Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo
Cac khach moi cua TS da san sang tra loi cac cau hoi cua doc gia.

Viet Nam dang hoan tat cac thu tuc dam phan cuoi cung de chinh thuc gia nhap WTO vao cuoi nam nay 2006, danh dau mot moc quan trong ve tien trinh hoi nhap quoc te toan dien ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi,... Trong qua trinh hoi nhap the gioi, Viet Nam se co nhung co hoi rat tot de phat trien va cung co khong it nhung thach thuc va rui ro, dac biet trong cac linh vuc co nang luc canh tranh thap nhu dich vu, nong nghiep, oto, thep, v.v. dac biet nong nghiep va truc tiep la doi tuong nguoi nong dan san xuat nong nghiep.

Sang nay (30/5), Bao dien tu VnMedia phoi hop voi Nhom Cac To chuc Xa hoi Dan su vi An ninh luong thuc va Giam ngheo (CIFPEN) da to chuc buoi giao luu truc tuyen voi chu de “Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo”.

Tham du giao luu voi doc gia VnMedia hom nay gom co:

Ong Vo Tri Thanh, TS, Truong ban Nghien cuu Chinh sach Hoi nhap kinh te Quoc te (Vien Nghien cuu Quan ly Kinh te Trung uong)

Ong Pham Quang Dieu - Giam doc TTTT- Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon.

Ong

Phan Van Ngoc - Giam doc To chuc ActionAid International Vietnam

Ba Le Kim Dung – Chuyen gia WTO cua to chuc Oxfam

Duoi day la noi dung cua buoi giao luu:

Anh minh hoa

Da co hang tram cau hoi ve toa soan TS trong buoi sang dien ra giao luu.Cau hoi 2 - Vu dinh Phuong -Nam, 53 tuoi, 312 nguyen luong bang Hai Duong dt 0320893776 hoi: Vao WTO co loi nhu the nao ma viec gia nhap lai kho khan nhu vay?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon: Gia nhap WTO la mot qua trinh lau dai. Trung Quoc da phai mat hon 15 nam de gia nhap. Qua trinh nay phai dam phan, thuong thao voi cac nuoc ve cac van de thue quan, phi thue quan....No khong chi don thuan la dam phan, ma con phai tinh toan cac loi ich cua nen kinh te de dat duoc ket qua cao trong dam phan

Cau hoi 1 - nguyen van son -Nam, 23 tuoi, nguyen van son doi 3 minh duc tu ki hai duong hoi: Viet Nam gia nhap WTO thi nguoi dan se duoc gi?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon: Nguoi dan se duoc loi nhieu voi tu cach la nguoi tieu dung, do mua duoc cac mat hang giam gia nhap khau. vi du nhu mat hang o to se giam gia va chac chan nguoi tieu dung se co co hoi nhieu hon de so huu mot phuong tien an toan va van minh. Nam 2003, khi co dip qua Bac Kinh, toi duoc biet, sau khi vao WTO, 1 ngay co den 1000 xe o to nhap khau duoc tieu thu o Bac Kinh.

Cau hoi 1 - Nguyen Nguyen -Nam, 35 tuoi, USA hoi: CIFPEN la to chuc gi? co duoc ho tro cua nha nuoc? tai sao dien dan nay co y nghia khong duoc phai chinh phu to chuc va WWTOP la van de lon co quy mo quoc gia?

Anh minh hoa

Nhieu phong vien cac bao ban cung den tham gia giao luu voi cac khach moi cua VnMedia

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam : CIFPEN la mot nhom cac to chuc xa hoi dan su Viet Nam, hoat dong vi an ninh luong thuc va giam ngheo. Hien nay, CIFPEN co 28 to chuc thanh vien. CIFPEN khong nhan duoc su ho tro cua nha nuoc ve tai chinh. Nhung nhan duoc su tai tro va ho tro cua cac to chuc nuoc ngoai nhu ActionAid, Care,... CIFPEN dang mong muon nhan duoc nhieu su ho tro hon cua cac to chuc trong va ngoai nuoc. Chinh phu Viet Nam cung to chuc nhieu dien dan ve WTO. Tuy nhien, viec tham gia cua cac to chuc xa hoi dan su la mot viec rat quan trong trong qua trinh hoi nhap.

Cau hoi 1 - ngo van dung -Nam, 20 tuoi, hoi: Tuong lai nao cho nghanh nong nghiep Viet Nam: dinh huong ve co cau lao dong va san pham tuong lai san pham chu yeu la gi dem lai hieu qua nhat cho nguoi nong dan?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon:
Nong nghiep chung ta co the manh nhu ca phe, dieu, ho tieu, che, gao...tiep tuc phat huy tac dung do kha nang tiep can thi truong mo rong. Tuy nhien, van de khong chi nam o do, ma la chung ta phai chuyen tu san xuat tho len che bien cua cac doanh nghiep noi dia co thuong hieu rieng, tang gia tri gia tang trong chuoi gia tri toan cau. Day la mot qua trinh va nhieu thach thuc. Doi voi lao dong la mot bai toan rat nan giai, hien nay chung ta dang phai doi mat lao dong du thua, u dong trong nong thon. Giai quyet van de nay ban than mot minh nong nghiep khong lam duoc, ma doi hoi ca khu vuc cong nghiep va dich vu phat trien de hut lao dong ra, tao thuan loi cho tich tu dat dai, san xuat hang hoa luc do nong nghiep tang duoc nang luc canh tranh va co loi nhuan cao duoc.

Cau hoi 2 - Nguyen van Te -Nam, 24 tuoi, Ngoc tinh-lang ngam-gia binh-bac ninh hoi: Viet Nam gia nhap WTO, thi nghanh chan nuoi va cac cong ty san xuat phuc vu chan nuoi co anh huong ra sao?Va tuong lai ho nhu the nao?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ba Le Kim Dung - Chuyen gia WTO to chuc Oxfam : Nganh chan nuoi cua Viet Nam se gap phai nhung thach thuc tiem nang khi Viet Nam gia nhap WTO. Mot trong nhung thach thuc do la muc do canh tranh trong nganh chan nuoi hien tai rat la thap, cu the nhu la nang suat san xuat, chat luong san pham, gia ca san pham chan nuoi thi truong noi dia deu co muc canh tranh thap hon so voi canh tranh quoc te. Theo mot so danh gia cua cac co quan nghien cuu, nang suat san xuat thap hon 30% so voi muc san xuat cua thi truong quoc te. Thach thuc thu 2 VN se phai doi mat la tro cap cua cac nuoc giau, vi du mot con bo cua EU duoc huong tro cap mot ngay la 2,62 USD, nhieu hon thu nhap cua nguoi nong dan ngheo Viet Nam. Nhu vay, cac san pham chan nuoi thi phai canh tranh voi cac nuoc giau. Day la mot vi du de thay trinh do phat trien chenh lech qua lon. Ngoai ra doi voi nhung nuoc khong con dung tro cap chan nuoi nhu Australia, hoac New Zealand thi nganh chan nuoi Viet Nam se phai duong dau voi he thong san xuat rat tan tien va hieu qua cua ho vi nhung nuoc nay da dat den trinh do phat trien cao nhu hien nay. Mot thach thuc khac la Viet Nam se khong duoc tiep can voi co che tu ve dac biet de chong lai nhung dot bien ve nhap khau cho nhung mat hang chan nuoi (thit lon, thit bo). Nhu vay trong truong hop khi Viet Nam mo cua thi truong mot cach manh me thi viec tang cac san pham chan nuoi nhap khau se co tiem nang tac dong den gia cua cac mat hang trong nuoc. Trong khi do, trinh do san xuat trong linh vuc chan nuoi cua Viet Nam con qua thap, dac biet la cua nhom nguoi ngheo thi ho phai canh tranh tren mot san choi khong binh dang. Thach thuc nua la cam ket hoi nhap yeu cau Chinh phu Viet Nam se phai cat giam tro cap nong nghiep trong do co tro cap cua nganh chan nuoi, cat giam thue quan va nhu vay co tac dong doi voi nguoi chan nuoi, dac biet la nguoi chan nuoi ngheo. Mac du viec su dung tro cap nong nghiep hien tai cua Viet Nam con co nhieu diem bat cap, khong hieu qua, dieu do khong co nghia la nhung chinh sach ho tro, dac biet la ho tro nong dan ngheo la khong can thiet.


Anh minh hoa

Ong Phan Van Ngoc dang giao luu voi doc gia

Cau hoi 13 - Peter Tran -Nam, 53 tuoi, London, UK hoi: AAV la to chuc cua NGO UK, da lam nhieu van de ve chong pha gia (theo toi biet). Lieu cac san pham nong nghiep Viet nam, chang han gao, xuat khau co bi tinh trang tuong tu? Linh vuc nao cua san pham xuat khau se bi nguy co nay?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam: Trong qua trinh hoi nhap, Viet Nam se con chiu nhieu suc ep tren thi truong. Van de phai tim cho ra loi thoat - tuc la nang cao tinh canh tranh - thi hang hoa cua Viet Nam se dung vung.

Cau hoi 12 - Do Quang Hung -Nam, hoi: Khi gia nhap WTO thi nong nghiep Viet Nam se duoc gia va mat gi?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon: Khi hoi nhap, nhung nganh hang co loi the canh tranh se phat trien, nhung nganh yeu kem se suy giam, giup phan bo lai cac nguon luc hieu qua hon.Co mot vai huong nhu sau: - xuat khau nong san co loi the se tang truong manh do tiep can thi truong rong mo hon. - tao dieu kien de cai cach cac doanh nghiep Nha nuoc, thuc day kinh te tu nhan phat trien, day la xu huong quan trong de thuc day cong nghiep che bien nong san. - Tuy nhien, ap luc canh tranh manh se lam cho cac doanh nghiep trong nuoc gap kho khan, xuat hien xu huong "phu thuoc" vao cac doanh nghiep quoc te, chung ta chi san xuat tho, loi nhuan rat thap. - Xu huong bat binh dang, khoang cach cang ngay doang ra giua nong thon-do thi, nong nghiep-cong nghiep, nhung vung sau vung xa co nguy co bi tut hau hon nua trong tien trinh phat trien

Cau hoi 11 - La Manh Huy -Nam, 22 tuoi, quang ninh hoi: Gia nhap WTO co thuan loi va kho khan gi khi tham gia to chuc nay.

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - TS Vo Tri Thanh-Vien Nghien cuu Quan ly Kinh te TU : Viet Nam co nhieu thuan loi khi gia nhap WTO - tiep can thi truong de dang hon do cac nuoc giam bot hang rao thue quan. Do vay Viet nam co the phat huy tot hon loi the so sanh von co cua minh doi voi nhieu mat hang xuat khau, - Nen kinh te Viet Nam se tro nen hap dan hon doi voi dau tu nuoc ngoai. - khi tranh chap thuong mai phat sinh Viet Nam co dieu kien tot hon trong viec tan dung cac quy dinh phap ly cua WTO de xu ly, han che viec ap dat cua doi tac. - vi the va dong gop cua Viet nam vao viec hoan thien he thong thuong mai quoc te tot hon ( tieng noi co trong luong hon) Ben canh do Viet Nam con gap khong it kho khan: thay doi tu duy chinh sach, cai cach the che, canh tranh gay gat co the dan toi su do vo cua 1 so doanh nghiep, doi mat nhieu hon voi kien tung thuong mai, khoang cach giau ngheo co the gia tang....


Anh minh hoa

Ong Pham Quang Dieu dang giao luu voi doc gia VnMedia.
Cau hoi 10 - Nguyen Thuc -Nam, 52 tuoi, Thanh Cong, Dong Da, Hanoi hoi: To chuc CIFPEN co hoat dong doc lap voi AAV va CARE. Trong van de an ninh luong thuc va giam ngheo, vai tro cua cac to chuc chinh phu Viet Nam the nao neu ho khong co du nguon luc de thuc hien?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam : CIFPEN la mot nhom cac to chuc xa hoi dan su hoat dong hoan toan doc lap voi cac to chuc phi chinh phu trong nuoc va quoc te. CIFPEN dang tich cuc gay quy cho cac hoat dong vi an ninh luong thuc va giam ngheo. Trong qua trinh hoat dong ActionAid va Care se chu y giup CIFPEN da dang hoa cac moi quan he voi cac to chuc quoc te co cung quan tam den an ninh luong thuc. Cac to chuc phi chinh phu trong nuoc co ton tai duoc hay khong phu thuoc chinh va su menh cua ho. Noi cach khac neu ho dap ung dung yeu cau cua dan thi ho se ton tai. O day van de von khong phai la van de cot yeu.

Cau hoi 9 - phanthucdinh -Nam, hoi: xin cho hoi la sau khi viet nam gia nhap vao wto thi lieu viec canh tranh trong viec xuat nhap khau hang nong san se duoc thuan loi hon hay khong.? lieu hang nong san se duoc tu do canh tranh hay la lai vap phai nhung dao luat chong ban pha gia nua? xin duoc giai thich .! cam on.

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ba Le Kim Dung - Chuyen gia WTO to chuc Oxfam: Khi VN la thanh vien cua WTO, mot so cac mat hang nong nghiep xuat khau truyen thong nhu che, hat dieu, ca phe, tieu co dieu kien tiep can duoc voi thi truong mo rong hon nua va co co hoi phat huy the manh canh tranh. Tuy nhien, cai thach thuc hien tai cua cac mat hang xuat khau nong san VN thi gia tri gia tang con rat thap, va phu thuoc nhieu vao yeu to nhan cong lao dong re. Dieu nay se khong ben vung ve lau dai. Nguy co VN se tiep tuc phai duong dau voi cac vu kien ban pha gia la hoan toan co thuc, nhat la khi VN van dang bi coi la nen kinh te phi thi truong (keo dai 12 nam doi voi My) thi day la mot diem bat loi doi voi VN khi phai duong dau voi cac vu kien nay vi cac nuoc se duoc ap dung nhung phuong phap tinh toan linh hoat hon.


Anh minh hoa

Ba Le Kim Dung dang giao luu voi doc gia VnMedia

Cau hoi 8 - Hoai Nam -Nam, 41 tuoi, hoi: La dai dien cua AAV, ong cho biet AAV co chuong trinh hay ke hoach gi de giam thieu nhung tac dong cua viec gia nhap WTO doi voi nguoi nong dan Viet Nam? Ong co the cho biet cu the ve nhung du dinh cua AAV khong?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam: Trong 5 nam vua qua, ActionAid da to chuc hang loat cac hoi thao o cap co so - cap tinh hay cap huyen - nham chia se nhung kinh nghiem cua cac nuoc lan can de nang cao su hieu biet cua nguoi dan ve nhung cai duoc hay cai mat khi gia nhap WTO. Trong nhung nam toi, chung toi se tiep tuc cac hoat dong nay, dong thoi se lam viec voi cac co quan chinh phu dia phuong de co cac chinh sach phu hop cua thoi ky hau WTO.

Cau hoi 7 - Mot doc gia -Nu, 31 tuoi, hoi: Tai sao AAV lai quan tam nhieu den nguoi nong dan ngheo? Va AAV co loi khuyen hay tu van gi cho Chinh phu, Nha nuoc va Quoc hoi Viet Nam ve nhung van de cua nong dan trong hoi nhap khong? AAV da lam dieu do chua?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam : Su menh cua ActionAid toan cau la bao ve quyen cua nguoi ngheo. O Viet Nam, sau 15 nam hoat dong, ActionAid da tham gia rat tich cuc vao cac dien dan xay dung chinh sach, tro giup cac hoat dong tai co so, cac hoat dong xoa doi giam ngheo. ActionAid cho rang van de chu chot o day la chinh phu Viet Nam nen co cac chinh sach bao ve nguoi nong dan do ho chua san sang ve mat ky thuat, kinh nghiem, cong nghe, tien von ... cho viec gia nhap WTO. Hien chung toi dang thuc hien theo ton chi nay.

Cau hoi 6 - Nguyen Thang -Nam, 30 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Xin hoi: Ong co the cho toi duoc biet. Kinh nghiem cua nhung nguoi nong dan va chinh phu cua cac nuoc khac khi chuan bi vao WTO?


Anh minh hoa

Ong Vo Tri Thanh dang giao luu voi doc gia

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam: Kinh nghiem cua Trung Quoc la ho xay dung cac xi nghiep vua va nho, tang cuong suc canh tranh cho ho. O day chinh phu phai dau tu ca tien von va ky thuat. Dieu nay khong the lam trong thoi gian ngan ma phai co ke hoach trung han. Trung Quoc va Thai lan da tien hanh co phan hoa mot loat cac doanh nghiep kem hieu qua. Doi voi nhung vung nong thon o xa, chinh phu Trung Quoc va Thai Lan tap trung vao viec san xuat hang hoa, nang cao tinh canh tranh. O mot goc do nao do, cac chinh phu nay da tien hanh quy hoach lai cac vung san xuat. Dieu nay dong nghia voi viec Viet Nam nen chuyen han sang san xuat hang hoa thay vi san xuat nho le.

Cau hoi 9 - minh -Nam, 35 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Nguoi ngheo dac biet la dan toc vung sau chiu nhung anh huong cu the nao tu WTO?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam :
Nguoi ngheo o vung sau vung xa it chiu anh huong. Nhung chinh ho lai cung khong the tan huong duoc nhung thanh qua cua su hoi nhap, va hau qua la ho se bi tut hau. Mot chinh sach cong bang la phai bao dam cho cac cong dong phai duoc thua huong cac thanh qua cua su phat trien. Day la nhiem vu cua chinh phu Viet Nam va tat ca cac to chuc xa hoi dan su khac.

Cau hoi 8 - Bui Khac Vu -Nam, 59 tuoi, Vien nghien cuu ho tro PTNT (IARD) - 70 Vo Thi Sau, Hai Ba Trung, Ha Noi . Email : Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó va Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
hoi: Cac tro giup nong nghiep o nuoc ta hien nay dang o muc nao? sau khi vao WTO nong nghiep con duoc tro giup ra sao? co anh huong nhieu den phat trien khong?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon:
Cac tro giup cho nong nghiep cua chung ta van con thap so voi ca cac nuoc da la thanh vien cua WTO, vi du ho tro "hop ho phach" cuat chung ta con thap hon ca Thai Lan. Neu theo thong le cua WTO, ho tro phai thap hon 10%, tuy nhien kinh nghiem cua Trung Quoc cho thay chung ta cung khong du tien de ho tro duoc muc nay.

Cau hoi 7 - Hoang Duc Thanh -Nam, 22 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Toi nghe noi to chuc OXfam ung ho Viet Nam gia nhap WTO, nhw vay co dung khong va tai sao Oxfam lai co chinh kien nhw vay?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ba Le Kim Dung - Chuyen gia WTO to chuc Oxfam: OXFAM ung ho no luc gia nhap WTO cua VN. Chung toi cho rang thuong mai la mot trong nhung dong luc tiem nang gop phan xoa doi giam ngheo, tuy nhien cac luat le thuong mai quoc te hien tai co loi cho cac nuoc giau hon la nuoc ngheo. Khi VN gia nhap WTO, nhung loi ich tiem nang bao gom nhu mo rong thi truong cho nhung mat hang xuat khau xuat khau truyen thong nhu nong nghiep va thuy san, dong thoi VN co co hoi tiep can co che giai quyet tranh chap cua WTO giup tranh duoc nhung xu kien vo ly nhu la ca ba sa giua Viet Nam va My. Khi la thanh vien cua WTO VN se tiep tuc thu hut duoc dau tu nuoc ngoai dong thoi cung co tieng noi cung voi 149 nuoc khac khi WTO thao luan cac quy che moi cua WTO. Tuy nhien thach thuc doi voi nong nghiep va phat trien nong thon, dac biet la doi voi xoa doi giam ngheo la rat lon. VN van la mot nuoc 69% luc luong lao dong van thuoc linh vuc nong nghiep va 45% dan so song tai nong thon song duoi muc ngheo. Nhung thach thuc lon nhu la muc do canh tranh thap, hay phai duong dau voi tro cap xuat khau cua cac nuoc giau, nang luc cua VN thuc thi cac dieu khoan cam ket, viec cat giam thue quan va cac tro cap nong nghiep, viec VN khong duoc tiep can doi voi co che tu ve dac biet cho cac san pham chan nuoi... la nhung diem khong the mot som mot chieu giai quyet duoc ma can thoi gian va ho tro cua cac ben de giam thieu nhung rui ro nay. OXFAM da co nhung chuong trinh ho tro xoa doi giam ngheo lam viec truc tiep voi cac nhom nguoi ngheo nong thon va chinh quyen dia phuong trong hon 15 nam qua. Dong thoi, chung toi cung da va dang no luc van dong hanh lang doi voi chinh phu cac nuoc giau de ho hieu hon nhung thach thuc VN se phai duong dau sau khi gia nhap WTO. Kinh nghiep cua OXFAM lam viec tai hon 80 nuoc tren the gioi cho thay viec tu do hoa thuong mai qua nhanh va khong dua vao trinh do phat trien cua mot nuoc dong thoi lai khong co giai doan qua do chuyen doi khi thuc hien cac cam ket da co nhung tac dong khong tot doi voi doi ngheo o nong thon dong thoi gia tang khoang cach giau ngheo trong xa hoi.

Cau hoi 6 - Thai Ha -Nu, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Hoat dong cua ActionAid Viet Nam o Viet Nam trong nong nghiep la gi? Va truoc thuc trang nong dan Viet Nam se bi thua thiet so khi hoi nhap thi theo ong cac co quan chuc nang can lam gi de ho tro ho va ban than nhung nguoi nong dan Viet Nam se can thuc hien nhung gi?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam: Trong nhung nam qua, ActionAid tap trung vao cac hoat dong san xuat va bao ve an ninh luong thuc: "xay dung cac cong trinh thuy loi, tang cuong mang luoi khuyen nong, khuyen lam, phat trien cac chuong trinh tin dung nho, vi mo, quy hoach dat nong nghiep." ActionAid trong nhung nam toi tap trung vao viec cung cap cho nguoi dan nhung thong tin thi truong, bao ve quyen loi cua nguoi dan truoc nhung hiem hoa thuong mai bat binh dang. Ban than nguoi nong dan Viet Nam cung can phai chuyen sang san xuat hang hoa, nang cao chat luong de bao dam tinh canh tranh tren thi truong.

Cau hoi 19 - Mot doc gia -Nam, hoi: La to chuc phi Chinh phu hoat dong tai Viet Nam tu lau trong viec truc tiep giup nguoi ngheo, AAV da co chien luoc nao de ho tro nguoi nong dan ngheo sau khi Viet Nam gia nhap WTO?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam:
Hien tai, ActionAid van dang xay dung chien luoc nay. Theo kinh nghiem cua cac nuoc lang gieng nhu Trung Quoc, Thai Lan, co nhung cai chung ta khong the biet truoc. Vi vay qua trinh vua lam vua rut kinh nghiem va vua phai cai tien la chien luoc truoc mat hien nay cua Viet Nam.

Cau hoi 18 - Dang Thi Hoang Lien -Nu, 27 tuoi, Kiem toan Nha nuoc hoi: Thua ba den nay Vn da co nhung cam ket gi voi WTO cung nhu cac thanh vien trong to chuc nay ve van de nong nghiep.

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ba Le Kim Dung - Chuyen gia WTO to chuc Oxfam:
VN da cam ket cat giam tro cap xuat khau nong nghiep ngay sau khi hoi nhap. VN se co 5 nam qua do cho viec cat giam tro cap xuat khau duoi dang khuyen khich dau tu. VN da cam ket thuc hien nhung dieu khoan ve sinh an toan thuc pham (SPS) ngay sau khi hoi nhap, dong thoi VN se phai cat giam muc thue quan doi voi cac mat hang nong nghiep. Hien tai muc thue quan binh quan trong nong nghiep cua VN la 27%, rat nhieu kha nang muc thue nay se bi cat giam xuong khoang 15%. Day la muc thue ma Trung Quoc da phai thuc hien sau khi la thanh vien cua WTO, trong khi quy mo kinh te cua Trung Quoc lon hon nhieu lan so voi VN. Mot cam ket nua la VN se khong duoc tiep can voi co che tu ve dac biet (nham giam thieu tac dong cua dot bien nhap khau doi voi gia ca) doi voi cac mat hang chan nuoi nhu thit lon, thit bo...

Cau hoi 17 - Ninh Van Hiep -Nam, Vien truong Vien Tu van Phat trien Kinh te Xa hoi Nong thon va mien nuib ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) hoi: 1. Nguoi ngheo noi chung va nguoi dan toc noi rieng co loi gi khi Viet Nam gia nhap WTO? 2. WTO co tac dong gi den an ninh luong thuc: Tac dong tich cuc, tac dong tieu cuc?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam : Hoi nhap kinh te quoc te mang lai ca nhung tac dong tich cuc va tieu. Tuy nhien, cac cong dong nguoi ngheo, dac biet la cong dong cac dan toc thieu so, bao gio cung chiu nhieu cac tac dong tieu cuc vi ho thieu thong tin, thieu kien thuc, thieu tinh canh tranh. Gia nhap WTO ro rang la se anh huong den ban than cac cong dong nguoi ngheo boi VN phai mo cua thi truong hang hoa. Neu chinh phu khong co chinh sach phu hop thi hang hoa cua VN co the se thua ngay tren san nha, va nguoi ngheo se la nguoi chiu anh huong dau tien.


Cau hoi 16 - Ngo Van Nam -Nam, 22 tuoi, Sinh vien truong Dai hoc Nong nghiep I Ha Noi Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Thua ong vay nganh nong nghiep nuoc ta da chuan bi duoc nhung gi khi chung ta gia nhap WTO? Va Bo Nong nghiep & PTTNT da co nhung bien phap gi de thuc day kinh te nong nghiep nong thon, theo toi biet thi Dang va Nha nuoc ta co chu truong phat trien cac lang nghe truyen thong de phat trien kinh te nong thon, the ke hoach nay toi nay da thuc hien toi dau? Nhu toi duoc biet Tinh Thai Binh la mot tinh thuan nong va cung co rat it cac lang nghe, neu co thi cung chua thuc dya kinh te nong thon Thai Binh phat trien, vay Bo da co nhung giai phat gi de thao go kho khan tren? Mong ong tra loi ro!

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon:
Neu nhu chung ta cu noi ve WTO theo nghia hoi nhap voi mot suc ep to lon cung chua han dung. theo toi, nong dan Viet Nam da hoi nhap tu nhung nam 90 khi chung ta mo cua va chung ta da gap phai nhung ap luc cua toan cau nhu gia ca phe, ho tieu hay vu kien ca basha, chi co dieu lan nay se co muc do manh hon. Ve giai phap, thoi gian qua Bo Nong nghiep da xay dung ke hoach hanh dong 5 nam 2006-2010, trong do hoi nhap la mot hop phan. Cac huong chinh do la tang cuong nang luc canh tranh, phat trien nong thon tao viec lam va tang thu nhap, cung voi cai cach hanh chinh de tang cuong nang luc ra va thuc thi chinh sach. Trong nay, cac doanh nghiep nong thon va cac lang nghe cung la mot huong tro giup chinh. Ben canh do, Bo dang tap trung vao cac hoat dong cai thien moi truong dau tu nong thon thuc day cac doanh ngheip vua va nho. Vien Chinh sach va Chien luoc PTNNNT dang cung voi Ban doi moi DN trien khai cac hoat dong tham van tu phia DN, cac nha nghien cuu, hoach dinh chinh sach, cung nhu to chuc cac nghien cuu de giup cho Bo co duoc nhung quyet sach thuc day dau tu vao nong thon. Toi nghi rang, trong thoi gian toi cac hanh dong cu the se duoc thuc thi va se phat huy tac dung.

Cau hoi 18 - Phuong Anh -Nu, 24 tuoi, hoi: To chuc ActionAid Viet Nam dong vai tro nhu the nao trong viec ho tro phu nu va nguoi ngheo hoi khi VN gia nhap WTO?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Phan Van Ngoc - Giam doc ActionAid Viet Nam:
Trong chien luoc phat trien 5 nam toi, ActionAid dat ke hoach bao ve quyen cua phu nu len hang dau: Do la cac quyen dai dien trong cac co quan to chuc chinh quyen, quyen duoc tham gia, quyen duoc giao duc, quyen duoc tiep can voi cac so hoi sinh ke. Noi tom lai, ActionAid muon bao dam ho tro cho phu nu co day du cac quyen nhu bat ky mot nguoi cong dan nao khac trong xa hoi trong moi truong hoi nhap.

Cau hoi 17 - Mquizhanoi -Nam, 31 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Thua ba Le Kim Dung Oxfam du kien nhung hoat dong ho tro gi cho Viet Nam trong muc tieu phat trien nong nghiep sau khi Viet Nam gia nhap WTO.

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ba Le Kim Dung - Chuyen gia WTO to chuc Oxfam: OXFAM se van tiep tuc ho tro cac cong dong nguoi ngheo, dac biet la dan toc thieu so va nguoi di cu thanh thi trong cac chuong trinh xoa doi giam ngheo. Chung toi se tiep tuc cong tac voi cac to chuc xa hoi, co quan doan the chinh quyen dia phuyuong de tiep can voi nhung thong tin, nhan dinh, tac dong tiem nang doi voi van de doi ngheo khi VN tham gia WTO. Mot linh vuc ma chung toi hi vong se lam tich cuc hon la viec theo doi su thay doi ve doi ngheo doi voi nhung nhom nguoi thiet thoi khi VN phai thuc hien cac cam ket cua WTO. Chung toi da tien hanh mot so cac nghien cuu ve mot so mat hang nhay cam nhu ngo de xem cac tac dong tiem nang doi voi doi ngheo sau khi VN gia nhap. Trong thoi gian toi chung toi se tien hanh nhung nghien cuu sau hon tac dong cua hoi nhap doi voi doi ngheo de tu do co nhung khuyen nghi xac thuc doi voi chinh quyen dia phuong va trung uong trong viec hinh thanh cac chinh sach linh hoat sau hoi nhap nham ho tro va giam thieu cac tac dong tieu cuc doi voi nhung nhom nguoi de bi ton thuong.

Cau hoi 16 - Ngo Thi Lan Phuong -Nam, hoi: Viec hoi nhap WTO se mang lai nhieu thiet thoi cho nong dan Viet nam, vi nha nuoc ta khong the tro gia cho ba con nong dan nhu o My, khoi EU. Lam the nao de han che van de nay?

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon: Dung la chung ta khong giau co nhu Hoa Ky va Eu de ho tro nong nghiep va nong thon, tuy nhien Toi nghi rang, nong dan Viet Nam ve dai the se kha hon chu khong phai thiet thoi, se co mot so nhom va o mot vung bi ton thuong. chung ta khong nen co cai nhin qua bi quan, vi du Trung Quoc truoc khi vao WTO, rat nhieu canh bao va tieng noi rat cuc doan ve kich ban xau cho nong nghiep, nong thon, rang se de doa on dinh, kinh te trung Quoc tham chi con bi suy sup. Tuy nhien sau hoi nhap WTO, cau chuyen thuc te lai khong hoan toan nhu vay, mot so nganh nong san cua Trung Quoc tang vot xuat khau, de doa ca nong san Hoa Ky. Dieu nay trai nguoc han voi du bao cua cac nhf nghien cuu trong va ngoai Trung Quoc. Song mot so vung mien Tay lai gap kho khan va co nguy co tut hau. Toi nghi minh co the tham khao bai hoc cua Trung Quoc trong van de nong nghiep nong thon, ho de ra chinh sach tam nong - nong nghiep, nong thon nong dan, dau tu manh vao nong nghiep ve co so ha tang, von, ky thuat, bai bo thue va giam phi. Trong ke hoach 5 nam lan thu 11 cua Dang CS Trung Quoc da nhan manh phat trien nong thon coi day la tong diem trong chien luoc phat trien.

Cau hoi 16 - Nguyen Ba Vien -Nam, 26 tuoi, 0914184700 hoi: Neu Viet Nam gia nhap WTO thi cac chinh sach bao ho cho nong dan ngheo co con nua khong vi du nhu: He thong thuy loi do Nha nuoc dau tu thuc chat la nguon von tai tro ODA cua nuoc ngoai....

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - TS Vo Tri Thanh-Vien Nghien cuu Quan ly Kinh te TU :
WTO ve nguyen tac dam bao hoat dong kinh doanh co tinh thi truong hon, tu do hoa thuong mai hon. Va de dam bao su binh dang trong thuong mai giua c ac n u oc WTO quy dinh mot so dieu cam doi voi cac hinh thuc tro cap cua Chinh phu nhu: tro cap, tro gia cho xuat khau. Tuy nhien, WTO khong chong lai nhung ho tro cua nha nuoc nhu: Ho tro cho vung ngheo, phat trien ket cau ha tang,khuyen nong, chuyen giao cong nghe, dao tao giao duc......

Cau hoi 15 - Nguyen Ngoc Quynh -Nam, Bao Vietnam Economic News; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoi: Gia nhap WTO, VN phai giam ho tro doanh nghiep trong canh tranh va XK. Nhung DN hoat dong kinh doanh XK nong san se gap kho khan do khong duoc ho tro ve tin dung uu dai de thu mua va du tru, khong duoc tro cap gia va phi van chuyen... Tac dong nhin thay cua viec han che nay la cac DN va nong dan san xuat hang XK se gap kho khan khi phai canh tranh voi nhung doi thu nang ky hon minh cung voi hang hoa nong san gia re cua cac nuoc khac ngay o tren san nha. Nha nuoc, doanh nghiep va nong dan phai co nhung giai phap cu the nao de khac phuc kho khan nay? (Rat mong nhan duoc cau tra loi)

Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo - Ong Pham Quang Dieu - Vien Chinh sach chien luoc Phat trien Nong nghiep nong thon: Dieu ban noi la dung, chung ta da thay chung ta da phai doi mat voi gao, rau qua... cua Thai Lan hay Trung Quoc tren thi truong noi dia. Sap toi, ap luc canh tranh se manh hon, tuy nhien khac nhau giua cac nhom hang. Doi voi nhom hang tho thi khong anh huong nhieu, nhung dac biet nhung mat hang che bien se giam thue manh thi cang la kho khan cho chung ta vi phat trien cong nghiep che bien la huong di rat quan trong de chuyen tu san xuat tho len tinh, gia cao va loi nhuan cao hon. hien nay, Chinh phu va cac Bo nganh da co nhung chuan bi cho hoi nhap WTO, vi du Bo NN da xay dung ke hoach 5 nam voi nhung chuong trinh cu the ve huong dau tu va nguon von dau tu ve cac huong tang cuong nang luc canh tranh, phat trien khoa hoc cong nghe va dau tu vao nong thon tao viec lam va ho tro cho cac vung xa xoi va nguoi ngheo. Con ve phia doanh nghiep va nong dan, co le nha nuoc phai tang cuong thong tin va tu van cho ho de co the doi pho voi ap luc canh tranh.


Xem toan bo noi dung giao luu

Viet Bao

Comment :Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Online exchanges "The impact of WTO accession to poor farmers"
Vietnam, China, ActionAid Vietnam, Mr. Phan Van Ngoc, Institute of, Mr. Pham Quang Dieu, non-governmental organizations , agricultural development, social organization, competitiveness, farmers, poor farmers, especially, the operation, integration, WTO
Vietnam is completing the procedures for final negotiations to officially joined the WTO later this year, 2006, marks an important milestone in the integration process comprehensive international political, economic, cultural, social, ... In the integration process that ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giao lưu trực tuyến “Tác động của hội nhập WTO đến người nông dân nghèo”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giao lưu trực tuyến “Tác động của hội nhập WTO đến người nông dân nghèo” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0