Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

Tags: TANDTC Nguyen Van Hien, Nguyen Van Hien, Kien Giang, Bo GD, Do Son, Bo TN, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Bo truong Bo Xay dung, dai bieu quoc hoi, Thu Tuc Hanh Chinh, nguyen nhan chu quan, giam doc tham, ve van de, khong phai la, chu khong phai, chung toi, nguoi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC
Chanh an Toa an nhan dan toi cao Nguyen Van Hien
Sau gio giai lao, cac dai bieu Quoc hoi tiep tuc chat van Chanh an toa an nhan dan toi cao Nguyen Van Hien. Co 7 chat van cua DB ve cac vu an cu the, 5 chat van hoi ve van de chung trong cong tac xet xu cua toa an. Du kien vu an Do Son se tro thanh mot trong nhung diem “nong” danh cho “ong chanh an”, chua ke viec xet xu mot so vu an cu the khac cung co the duoc de cap.

>> Khuyen khich xa hoi hoa giao duc
>> Bo GD-DT giai trinh 7 van de “nong” cua dai bieu Quoc hoi
>> Nha cong vu voi Bo truong Bo Xay dung
>> Van de tai san cong tren ban Bo truong Tai chinh
>> Chua phat hien truc loi trong viec ban nha cong!
>> Bien phap thu hep khoang cach giau ngheo
>>
Ngon ngang van de voi Bo truong GTVT
>> Dat, nuoc, thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN-MT

Mo dau, Chanh an Nguyen Van Hien trinh bay bao cao chung: Doi voi nhung vu an cu the, thi theo tinh than cua QH, vu an xet xu xong, chung toi tra loi cu the cho dai bieu, voi nhung vu an trong giai doan dieu tra, xet xu thi chung toi se luu y, xem xet.

Voi cac chat van ve van de chung tap trung vao chat luong cong tac tu phap, xet xu dung sai… xin duoc tom tat: nam 2006 thu ly 232 nghin vu an cac loai, tang 22 nghin vu so voi nam 2005, voi so luong vu an nhu vay, toan nganh tu phap da co co gang nhat dinh, xu ly duoc hon 190 nghin vu an.

Co nhung vu an co ket luan khac nhau giua co quan dieu tra va co quan xet xu, co nhung vu an qua thoi han xet xu… la noi dung chat van cua dai bieu. Voi nhung van de da bao cao, chung toi se khong noi them, chung toi se noi ve nhung van de khong co trong bao cao.

Khau xet xu la khau cuoi cung va chat luong xet xu phu thuoc hoat dong dieu tra, truy to va cac hoat dong bo tro khac, de hoat dong nay tot thi phai co 5 dieu kien: Nguoi tien hanh to tung tot; He thong phap luat tot; Nguoi tham gia to tung (bi can, bi cao) tot; He thong cac co quan bo tro tu phap tot; Va thuc hien tot cac nguyen tac hien dinh la doc lap xet xu va tuan theo phap luat...

Nguoi tien hanh to tung cua ta hien nay, o nganh cong an, thieu tren 1.000 dieu tra vien, va cung rat nhieu nguoi chi co trinh do trung cap, tuong tu nhu vay voi doi ngu kiem sat vien, nganh toa an, trong 4, 5 nam qua cung thieu 1.116 tham phan, hien tai tam du so luong tham phan, nhung vi so luong vu an tang nen lai thieu khoang hon 900 tham pan.

He thong phap luat cua ta hien nay the nao thi cac dai bieu cung hieu.

Co tren 50% bi can bi cao khong thuc hien dung trach nhiem nhu khai bao thanh khan, khong cung cap tai lieu, tren 70% luon cho rang quan diem cua minh la dung con nhung nguoi khac la sai het, khoang 30-40% nhan chung khai bao truoc sau khong thong nhat. Ca nuoc co chua den 3.000 luat su, ke ca tap su trong khi phai can it nhat 10 ngan luat su ma neu tinh than cai cach tu phap thi phai can den 20 ngan luat su...

Hoat dong cua cac co quan bo tro tu phap nhu co quan giam dinh... cung con nhieu van de can phai ban bac.

Chung ta phai thuc hien tot nguyen tac hien dinh ve doc lap tu phap, khong co ca nhan, to chuc nao duoc lam thay co quan tu phap, van de nay phai duoc can ban nhieu. Nganh toa an se co gang thuc hien tot viec thao go 5 van de nay.

DB Nguyen Van Nhuong (Quang Binh): Trong bao cao cua Chanh an, nam 2006 giai quyet 193.974 vu an, trong do, sua an 1%, huy an 4% nhu vay an huy sua khoang 9.700 vu, toi muon biet co bao nhieu vu do nguyen nhan tu tham phan, cac sai sot nay bi xu ly the nao?

Doi voi cac ban an co sai lam nghiem trong khong duoc phat hien kip thoi ma het thoi han giam doc tham xu ly thi giai quyet the nao?

Chanh an Nguyen Van Hien: Trong so sai sua thi nguyen nhan chu quan va khach quan chiem bao nhieu % da noi ro trong bao cao, chu yeu la do chu quan. Va nhung tham phan nay phai lap bao cao, tuy theo nguyen nhan, muc do sai chung toi se xu ly, va tinh vao tieu chuan thi dua va xet xem co bo nhiem lai hay khong. Do la co gang cua chung toi, nhung suc nguoi co gioi han.

Thoi han khang nghi co quy dinh ro trong luat, cu theo quy dinh phap luat ma lam, Toa an nhan dan toi cao khong co quyen thay doi phap luat.

- DB Le Van Cuong (Thanh Hoa): Khong thong nhat bien phap vo vet nhung nguoi khong du tieu chuan lam tham phan, thi se dan den nhung hien tuong oan sai. Con voi ky vong co nhung bi can, bi cao tot, toi cho la dieu khong tuong. Du luan con cho rang muc an cua cac ban an thuong duoc an dinh truoc, viec nay co khong? Co nhung vu an da het thoi gian giam doc tham, nhung nguoi dan van keu oan va khong duoc giai quyet, trach nhiem cua Chanh an den dau?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Dang le toi phai noi rang "dong vien cac anh em trong nganh, du chuyen mon co hoi yeu, dau tu them, roi se bo nhiem", chu khong phai vo vet, chung toi xin dinh chinh lai cach dung tu do. Doi voi nhung vung mien xa, dieu kien thieu thi chung ta phai chap nhan nhu vay nhung khong phai la bo nhiem bua bai.

Con o goc do, cac duong su, cac bi cao, bi can thi toi xin noi lai la "duoi goc do nguoi cong dan tot" la phai thanh khan, hop tac voi cac co quan chuc nang trong cong tac dieu tra du minh co vi pham phap luat, chu khong phai noi bi cao phai tot. Vi la nguoi tot, thi chac khong pham toi roi.

Ve viec an dinh an, duyet an, xin khang dinh chua bao gio chung toi co cong van, chi thi cac lanh dao dia phuong phai duyet an!

Voi nhung ban an het thoi gian giam doc tham, nhung nguoi dan van keu oan, day la mot cau hoi kho that! Doi voi nhung vu an dan su, chung ta cung muon la khong han che thoi gian giam doc tham, nhung truoc day da so dai bieu quoc hoi da gio tay bieu quyet (toi nho khong lam la tren 80%) la cai gi cung can han che thoi gian! Trinh tu xet xu nao cung qua so tham va phuc tham, khi thanh an roi bat cu co quan, to chuc, ca nhan nao cung phai tuan thu phap luat va chung ta cung phai the!

- DB Nguyen Thi Hong Xinh (Ba Ria-Vung Tau) cho rang so luong an phai sua khong phai tren 9 ngan ma con nhieu hon, nhung vi nhieu nguoi het tien khong the theo kien tiep. Co nhung ban an oan sai do tham phan "dap tren phap luat ma di" (toi xin noi thang la nhu vay, va toi co day du chung cu). Vay truong hop nao do nang luc, do chay an? Khong the cho hoi du 5 yeu to nhu Chanh an neu ra de cai cach tu phap.

De nghi Chanh an cho biet ranh gioi nao de phan biet cac an oan sai do nang luc tham phan kem hay do chay an. Vu an ngoi nha o 83 Doi Can tu bao nhieu nam nay giai quyet the nao? Do nang luc kem hay do chay an?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Chung ta phan dau de nang cao cong tac dieu tra xet xu, voi suc minh the nao thi phai lam cho tot cong viec. Voi muc luong 350.000d /thang thi chung toi van phai lam cho tot cong viec duoc giao, khong phai la phai cho du cac yeu to kia.

Voi ton tai cua an sua, huy, nguyen nhan chu quan thieu sot thuoc ve cac can bo toa an. Neu dai bieu co bien phap gi tot hon thi de nghi dai bieu gop y de chung toi tiep thu.

Van de oan sai do nang luc hay do chay an thi xu ly the nao? Chung toi phai thuc hien theo dung phap luat.

Vu an nha 83 Doi Can chung toi giai quyet theo quy dinh phap luat, neu khong dong y thi dai bieu cu tiep tuc khieu kien. Nhung toi thac mac la DB Xinh o tan Vung Tau ma lai co ho so va nhieu tai lieu ve ve vu an nay.

- DB Nguyen Van Nhuong: Chanh an tra loi chua thuyet phuc, de nghi Chanh an noi ro bao nhieu vu do nguyen nhan chu quan, xu ly the nao, so luong nguoi bi xu ly? Neu hon 9 ngan vu an sai, sua ma chi co 10 nguoi bi xu ly thi co it khong? Trach nhiem cua nguoi dung dau co quan xet xu cao nhat den dau?

Trong qui trinh xet xu, viec xet giam doc tham duoc giao cho Chanh an, nhieu oan sai khong phat hien kip thoi, du luan bao vu nao cho duoc giam doc tham coi nhu “trung so doc dac”. Trach nhiem toa an nhu the nao, rut ra van de gi? De xuat sua doi phap luat the nao de khong bo lot toi pham cung nhu khong de oan sai

- DB Nguyen Thi Hong Xinh: Chanh an co ve ne tranh van de chay an, bao ve cong ly la toa an, toi hoi Chanh an ranh gioi cua oan sai do nang luc toa hay do chay an? Chanh an lai hoi lai toi co phuong phap nao giai quyet, nhung toi khong phai la Chanh an.

Vu Doi Can la do toi dua ra de minh hoa, de chung minh cho viec do thua.

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Cai tot tren doi khong ai khong tiep thu, ve co ban cac y kien chung toi da tra loi, con cac y kien them thi co gi hay chung toi se nghien cuu.

- DB Le Van Cuong (Thanh Hoa): Toi khong thong nhat va khong dong tinh voi nhung giai trinh vua roi. Toi thay vua qua co nhieu tieu cuc trong tuyen dung o toa an, co hang loat nguoi trinh do trung cap, so cap lai duoc tuyen dung khong dung tieu chuan... Hau qua neu cu de nhu vay thi oan sai! Toi muon hoi ve trach nhiem cua chanh an den dau ma chua nghe duoc cau tra loi ro rang?

Ben canh do, ngay trong nganh tu phap thuong co su thong nhat truoc khi dua ra xet xu, ngoai nhung thay doi lon tai phien toa, neu khong thi cu giai quyet nhu the. Do vay, khong it tham phan ngai nhung tranh tung tai phien toa! Trach nhiem cua Chanh an?

Co nhung vu da den HDXX Toa an Toi cao, Quoc hoi giai quyet roi ma toa cap duoi van khong xu. Nen toi muon hoi la voi trach nhiem nguoi trong cuoc, Chanh an can phai co su tham muu nhu the nao, chu khong phai noi la "phap luat quy dinh den dau, toi lam nhu the"!

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Xoay quanh nhung phat bieu cua dong chi, chung toi se tiep thu va nghien cuu tra loi sau.

- DB Tran Van Kiet (Vinh Long): Trong an sua thi tren duoi 66%, khoang 12.000 vu, thi toi nghi can phan loai ra, an sua va huy do nang luc tham phan thi bao nhieu? An sua va huy do quyen luc vo hinh lam thay doi can can la bao nhieu?

Theo bao cao cua toa an con 12.000 vu con han dinh, la nguoi cam luat, ma pham luat, thi voi trach nhiem cua Chanh an thi Chanh an thay phai giai quyet the nao?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: an sua va huy do nang luc tham phan, tieu cuc la bao nhieu thi bao cao chinh thuc khong co. Ly do thi nhieu. Chung toi se tien hanh xu ly tieu cuc khi thay dau hieu sai pham. An sua va huy do tieu cuc la dieu khong ai muon. Nang luc cua dieu tra vien, kiem sat vien, tham phan chung toi da trinh Quoc hoi, nhung xuat phat tu tinh hinh thuc te tai dia phuong thi nang luc cua nhung can bo nay khong phai luc nao cung da o muc tot nhat.

Den thoi diem nay thi 1.300 vu an con dinh, chu yeu la cac tinh phia Nam (rieng TP.HCM co 800 vu). So luong an, nhat la cac an dan su tang len rat nhieu. Chung ta deu mong moi tinh trang tren giam di va chung toi se co gang thuc hien quyet tam nay. TP.HCM la mot trung tam ve kinh te, nhung viec khieu kien cung la mot trong nhung dia phuong dung dau. De giai quyet, chung toi da tang cuong cac tham phan o khu vuc phia Bac ma it vu an hon bo sung giai quyet cho TP.HCM. Trong thoi gian toi, chung toi se co gang giai quyet van de nay triet de hon.

- DB Tran Van Kiet (Vinh Long): Toi muon nhan manh lai la Chanh an co phan loai ra ba loai an oan sai de tu do dua ra phuong phap giai quyet triet de? Cung nhu huong toi, toa an chung ta dung pham luat trong viec giai quyet an ton?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Chung toi da trinh bay nguyen nhan, giai phap bang van ban, neu Quoc hoi dong y thi chung toi se trinh bay lai sau, chu trinh bay o day se lam mat thoi gian.

Chu tich Quoc hoi dong y cho Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien trinh bay truc tiep voi DB sau.

- DB Nguyen Thi Viet Nhan (Kien Giang): phan cap kinh phi cho cac toa an quan huyen, ngay ca nhung chi tiet nho nhat nhu cay viet, quyen tap cung phai thong qua Toa an NDTC. Trong khi do, toi nghi, chung ta phai can hoc tap nhu Bo cong an hay Viem kiem sat NDTC. Toi muon hoi voi trach nhiem cua minh, Chanh an co thay can phai lam gi de toa an dia phuong co quyen tu quyet trong cac kinh phi hoat dong?

Gan het mot nhiem ky 5 nam, cu tri chung toi thay chanh an TANDTC chua mot lan xuat hien, trong khi do, cac bo truong, cac truong nganh T.U khac da di den dia phuong it nhat mot lan? Mong moi duoc chanh an tai nghe mat thay mot lan tai dia phuong toi co phai la qua kho?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Toi nghi dong chi Viet Nhan nham lan la trong nhieu nam nay, TANDTC khong "om" kinh phi cua cac toa an dia phuong, ma ngay tu dau nam, da thuoc ve chi tieu cua Bo Tai chinh, va quyen tu quyet van luon thuoc ve cac toa an dia phuong.

Trong kinh phi chi tieu cuoi nam, co nhung nguon kinh phi phat sinh chi cho thien tai..., chung toi xin mot it kinh phi cua CP va phan ve dia phuong, chung toi khong quan ly.

Con ve viec chua the den Kien Giang, dung la trong nhiem ky nay toi chua den. Toi cung da den cac tinh phia Bac, mien Trung va phia Nam. Nhung Pho Chanh an cua chung toi da den Kien Giang va thoi gian toi chung toi se co gang den.

- DB Nguyen Thi Viet Nhan: Qua tra loi cua Chanh an, toi khong dong y. Vi toi co van ban ro rang, chu khong phai la nguon tin nghe ai do.

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Xin dong chi kiem tra lai vi khong le gi tat ca toa an cac tinh khac deu nhan kinh phi truc tiep tu CP, khong le gi Kien Giang lai khac!

- DB Nguyen Lan Dung (Dak Nong): Nhieu don thu buc xuc cua cong dan, sau khi chon loc mot so don gui cho Chanh an, nhung cac tra loi cua Chanh an deu chua cu the.

Neu DB QH co the chon mot, hai don thu het suc buc xuc gui den Chanh an va de nghi Chanh an truc tiep gap mat duong su thi co duoc chap nhan khong?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Theo quy dinh hien phap, ban an phuc tham co hieu luc thi hanh, khong co quy dinh khieu nai cac ban an co hieu luc phap luat. Luat khieu nai to cao cung chi noi khieu nai cac ban an hanh chinh. Luat quy dinh chi co hai cap xet xu nen cu theo luat ma lam.

DB cung hieu cho la duong su nao cung chi trinh bay nhung van de co loi cho minh, nen chung toi phai lam viec theo ho so. Ai cung co nhu cau gap mat truc tiep, toi phai chon loc chu khong the de toan bo thoi gian de tiep dan duoc. Neu DB co gioi thieu thi chung toi san sang gap.

- DB Nguyen Ngoc Tran (An Giang): Nganh toa an da chuan bi de hoi nhap the nao? Khi VN gia nhap WTO, nhung vu an co yeu to nuoc ngoai, nhung linh vuc uu tien de hoi nhap khong bi thiet thoi?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Neu khong nham thi day la lan thu 2 DB phat bieu ve van de nay, khong rieng gi toa an, cac co quan cua nganh tu phap da chuan bi cho van de nay tu may nam nay. Nha nuoc cung rot kinh phi de hoi nhap, chu yeu tap trung vao hoi thao, chuan bi cac noi dung ve giai quyet cac tranh chap quoc te, tap trung vao cac van de lien quan den quyen so huu tri tue…

- DB Nguyen Ngoc Tran (An Giang): Chanh an dem ai, toi dat cau hoi nay lan thu 3, toi hoi muc do san sang cho hoi nhap voi Chanh an tu lau nhung chua co cau tra loi thoa dang, van de toi dat ra o day khong phai la kinh phi ma la con nguoi. Chanh an noi kinh phi cho viec nganh toa an chuan bi hoi nhap duoc Nha nuoc cap 6 ti, nhung neu chanh an lam tot thi QH san sang de xuat cho Chanh an duoc kinh phi den 60 ti. Chanh an de nghi dai bieu tham gia gop y kien nhung khong cho DB biet mat mui cua tai lieu, van ban thi sao dai bieu gop y?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Y kien cua DB Tran bo ich, tuy nhien viec xin kinh phi khong phai la don gian, chung toi khong chi xin 6 ti, ma xin hon nhieu nhung chi duoc Chinh phu duyet the thoi. Dung nhu DB noi, song song voi viec chuan bi ve noi dung chung toi con phai chuan bi ve con nguoi.

- DB Nguyen Dinh Loc (TP.HCM): Lan dau toi duoc nghe phai co 5 yeu to moi co mot nen tu phap tot, nhat la yeu to phai co bi cao, bi can tot! Khi noi den yeu to doi ngu, Chanh an bi "nang" ve so luong, nen moi dung den khai niem "vo vet"; vi chung ta co the chap nhan so luong thieu va se dieu dong them.

Giam doc tham khong phai la mot loai hinh xet xu nhung la mot giai doan xet xu het suc quan trong, nen khong phai ngau nhien khi phap luat quy dinh chuc nang thu hai cua TANDTC la xet xu giam doc tham. Qua giai trinh cua Chanh an, toi nghi Chanh an chua thay ro vai tro cua giam doc tham! Truoc thuc trang du luan bao chi noi duoc xet giam doc tham nhu "mo kim day be", toi muon hoi rang chanh an co xem xet giai quyet khong? TANDTC da phan loai the nao, de tu do co giai phap cu the the nao?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Luc nay toi cung da giai trinh roi ve chu "vo vet", nhung van xin tiep thu them.

Con ve giam doc tham, TANDTC trong tien trinh cai cach tu phap se khong xet phuc tham nua ma chi giai quyet giam doc tham.

- DB Nguyen Dinh Loc (TP.HCM): Bao chi da phan anh nhieu ve van de giam doc tham o TANDTC va dia phuong. Toi muon hoi giai phap Chanh an muon de ra truoc du luan de giai quyet tot van de nay?

Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien: Dung la bao chi co noi nhu vay. Mot nam co 232.000 vu an, tuong duong co 200.000 ban an duoc thi hanh. Co sai sot moi co giam doc tham, tinh trang "mo kim day be" thi cung binh thuong thoi.

Truoc khi QH nghi trua, DB Nguyen Van Kha (Nam Dinh) de nghi them: phan tra loi chat van cua Chanh an khien dai bieu chung toi thay kha buc xuc, va chac nhan dan dang theo doi truyen hinh cung vay.

Theo luat hoat dong giam sat thi viec tra loi chat van la mot hoat dong giam sat, va Quoc hoi co quyen ra nghi quyet ve chat van. Do vay, toi de nghi Quoc hoi ra nghi quyet ve van de chat van Chanh an toa an toi cao.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong: toi cung nhan thay phan tra loi cua Chanh an chua lam hai long cac dai bieu. De nghi Chanh an luu y them.

Phan chat van Chanh an TANDTC Nguyen Van Hien den day ket thuc. Quoc hoi tam nghi. 14g chieu nay (17-11), phien chat van se tiep tuc voi phan dang dan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung.

Nhom PV TS

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: TANDTC Nguyen Van Hien, Nguyen Van Hien, Kien Giang, Bo GD, Do Son, Bo TN, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Bo truong Bo Xay dung, dai bieu quoc hoi, Thu Tuc Hanh Chinh, nguyen nhan chu quan, giam doc tham, ve van de, khong phai la, chu khong phai, chung toi, nguoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải pháp cải cách tư pháp của Chánh án TANDTC

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải pháp cải cách tư pháp của Chánh án TANDTC bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0