Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo

Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo
Bo truong Mai Ai Truc "dang dan" truc tuyen.

- Trong boi canh "tac dat tac vang" dang rat nong bong voi mot loat nhung van de: Cap "so do", quy hoach treo, su dong bang cua thi truong bat dong san, chung cu kem chat luong,... truc tiep Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong (TNMT) Mai Ai Truc da dang "dang dan" cung voi cac Giam doc So tra loi nhung khuc mac cua nguoi dan. Day la lan dang dan thu hai cua vi Bo truong duoc cho la khang khai. Cac cau hoi va y kien dong gop duoc thu nhan tu hom nay tai dia chi: http://www.monre.gov.vn hoac http://www.gltt.monre.gov.vn

Theo Bo TNMT, buoi Giao luu truc tuyen to chuc ngay hom nay, tap trung vao chuyen de dat dai. Giam doc cac So TNMT trong ca nuoc cung tham gia tra loi nhung cau hoi cu the ve to chuc thuc hien phap luat dat dai tai dia phuong. De tien viec tim hieu, lam ro va tra loi cac cau hoi, nhat la doi voi nhung cau hoi ve nhung vu viec cu the, nguoi hoi cho biet ro ho va ten, dia chi, so nha (hoac xom, thon, xa, huyen, tinh doi voi khu vuc nong thon, khu vuc chua co so nha), so dien thoai (neu co).

Bo truong Mai Ai Truc cho biet, tinh den 5h chieu 17/6, Bo da nhan va giao cho cac So truc thuoc 713 cau hoi cua nhan dan va doanh nghiep tren ca nuoc, trong do co 450 cau da duoc cac So tra loi va gui lai Bo. Nhieu cau tra loi cua cac So duoc lanh dao Bo TNMT danh gia la kha tot nhu TP Ho Chi Minh (88/149 cau); Ha Noi 52/87 cau; Kien Giang 6/6; Quang Tri 3/3; Ca Mau 5/6; Binh Dinh 7/10…Hai So TNMT Ha Noi va TP Ho Chi Minh duoc danh gia dap ung rat nhanh luong cau tra loi rat lon lien quan den cac van de dat dai.


Lanh dao Bo TNMT nhan dinh, qua cuoc GLTT nay, cac So cung hieu duoc buc xuc cua dan o dia phuong minh la gi, la dip de cac dia phuong nhin lai cach giai quyet cua minh va lam quen voi cach tra loi nguoi dan thong qua mang.

Cung theo Bo truong Mai Ai Truc cho biet, nhung van de buc xuc cua nguoi dan ve dat dai qua nhieu, lai tren dien rong, nen Bo da giao cho Trung tam Tin hoc nghien cuu xay dung phan mem va cac dieu kien ky thuat bao dam tat ca cac So TNMT deu tham gia tra loi truc tuyen lan nay. Sau do, Bo TNMT se hoan thien phan mem ve giao luu truc tuyen de chuyen giao cho cac dia phuong tu to chuc.

Khong ngoai nhan dinh cua nhung nguoi to chuc, van de dat dai qua nong bong, no lien quan den moi nguoi dan, do do cac cau hoi duoc gui toi cung qua nhieu, rat cu the va thuc te. Co nhieu cau hoi lien quan den van de chinh sach, quy dinh cua Luat Dat dai moi, quy hoach dat dai... Bo TNMT cung da danh ca hai ngay cuoi tuan de khoi dong chuan bi cho buoi giao luu truc tuyen hom nay.


Voi cong tac chuan bi day du, trong do co su tham gia cua cac So Tai nguyen Moi truong cac tinh, thanh pho, nen buoi giao luu dang dien ra rat thang than, coi mo. Voi so luong cau hoi nhan duoc kha lon, Lanh dao Bo cung Giam doc cac So TNMT cac tinh, thanh pho van dang co gang tra loi nhung khuc mac cua nguoi dan.


Mot so noi dung dang giao luu:

*Nguyen Dang Lam (36 tuoi, Ngo 291 lac long quan xuan la Ha Noi, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:

1. Toi co 02 manh dat khac nhau tren cung mot phuong (da xay nha). Vay toi co duoc lam thu tuc ke khai nha va dat dung ten mot nguoi duoc khong? vi sao?

2. Toi khong co ho khau tai Ha Noi (toi da lam so KT3 duoc khoang 03 nam). Hien toi dang cong tac tai chi nhanh cua mot cong ty ngoai Ha Noi va chi nhanh dat tai quan Ba Dinh - Ha Noi. Nhu truong hop cua toi co duoc cap so chua?

3. Khi toi lam thu tuc ke khai nha dat va nop len dia chinh phuong thi duoc tra loi la con thieu: "Don xin rut ho so" cua chu cu. Nhung chu cu da di chuyen di noi khac va khong lien lac duoc. Vay nhu truong hop cua toi giai quyet nhu the nao? Mong som nhan duoc cau tra loi.

*Bo Tai nguyen va Moi truong tra loi:


1. Neu ban co hai thua dat da xay nha tren cung mot phuong thi theo quy dinh cua phap luat dat dai, ban duoc dung ten quyen su dung dat tren hai manh dat do, neu dat ban su dung dap ung du dieu kien theo quy dinh.

2. Phap luat dat dai khong quy dinh dieu kien khi cap giay chung nhan quyen su dung dat phai co ho khau thuong tru tai noi co dat. Do do, ban duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat neu dat ban su dung dap ung du dieu kien theo quy dinh.

3. Cau hoi cua ban chua neu ro ho so gi, co phai la ho so xin cap giay chung nhan quyen su dung dat cua chu cu hay khong nen chung toi khong the tra loi cu the duoc. Ban co the lien he voi Phong Tai nguyen va Moi truong quan hoac So Tai nguyen, Moi truong va Nha dat Ha Noi de duoc giai dap cu the.

*Pham Ngoc Lam (25 tuoi, Xom 3 khu vuc 5 phuong Tran Quang Dieu, Tp Quy Nhon, Binh Dinh, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:

Chung toi o khu cong nghiep Phu Tai noi hien chuan bi di doi giai toa. Chung toi da duoc lam thu tuc ke khai tu nam 2001 va duoc thong bao la di doi nhung khong noi thoi gian cu the. Nay Phong Tai Nguyen moi truong lai noi la cap so do cho cac doanh nghiep. Hien nay chung toi phai song chung voi cac doanh nghiep, song chung voi o nhiem. Chung toi xin hoi viec lam cua phong tai nguyen la dung hay sai. Chung toi khi nao thi di doi va yen tam lam an.

*So Tai nguyen va Moi truong Binh Dinh tra loi nhu sau:

Ban Pham Lam la con ong Pham Huu Ly va ba Trinh thi Ha. Nha ong Ly o tai thua dat so 143, to ban do so 39 phuong Tran Quang Dieu thanh pho Quy Nhon. Theo quy hoach KCN Phu Tai giai doan 2-3 nha ong Ly phai giai toa va di doi. Tuy nhien, viec giai phong mat bang va giai toa thuc hien qua lau, den nay con nhieu ho dan khong giai toa duoc, ngay 14/12/2005 UBND tinh co cong van chi dao: "Rieng doi voi nhung noi chua thuc hien xong cong tac boi thuong thiet hai giai phong mat bang, tam thoi dung lai chua cho (Cong ty phat trien ha tang cac KCN Binh Dinh) thue dat, cho khi nao thuc hien xong cong tac boi thuong giai phong mat bang se xem xet cho thue dat". Ngay 23/5/2006 UBND tinh co Quyet dinh so 1223/QD-CTUBND v/v phe duyet danh sach cac ho gia dinh va mot so co quan don vi tren dia ban cac phuong Tran Quang Dieu, Bui Thi Xuan phai thuc hien di doi de giai phong mat bang xay dung KCN Phu Tai, theo danh sach nay thi khong co truong hop ho gia dinh ong Pham Huu Ly.

*Doan Van Nhan (25 tuoi, dia chi:71 Hung Vuong, TP Hue. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi

Thua bo truong. co phai nganh dia chinh cua nuoc ta chi co nhung nguoi co kinh nghiem tu lau moi lam duoc phai khong. Theo thong ke cua nuoc ta thi can bo dia chinh xa phuong da so la thieu chuyen mon nghiep vu. Toi la sinh vien tot nghiep nganh quan li dat dai vi muon dong gop cho xa nha, toi xin lam giup xa ve cong viec dia chinh thi xa khong nhan ma lai nhan mot hoc sinh tot nghiep trung cap thuong mai khong co chuyen mon nghiep vu. Co phai sinh vien tot nghiep nganh nay rat kho xin viec phai khong thua Bo truong.

*So Tai nguyen va Moi truong Thua thien - Hue tra loi nhu sau:

Nhin chung can bo lam cong tac dia chinh o xa, phuong, thi tran hien nay chua dat duoc trinh do chuyen mon nghiep vu theo yeu cau; mat khac, thuong co bien dong, dat biet la sau cac ky bau cu Hoi dong ND cap xa, cac can bo hoan thanh tot cong tac thi duoc de bat len chuc vu cao hon, mot so it can bo khong hoan thanh nhiem vu hoac co dinh liu den tieu cuc trong quan ly dat dai thi bi ky luat, nghi viec. Can bo dia chinh cap xa do UBND cap xa chon lua va de nghi UBND cap huyen quyet dinh trong tong so bien che cua xa.

Trong linh vuc dia chinh, Bo Tai nguyen va Moi truong co chu truong tang cuong cong tac dao tao, nang cao nghiep vu cho can bo quan ly dat dai noi chung va can bo dia chinh xa noi rieng. Nganh dia chinh dang can nhieu can bo duoc dao tao sau, co kinh nghiem ve linh vuc dia chinh. Ban Doan Van Nhan co nguyen vong lam viec tai xa nhung chua duoc chap nhan. De nghi ban lien he voi co quan TN&MT cap huyen hoac tinh de duoc giup do them ve thong tin nhung noi can tiep nhan can bo QLDD.

*Vo Mai Xuan (31 tuoi, dia chi:63 Thach Lam. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:


Theo nhu bao chi dua tin, hien nay khu vuc bo bien doc duong Son Tra - Dien Ngoc dang duoc Thanh pho Da nang chia lo de ban, Bo Tai Nguyen va Moi truong co biet su quy hoach bat cap lam mat phong canh bo bien Da nang la mot trong 6 bo bien dep nhat hanh tinh?

*So Tai nguyen va Moi truong Da Nang tra loi nhu sau:

Truoc het, xin khang dinh viec quy hoach xay dung cac cong trinh dich vu, du lich khu vuc bo bien doc duong Son Tra - Dien Ngoc khong he lam mat di phong canh bo bien Da Nang - mot trong 6 bo bien dep nhat hanh tinh - nhu nhan dinh cua ong Vo Mai Xuan. Bo bien chay doc theo tuyen Son Tra - Dien Ngoc co chieu dai hang chuc km. Trong suot chieu dai bo bien do, UBND thanh pho Da Nang chi quyet dinh chon khu vuc bai bien thuoc phuong Phuoc My lam diem nhan de quy hoach hang loat cac cong trinh dich vu phuc vu cho du lich bien (co chieu dai khoang 500m, doc theo bai bien). Cac cong trinh dich vu du lich duoc quy hoach xay dung mot cach dong bo, hien dai, dap ung duoc nhu cau vui choi, giai tri cua khach du lich va tro thanh diem nhan rat quan trong thu hut khach du lich den voi Da Nang.

*Nguyen Thi Vinh (46 tuoi, dia chi: Huyen Yen Son - Tinh Tuyen Quang, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:

Thang 12/2003 khi don dien cua xa doi thua, toi duoc cap 560m2 ruong. Nhung den thang 1/2005, trong khi lam dat chuan bi cay lua thi toi bi chu dat cu tranh chap. Tu do den nay, toi da nhieu lan lam don len xa nhung khong duoc giai quyet. Vay truong hop cua toi thi cap nao se co tham quyen giai quyet?

*Bo Tai nguyen va Moi truong tra loi:

Viec don dien, doi thua duoc thuc hien theo chu truong chung ve "don dien doi thua" cua dia phuong, khi do UBND xa van dong cac ho gia dinh, ca nhan tu nguyen thoa thuan voi nhau ve viec chuyen doi ruong dat, tren co so do UBND xa trinh UBND cap huyen cap giay chung nhan quyen su dung dat cho cac ho gia dinh. Trong cau hoi, chi khong neu ro viec chuyen doi ruong dat cua gia dinh chi voi chu cu co su thoa thuan nhu the nao. Viec chuyen doi nay phai tren co so tu nguyen cac ben deu co loi. Chi nen cung chu cu ban bac, thoa thuan lai viec nay va lam viec voi hop tac xa, UBND xa de giai quyet dut diem.

*Doan Van Nhan (25 tuoi, dia chi:71 Hung Vuong, TP Hue, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:

Thua bo truong. co phai nganh dia chinh cua nuoc ta chi co nhung nguoi co kinh nghiem tu lau moi lam duoc phai khong. Theo thong ke cua nuoc ta thi can bo dia chinh xa phuong da so la thieu chuyen mon nghiep vu. Toi la sinh vien tot nghiep nganh quan li dat dai vi muon dong gop cho xa nha, toi xin lam giup xa ve cong viec dia chinh thi xa khong nhan ma lai nhan mot hoc sinh tot nghiep trung cap thuong mai khong co chuyen mon nghiep vu. Co phai sinh vien tot nghiep nganh nay rat kho xin viec phai khong thua Bo truong.

*So Tai nguyen va Moi truong Thua thien - Hue tra loi nhu sau:

Nhin chung can bo lam cong tac dia chinh o xa, phuong, thi tran hien nay chua dat duoc trinh do chuyen mon nghiep vu theo yeu cau; mat khac, thuong co bien dong, dat biet la sau cac ky bau cu Hoi dong ND cap xa, cac can bo hoan thanh tot cong tac thi duoc de bat len chuc vu cao hon, mot so it can bo khong hoan thanh nhiem vu hoac co dinh liu den tieu cuc trong quan ly dat dai thi bi ky luat, nghi viec. Can bo dia chinh cap xa do UBND cap xa chon lua va de nghi UBND cap huyen quyet dinh trong tong so bien che cua xa.

Trong linh vuc dia chinh, Bo Tai nguyen va Moi truong co chu truong tang cuong cong tac dao tao, nang cao nghiep vu cho can bo quan ly dat dai noi chung va can bo dia chinh xa noi rieng. Nganh dia chinh dang can nhieu can bo duoc dao tao sau, co kinh nghiem ve linh vuc dia chinh. Ban Doan Van Nhan co nguyen vong lam viec tai xa nhung chua duoc chap nhan. De nghi ban lien he voi co quan TN&MT cap huyen hoac tinh de duoc giup do them ve thong tin nhung noi can tiep nhan can bo QLDD.

*Vo Mai Xuan (31 tuoi, dia chi:63 Thach Lam. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:

Theo nhu bao chi dua tin, hien nay khu vuc bo bien doc duong Son Tra - Dien Ngoc dang duoc Thanh pho Da nang chia lo de ban, Bo Tai Nguyen va Moi truong co biet su quy hoach bat cap lam mat phong canh bo bien Da nang la mot trong 6 bo bien dep nhat hanh tinh?

*So Tai nguyen va Moi truong Da Nang tra loi nhu sau:

Truoc het, xin khang dinh viec quy hoach xay dung cac cong trinh dich vu, du lich khu vuc bo bien doc duong Son Tra - Dien Ngoc khong he lam mat di phong canh bo bien Da Nang - mot trong 6 bo bien dep nhat hanh tinh - nhu nhan dinh cua ong Vo Mai Xuan. Bo bien chay doc theo tuyen Son Tra - Dien Ngoc co chieu dai hang chuc km. Trong suot chieu dai bo bien do, UBND thanh pho Da Nang chi quyet dinh chon khu vuc bai bien thuoc phuong Phuoc My lam diem nhan de quy hoach hang loat cac cong trinh dich vu phuc vu cho du lich bien (co chieu dai khoang 500m, doc theo bai bien). Cac cong trinh dich vu du lich duoc quy hoach xay dung mot cach dong bo, hien dai, dap ung duoc nhu cau vui choi, giai tri cua khach du lich va tro thanh diem nhan rat quan trong thu hut khach du lich den voi Da Nang.

*Nguyen Thi Vinh (46 tuoi, dia chi: Huyen Yen Son - Tinh Tuyen Quang. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi:

Thang 12/2003 khi don dien cua xa doi thua, toi duoc cap 560m2 ruong. Nhung den thang 1/2005, trong khi lam dat chuan bi cay lua thi toi bi chu dat cu tranh chap. Tu do den nay, toi da nhieu lan lam don len xa nhung khong duoc giai quyet. Vay truong hop cua toi thi cap nao se co tham quyen giai quyet?

*Bo Tai nguyen va Moi truong, tra loi:

Viec don dien, doi thua duoc thuc hien theo chu truong chung ve "don dien doi thua" cua dia phuong, khi do UBND xa van dong cac ho gia dinh, ca nhan tu nguyen thoa thuan voi nhau ve viec chuyen doi ruong dat, tren co so do UBND xa trinh UBND cap huyen cap giay chung nhan quyen su dung dat cho cac ho gia dinh. Trong cau hoi, chi khong neu ro viec chuyen doi ruong dat cua gia dinh chi voi chu cu co su thoa thuan nhu the nao. Viec chuyen doi nay phai tren co so tu nguyen cac ben deu co loi. Chi nen cung chu cu ban bac, thoa thuan lai viec nay va lam viec voi hop tac xa, UBND xa de giai quyet dut diem.

*Tran Tan Hung (59 tuoi, dia chi: P.Trang Dai - TP. Bien Hoa - Dong Nai) hoi:

Dat cua toi tai Phuong Trang dai - Thanh pho Bien Hoa co quyet dinh cua UBND tinh cho phep chuyen quyen su dung va chuyen muc dich su dung tu nam 1998, da ke khai so do tu nam 2000 nhung den nay van chua duoc cap. Dau nam 2005 xin phep xay dung, da duoc UBND Thanh pho Bien Hoa cho phep. Toi da xay dung xong va lam thu tuc hoan cong voi Phong Quan ly do thi nhung khi lam thu tuc xin cap chung nhan so huu thi khong duoc vi chua co so do.

Vay, toi xin hoi nhu vay co dung voi qui dinh hien hanh khong va nhung buoc cong viec can phai thuc hien de duoc cap chu quyen nha nhu the nao.

*So Tai nguyen va Moi truong Dong Nai tra loi nhu sau:

Theo trinh bay cua ong, truong hop nay thuoc dien da ke khai, dang ky dat dai dong loat (dang ky dat dai trong toan phuong), tuy nhien do ong khong cung cap so bien nhan ho so dang ky nen chung toi chua the kiem tra de xac dinh cu the truong hop cua ong da duoc xet cap giay chung nhan quyen su dung dat hay chua, ho so duoc giai quyet den dau de co the tra loi cu the theo de nghi cua ong.

Hien nay, phuong Trang Dai, thanh pho Bien Hoa dang do dac, chinh ly bien dong ve dat dai de tiep tuc xet, cap giay chung nhan quyen su dung dat. Do do, de nghi ong lien he voi Phong Tai nguyen va Moi truong thanh pho Bien Hoa de duoc xem xet, giai quyet.

Theo quy dinh cua phap luat, truong hop xin cap giay chung nhan quyen su dung dat cua ong thuoc tham quyen giai quyet cua Uy ban nhan dan thanh pho Bien Hoa. Tuy nhien, neu co kho khan, vuong mac ong co the den So Tai nguyen va Moi truong (bo phan tiep dan) de duoc huong dan cu the.

*Y kien cua Bo truong: So Tai nguyen va Moi truong Dong Nai kiem tra xem vi sao ho so nop tu nam 2000 ma den nay chua giai quyet.

L.Q

Viet Bao

Comment :Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Delivery Online forum on land: Frankly, open
Da Nang, Son Tra Dien Ngoc Mai Ai Truc Street, Hanoi, Vo Xuan Mai, Minister of Natural Resources and Environment, Natural Resources and Environment, Marketing real estate, land use, certification, Bien Hoa City, households and procedures, as prescribed, geopolitical, social
- In the context of "feet underground inch of gold" is very heated with a variety of issues: level "red book", planning to hang, a freezing of the real estate market, poor quality apartments, ... direct the Minister of Natural Resources and Environment ( NRE) Mai Ai Truc ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giao lưu trực tuyến về đất đai: Thẳng thắn, cởi mở

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giao lưu trực tuyến về đất đai: Thẳng thắn, cởi mở bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao luu truc tuyen ve dat dai Thang than coi mo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0