanh nghiep len san , la co so de cac nha dau tu chung khoan nhan dinh va phan tich dau tu. Tuy nhien hien nay cac thong tin can thiet khong co, vi du nam 2006 ,mot so cong ty khong cong bo tren cac phuong tien thong tin,vi the rui ro trong dau tu khong the tranh khoi vi thieu thong tin.Co cach nao de cac nha dau tu lay duoc nguon thong tin ? -Hien nay thi truong so cap OTC mua ban thieu thong tin , do vay viec cung cap thong tin thuoc ve trach nhiem cua cong ty ban hay khong ? Co so nao xac dinh la thong tin that su, de nha dau tu xac dinh can dau tu.Xin cam on!
(Huynh Kim Hoanh, 42 tuoi, Nam, BigiMexco, Kiem toan)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Cac noi dung the hien trong ban cao bach va trong cac bao cao tai chinh chinh thuc cua cong ty la cac nguon thong tin dang tin cay nhat. Tuy nhien viec nay cung tuy thuoc vao muc do thuc hien tot toi dau cua tung cong ty cu the. Do do ngoai viec nghien cuu cac tai lieu cong ty, NDT can thiet phai co nhung cach rieng de tim hieu them. Vi du co the tim hieu truc tiep thong qua cac nguon khac nhu nguoi than, ban be... Du ky luong cach may kha nang rui ro do thieu thong tin la luon luon co. Ngay nhu doi voi cung mot thong tin, nhan dinh cua moi NDT co the khac nhau tuy theo cac yeu to chu quan.

Thua ong HUY NAM.con nguoi ta lam giau tu chung khoan .nen hay khong nen.tai sao?
(cung, 46 tuoi, Nam, tphcm, kinh doanh)

Ong Huy Nam - chuyen gia phan tich TTCK: Viec lam giau tu CK theo toi la binh thuong. Ngay nay, chang nhung tren the gioi ma tai Viet Nam van de dau tu, lam an tren TTCK la cong viec cung duoc xem trong nhu cac hinh thuc dau tu va lam an khac. Tham chi nhung nguoi tham gia vao TTCK la nhung nguoi can phai gioi, ban linh va su thanh cong cua ho cung dang duoc ton vinh.
Viet Bao

Comment :Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Games online stock market
Mr Huy Nam , DHDL Hung, Nguyen Thanh Tuyen, Huy Nam, Vietnam, CP STB, Bank Saigon Thuong Tin Commercial joint-stock companies, stock market, issuing shares, investors, how the companies, the prospectus, experts and age
At 14.30 on 11/6, in cooperation with Thanh Nien newspaper Saigon Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) held a web chat to learn about the stock market and financial Thanhnien Online. At the exchange, you readers can give ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giao lưu trực tuyến về thị trường chứng khoán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giao lưu trực tuyến về thị trường chứng khoán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao luu truc tuyen ve thi truong chung khoan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0