Giam doc So Y te Ha Noi noi ve vu chet nguoi o Maria– Giam doc So Y te Ha Noi Nguyen Khac Hien cho biet dinh chi phong kham bao lau, xu ly cac ca nhan lien quan nhu the nao deu phai phu thuoc vao ket qua dieu tra.

» Phong kham Trung Quoc bi dinh chi van hoat dong
» Phong kham Trung Quoc: Them mot ca mo tri suyt tu vong
» Chua tri tai phong kham tu, 2 benh nhan nguy kich
» Phong kham Trung Quoc: Khoe cung thanh… sap chet
» TP.HCM: Cong an “hoi tham” cac phong kham Trung Quoc
» TP.HCM: 100% phong kham co bac si Trung Quoc sai pham

Giam doc So Y te Ha Noi noi ve vu chet nguoi o Maria
Ong Nguyen Khac Hien, Giam doc So Y te Ha Noi.
Nhung ngay vua qua, So Y te Ha Noi; Vu Phap che, Cuc Quan ly Kham chua benh, Thanh tra Bo Y te; co quan dieu tra lien tiep dien ra cac cuoc hop nhieu ben nham xac dinh trach nhiem cua ca nhan voi ca tu vong ngay 14/7/2012 tai phong kham da khoa Maria (65-67, Thai Thinh, Ha Noi). Nhung cho den nay co quan chuc nang van chua co ket luan ve nguyen nhan xay ra ca tu vong nay.

Ngay mai, 24/7, So Y te Ha Noi se co cuoc tra loi bao chi ve vu viec nay. Truoc cuoc hop bao, PV da co cuoc trao doi voi TS Nguyen Khac Hien – Giam doc So Y te Ha Noi.

Vu viec gay xon xao du luan la vu tu vong tai phong kham Maria. Da rat nhieu lan, phong kham nay sai pham va bi xu phat nhung duong nhu hinh thuc phat khong hieu qua. Qua su viec nay, lieu phong kham tren co duoc xu ly dut diem, thua ong?

Den thoi diem hien nay So Y te chua nhan duoc don de nghi cua Cong ty CP Tu van va Dau tu An Thinh ve viec thay the nguoi phu trach chuyen mon ky thuat cua phong kham Maria.

Neu khong co nguoi dung dau, chac chan phong kham se phai dung hoat dong. Dua nguoi hanh nghe khong phep, lam sai quy che chuyen mon, se bi xu phat theo Nghi dinh 96/2011/ND-CP ngay 21/10/2011 cua Chinh phu hoac xu phat, hoac thu hoi giay phep hoat dong.

Van de dinh chi phong kham bao lau, xu ly cac ca nhan lien quan nhu the nao deu phai phu thuoc vao ket qua dieu tra. Sau khi vu viec xay ra tai phong kham Maria ngay 16/7/2012, So Y te da dinh chi hoat dong cua Phong kham, dong thoi de nghi So Ke hoach Dau tu Ha Noi rut pham vi hoat dong kinh doanh nganh nghe kham chua benh cua Cong ty CP Tu van va Dau tu An Thinh.

Trong cac cuoc hop voi phong kham Maria, phu trach phong kham la BS Y Na luon cho rang tuy ban than la chiu trach nhiem ve phong kham nhung lai khong he biet gi ve hoat dong cua phong kham cung nhu viec co su xuat hien cua bac si Trung Quoc tai phong kham nay. Day lieu co phai la hien tuong cho thue bang“ trong cac phong kham tu nhan hien nay?

Theo ho so tu So Y te Ha Noi, phong kham Maria nop ho so xin cap chung chi hanh nghe va cap giay phep hoat dong ngay 6/12/2010, duoc So Y te Ha Noi cap giay phep hoat dong ngay 30/12/2010.

Nguoi chiu trach nhiem chuyen mon la BS. Do Y Na. Phong kham Maria thuoc Cong ty co phan Tu van va dau tu An Thinh duoc cap giay phep hoat dong voi loai hinh phong kham da khoa va pham vi hoat dong chuyen mon: Noi, Nhi, Phu khoa va KHHGD, Ngoai khoa, Xet nghiem Hoa sinh, Vi sinh vat.

So Y te Ha Noi da cap chung chi hanh nghe cho sau bac si cua phong kham, trong do BS Do Y Na, sinh nam 1948, cap chung chi hanh nghe 17/11/2010, pham vi hanh nghe kham Noi khoa, la nguoi chiu trach nhiem chuyen mon cua Phong kham.

Theo quy dinh cua phap luat hien hanh, Giay phep hoat dong cua Phong kham con han den 30/12/2012. Tai thoi diem So Y te Ha Noi cap giay phep hoat dong cho phong kham, khong co nguoi quoc tich nuoc ngoai duoc cap chung chi hanh nghe.

Sau mot thoi gian hoat dong, Cong ty CP Tu van va Dau tu An Thinh co de nghi So Y te xin bo sung 2 bac si quoc tich Trung Quoc la Loi Hong va Hoang Dinh Lap tham gia giup viec tai phong kham.

Tai cuoc hop ngay 18/7/2012 ve viec xem xet truong hop tu vong cua benh nhan Nguyen Thi Thu Phong tai phong kham Maria, Bo Y te da ket luan: viec cap chung chi hanh nghe cho cac bac sy, giay phep hoat dong cho Phong kham Maria cua So Y te Ha Noi la dung quy trinh, dung quy dinh theo Phap lenh hanh nghe y duoc tu nhan, Nghi dinh 103/2003/ND-CP, Thong tu 07/2007/TT-BYT ngay 25/5/2007 cua Bo Y te huong dan ve hanh nghe Y, Y hoc co truyen va trang thiet bi y te tu nhan.

Co nhieu y kien cho rang viec thanh tra, giam sat ve cong tac kham chua benh hien nay long leo va co hien tuong can bo thanh tra “tham muu” cho phong kham de lach luat. Ong co y kien the nao ve van de nay?

So Y te da phoi hop voi cac co quan chuc nang co lien quan nhu Cuc quan ly xuat nhap canh Bo cong an, phong quan ly xuat nhap canh Cong an Ha Noi thanh kiem tra tai cac co so Kham benh chua benh co bac sy nguoi nuoc ngoai.

Ket qua thanh kiem tra cua So Y te trong thoi gian 6 thang dau nam 2012 cho thay: Cac co so co cac bac sy, dieu duong quoc tich nuoc ngoai ve co ban chap hanh tot cac quy che chuyen mon. Tuy nhien, vi pham thuong xay ra tai cac co so co bac sy la nguoi Trung Quoc tham gia kham chua benh va giup viec.

Cac loi vi pham cu the nhu sau: Bac sy Trung Quoc tham gia kham benh chua benh tai co so khong co chung chi hanh nghe, khong co dang ky hanh nghe voi So Y te (BV YHCT Nam A, Phong kham Maria, phong kham 59 Khuong Trung);

Co so kham benh chua benh thuc hien quang cao qua pham vi chuyen mon da duoc So Y te cho phep. Co so thuc hien thu tien dich vu y te khi chua niem yet gia, tai thoi diem thanh tra kiem tra co so khong co bang gia dich vu kham benh, chua benh; Co so kham benh, chua benh khong thuc hien day du viec ghi chep so sach, ho so benh an cua nguoi benh.

Nhu vay co the thay, khi vi pham thi bat cu phong kham nao cung bi xu phat theo dung quy dinh. So khong cho phep bao che hay dung tung cho bat cu phong kham nao.

Tro lai vu viec tu vong tai phong kham Maria, khi benh nhan tu vong thi bac si Trung Quoc cung tron mat. Vay ai se la nguoi chiu trach nhiem truoc phap luat ve cai chet oan uong cua benh nhan, thua ong?


Theo bao cao giai trinh cua phong kham, 3 nguoi nuoc ngoai tham gia dieu tri cho benh nhan Phong khong co trong danh sach nguoi hanh nghe dang ky voi So Y te.

Can cu vao ket luan dieu tra cua cong an, nhung nguoi tham gia trong kip truc ngay 14/7/2012 lien quan den dau thi se xu ly theo phap luat den day. Chung toi cung da chi dao phong kham hop tac voi phia cong an de lam ro nguyen nhan ca tu vong.

Thua ong, vi sao viec xu phat khong the dut diem (nhu rut giay phep) khi nhieu phong kham tu nhan vi pham lien tuc Luat kham chua benh nhu hien nay?

Sau khi Luat kham benh, chua benh so 40/2009/QH12 co hieu luc tu ngay 1/1/2011, trong mot thoi gian dai chua co nghi dinh, thong tu huong dan thi hanh Luat dan den kho khan cho cac co so trong viec thuc hien dang ky xin cap chung chi hanh nghe kham benh, chua benh cho cac thay thuoc nguoi nuoc ngoai.

Ben canh do, viec thay thuoc quoc tich Trung Quoc ve nuoc, thoi khong hanh nghe kham benh, chua benh hoac chuyen den co so khac nhung khong duoc cac co so bao cao kip thoi voi So Y te do do gay kho khan trong cong tac thong ke, quan ly, thanh tra, kiem tra cua So Y te va cac co quan chuc nang.

Mot so co so kham benh, chua benh chua nam day du cac quy dinh cua phap luat ve nguoi nuoc ngoai tham gia kham benh, chua benh tai Viet nam, dan den tinh trang mot so co so tu dong cho phep nguoi nuoc ngoai tham gia kham benh, chua benh thu viec tai phong kham ma chua co chung chi hanh nghe, chua co thu tuc phap ly day du va chua duoc su cho phep cua So Y te.

De lam tot cong tac quan ly kham benh, chua benh doi voi cac co so Y te co yeu to nuoc ngoai, So Y te mong muon nhan duoc su chi dao va giup do tu Bo Y te, su hop tac, phoi hop cua cac co quan chuc nang co lien quan nhu Cuc Quan ly xuat nhap canh Bo Cong an, So LD-TB&XH, Tu phap, Ke hoach va Dau tu, Phong Quan ly xuat nhap canh cong an Ha noi va cac co quan thong tan bao chi.

Hong Minh
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Vì sao công dân Việt Nam bị Singapore từ chối cho nhập cảnh?

Nhiều công dân Việt Nam lại không đủ khả năng ngoại ngữ để giải thích lý do nhập cảnh, dẫn đến việc phía ICA có thể từ chối cho nhập cảnh và buộc quay về nước đối với cả những trường hợp chưa vi phạm.

Tìm hiểu: Ha Noi, Trung Quoc, An Thinh, Bo Y, CP Tu, nguoi chiu trach nhiem, So Y te, kham chua benh, nguoi nuoc ngoai, phu thuoc vao, hanh nghe, hoat dong, co so, kham benh, Maria

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói về vụ chết người ở Maria

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói về vụ chết người ở Maria bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giam doc So Y te Ha Noi noi ve vu chet nguoi o Maria

Nhan xet, hay lien he ve tin Giam doc So Y te Ha Noi noi ve vu chet nguoi o Maria co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giam doc So Y te Ha Noi noi ve vu chet nguoi o Maria de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0