Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien

Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

Sau day la toan van du thao Bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang:

Dai hoi X cua Dang hop vao luc toan Dang, toan dan ta ket thuc 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va da trai qua 20 nam doi moi.

Dai hoi co nhiem vu: kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX cua Dang, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2001 - 2010; tong ket 20 nam doi moi; quyet dinh phuong huong phat trien dat nuoc va muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010; kiem diem su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX, de ra phuong huong nhiem vu xay dung Dang, bo sung, sua doi mot so diem trong Dieu le Dang; bau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X.

I. Kiem diem 5 nam thuc hien nghi quyet dai hoi IX cua Dang

Nam nam qua, ben canh nhung thuan loi co ban do tien trinh doi moi tao ra, nuoc ta cung gap khong it kho khan, thach thuc do nhung yeu kem von co cua nen kinh te trinh do thap; thien tai, dich benh xay ra o nhieu noi; tinh hinh the gioi va khu vuc dien bien het suc phuc tap, nhat la sau su kien ngay 11/9/2001 o My; kinh te the gioi va khu vuc dan xen nhung bieu hien suy thoai, phuc hoi va phat trien, hoat dong canh tranh va chu nghia bao ho cua mot so nuoc tac dong khong nho den tinh hinh nuoc ta... Trong hoan canh do, toan Dang, toan dan va toan quan ta ra suc phan dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va da dat nhung thanh tuu rat quan trong :

1. Nen kinh te da vuot qua thoi ky suy giam, dat toc do tang truong kha cao va phat trien tuong doi toan dien

Toc do tang truong GDP nam sau cao hon nam truoc, binh quan trong 5 nam 2001 - 2005 dat muc ke hoach 7,5%. Kinh te vi mo tuong doi on dinh, cac quan he va can doi chu yeu trong nen kinh te (tich luy - tieu dung, thu - chi ngan sach,...) duoc cai thien; viec huy dong cac nguon noi luc cho phat trien co tien bo, ti le huy dong GDP vao ngan sach nha nuoc vuot du kien. Tong von dau tu vao nen kinh te tang nhanh. Da tao dung them nhieu co so vat chat - ky thuat quan trong, trong do nhieu cong trinh lon da duoc dua vao su dung.

Co cau kinh te, co cau lao dong tiep tuc chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa. Den nam 2005, ti trong gia tri nong - lam - ngu nghiep trong GDP con 20,9% (ke hoach 20 - 21%), cong nghiep va xay dung 41% (ke hoach 38 - 39%), dich vu 38,1% (ke hoach 41 - 42%).

Hoat dong kinh te doi ngoai va hoi nhap kinh te quoc te co buoc tien quan trong. Mot so san pham cua ta da co suc canh tranh tren thi truong quoc te voi thuong hieu co uy tin. Xuat khau, nhap khau co toc do tang truong kha, tong kim ngach xuat khau da bang hon 50% GDP. Von tai tro phat trien chinh thuc (ODA) va von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) lien tuc tang qua cac nam. Da co mot so du an dau tu cua ta ra nuoc ngoai.

The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia buoc dau duoc xay dung; mot so loai thi truong moi hinh thanh; thi truong hang hoa phat trien tuong doi nhanh.

2. Van hoa - xa hoi co tien bo tren mot so mat; viec gan phat trien kinh te voi giai quyet cac van de xa hoi co chuyen bien tot; doi song cac tang lop nhan dan duoc cai thien; chi so phat trien con nguoi duoc nang len.

Giao duc va dao tao tiep tuc phat trien va duoc dau tu nhieu hon. Co so vat chat duoc tang cuong. Quy mo dao tao tang nhanh va tuong doi deu, nhat la o bac trung hoc chuyen nghiep va day nghe.

Khoa hoc va cong nghe gop phan tich cuc vao viec hoach dinh duong loi, chinh sach, dieu tra nghien cuu danh gia tiem nang tai nguyen thien nhien, bao ve da dang sinh hoc; nghien cuu ung dung cong nghe moi phuc vu phat trien kinh te - xa hoi va quoc phong, an ninh.

Cong tac xoa doi giam ngheo duoc day manh bang nhieu hinh thuc va thu duoc nhieu ket qua tot; den cuoi nam 2005 ti le ho ngheo con 7% (theo chuan Viet Nam cho giai doan 2001 - 2005). Viec ket hop cac nguon luc cua Nha nuoc va nhan dan de xay dung ket cau ha tang kinh te, van hoa, xa hoi cho cac vung nong thon, mien nui, vung dan toc buoc dau thu duoc ket qua tot.

Cong tac bao ve va cham soc suc khoe cua nhan dan tiep tuc dat duoc nhieu thanh tuu. Mang luoi y te, dac biet la y te co so duoc mo rong; mot so dich benh nguy hiem duoc khong che va day lui; nhan dan o hau het cac vung, mien duoc cham soc suc khoe tot hon. Tuoi tho trung binh cua nguoi Viet Nam da tang tu 68 (nam 1999) len 71,3 (nam 2005).

Cac hoat dong van hoa, thong tin, bao chi, the duc the thao, giai tri... co nhieu doi moi ve noi dung va hinh thuc. Cuoc van dong "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa", cac phong trao den on dap nghia, cham soc nguoi co cong, Ba me Viet Nam anh hung, thuong binh, gia dinh liet si, cac hoat dong nhan dao, tu thien... thu hut duoc su tham gia rong rai cua cac tang lop nhan dan.

3. Chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong va an ninh duoc tang cuong; hoat dong doi ngoai duoc mo rong

Doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho va an ninh quoc gia duoc giu vung; chinh tri - xa hoi on dinh. Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan duoc xay dung theo huong cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai; vung vang ve chinh tri, co tinh than chien dau va san sang chien dau cao. Viec ket hop phat trien kinh te voi quoc phong o mot so dia ban duoc thuc hien co hieu qua. The tran quoc phong toan dan gan voi the tran an ninh nhan dan duoc cung co.

Hoat dong doi ngoai duoc mo rong, gop phan giu vung moi truong hoa binh, phuc vu tot nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, nang cao uy tin cua Viet Nam trong khu vuc va tren the gioi. Mot so van de ve bien gioi, lanh tho, vung chong lan tren bien voi mot so quoc gia duoc giai quyet. Nuoc ta da chu dong va tich cuc tham gia hoat dong tren cac dien dan quoc te, khu vuc; to chuc thanh cong nhieu hoi nghi quoc te va khu vuc tai Viet Nam. Cong tac doi ngoai nhan dan co buoc phat trien moi.

4. Viec xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia co tien bo tren ca ba linh vuc lap phap, hanh phap va tu phap. Suc manh khoi dai doan ket toan dan toc duoc phat huy

Cong tac lap phap cua Quoc hoi co nhung doi moi quan trong. Hien phap va he thong phap luat tiep tuc duoc sua doi, bo sung; quy trinh lam luat duoc cai tien; hang loat luat va phap lenh moi duoc ban hanh, tao co so phap ly cho hoat dong quan ly nha nuoc, van hanh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dap ung nhu cau hoi nhap quoc te.

To chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc duoc tang cuong. Chuc nang, nhiem vu, quyen han, trach nhiem cua Chinh phu, cua cac bo, nganh va chinh quyen dia phuong cac cap duoc phan dinh cu the hon, phan cap nhieu hon. Cac hoat dong tu phap va cong tac cai cach tu phap co nhung chuyen bien tich cuc.

Noi dung va hinh thuc hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan ngay cang thiet thuc. Quy che dan chu o co so duoc thuc hien rong rai hon, nhat la o xa, phuong.

5. Cong tac xay dung Dang duoc coi trong

Cuoc van dong xay dung, chinh don Dang duoc coi trong thuong xuyen va dat duoc mot so ket qua tich cuc. Cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, cong tac ly luan, viec hoc tap tu tuong Ho Chi Minh co tien bo. Cong tac to chuc va can bo co mot so doi moi ve noi dung va cach lam. Viec xay dung, cung co to chuc co so dang gan voi xay dung he thong chinh tri o co so co chuyen bien. Cong tac phat trien dang vien duoc quan tam chi dao va dat mot so ket qua. Da so can bo, dang vien phat huy duoc vai tro tien phong, nang dong, sang tao trong cong tac, lao dong, ren luyen pham chat, nang luc. Quan he gan bo giua Dang va nhan dan tiep tuc duoc cai thien.

Dat duoc nhung thanh tuu tren la nho duong loi dung cua Dang; su quan ly thong nhat theo phap luat cua Nha nuoc, su dieu hanh nang dong cua Chinh phu va su co gang to lon cua toan Dang, toan dan, toan quan, cua cac nganh, cac cap, cac co so san xuat, kinh doanh. Do con la do tac dong tich cuc cua nhung co che, chinh sach da duoc ban hanh; do ket qua dau tu trong nhieu nam qua da lam cho nang luc san xuat cua nhieu nganh va toan bo nen kinh te tang kha.

Tuy nhien, chung ta con nhung khuyet diem va yeu kem :

1. Nhip do tang truong kinh te chua tuong xung voi kha nang; chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te con thap, chua vung chac; co cau kinh te chuyen dich cham.

Quy mo nen kinh te con nho. Cac can doi vi mo trong nen kinh te chua that vung chac, de bi anh huong boi nhung bien dong tu ben ngoai. Trinh do khoa hoc, cong nghe, nang suat lao dong con thap; gia thanh nhieu san pham cao hon so voi khu vuc va the gioi. Nhieu nguon luc va tiem nang trong nuoc chua duoc huy dong va khai thac tot. Dau tu cua Nha nuoc dan trai, bi that thoat nhieu. Mot so cong trinh xay dung lon, quan trong cua quoc gia khong hoan thanh theo ke hoach. Lang phi trong chi tieu ngan sach nha nuoc va tieu dung xa hoi con nghiem trong. Moi truong sinh thai o nhieu noi o nhiem nang. Viec khai thac, su dung tai nguyen thien nhien, nhin chung chua hop ly.

Co cau kinh te chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa con cham, chat luong thap, nhat la linh vuc dich vu. Noi dung va cac bien phap cong nghiep hoa, hien dai hoa trong nong nghiep va nong thon chua cu the. Sap xep, doi moi va nang cao hieu qua hoat dong cua doanh nghiep nha nuoc, nhat la co phan hoa chua dat yeu cau de ra. Chat luong nguon nhan luc thap, lao dong chua qua dao tao van la pho bien, lao dong nong nghiep con chiem ti le cao. Kinh te doi ngoai chua phat huy day du cac kha nang; doanh nghiep trong nuoc chua du suc vuot qua nhung kho khan ve canh tranh va thi truong.

Viec hoach dinh va thuc hien cac chu truong, chinh sach thuc day phat trien va van hanh he thong thi truong chua dong bo; mot so nguyen tac cua thi truong bi vi pham; tu duy bao cap chua duoc khac phuc triet de.

2. Co che, chinh sach ve van hoa - xa hoi cham doi moi; nhieu van de xa hoi buc xuc chua duoc giai quyet tot

Thanh tuu xoa doi, giam ngheo chua that vung chac, nguy co tai ngheo con lon. Chenh lech ve thu nhap, muc song giua cac tang lop nhan dan, giua cac vung co xu huong tang. Nhu cau buc xuc ve viec lam o cac thanh thi va nong thon chua duoc dap ung tot. Nhieu van de xa hoi quan trong chua duoc giai quyet thoa dang.

Giao duc va dao tao chat luong con thap, co cau chua hop ly. Khoa hoc va cong nghe chua dap ung kip yeu cau cua cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Xu huong xa roi ton chi, muc dich, chay theo thi hieu thap kem vi loi ich vat chat don thuan, vi loi ich cuc bo, ca nhan trong mot bo phan bao chi, xuat ban, van hoa, nghe thuat chua duoc khac phuc co hieu qua. Quan ly nha nuoc doi voi mot so linh vuc trong y te, the duc the thao con yeu kem.

Te quan lieu, tham nhung, lang phi van nghiem trong. Toi pham va mot so te nan xa hoi co chieu huong tang. Tai nan giao thong gay ra nhieu thiet hai ve nguoi va cua.

3. Cac linh vuc quoc phong, an ninh, doi ngoai con mot so mat han che

Suc manh tong hop va kha nang san sang chien dau cua cac luc luong vu trang con mot so mat chua dap ung day du yeu cau cua tinh hinh moi. O mot so dia ban, co nhung yeu to gay mat on dinh chinh tri - xa hoi cuc bo.

Cong tac nghien cuu, du bao chien luoc ve quoc phong, an ninh, doi ngoai chua theo kip dien bien cua tinh hinh. Su phoi hop giua an ninh, quoc phong va doi ngoai trong viec giai quyet mot so van de cu the thieu chat che.

4. To chuc va hoat dong cua Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan con mot so khau cham doi moi

Viec thuc hien vai tro giam sat cua Quoc hoi con lung tung. Mo hinh to chuc chinh quyen dia phuong, nhat la to chuc hoi dong nhan dan, con nhung diem bat hop ly. Cai cach hanh chinh cham, cai cach tu phap moi buoc dau duoc trien khai, chua dap ung yeu cau phat trien. Hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan o nhieu noi con thu dong, mang tinh hanh chinh, hinh thuc. Dan chu trong xa hoi con bi vi pham. Ky cuong, ky luat o mot so cap va linh vuc khong nghiem.

5. Chat luong cong tac xay dung, chinh don Dang chua dap ung duoc yeu cau de ra

Tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, pham chat, dao duc, loi song, benh co hoi, chu nghia ca nhan, thieu trung thuc va te quan lieu, tham nhung, lang phi, sach nhieu trong mot bo phan khong nho can bo, cong chuc dien ra nghiem trong. Nhieu to chuc co so dang thieu suc chien dau va khong du nang luc giai quyet nhung van de phuc tap nay sinh. Cong tac tu tuong con thieu tinh chien dau, tinh thuyet phuc. Cong tac ly luan chua lam sang to duoc mot so van de quan trong trong cong cuoc doi moi. Viec kien toan to chuc bo may cua he thong chinh tri va cong tac to chuc can bo tren mot so mat con yeu kem. Chat luong va hieu qua kiem tra, giam sat chua cao.

Co nhung khuyet diem do la do nhieu nguyen nhan khach quan va chu quan, song chu yeu la do nhung nguyen nhan chu quan :

Tu duy cua Dang tren mot so linh vuc cham doi moi. Mot so van de o tam quan diem, chu truong lon chua duoc lam ro nen chua dat duoc su thong nhat cao ve nhan thuc va thieu dut khoat trong hoach dinh chinh sach, chi dao dieu hanh, nhu cac van de: so huu va thanh phan kinh te; co phan hoa doanh nghiep nha nuoc va phat trien doanh nghiep co phan; huong dau tu xay dung co ban; xay dung nen kinh te doc lap tu chu; doi moi chinh sach, co che quan ly giao duc, y te, van hoa; doi moi to chuc, phuong thuc hoat dong cua he thong chinh tri...

Chi dao to chuc thuc hien chua tot. Ba linh vuc duoc coi la ba khau dot pha (xay dung dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia ma trong tam la doi moi co che, chinh sach; tao buoc chuyen manh ve phat trien nguon nhan luc; doi moi to chuc bo may va phuong thuc hoat dong cua he thong chinh tri ma trong tam la cai cach hanh chinh) cung nhu viec xay dung mot so cong trinh trong diem lon cua quoc gia chua duoc chi dao tap trung, thuc hien thieu tinh than trach nhiem. Tinh trang noi nhieu lam it, lam khong den noi den chon hoac khong lam con dien ra o nhieu noi. Hieu luc quan ly nha nuoc con thap doi voi mot so linh vuc nhu: quy hoach, dat dai, xay dung co ban, gia ca, tai chinh, ngan hang, tai nguyen quoc gia, quyen so huu tri tue, ve sinh an toan thuc pham, an toan giao thong, bao chi, xuat ban... Cong tac kiem tra, thanh tra chua thuong xuyen va con thieu hieu luc.

Mot bo phan can bo, dang vien, ke ca mot so can bo chu chot cac cap yeu kem ve pham chat va nang luc, vua thieu tinh tien phong, guong mau vua khong du trinh do, nang luc hoan thanh nhiem vu.

II. Danh gia khai quat 20 nam doi moi

Hai muoi nam qua, voi su no luc phan dau cua toan Dang, toan dan, cong cuoc doi moi o nuoc ta da dat nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su.

Den nay, mac du con khong it kho khan, han che, dat nuoc ta da co su thay doi co ban va toan dien. Kinh te ra khoi khung hoang va co su tang truong kha nhanh, su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia dang day manh. Doi song nhan dan duoc cai thien ro ret. He thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan toc duoc cung co va tang cuong. Chinh tri - xa hoi on dinh. Quoc phong va an ninh duoc giu vung. Vi the nuoc ta tren truong quoc te khong ngung duoc nang cao. Suc manh tong hop cua quoc gia da tang len rat nhieu, tao ra the va luc moi cho dat nuoc tiep tuc di len voi trien vong tot dep.

Nhung thanh tuu do chung to duong loi doi moi cua Dang ta la dung dan, sang tao; con duong di len chu nghia xa hoi cua nuoc ta la phu hop voi thuc tien Viet Nam. Nhan thuc ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi ngay cang sang to hon; he thong quan diem ly luan ve cong cuoc doi moi, ve xa hoi xa hoi chu nghia va con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam da hinh thanh tren nhung net co ban.

Xa hoi xa hoi chu nghia ma nhan dan ta xay dung la mot xa hoi dan giau, nuoc manh, cong bang, dan chu, van minh; do nhan dan lam chu; co nen kinh te phat trien cao, dua tren luc luong san xuat hien dai va quan he san xuat phu hop; co nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; con nguoi duoc giai phong khoi ap buc, bat cong, co cuoc song am no, tu do, hanh phuc, phat trien toan dien; cac dan toc trong cong dong Viet Nam binh dang, doan ket, tuong tro, giup do nhau cung tien bo; co Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan duoi su lanh dao cua Dang Cong san; co quan he huu nghi va hop tac voi nhan dan cac nuoc tren the gioi.

Con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta la phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; xay dung nen van hoa thuc su la nen tang tinh than cua xa hoi; xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, thuc hien dai doan ket toan dan toc; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan; xay dung Dang trong sach, vung manh; bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia; chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te.

Tu thuc tien doi moi, Dang va Nha nuoc ta cang tich luy them nhieu kinh nghiem lanh dao va quan ly. Co the rut ra mot so bai hoc lon sau day :

Mot la, trong qua trinh doi moi phai kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi tren nen tang chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh. Doi moi khong phai la tu bo muc tieu chu nghia xa hoi, ma la lam cho chu nghia xa hoi duoc nhan thuc dung dan hon va duoc xay dung co hieu qua hon de di toi thang loi. Doi moi khong phai la xa roi ma la nhan thuc dung, van dung sang tao va phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, lay do lam nen tang tu tuong cua Dang va kim chi nam cho hanh dong cach mang.

Hai la, doi moi toan dien, dong bo, co ke thua, co buoc di, hinh thuc va cach lam phu hop. Phai doi moi tu nhan thuc, tu duy den hoat dong thuc tien; tu kinh te, chinh tri, doi ngoai den tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi; tu hoat dong lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc den hoat dong cu the trong tung bo phan cua he thong chinh tri. Doi moi tat ca cac mat cua doi song xa hoi nhung khong lam dong loat, dan deu, ma phai co trong tam, trong diem, co nhung buoc di thich hop; bao dam su gan ket chat che va dong bo giua ba nhiem vu : phat trien kinh te la trung tam, xay dung Dang la then chot va phat trien van hoa - nen tang tinh than cua xa hoi.

Ba la, doi moi phai vi loi ich cua nhan dan, dua vao nhan dan, phat huy vai tro chu dong, sang tao cua nhan dan, xuat phat tu thuc tien, nhay ben voi cai moi. Cach mang la su nghiep cua nhan dan, vi nhan dan va do nhan dan. Nhung y kien, nguyen vong va sang kien cua nhan dan co vai tro quan trong trong viec hinh thanh duong loi doi moi cua Dang. Dua vao nhan dan, xuat phat tu thuc tien phong phu cua nhan dan, thuong xuyen tong ket thuc tien, phat hien nhan to moi, tung buoc tim ra quy luat cac mat cua cuoc song de di len - do la chia khoa cua thanh cong.

Bon la, phat huy cao do noi luc, dong thoi ra suc khai thac ngoai luc, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai trong dieu kien moi. Phat huy noi luc, xem do la nhan to quyet dinh doi voi su phat trien; dong thoi coi trong huy dong cac nguon ngoai luc, thong qua hoi nhap va hop tac quoc te, tranh thu cac nguon luc ben ngoai de phat huy noi luc manh hon, nham tao ra suc manh tong hop de phat trien dat nuoc nhanh va ben vung. Hoi nhap va hop tac quoc te phai dua tren cac nguyen tac ton trong doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau, binh dang, cung co loi; giu vung doc lap dan toc va dinh huong xa hoi chu nghia, bao ve va phat trien nen van hoa dan toc.

Nam la, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, khong ngung doi moi he thong chinh tri, xay dung va tung buoc hoan thien nen dan chu xa hoi chu nghia, bao dam quyen luc thuoc ve nhan dan. Xay dung Dang trong sach, vung manh la khau then chot, la nhan to quyet dinh thang loi cua su nghiep doi moi. Xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia Viet Nam cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan la yeu cau buc thiet cua xa hoi; Nha nuoc phai the che hoa va to chuc thuc hien co hieu qua quyen cong dan, quyen con nguoi. Phat huy vai tro Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan trong viec tap hop cac tang lop nhan dan, phat huy suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc de thuc hien thanh cong su nghiep doi moi.

Xac lap nhung moi quan he hop ly giua Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc cung cac doan the nhan dan thong qua he thong co che thich hop, lam cho tat ca cac bo phan cau thanh he thong chinh tri ngay cang vung manh, quyen lam chu cua nhan dan duoc thuc hien ngay mot tot hon, tu do tao ra dong luc manh me cho cong cuoc doi moi.

Qua tong ket ly luan - thuc tien 20 nam doi moi, chung ta cang thay ro gia tri dinh huong va chi dao to lon cua "Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi" (nam 1991) dong thoi cung thay ro them nhung van de moi dat ra can duoc giai dap. Sau Dai hoi X, Dang ta can tiep tuc nghien cuu, bo sung va phat trien de co mot Cuong linh moi phu hop voi nhung nhiem vu xay dung dat nuoc trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te, dat nen tang chinh tri, tu tuong cho moi hoat dong cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong qua trinh dua nuoc ta di len chu nghia xa hoi.

III. Muc tieu va phuong huong phat trien dat nuoc 5 nam 2006 - 2010

1. Du bao tinh hinh nhung nam sap toi

Tren the gioi, hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon. Kinh te the gioi va khu vuc tiep tuc phuc hoi va phat trien nhung van tiem an nhung yeu to bat trac kho luong. Toan cau hoa kinh te la mot xu the khach quan, tao ra co hoi phat trien nhung cung chua dung nhieu yeu to bat binh dang, gay kho khan, thach thuc lon cho cac quoc gia, nhat la cac nuoc dang phat trien. Canh tranh kinh te - thuong mai, gianh giat cac nguon tai nguyen, nang luong, thi truong, nguon von, cong nghe... giua cac nuoc ngay cang gay gat. Khoa hoc va cong nghe se co buoc tien nhay vot va nhung dot pha lon, tac dong nhieu mat den tat ca cac quoc gia.

Nhung cuoc chien tranh cuc bo, xung dot vu trang, xung dot dan toc, sac toc, ton giao, chay dua vu trang, hoat dong can thiep, lat do, ly khai, hoat dong khung bo, nhung tranh chap ve bien gioi lanh tho, bien dao va cac tai nguyen thien nhien tiep tuc dien ra o nhieu noi voi tinh chat ngay cang phuc tap. Cac mau thuan lon cua thoi dai van rat gay gat. Nhieu van de toan cau buc xuc doi hoi cac quoc gia va cac to chuc quoc te phoi hop giai quyet : khoang cach chenh lech giua cac nhom nuoc giau va nuoc ngheo ngay cang lon; su gia tang dan so cung voi cac luong dan di cu; tinh trang khan hiem nguon nang luong, can kiet tai nguyen; moi truong sinh thai bi huy hoai; khi hau trai dat dien bien ngay cang xau, thay doi that thuong kem theo nhung thien tai khung khiep; cac dich benh lon, cac toi pham xuyen quoc gia co chieu huong phat trien...

O khu vuc chau A - Thai Binh Duong noi chung va Dong Nam A noi rieng, xu the hoa binh, hop tac va phat trien tiep tuc gia tang, nhung luon tiem an nhung nhan to gay mat on dinh nhu : nhung tranh chap ve anh huong va quyen luc, ve bien gioi, lanh tho, bien dao, tai nguyen giua cac nuoc; nhung bat on ve kinh te, chinh tri, xa hoi o tung nuoc...

Trong nuoc, nhung thanh tuu 5 nam qua (2001 - 2005) va 20 nam doi moi (1986 - 2006) lam cho the va luc nuoc ta lon manh len nhieu so voi truoc. Viec mo rong quan he hop tac quoc te, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te, giu vung moi truong hoa binh tao them nhieu thuan loi cho nhan dan ta doi moi, phat trien kinh te - xa hoi voi nhip do nhanh hon.

Tuy nhien, nuoc ta dang dung truoc nhieu thach thuc lon, dan xen nhau, tac dong tong hop va dien bien phuc tap, khong the coi thuong bat cu thach thuc nao. Kinh te van trong tinh trang kem phat trien, nguy co tut hau xa hon so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi van ton tai. Khoa hoc va cong nghe con o trinh do thap. Tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien gan lien voi te quan lieu, tham nhung, lang phi la rat nghiem trong. Nhung bieu hien xa roi muc tieu cua chu nghia xa hoi van chua duoc khac phuc. Cac the luc thu dich am muu "dien bien hoa binh", gay bao loan lat do, su dung cac chieu bai "dan chu", "nhan quyen" hong lam thay doi che do chinh tri o nuoc ta. An ninh, trat tu va an toan xa hoi o mot so vung va dia phuong chua bao dam vung chac.

Nhung nam toi la co hoi lon de dat nuoc ta tien len, tuy kho khan con nhieu. Doi hoi buc bach cua toan dan toc ta luc nay la phai tranh thu co hoi, vuot qua thach thuc, tiep tuc doi moi manh me, toan dien va dong bo hon, phat trien voi toc do nhanh hon va ben vung hon.

2. Muc tieu va phuong huong tong quat 5 nam 2006 - 2010

Nam nam 2006 - 2010 co y nghia quyet dinh doi voi viec hoan thanh Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam dau the ky XXI do Dai hoi IX cua Dang de ra.

Muc tieu va phuong huong tong quat cua 5 nam 2006 - 2010 la: nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, huy dong va su dung tot moi nguon luc, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; phat trien van hoa; thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; tang cuong quoc phong va an ninh, mo rong quan he doi ngoai; chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Phan dau tang truong kinh te voi nhip do nhanh hon, co chat luong cao hon, ben vung hon va gan ket voi phat trien con nguoi. Den nam 2010 tong san pham trong nuoc (GDP) tang gap 2,1 lan so voi nam 2000; muc tang truong GDP binh quan dat 7,5 - 8%/nam va phan dau dat tren 8%/nam.

Tiep tuc xay dung va hoan thien dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, giai phong manh me suc san xuat va tao dong luc moi cho phat trien; day nhanh tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa, coi trong phat trien kinh te tri thuc, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te; bao ve va cai thien moi truong sinh thai.

Day manh san xuat nong nghiep va kinh te nong thon; phat trien nhanh hon cong nghiep va xay dung; tao chuyen bien tich cuc ve dich vu; xay dung ket cau ha tang dong bo theo huong hien dai.

Giai quyet tot va ket hop hai hoa cac van de phat trien van hoa, xa hoi va con nguoi; tao chuyen bien co ban ve phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe; nang cao chat luong nguon nhan luc, tao them nhieu viec lam; cham soc suc khoe nhan dan; kiem che toc do tang dan so; lam cho doi song xa hoi ngay cang lanh manh; giu gin, phat huy ban sac van hoa dan toc.

Tang cuong quoc phong va an ninh, bao ve vung chac To quoc; phat trien cac quan he doi ngoai theo huong rong mo, da phuong hoa, da dang hoa.

Phat huy hon nua dan chu xa hoi chu nghia; doi moi he thong chinh tri; nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, tang cuong hieu luc va hieu qua cua Nha nuoc va chinh quyen cac cap; phat huy vai tro cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, khong ngung tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc.

IV. Phat huy moi nguon luc, tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong, dinh huong xa hoi chu nghia

1. Nam vung dinh huong xa hoi chu nghia trong nen kinh te thi truong o nuoc ta la :

Thuc hien muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh". Giai phong manh me va khong ngung phat trien suc san xuat, huy dong va su dung co hieu qua moi nguon noi luc va ngoai luc, nang cao doi song nhan dan. Day manh xoa doi giam ngheo, khuyen khich moi nguoi dan vuon len lam giau chinh dang, giup do nguoi khac thoat ngheo va tung buoc kha gia hon.

Phat trien nen kinh te nhieu hinh thuc so huu, nhieu thanh phan kinh te, trong do, kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao; kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan.

Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien; tang truong kinh te di doi voi phat trien xa hoi, van hoa, y te, giao duc va dao tao..., giai quyet tot cac van de xa hoi vi muc tieu phat trien con nguoi. Hoan thien che do phan phoi theo lao dong, hieu qua kinh te, muc dong gop von cung cac nguon luc khac va thong qua phuc loi xa hoi.

Phat huy quyen lam chu xa hoi cua nhan dan, bao dam vai tro quan ly, dieu tiet nen kinh te cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoi su lanh dao cua Dang.

2. Nang cao vai tro va hieu luc quan ly cua Nha nuoc

Nha nuoc tap trung lam tot cac chuc nang :

Dinh huong su phat trien bang cac chien luoc, quy hoach, ke hoach va co che, chinh sach tren co so ton trong cac nguyen tac cua thi truong. Doi moi can ban cong tac quy hoach, ke hoach phu hop yeu cau xay dung nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap kinh te quoc te, phat huy toi da moi loi the so sanh cua quoc gia, vung va dia phuong, thu hut moi nguon luc tham gia phat trien kinh te - xa hoi.

Tao moi truong phap ly va co che, chinh sach thuan loi de phat huy cac nguon luc cua xa hoi cho phat trien, cac chu the hoat dong kinh doanh binh dang, canh tranh lanh manh, cong khai va minh bach, co trat tu, ky cuong.

Ho tro phat trien, xay dung he thong ket cau ha tang kinh te - xa hoi quan trong.

Bao dam tinh ben vung va tich cuc cua cac can doi kinh te vi mo, han che cac rui ro va tac dong tieu cuc cua co che thi truong.

Tac dong den thi truong chu yeu thong qua co che, chinh sach va cac cong cu kinh te; dong thoi su dung kip thoi co hieu qua mot so bien phap can thiet khi thi truong trong nuoc hoat dong khong co hieu qua hoac thi truong khu vuc va the gioi co bien dong lon.

Thuc hien quan ly nha nuoc bang he thong phap luat, giam toi da su can thiep hanh chinh vao hoat dong cua thi truong va doanh nghiep. Tach chuc nang quan ly hanh chinh cua Nha nuoc khoi chuc nang quan ly kinh doanh cua doanh nghiep, xoa bo “che do chu quan"; phan biet ro rang he thong co quan hanh chinh cong va he thong co quan su nghiep dich vu cong cong (giao duc, khoa hoc va cong nghe, y te, van hoa, the duc the thao); phat trien manh cac dich vu cong cong.

Tiep tuc doi moi chinh sach tai chinh, tien te, dieu tiet thu nhap. Bao dam tinh on dinh va su phat trien ben vung cua nen tai chinh quoc gia.

Dinh ro moi quan he giua Quoc hoi, Chinh phu va cac bo, nganh, Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trong thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve kinh te va xa hoi.

3. Phat trien dong bo va quan ly co hieu qua su van hanh cac thi truong co ban, theo co che canh tranh lanh manh

Phat trien thi truong hang hoa va dich vu. Thu hep nhung linh vuc Nha nuoc doc quyen kinh doanh, xoa bo doc quyen doanh nghiep; tiep tuc doi moi co che kiem soat gia ca. Phat trien manh thuong mai trong nuoc o tat ca cac vung va tang nhanh xuat khau, nhap khau. Day manh tu do hoa thuong mai phu hop cac cam ket hoi nhap kinh te quoc te. Tao buoc phat trien moi, nhanh va toan dien thi truong dich vu, nhat la nhung dich vu cao cap, co ham luong tri tue cao, gia tri gia tang lon. Phan dau dua toc do tang truong cua khu vuc dich vu cao hon toc do tang truong GDP. Phat trien manh va nang cao chat luong hoat dong du lich, da dang hoa cac loai hinh du lich. Phat trien nhanh hon cac dich vu van tai, vien thong, dich vu tai chinh, ngan hang, dich vu tu van,...

Tung buoc phat trien vung chac thi truong tai chinh, hoan thien thi truong tien te; lanh manh hoa cac hoat dong giao dich von ngan han va mua ban cac giay to co gia tren thi truong. Phat trien manh thi truong von, thuc day manh hon hoat dong cua thi truong chung khoan gan voi tien trinh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, phat trien hinh thuc co phan va huy dong cac nguon von trong xa hoi cho dau tu phat trien. Cung co ngan hang nha nuoc, lanh manh hoa, co cau lai he thong ngan hang thuong mai, cac cong ty tai chinh, cong ty mua ban no, cong ty dau tu chung khoan,...

Phat trien thi truong bat dong san (bao gom thi truong quyen su dung dat va bat dong san gan lien voi dat) : bao dam quyen su dung dat chuyen thanh hang hoa mot cach thuan loi; lam cho dat dai thuc su tro thanh nguon von cho phat trien; tung buoc lam cho thi truong bat dong san trong nuoc co suc canh tranh so voi thi truong khu vuc, co suc hap dan cac nha dau tu. Thuc hien cong khai, minh bach va tang cuong tinh phap ly, ky luat, ky cuong trong quan ly dat dai. Nha nuoc dieu tiet gia dat bang quan he cung - cau ve dat dai va thong qua cac chinh sach ve thue co lien quan den dat dai. Nha nuoc vua quan ly tot thi truong bat dong san vua la nha dau tu bat dong san lon nhat. Hoan thien he thong luat phap ve kinh doanh bat dong san.

Phat trien thi truong suc lao dong trong moi khu vuc kinh te, tao su gan ket cung - cau lao dong, phat huy tinh tich cuc cua nguoi lao dong trong hoc nghe, tu tao va tim viec lam. Co chinh sach uu dai cac doanh nghiep thu hut nhieu lao dong, nhat la o khu vuc nong thon. Day manh xuat khau lao dong, dac biet la xuat khau lao dong da qua dao tao nghe, lao dong nong nghiep. Hoan thien co che, chinh sach tuyen chon va su dung lao dong trong khu vuc kinh te nha nuoc va bo may cong quyen. Da dang hoa cac hinh thuc giao dich viec lam; phat trien he thong thong tin ve thi truong lao dong trong nuoc va the gioi. Co chinh sach nhap khau lao dong co chat luong cao trong linh vuc cong nghe va quan ly o nhung nganh, nghe can uu tien phat trien.

Xay dung he thong luat phap ve lao dong va thi truong lao dong nham bao dam quyen lua chon cho lam viec va noi cu tru cua nguoi lao dong; thuc hien rong rai che do hop dong lao dong; bao dam quyen loi cua ca nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong, xay dung he thong an sinh xa hoi.

Phat trien thi truong cong nghe tren co so doi moi co che, chinh sach de phan lon san pham khoa hoc va cong nghe (tru nghien cuu co ban, nghien cuu phuc vu xay dung duong loi, chien luoc, chinh sach phat trien) tro thanh hang hoa. Thong tin rong rai va tao moi truong canh tranh de cac san pham khoa hoc va cong nghe duoc mua ban thuan loi tren thi truong.

Nha nuoc khuyen khich thong qua cac chinh sach ho tro phat trien, cong nhan va bao ho quyen so huu tri tue doi voi cac cong trinh khoa hoc va hoat dong sang tao, hoan thien va ung dung cong nghe moi. Co chinh sach hap dan cac cong ty xuyen quoc gia dau tu va chuyen giao cong nghe moi cho cac doanh nghiep Viet Nam. Chu trong nhap khau cong nghe hien dai; tung buoc phat trien manh cong nghe trong nuoc; chuyen cac to chuc nghien cuu va phat trien thuoc nhieu loai hinh so huu sang hoat dong theo co che doanh nghiep; hinh thanh luc luong doanh nghiep khoa hoc va cong nghe; xay dung he thong quan ly nha nuoc ve thi truong cong nghe.

4. Phat trien manh cac thanh phan kinh te, cac loai hinh to chuc san xuat, kinh doanh

Tren co so ba che do so huu (toan dan, tap the, tu nhan), hinh thanh nhieu hinh thuc so huu va nhieu thanh phan kinh te : kinh te nha nuoc, kinh te tap the, kinh te tu nhan (ca the, tieu chu, tu ban tu nhan), kinh te tu ban nha nuoc, kinh te co von dau tu nuoc ngoai. Cac thanh phan kinh te hoat dong theo phap luat deu la bo phan hop thanh quan trong cua nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, binh dang truoc phap luat, cung phat trien lau dai, hop tac va canh tranh lanh manh. Kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao, la luc luong vat chat quan trong de Nha nuoc dinh huong va dieu tiet nen kinh te, tao moi truong va dieu kien thuc day cac thanh phan kinh te cung phat trien. Kinh te nha nuoc cung voi kinh te tap the ngay cang tro thanh nen tang vung chac cua nen kinh te quoc dan. Kinh te tu nhan co vai tro quan trong, la mot trong nhung dong luc cua nen kinh te.

Doanh nghiep co phan ngay cang phat trien, tro thanh hinh thuc to chuc kinh te pho bien, thuc day xa hoi hoa san xuat kinh doanh va so huu.

Xoa bo moi su phan biet doi xu theo hinh thuc so huu; Nha nuoc chi thuc hien su uu dai hoac ho tro phat trien doi voi mot so nganh, linh vuc, san pham; mot so muc tieu nhu xuat khau, tao viec lam, xoa doi giam ngheo, khac phuc nhung rui ro; mot so dia ban, cac doanh nghiep nho va vua.

Thuc hien Chien luoc quoc gia ve phat trien doanh nghiep. Xay dung mot he thong doanh nghiep Viet Nam nhieu ve so luong, co suc canh tranh cao, co thuong hieu uy tin, trong do chu luc la mot so tap doan kinh te lon dua tren hinh thuc co phan. Nha nuoc dinh huong, tao moi truong de phat trien co hieu qua cac doanh nghiep theo co che thi truong; boi duong, dao tao va bieu duong cac doanh nhan co tai, co duc va thanh dat.

Tiep tuc doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc :

Hoan thien co che, chinh sach de cac doanh nghiep nha nuoc thuc su hoat dong trong moi truong canh tranh, cong khai, minh bach, nang cao hieu qua. Xoa bo doc quyen va dac quyen san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc. Doanh nghiep nha nuoc co quyen tai san, thuc su tu chu, tu chiu trach nhiem trong kinh doanh, canh tranh, chap nhan rui ro. Gan trach nhiem, quyen han va loi ich cua nguoi quan ly doanh nghiep voi ket qua hoat dong cua doanh nghiep. Cham lo dao tao doi ngu quan tri gioi dap ung tot yeu cau quan ly cong ty theo che do hien dai.

Tiep tuc day manh viec sap xep, doi moi va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc, trong tam la co phan hoa. Co cau lai doanh nghiep nha nuoc, tap trung chu yeu vao mot so linh vuc ket cau ha tang, san xuat tu lieu san xuat va dich vu quan trong cua nen kinh te, vao mot so linh vuc cong ich. Day manh va mo rong dien co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, ke ca cac tong cong ty nha nuoc; de phong va khac phuc nhung lech lac, tieu cuc trong qua trinh co phan hoa. Gia tri doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa, ke ca gia tri quyen su dung dat, phai theo co che thi truong.

Thuc day viec hinh thanh mot so tap doan kinh te manh, tam co khu vuc, co su tham gia co phan cua Nha nuoc, cua tu nhan trong va ngoai nuoc, cac cong ty bao hiem, cac quy dau tu..., trong do Nha nuoc giu co phan chi phoi.

Tiep tuc doi moi va phat trien cac loai hinh kinh te tap the :

Tong ket thuc tien de som co chinh sach, co che cu the khuyen khich phat trien manh hon cac loai hinh kinh te tap the da dang ve hinh thuc so huu va hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh, truoc het la cac hop tac xa kieu moi, cac hop tac xa ma thanh vien tham gia gom ca the nhan va phap nhan.

Khuyen khich huy dong co phan va cac nguon von, khong ngung tang them von dau tu phat trien, tang tai san va quy khong chia. Cac hop tac xa co phan tung buoc tro thanh thuc the chu yeu cua kinh te tap the.

Hop tac xa va cac loai hinh kinh te hop tac hoat dong theo dung cac nguyen tac : hop tac tu nguyen, tuong tro giua cac thanh vien, dan chu trong quan ly; thuc hien hach toan, tu chu, tu chiu trach nhiem ve ket qua san xuat kinh doanh; canh tranh de phat trien.

Phat trien manh cac ho kinh doanh ca the va cac loai hinh doanh nghiep cua tu nhan :

Moi cong dan co quyen tham gia cac hoat dong dau tu, kinh doanh voi quyen so huu tai san va quyen tu do kinh doanh duoc phap luat bao ho; co quyen binh dang trong dau tu, kinh doanh, tiep can cac co hoi, nguon luc kinh doanh, thong tin va nhan thong tin.

Ton vinh nhung nguoi san xuat, kinh doanh gioi, chap hanh tot phap luat; xoa bo moi rao can huu hinh va vo hinh, tao tam ly xa hoi va moi truong kinh doanh thuan loi cho cac loai hinh doanh nghiep cua tu nhan phat trien khong han che quy mo trong moi nganh nghe, linh vuc, ke ca cac linh vuc san xuat, kinh doanh quan trong cua nen kinh te ma phap luat khong cam.

Thu hut manh nguon luc cua cac nha dau tu nuoc ngoai :

Cai thien moi truong kinh te va phap ly, da dang hoa cac hinh thuc va co che de thu hut manh cac nguon luc cua cac nha dau tu nuoc ngoai vao cac nganh nghe, cac linh vuc kinh doanh quan trong. Tao dieu kien de cac doanh nghiep dau tu nuoc ngoai kinh doanh thuan loi nhu doanh nghiep Viet Nam.

V. Day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi tung buoc phat trien kinh te tri thuc

Tan dung cac co hoi thuan loi do boi canh quoc te tao ra va cac tiem nang, loi the cua nuoc ta de rut ngan qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc theo dinh huong xa hoi chu nghia gan voi tung buoc phat trien kinh te tri thuc, coi kinh te tri thuc la yeu to quan trong cua nen kinh te va cong nghiep hoa, hien dai hoa. Phat trien manh cac nganh kinh te va cac san pham kinh te co gia tri gia tang cao dua nhieu vao tri thuc; ket hop viec su dung nhung nguon von tri thuc cua con nguoi Viet Nam voi nhung tri thuc moi nhat cua nhan loai. Coi trong ca so luong va chat luong tang truong kinh te trong moi buoc phat trien cua dat nuoc, o tung vung, tung dia phuong, trong tung du an kinh te - xa hoi.

Xay dung co cau kinh te hien dai va hop ly theo ca nganh va linh vuc. Giam chi phi trung gian, tang manh ti le gia tri quoc gia, gia tri gia tang, nang cao nang suat lao dong cua tat ca cac nganh, linh vuc, nhat la cac nganh, linh vuc co ban co suc canh tranh cao.

Day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon:

Het suc coi trong cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon.

Day manh qua trinh chuyen dich co cau kinh te nong nghiep, nong thon theo huong san xuat lon, gan voi cong nghiep che bien va thi truong; thuc hien co khi hoa, dien khi hoa, thuy loi hoa nham nang cao nang suat, chat luong va suc canh tranh, phu hop voi dac diem tung vung, tung dia phuong. Tang nhanh ti trong gia tri san pham va lao dong cac nganh cong nghiep va dich vu; giam dan ti trong san pham va lao dong nong nghiep. To chuc lai san xuat va xay dung quan he san xuat phu hop, tao dieu kien de phat trien cac khu nong nghiep cong nghe cao, cac vung trong trot va chan nuoi tap trung, cac doanh nghiep cong nghiep va dich vu gan voi hinh thanh cac lang nghe, cac loai hinh san xuat trang trai, hop tac xa, san xuat cac loai san pham co thi truong va hieu qua kinh te cao.

Thuc hien tot chuong trinh bao ve va phat trien rung; doi moi chinh sach giao dat, giao rung, bao dam cho nguoi lam rung co cuoc song on dinh va duoc cai thien. Nang cao kha nang dap ung nhu cau ve nguyen lieu go cho che bien hang tieu dung va xuat khau.

Phat trien nuoi trong, danh bat va che bien thuy san. San xuat giong tot, xu ly moi truong, mo rong thi truong, phat trien cac hiep hoi trong nganh thuy san.

Tang cuong cac hoat dong khuyen nong, khuyen lam, khuyen ngu, cong tac thu y, bao ve thuc vat; chuyen giao nhanh va ung dung khoa hoc, cong nghe, nhat la cong nghe sinh hoc, vao san xuat nong nghiep; chu trong cac khau giong, ky thuat canh tac, nuoi trong va cong nghe sau thu hoach.

Tien hanh quy hoach dong ruong, lang nghe, xay dung cac lang, xa, ap, ban trong tong the quy hoach chung cua tung vung, tung dia ban; uu tien dau tu phat trien ket cau ha tang kinh te - xa hoi o nong thon nhu he thong thuy loi, giao thong, dien, nuoc sach, cac khu, cum cong nghiep, truong hoc, tram y te, cho, buu chinh - vien thong; thuc day qua trinh do thi hoa nong thon phu hop voi dieu kien cua tung vung. Xay dung nong thon moi ngay cang giau dep, dan chu, cong bang, nong dan co cuoc song no du, co doi song van hoa lanh manh, co moi truong sach.

Chu trong day nghe, giai quyet viec lam cho nong dan, truoc het o cac vung su dung dat nong nghiep de xay dung cac co so cong nghiep, dich vu, giao thong, cac khu do thi moi. Chuyen dich co cau lao dong o nong thon theo huong giam nhanh ti trong lao dong lam nong nghiep, tang ti trong lao dong lam cong nghiep va dich vu. Tao dieu kien cho lao dong nong thon co viec lam trong va ngoai khu vuc nong thon, ke ca ra nuoc ngoai. Tiep tuc dau tu manh hon cho cac chuong trinh xoa doi giam ngheo, nhat la o cac vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao, vung dong bao dan toc thieu so.

Phat trien cong nghiep va xay dung ket cau ha tang:

Khuyen khich phat trien cong nghiep cong nghe cao, cong nghiep che tac, cong nghiep phan mem va cong nghiep ho tro co loi the canh tranh, tao nhieu san pham xuat khau va thu hut nhieu lao dong.

Khuyen khich, tao dieu kien de cac thanh phan kinh te tham gia phat trien manh cac nganh cong nghiep san xuat hang tieu dung va hang xuat khau; san xuat tu lieu san xuat quan trong theo huong hien dai; uu tien thu hut dau tu cua cac tap doan kinh te va cac cong ty xuyen quoc gia.

Khan truong thu hut von trong va ngoai nuoc dau tu thuc hien mot so du an quan trong ve khai thac dau khi, loc dau va hoa dau, luyen kim, co khi che tao, hoa chat co ban, phan bon, vat lieu xay dung, giam bot su phu thuoc vao ben ngoai... Co chinh sach han che xuat khau tai nguyen tho. Thu hut nhung chuyen gia gioi, cao cap cua nuoc ngoai va trong cong dong nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai.

Huy dong cac nguon luc trong va ngoai nuoc de xay dung cac ket cau ha tang kinh te - xa hoi. Phat trien cong nghiep nang luong di doi voi cong nghe tiet kiem nang luong. Hoan chinh mot buoc co ban mang luoi giao thong, thuy loi, cap thoat nuoc... Tang nhanh nang luc va hien dai hoa buu chinh - vien thong.

Phat trien kinh te vung:

Co chinh sach phu hop tao dieu kien cho cac vung trong ca nuoc cung phat trien, dong thoi tao su lien ket giua cac vung va trong noi bo tung vung de cac vung phat trien hai hoa.

Thuc day phat trien cac vung kinh te trong diem, tao dong luc, tac dong lan toa den cac vung khac; dong thoi tao dieu kien cho cac vung kinh te dang con nhieu kho khan phat huy duoc tiem nang cua minh de phat trien nhanh hon, dac biet la vung bien gioi, hai dao, cac vung Tay Nguyen, Tay Nam, Tay Bac.

Phat trien kinh te bien:

Xay dung va thuc hien chien luoc phat trien kinh te bien toan dien, co trong tam, trong diem voi nhung nganh co loi the so sanh de som dua nuoc ta thanh quoc gia manh ve kinh te bien trong khu vuc, gan voi bao dam quoc phong, an ninh va hop tac quoc te. Phat trien he thong cang bien, van tai bien, khai thac va che bien dau khi, hai san, du lich bien; day nhanh nganh cong nghiep dong tau bien va cong nghiep khai thac, che bien hai san. Phat trien manh va di truoc mot buoc mot so vung kinh te ven bien va hai dao co dieu kien.

Chuyen dich co cau lao dong, co cau cong nghe dap ung yeu cau phat trien :

Phat trien nguon nhan luc, bao dam den nam 2010 co nguon nhan luc voi co cau dong bo va chat luong cao; ti le lao dong trong khu vuc nong nghiep con khoang 50% luc luong lao dong xa hoi.

Phat trien khoa hoc va cong nghe phu hop xu the phat trien nhay vot cua cach mang khoa hoc - cong nghe va kinh te tri thuc tren the gioi. Co gang di ngay vao cong nghe hien dai doi voi mot so linh vuc then chot va tung buoc mo rong ra toan bo nen kinh te. Chu trong dung muc viec phat trien cong nghe cao de tao dot pha va cong nghe su dung nhieu lao dong de giai quyet viec lam.

Doi moi va nang cao chat luong cong tac nghien cuu chien luoc, quy hoach va ke hoach phat trien kinh te - xa hoi :

Doi moi noi dung, cach lam chien luoc, dua ra nhung dinh huong lon, co ban, tong the voi tam nhin dai han, phuc vu dac luc cong cuoc xay dung va bao ve dat nuoc.

Tang cuong dieu tra co ban, xac dinh cac nguon tai nguyen cua dat nuoc; day manh cong tac nghien cuu, quan ly, bao ve, khai thac, su dung tiet kiem cac nguon tai nguyen.

Coi trong cong tac quy hoach phat trien kinh te - xa hoi cua ca nuoc, cac nganh, cac vung, cac tinh, thanh pho. Tang cuong kiem tra, giam sat viec thuc hien quy hoach; bo sung, dieu chinh cac quy hoach, dac biet doi voi cong tac lap va quan ly quy hoach xay dung do thi va nong thon. Cham dut viec quy hoach va xay dung tran lan cac khu cong nghiep, cong trinh, nhat la cac cang bien, san bay... khong mang lai hieu qua.

Xay dung co so du lieu chinh xac phuc vu yeu cau quan ly kinh te - xa hoi, cung co he thong du bao va nang cao nang luc du bao tu trung uong toi dia phuong. Quan tam cong tac du bao thien tai, bien dong quoc te, tac dong cua cac co che, chinh sach va tien bo khoa hoc, cong nghe den kinh te va xa hoi.

Bao ve tai nguyen va cai thien moi truong sinh thai:

Co chinh sach tang cuong quan ly viec su dung tai nguyen quoc gia, nhat la cac tai nguyen dat, nuoc, khoang san va rung.

Ngan chan cac hanh vi gay o nhiem moi truong, khac phuc tinh trang xuong cap moi truong o cac luu vuc song, do thi, khu cong nghiep, lang nghe, noi dong dan cu va co nhieu hoat dong kinh te. Tung buoc su dung cong nghe sach, nang luong sach va quan ly phat trien sach.

Tich cuc phuc hoi moi truong va cac he sinh thai bi pha huy. Tiep tuc phu xanh dat trong, doi nui troc, bao ve da dang sinh hoc. Quan tam dau tu cho linh vuc moi truong, nhat la cac hoat dong thu gom, tai che va xu ly chat thai.

Hoan chinh luat phap, tang cuong quan ly nha nuoc ve bao ve va cai thien moi truong sinh thai.

Tung buoc hien dai hoa cong tac nghien cuu, du bao khi tuong - thuy van; chu dong phong chong thien tai, tim kiem cuu nan.

VI. Chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te

Day manh hoat dong kinh te doi ngoai, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te sau hon va day du hon voi cac the che kinh te toan cau, khu vuc va song phuong, tren co so lay phuc vu loi ich dat nuoc lam muc tieu cao nhat va la nguyen tac chu dao; dong thoi linh hoat, mem deo, phu hop voi thong le quoc te.

Chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te theo lo trinh, phu hop voi chien luoc phat trien dat nuoc tu nay den nam 2010 va tam nhin den nam 2020. Thuc hien cam ket voi cac nuoc ve thuong mai, dau tu va cac linh vuc khac. Chuan bi tot cac dieu kien de ky ket cac hiep dinh thuong mai tu do song phuong voi nhieu nuoc, trong do co mot so nuoc lon, cac hiep dinh hop tac kinh te da phuong, khu vuc. Thuc day quan he hop tac toan dien va co hieu qua voi cac nuoc ASEAN, cac nuoc chau A - Thai Binh Duong. Cung co va phat trien quan he hop tac song phuong tin cay voi cac doi tac chien luoc; khai thac co hieu qua cac co hoi va giam toi da nhung thach thuc, rui ro khi nuoc ta la thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

Tiep tuc doi moi the che kinh te, ra soat lai cac van ban phap quy, sua doi, bo sung, hoan chinh he thong phap luat tuong doi du ve so luong, bao dam tinh dong bo, nhat quan, on dinh va minh bach; tao hanh lang phap ly thuan loi cho cac nha dau tu, cai thien moi truong dau tu; thu hut cac luong von FDI, ODA, dau tu gian tiep, tin dung thuong mai va cac nguon von khac. Xac dinh dung muc tieu su dung va day nhanh viec giai ngan nguon von ODA, cai tien phuong thuc quan ly, nang cao hieu qua su dung va co ke hoach bao dam tra no dung han; duy tri ti le vay no nuoc ngoai hop ly, an toan.

Phat huy vai tro chu the va tinh nang dong cua doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te trong hoi nhap kinh te quoc te. Tiep tuc day manh cai cach doanh nghiep nha nuoc, tung doanh nghiep khan truong doi moi tu tu duy den phong cach quan ly, doi moi thiet bi, cong nghe, nang cao hieu qua su dung von dau tu, giam chi phi gia nhap thi truong va chi phi dau vao. Xuc tien manh thuong mai va dau tu, phat trien thi truong moi, san pham moi va thuong hieu moi. Khuyen khich cac doanh nghiep Viet Nam hop tac lien doanh voi doanh nghiep nuoc ngoai va manh dan dau tu ra nuoc ngoai.

VII. Nang cao chat luong, hieu qua giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, phat trien nguon nhan luc

Giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe phat huy vai tro quoc sach hang dau, la nen tang va dong luc day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

1. Doi moi toan dien giao duc va dao tao, phat trien nguon nhan luc chat luong cao

Doi moi co cau to chuc, co che quan ly, phuong phap giao duc theo huong "chuan hoa, hien dai hoa, xa hoi hoa", nang cao chat luong day va hoc.

Chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap voi he thong hoc tap suot doi, dao tao lien tuc, thuc hien su lien thong giua cac bac hoc, mot so nganh hoc; xay dung va phat trien he thong hoc tap cho moi nguoi va nhung hinh thuc hoc tap, thuc hanh linh hoat mem deo hon, dap ung nhu cau hoc tap thuong xuyen; tao ra nhieu kha nang, co hoi khac nhau cho nguoi hoc, bao dam su cong bang xa hoi trong giao duc, gan voi phat trien nghe nghiep cua nguoi dan.

Phat trien giao duc mam non va giao duc pho thong. Khan truong dieu chinh, khac phuc tinh trang qua tai va thuc hien nghiem tuc chuong trinh giao duc va sach giao khoa pho thong co tinh khoa hoc, dai chung va pho cap, phu hop tam ly lua tuoi va dieu kien cu the cua Viet Nam. Ket hop viec to chuc phan ban voi tu chon o trung hoc pho thong tren co so lam tot cong tac huong nghiep va phan luong tu trung hoc co so. Bao dam dung tien do va chat luong pho cap giao duc.

Phat trien he thong huong nghiep va day nghe, nhat la cac nghe cho nong dan trong linh vuc nong nghiep; da dang hoa cac loai hinh day nghe, phat trien nhanh dao tao nghe dai han theo huong hien dai.

Doi moi he thong giao duc dai hoc va sau dai hoc, gan dao tao voi su dung, truc tiep phuc vu chuyen doi co cau lao dong; khan truong xay dung co cau nguon nhan luc hop ly ve nganh nghe, trinh do dao tao, dan toc, vung mien...; co co che va chinh sach gan ket co hieu qua truong dai hoc voi co so nghien cuu khoa hoc va doanh nghiep de chuyen giao ket qua nghien cuu khoa hoc va cong nghe vao san xuat kinh doanh. Xay dung mot so truong dai hoc trong diem dat trinh do khu vuc va quoc te.

Hoan thien he thong danh gia va kiem dinh chat luong giao duc. Cai tien cong tac thi cu ca ve noi dung va phuong phap nham danh gia dung trinh do tiep thu tri thuc, kha nang hoc tap. Khac phuc nhung mat yeu kem va nhung hien tuong tieu cuc trong giao duc, thuc hien nhung giai phap co ban, lau dai nham chan hung nen giao duc Viet Nam.

Thuc hien xa hoi hoa giao duc. Huy dong nguon vat chat va tri tue cua xa hoi tham gia cham lo su nghiep giao duc. Phoi hop chat che giua nganh giao duc voi cac ban, nganh, cac to chuc chinh tri - xa hoi, xa hoi - nghe nghiep... de mo mang giao duc, tao dieu kien hoc tap cho moi thanh vien trong xa hoi. Tang cuong thanh tra, kiem tra, giam sat cac hoat dong giao duc.

Doi moi co che quan ly giao duc. Phan cap, tao dong luc va su chu dong cua cac co so, cac chu the tien hanh giao duc. Nha nuoc tang dau tu tap trung cho cac muc tieu uu tien, cac chuong trinh quoc gia phat trien giao duc, ho tro cac vung dong bao dan toc thieu so, vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao; thuc hien mien giam viec dong gop va cap hoc bong cho hoc sinh ngheo, cac doi tuong chinh sach, hoc sinh gioi.

Tang cuong hop tac quoc te ve giao duc va dao tao. Tiep can chuan muc giao duc tien tien cua the gioi phu hop voi yeu cau phat trien cua Viet Nam; tham gia dao tao nhan luc khu vuc va the gioi. Co co che quan ly phu hop doi voi cac truong do nuoc ngoai dau tu hoac lien ket dao tao.

Xay dung chien luoc phat trien giao duc, dao tao den nam 2020. Chu trong phat hien, boi duong, trong dung nhan tai.

2. Nang cao nang luc va hieu qua hoat dong cua khoa hoc va cong nghe

Phan dau den nam 2010, nang luc khoa hoc va cong nghe nuoc ta dat trinh do cua cac nuoc tien tien trong khu vuc tren mot so linh vuc quan trong.

Phat trien khoa hoc xa hoi huong vao viec tiep tuc gop phan lam sang to nhung nhan thuc ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta; giai dap nhung van de moi cua kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; con duong, buoc di cua qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa; nhung nguyen tac, noi dung co ban cua van de phat huy dan chu xa hoi chu nghia, doi moi he thong chinh tri, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua dan, do dan, vi dan; xay dung va phat trien nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang trong giai doan moi,... Thuong xuyen tong ket thuc tien de phat trien ly luan; du bao tinh hinh va xu the phat trien cua the gioi, khu vuc va trong nuoc; cung cap luan cu khoa hoc cho viec hoach dinh duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc.

Phat trien khoa hoc tu nhien theo huong tap trung nghien cuu co ban dinh huong ung dung, dac biet cac linh vuc Viet Nam co nhu cau va the manh. Phat trien cong nghe, day manh co chon loc viec nhap cong nghe, mua sang che ket hop cong nghe noi sinh de nhanh chong doi moi va nang cao trinh do cong nghe cua cac nganh co loi the canh tranh, co ti trong lon trong GDP, cac nganh cong nghiep phu tro va tao nhieu viec lam cho xa hoi; phat trien cong nghe cao, nhat la cong nghe thong tin va cong nghe sinh hoc. Phat trien he thong thong tin quoc gia ve nhan luc va cong nghe.

Doi moi co che quan ly khoa hoc va cong nghe theo huong Nha nuoc dau tu vao cac chuong trinh nghien cuu quoc gia dat trinh do khu vuc va the gioi, xay dung tiem luc khoa hoc va cong nghe cua mot so linh vuc trong diem. Da dang hoa cac nguon luc dau tu cho khoa hoc va cong nghe va huy dong cac thanh phan kinh te tham gia cac hoat dong khoa hoc, cong nghe. Day manh hoi nhap quoc te trong linh vuc khoa hoc va cong nghe. Nang cao chat luong va kha nang thuong mai cua cac san pham khoa hoc va cong nghe; day manh viec doi moi cong nghe trong cac doanh nghiep.

Trong dung nhan tai, cac nha khoa hoc dau nganh, tong cong trinh su, ky su truong, ky thuat vien lanh nghe va cong nhan ky thuat co tay nghe cao. Co chinh sach thu hut cac nha khoa hoc, cong nghe gioi o trong nuoc va trong cong dong nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai.

VIII. Thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien

Ket hop chat che cac muc tieu kinh te voi cac muc tieu xa hoi tren ca nuoc cung nhu o tung linh vuc, dia phuong; thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien, thuc hien tot cac chinh sach xa hoi tren co so phat trien kinh te, gan bo huu co giua quyen loi va nghia vu, cong hien va huong thu.

Khuyen khich, tao dieu kien de moi nguoi dan lam giau theo luat phap, thuc hien co hieu qua cac chinh sach xoa doi, giam ngheo theo quan diem : tao dieu kien va co hoi tiep can binh dang cac nguon luc phat trien, huong thu cac dich vu xa hoi co ban, vuon len thoat doi ngheo ben vung o cac vung ngheo va cac bo phan dan cu ngheo; khac phuc tinh trang bao cap dan deu, tu tuong y lai; phan dau khong con ho doi, giam manh ho ngheo, tang nhanh so ho giau; tung buoc xay dung gia dinh, cong dong va xa hoi phon vinh.

Xay dung hoan chinh he thong chinh sach bao dam dich vu cong cong thiet yeu, binh dang cho moi nguoi dan ve giao duc va dao tao, cham soc suc khoe, van hoa - thong tin, the duc the thao, tao viec lam...

Xay dung he thong an sinh xa hoi da dang; phat trien manh he thong bao hiem xa hoi, bao hiem y te, tien toi bao hiem y te toan dan. Da dang hoa cac loai hinh cuu tro xa hoi, tao viec lam, day manh xuat khau lao dong, huong toi xuat khau lao dong trinh do cao... Tiep tuc cai cach chinh sach tien luong. Phan phoi thu nhap xa hoi cong bang, hop ly de tao duoc dong luc phat trien manh, gop phan phong chong tieu cuc, te nan xa hoi.

Tang nguon luc dau tu cua Nha nuoc de phat trien cac linh vuc xa hoi va thuc hien cac muc tieu xa hoi, dong thoi day manh xa hoi hoa - coi day la mot bien phap rat co ban nham huy dong moi nguon luc, tri tue cua cac thanh phan kinh te, cua cac to chuc xa hoi, cua moi nguoi.

Doi moi va hoan thien he thong y te theo huong cong bang, hieu qua va phat trien, tao co hoi thuan loi cho moi nguoi dan duoc bao ve, cham soc va nang cao suc khoe. Nha nuoc tiep tuc tang dau tu de nang cap cac co so y te, y te du phong, nang cao chat luong cham soc suc khoe co ban cho toan dan, xay dung va hoan thien cac chinh sach tro cap va bao hiem y te cho cac doi tuong chinh sach va nguoi ngheo trong kham, chua benh. Chu trong phat trien cac dich vu y te cong nghe cao, khuyen khich phat trien da dang cac dich vu y te ngoai cong lap.

Tang cuong hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc trong linh vuc y te. Co chien luoc, quy hoach phat trien va co che chinh sach hop ly de phat trien he thong san xuat, luu thong, phan phoi thuoc chua benh; tung buoc xay dung nganh cong nghiep duoc, nganh cong nghiep thiet bi y te tro thanh nhung nganh kinh te - ky thuat dap ung nhu cau trong nuoc va xuat khau. Ket hop y hoc hien dai voi y hoc co truyen.

Xay dung chien luoc quoc gia ve nang cao suc khoe, tang tuoi tho va cai thien chat luong giong noi. Phat trien manh the duc the thao voi phuong cham ket hop tot the thao phong trao va the thao thanh tich cao, dan toc va khoa hoc, hien dai; chu trong phat trien the duc the thao truong hoc, nang cao chat luong phong trao the duc the thao quan chung. Co chinh sach va co che phu hop de phat hien, boi duong va phat trien tai nang the thao, dua nen the thao nuoc ta dat vi tri cao cua khu vuc, tung buoc tiep can voi chau luc va the gioi o nhung bo mon Viet Nam co uu the...

Quan tam den suc khoe sinh san. Day manh phong trao toan xa hoi cham soc, giao duc, bao ve tre em, tao dieu kien cho tre em duoc song trong moi truong an toan, lanh manh, phat trien hai hoa ve the chat, tri tue, tinh than va dao duc; giam nhanh ti le tre em suy dinh duong; thuc hien cac bien phap manh me, kien tri va co hieu qua de phong chong HIV/AIDS.

Thuc hien tot cac chinh sach dan so va ke hoach hoa gia dinh. Giam toc do tang dan so. Tiep tuc duy tri ke hoach giam sinh, phan dau som dat muc tieu muc sinh thay the, bao dam quy mo va co cau dan so hop ly, nang cao chat luong dan so. Phat huy nhung gia tri truyen thong tot dep cua gia dinh Viet Nam, thich ung voi nhung doi hoi cua qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Xay dung gia dinh it con, no am, binh dang, tien bo, hanh phuc, that su la to am cua moi nguoi, la te bao lanh manh cua xa hoi, la moi truong quan trong hinh thanh, nuoi duong va giao duc nhan cach con nguoi, bao ton va phat huy van hoa truyen thong tot dep, tao nguon nhan luc phuc vu su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Tiep tuc thuc hien tot cac chinh sach uu dai xa hoi. Van dong toan dan tham gia cac hoat dong den on dap nghia, uong nuoc nho nguon doi voi cac lao thanh cach mang, nhung nguoi co cong voi nuoc, nguoi duoc huong chinh sach xa hoi. Cham soc doi song vat chat va tinh than cua nguoi gia, nhat la nhung nguoi gia co don, khong noi nuong tua. Giup do nan nhan chat doc da cam, nguoi tan tat, tre mo coi, lang thang.

Doi moi co che quan ly va phuong thuc cung ung cac dich vu cong cong. Cung voi viec Nha nuoc tiep tuc tang nguon luc, dau tu tap trung cho cac muc tieu, cac chuong trinh phat trien quoc gia ve giao duc, y te, van hoa, the duc the thao, can phat huy tiem nang tri tue va cac nguon luc vat chat trong nhan dan, cua toan xa hoi de cung Nha nuoc cham lo phat trien cac linh vuc dich vu cong cong.

Tung buoc chuyen cac co so cong lap trong cac linh vuc dich vu cong dang hoat dong theo co che su nghiep mang nang tinh hanh chinh bao cap sang co che tu chu, khong bao cap tran lan va khong vi muc tieu loi nhuan. Phat trien manh cac co so ngoai cong lap voi hai loai hinh dan lap va tu nhan. Chuyen mot so co so thuoc loai hinh cong lap sang loai hinh ngoai cong lap. Khuyen khich dau tu trong va ngoai nuoc phat trien cac dich vu cong cong. Nha nuoc cung nhan dan tang cuong giam sat, thanh tra, kiem tra cac hoat dong dich vu cong cong.

Cong bo minh bach tai cac co so dich vu cong lap va ngoai cong lap muc phi dich vu, cham dut cac khoan thu, chi "ngam", bao dam cho nguoi lam dich vu co che do luong, thu nhap thoa dang, tu giac lam viec tot, co luong tam nghe nghiep va khong sach nhieu.

Thuc day cac co so cong lap va ngoai cong lap ve dich vu cong cong phat trien ca ve quy mo va chat luong, xay dung cac co so dich vu dat trinh do tien tien trong khu vuc.

IX. Phat trien van hoa de thuc su tro thanh nen tang tinh than cua xa hoi

Tiep tuc phat trien sau rong va nang cao chat luong nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; phat trien van hoa gan ket chat che va dong bo hon voi phat trien kinh te - xa hoi, lam cho van hoa tham sau vao moi linh vuc cua doi song xa hoi.

Xay dung va hoan thien gia tri cua con nguoi Viet Nam thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap quoc te. Boi duong cac gia tri van hoa trong thanh nien, dac biet la ly tuong song, nang luc tri tue, dao duc cao dep va ban linh van hoa con nguoi Viet Nam.

Tap trung nhan luc, vat luc, tai luc cho ba linh vuc quan trong tao nen dien mao van hoa Viet Nam duong dai :

Mot la, xay dung moi truong, loi song va doi song van hoa cua moi nguoi dan o co so, thon xom, ban, lang, cong dong dan cu, co quan, don vi, dia phuong. Phat huy tinh than tu nguyen, tinh tu quan va nang luc lam chu cua nhan dan. Da dang hoa cac phuong thuc hoat dong va to chuc phong trao "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa".

Hai la, phat huy manh me tiem nang, khuyen khich sang tao van hoc, nghe thuat, tao ra nhung tac pham, cong trinh co gia tri cao ve tu tuong va nghe thuat, co anh huong va tac dong tich cuc, sau sac den doi song tinh than cua xa hoi, nhung gia tri van hoa dinh cao trong nen van hoa Viet Nam.

Ba la, dau tu toan dien cho van hoa, nang cap dong bo he thong thiet che van hoa, trong do chu trong nang cap va xay dung nhung cong trinh van hoa lon, tieu bieu cho thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Hoan chinh ve co ban quy hoach phat trien, nang cao hieu qua hoat dong cua cac he thong thiet che van hoa nhu bao tang, nha truyen thong, thu vien, phong doc sach, nha van hoa, nha thong tin - trien lam, diem buu dien - van hoa xa, san bai the duc the thao, khu vui choi, giai tri...

Tiep tuc dau tu cho viec bao ton, ton tao cac di tich lich su cach mang, khang chien, cac di san van hoa vat the va phi vat the cua dan toc, cac gia tri van hoa, nghe thuat, ngon ngu, thuan phong my tuc cua cong dong cac dan toc tren dat nuoc ta. Bao ton va phat huy van hoa, van nghe dan gian. Ket hop hai hoa viec bao ve, phat huy cac di san van hoa voi cac hoat dong phat trien kinh te, du lich.

Tao dieu kien cho cac linh vuc xuat ban, thong tin dai chung phat trien, vuon len hien dai ve mo hinh, co cau to chuc va co so vat chat - ky thuat; dong thoi xay dung co che quan ly phu hop, chu dong, khoa hoc.

Bao dam tu do, dan chu cho moi hoat dong sang tao van hoc, nghe thuat. Co ke hoach lau dai va thiet thuc trong dung cac tai nang van hoa, cham lo doi song vat chat va tinh than cua van nghe si, tao dieu kien thuan loi de nhung nguoi hoat dong van hoa sang tao duoc nhieu tac pham co gia tri cao. Tao buoc chuyen co ban ve chat luong va hieu qua cua hoat dong ly luan - phe binh van hoc, nghe thuat. Nghien cuu, doi moi co ban noi dung, phuong thuc hoat dong va co cau to chuc cua cac hoi van hoc, nghe thuat tu trung uong den dia phuong.

Doi moi noi dung va phuong thuc quan ly cua Nha nuoc ve van hoa. Xay dung co che, chinh sach, che tai on dinh, phu hop, dap ung nhu cau moi cua su phat trien van hoa thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap quoc te. Tich cuc mo rong giao luu va hop tac quoc te ve van hoa, tung buoc xay dung nuoc ta thanh dia chi giao luu van hoa co suc hap dan cua khu vuc va the gioi, dong thoi chong su xam nhap cua cac luong van hoa doc hai, lai cang...

Huy dong moi nguon luc xa hoi cho phat trien van hoa; xa hoi hoa cac hoat dong van hoa. Phat huy tinh nang dong, chu dong cua cac co quan Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan, cac hoi sang tao van hoc, nghe thuat, khoa hoc, bao chi, cac ho gia dinh, ca nhan, cac tri thuc tham gia hoat dong tren cac linh vuc van hoa. Xay dung va trien khai thuong xuyen chuong trinh giao duc van hoa - tham my, nang cao chat luong giao duc khoa hoc nhan van, dao duc, loi song cho hoc sinh, sinh vien.

X- Tang cuong quoc phong va an ninh, bao ve vung chac to quoc Viet Nam xa hoi chu nghia

Xay dung nen quoc phong toan dan va an ninh nhan dan vung manh toan dien; bao ve vung chac To quoc, doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho; bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia; bao ve an ninh chinh tri, an ninh kinh te, van hoa - tu tuong va an ninh xa hoi; duy tri trat tu, ky cuong, an toan xa hoi; giam toi pham, tai nan, te nan xa hoi; gop phan giu vung on dinh chinh tri cua dat nuoc, ngan ngua, day lui va lam that bai moi am muu, hoat dong thu dich, khong de bi dong, bat ngo.

Tiep tuc doi moi va nang cao chat luong cong tac giao duc, boi duong kien thuc quoc phong - an ninh cho can bo, cong chuc va cho toan dan, co noi dung phu hop voi tung doi tuong va dua vao chuong trinh chinh khoa trong cac nha truong theo cap hoc, bac hoc. Chu trong giao duc thong nhat nhan thuc ve doi tuong va doi tac; nam vung duong loi, quan diem, yeu cau nhiem vu bao ve To quoc trong tinh hinh moi; nang cao y thuc trach nhiem va tinh than canh giac trong thuc hien nhiem vu quoc phong, an ninh. Chu dong dau tranh voi cac quan diem, tu tuong sai trai, co hoi; giu vung an ninh noi dia; giai quyet kip thoi cac mau thuan, tranh chap trong nhan dan; xay dung "the tran long dan" lam nen tang phat huy suc manh tong hop cua khoi dai doan ket toan dan toc, trong do Quan doi va Cong an lam nong cot; ket hop chat che suc manh dan toc voi suc manh thoi dai. Kien quyet lam that bai moi am muu va thu doan "dien bien hoa binh", bao loan lat do. Coi trong nhiem vu bao dam an ninh chinh tri noi bo, nang cao kha nang tu bao ve cua moi nguoi, cua tung to chuc, co quan, don vi.

Ket hop xay dung phat trien kinh te - xa hoi voi tang cuong suc manh quoc phong va an ninh tren co so phat huy moi tiem nang cua dat nuoc. Xay dung the tran quoc phong toan dan ket hop chat che voi the tran an ninh nhan dan. Day manh xay dung cac khu vuc phong thu tinh, thanh pho. Tiep tuc phat trien cac khu kinh te - quoc phong, xay dung cac khu quoc phong - kinh te voi muc tieu tang cuong quoc phong - an ninh la chu yeu, tap trung vao cac dia ban trong diem chien luoc va nhung khu vuc nhay cam tren bien gioi dat lien, bien dao. Xay dung cong nghiep quoc phong trong he thong cong nghiep quoc gia duoi su chi dao, quan ly dieu hanh truc tiep cua Chinh phu, dau tu co chon loc theo huong hien dai, vua phuc vu quoc phong vua phuc vu dan sinh.

Xay dung Quan doi va Cong an cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai, thuc su la luc luong nong cot cua suc manh quoc phong - an ninh. Nang cao chat luong tong hop, suc chien dau de luc luong vu trang that su la luc luong chinh tri trong sach, vung manh, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang va Nha nuoc, duoc nhan dan tin cay, yeu men. Doi moi ve to chuc, noi dung, phuong phap huan luyen, dao tao doi voi luc luong vu trang, di doi voi cai tien, doi moi vu khi, trang bi, phuong tien phu hop voi yeu cau tac chien moi; phat trien khoa hoc quan su, khoa hoc cong an, nghe thuat chien tranh nhan dan; doi moi phuong thuc hoat dong cua luc luong chuyen trach, ban chuyen trach phoi hop voi cac to chuc cua nhan dan trong bao ve an ninh quoc gia.

Xay dung, bo sung co che lanh dao cua Dang va quan ly cua Nha nuoc doi voi hoat dong quoc phong, an ninh. Thuc hien che do chinh uy, chinh tri vien gan voi che do mot nguoi chi huy, tang cuong cong tac Dang, cong tac chinh tri trong quan doi. Bo sung co che phoi hop hoat dong giua quoc phong, an ninh, doi ngoai va cac bo, nganh co lien quan trong phan tich, du bao tinh hinh va lam tham muu de xuat cac giai phap thuc hien. Bo sung, xay dung cac van ban quy pham phap luat, cac chinh sach xa hoi co quan he den nhiem vu quoc phong, an ninh. Khan truong chi dao xay dung va ban hanh cac chien luoc quoc gia nhu : Chien luoc Quoc phong; Chien luoc An ninh va cac chien luoc chuyen nganh khac.

XI. Mo rong quan he doi ngoai, giu vung moi truong vi su phat trien dat nuoc

Thuc hien nhat quan duong loi doi ngoai doc lap tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; chinh sach doi ngoai rong mo, da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te. Chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te, dong thoi mo rong hop tac quoc te tren cac linh vuc khac. Viet Nam la ban, doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, tham gia tich cuc vao tien trinh hop tac quoc te va khu vuc.

Nhiem vu cua cong tac doi ngoai la giu vung moi truong hoa binh, tao cac dieu kien quoc te thuan loi cho cong cuoc doi moi, day manh phat trien kinh te - xa hoi, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc, dong thoi gop phan tich cuc vao cuoc dau tranh chung cua nhan dan the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

Dua cac quan he quoc te da duoc thiet lap di vao chieu sau, on dinh, ben vung. Phat trien quan he voi tat ca cac nuoc, cac vung lanh tho tren the gioi va cac to chuc quoc te theo cac nguyen tac : ton trong doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho cua nhau, khong can thiep vao cong viec noi bo cua nhau; khong dung vu luc hoac de doa dung vu luc; giai quyet cac bat dong va tranh chap thong qua thuong luong hoa binh; ton trong lan nhau, binh dang va cung co loi.

Cung co va tang cuong quan he voi cac Dang cong san, cong nhan, cac dang canh ta, cac phong trao doc lap dan toc, cach mang va tien bo tren the gioi. Tiep tuc mo rong quan he voi cac dang cam quyen.

Mo rong cong tac doi ngoai nhan dan theo phuong cham "chu dong, linh hoat, sang tao va hieu qua". Phat trien quan he voi cac to chuc quoc te va khu vuc ma cac doan the nhan dan, cac hoi quan chung cua ta la thanh vien. Tang cuong cong tac van dong vien tro phi chinh phu nuoc ngoai. Mo rong giao luu va hop tac voi cac to chuc nhan dan cua cac nuoc, voi cac to chuc phi chinh phu quoc gia va quoc te co quan he huu nghi voi nhan dan Viet Nam.

Chu dong tham gia cuoc dau tranh chung vi quyen con nguoi. San sang doi thoai voi cac nuoc, cac to chuc quoc te va khu vuc co lien quan ve van de nhan quyen. Kien quyet lam that bai cac am muu, hanh dong xuyen tac va loi dung cac van de "dan chu", "nhan quyen", "dan toc", "ton giao" hong can thiep vao cong viec noi bo, xam pham doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho, an ninh va on dinh chinh tri cua Viet Nam.

Doi moi cong tac thong tin doi ngoai va van hoa doi ngoai, lam cho the gioi hieu va ung ho su nghiep xay dung va bao ve To quoc cua nhan dan ta, tang cuong su hieu biet lan nhau va su hop tac, tinh huu nghi giua nhan dan ta va nhan dan cac nuoc.

Cham lo dao tao, boi duong, ren luyen doi ngu can bo lam cong tac doi ngoai vung vang ve chinh tri, co trinh do ngoai ngu va nang luc nghiep vu cao, co dao duc va pham chat tot.

Tang cuong cong tac nghien cuu, du bao, tham muu ve doi ngoai voi su tham gia va phat huy toi da tri tue cua cac co quan nghien cuu va cac nha khoa hoc.

Bao dam su lanh dao thong nhat cua Dang, su quan ly tap trung cua Nha nuoc doi voi cac hoat dong doi ngoai. Phoi hop chat che hoat dong doi ngoai cua Dang, ngoai giao Nha nuoc va doi ngoai nhan dan; chinh tri doi ngoai va kinh te doi ngoai; doi ngoai, quoc phong va an ninh; thong tin doi ngoai va thong tin trong nuoc.

XII. Phat huy suc manh dai doan ket dan toc, tiep tuc doi moi phuong thuc hoat dong cua mat tran to quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan

Dai doan ket toan dan toc tren nen tang lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc, duoi su lanh dao cua Dang, la duong loi chien luoc cua cach mang Viet Nam; la nguon suc manh, dong luc chu yeu va la nhan to co y nghia quyet dinh bao dam thang loi ben vung cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Lay muc tieu giu vung doc lap, thong nhat cua To quoc, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh lam diem tuong dong de gan bo dong bao cac dan toc, cac ton giao, cac tang lop nhan dan o trong nuoc va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai; xoa bo moi mac cam, dinh kien, phan biet doi xu ve qua khu, thanh phan giai cap. Ton trong nhung y kien khac nhau khong trai voi loi ich cua dan toc. De cao truyen thong nhan nghia, khoan dung, xay dung tinh than coi mo, tin cay lan nhau vi su on dinh chinh tri va dong thuan xa hoi.

Dai doan ket la su nghiep cua toan dan toc, cua ca he thong chinh tri ma hat nhan lanh dao la cac to chuc dang, duoc thuc hien bang nhieu bien phap, hinh thuc, trong do cac chu truong cua Dang va chinh sach, phap luat cua Nha nuoc co y nghia quan trong hang dau.

Dang thuc hien vai tro lanh dao cua minh thong qua duong loi va chinh sach, tang cuong moi lien he mat thiet voi nhan dan. Nha nuoc khong ngung hoan thien he thong phap luat va quan ly, tao dieu kien de nhan dan duoc lam nhung viec ma phap luat khong cam. Nha nuoc va nhan dan cung no luc phan dau cho su phat trien cua dat nuoc, ket hop hai hoa loi ich ca nhan, loi ich tap the va loi ich toan xa hoi.

Thuc hien dong bo cac chinh sach va luat phap cua Nha nuoc nham phat huy dan chu (dan chu dai dien, dan chu truc tiep va che do tu quan cua cong dong dan cu) va giu vung ky cuong trong xa hoi. To chuc va dong vien nhan dan tham gia cac phong trao thi dua yeu nuoc, lam kinh te gioi, phat trien kinh te di lien voi phat trien van hoa - xa hoi; moi nguoi, moi ho deu phan dau lam giau cho minh, cho cong dong va dat nuoc, thu nhap chinh dang, nang cao doi song. Cham lo va bao ve loi ich cua cac tang lop nhan dan, bao dam cong bang xa hoi. Ton trong va phat huy vai tro guong mau, dan dat cua nhung nguoi tieu bieu, co uy tin trong cong dong dan cu, cac dan toc, cac ton giao...

Xay dung giai cap cong nhan co giac ngo va ban linh chinh tri, co trinh do hoc van va nghe nghiep ngay cang cao. Giai quyet viec lam, giam toi da ti le cong nhan thieu viec lam va that nghiep. Thuc hien tot phap luat ve lao dong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te, bao ho lao dong, cham soc, phuc hoi suc khoe doi voi cong nhan; chinh sach uu dai nha o doi voi cong nhan bac cao. Som to chuc thuc hien Quy tro cap that nghiep. Xay dung to chuc, phat trien doan vien cong doan, nghiep doan deu khap o cac co so san xuat, kinh doanh thuoc cac thanh phan kinh te.

Phat huy vai tro giai cap nong dan trong su nghiep doi moi. Thuc day chuyen dich co cau kinh te, dua cong nghe tien tien vao nong nghiep, nong thon. Thuc hien tot chinh sach ve ruong dat, khuyen nong, khuyen lam, khuyen ngu. Tang hieu qua su dung dat, tieu thu nong san hang hoa. Thuc hien bao hiem cho nhung san pham tu nong, lam, ngu nghiep co gia tri hang hoa lon. Ho tro va khuyen khich nong dan hoc nghe, chuyen giao va ap dung tien bo khoa hoc, cong nghe; mo mang va da dang hoa nganh nghe, tao nhieu viec lam moi. Chuyen mot bo phan lon lao dong nong nghiep, nhat la bo phan nong dan thieu dat hoac khong co dat canh tac, sang khu vuc cong nghiep tap trung va cong nghiep che bien nong, lam, thuy san, dich vu phuc vu doi song va san xuat o dia ban nong thon.

Phat huy tri tue va nang luc cua doi ngu tri thuc, mo rong thong tin, phat huy dan chu, trong dung nhan tai. Khuyen khich cac tri thuc, cac nha khoa hoc phat minh, sang tao gan voi hieu qua san xuat kinh doanh. Bao ve quyen tac gia, dai ngo xung dang nhung cong hien cua tri thuc cho cong cuoc phat trien dat nuoc. Coi trong vai tro tu van, phan bien cua cac hoi khoa hoc ky thuat, khoa hoc xa hoi va van hoc - nghe thuat chuyen nganh doi voi cac du an phat trien kinh te, van hoa, xa hoi.

Tao dieu kien de cac doanh nhan phat huy tiem nang va vai tro tich cuc cua minh trong phat trien san xuat kinh doanh; mo rong dau tu trong nuoc va o nuoc ngoai; giai quyet viec lam cho nguoi lao dong; nang cao chat luong san pham; tao dung, gin giu thuong hieu hang hoa Viet Nam.

Thuong xuyen giao duc chinh tri, truyen thong, ly tuong va dao duc cach mang cho thanh nien. Khuyen khich thanh nien tu hoc, tu nang cao tay nghe, tu tao viec lam. Chu trong boi duong nguon can bo, dao tao thanh nien trong luc luong vu trang co nghe khi het thoi han nghia vu quan su. Tao co hoi cho thanh nien co tai nang di hoc o nuoc ngoai ve phuc vu dat nuoc. Thu hut rong rai thanh nien, thieu nien va nhi dong vao cac to chuc do Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh lam nong cot.

Cham lo cong tac phu nu va van de binh dang gioi, nang cao trinh do moi mat va doi song vat chat, tinh than cua phu nu. Tao dieu kien de phu nu thuc hien tot vai tro cua nguoi cong dan, nguoi lao dong, nguoi me, nguoi thay dau tien cua con nguoi. Boi duong, dao tao de phu nu tham gia ngay cang nhieu vao cac hoat dong xa hoi, cac co quan lanh dao va quan ly o cac cap. Cham soc va bao ve suc khoe ba me, tre em. Bo sung va hoan chinh cac chinh sach ve bao ho lao dong, bao hiem xa hoi, thai san, che do doi voi lao dong nu. Kien quyet dau tranh chong cac te nan xa hoi, cac hanh vi buon ban, xam hai va xuc pham nhan pham cua phu nu, tre em.

Phat huy vai tro cua cuu chien binh trong viec xay dung va bao ve Dang, chinh quyen va che do xa hoi chu nghia. Dong vien cuu chien binh giup nhau cai thien doi song, xoa doi giam ngheo, gop phan giao duc truyen thong yeu nuoc va chu nghia anh hung cach mang cho the he tre; gop suc thuc hien tot Quy che dan chu o co so; tich cuc dau tranh chong quan lieu, tham nhung, lang phi va cac te nan xa hoi; tham gia xay dung va cung co co so chinh tri, xay dung dang, chinh quyen o co so trong sach, vung manh.

Cham soc nguoi cao tuoi ve suc khoe, huong thu van hoa, nhu cau duoc thong tin, song vui, song khoe, song hanh phuc. Phat huy tri tue, kinh nghiem song, lao dong, chien dau cua lop nguoi cao tuoi trong xa hoi va gia dinh. Xay dung gia dinh "ong ba, cha me mau muc, chau con hieu thao". Giup do nguoi cao tuoi co don khong noi nuong tua vuot qua kho khan trong cuoc song.

Doan ket cac dan toc la van de chien luoc, co ban, lau dai cua su nghiep cach mang nuoc ta. Cac dan toc trong dai gia dinh Viet Nam binh dang, doan ket, ton trong va giup do lan nhau cung tien bo; cung nhau thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Phat trien kinh te, cham lo doi song vat chat va tinh than, xoa doi giam ngheo, nang cao trinh do dan tri, giu gin va phat huy ban sac van hoa, tieng noi, chu viet va truyen thong tot dep cua cac dan toc. Thuc hien tot chien luoc phat trien kinh te - xa hoi o mien nui, vung sau, vung xa, vung bien gioi; lam tot cong tac dinh canh, dinh cu va xay dung vung kinh te moi. Quy hoach, phan bo, sap xep lai dan cu, gan phat trien kinh te voi bao dam an ninh, quoc phong. Cung co va nang cao chat luong he thong chinh tri o co so vung dong bao dan toc thieu so. Thuc hien chinh sach uu tien trong dao tao, boi duong can bo, nhan si, tri thuc cua dong bao dan toc thieu so. Can bo cong tac o vung dan toc va mien nui thuc hien "cung an, cung o, cung lam, cung noi tieng cua dong bao", lam tot cong tac dan van. Chong ky thi, hep hoi, chia re dan toc.

Dong bao cac ton giao la bo phan quan trong cua khoi dai doan ket dan toc. Thuc hien nhat quan chinh sach ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong, theo hoac khong theo ton giao cua cong dan, quyen sinh hoat ton giao binh thuong theo phap luat. Doan ket dong bao theo cac ton giao khac nhau, dong bao theo ton giao va dong bao khong theo ton giao. Phat huy nhung gia tri van hoa, dao duc tot dep cua cac ton giao. Dong bao theo dao va cac chuc sac ton giao co trach nhiem song "tot doi, dep dao". Cac to chuc ton giao hop phap hoat dong theo phap luat va duoc phap luat bao ho. Thuc hien tot cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi, nang cao doi song vat chat, van hoa cua dong bao cac ton giao. Tang cuong cong tac dao tao, boi duong can bo lam cong tac ton giao. Dau tranh ngan chan cac hoat dong me tin di doan, cac hanh vi loi dung tin nguong, ton giao de lam phuong hai den loi ich chung cua dat nuoc, vi pham quyen tu do ton giao cua cong dan.

Dong bao dinh cu o nuoc ngoai la bo phan khong tach roi va la mot nguon luc cua cong dong dan toc Viet Nam, la nhan to quan trong gop phan tang cuong quan he hop tac, huu nghi giua nhan dan ta voi nhan dan cac nuoc. Nha nuoc tao dieu kien thuan loi va ho tro dong bao on dinh cuoc song, van dong dong bao chap hanh tot phap luat cac nuoc so tai; bao ve quyen loi chinh dang cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai. Co chinh sach de nguoi Viet Nam o nuoc ngoai huong ve que huong, gop phan xay dung dat nuoc; thu hut, phat huy tri tue cua tri thuc Viet kieu. Lam tot cong tac thong tin ve tinh hinh trong nuoc va cac chu truong, chinh sach cua Nha nuoc trong cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Nha nuoc co chinh sach khen thuong nhung nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai co nhieu thanh tich dong gop cho To quoc.

Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan co vai tro rat quan trong trong viec tap hop, van dong, doan ket rong rai cac tang lop nhan dan; dai dien cho quyen loi hop phap va nguyen vong chinh dang cua nhan dan; dua cac chu truong, chinh sach cua Dang, Nha nuoc, cac chuong trinh kinh te, van hoa, xa hoi, an ninh, quoc phong thanh hoat dong thuc tien sinh dong trong cuoc song cua nhan dan.

Nha nuoc tao dieu kien thuan loi de Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan thuc hien tot vai tro giam sat va phan bien xa hoi. Cac cap uy dang va cac cap chinh quyen tang cuong tiep xuc, doi thoai truc tiep voi cu tri va nhan dan; dinh ky nghe y kien cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan tham gia xay dung chu truong, chinh sach, phap luat sat hop voi cuoc song. Thuc hien tot Luat Mat tran To quoc, Quy che dan chu o tung dia phuong, nganh va co so, de Mat tran To quoc, cac doan the va cac tang lop nhan dan tham gia xay dung Dang, chinh quyen va he thong chinh tri trong sach, vung manh.

Doi moi hoat dong cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan va cac hoi quan chung, khac phuc tinh trang hanh chinh hoa, nha nuoc hoa, pho truong, hinh thuc; nang cao chat luong to chuc, thu hep dien co so yeu kem; lam tot cong tac dan van theo phong cach trong dan, gan dan, hieu dan, hoc dan va co trach nhiem voi dan, nghe dan noi, noi dan hieu, lam dan tin.

XIII. Phat huy dan chu xa hoi chu nghia, hoan thien nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia

1. Phat huy dan chu xa hoi chu nghia

Xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia la muc tieu, dong luc cua cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve To quoc, the hien moi quan he gan bo giua Dang, Nha nuoc va nhan dan. Dang thong qua Nha nuoc de lanh dao xa hoi va quan ly dat nuoc; Nha nuoc dai dien quyen lam chu cua nhan dan, dong thoi la nguoi to chuc va thuc hien duong loi chinh tri cua Dang cam quyen. Moi chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc deu co su tham gia xay dung cua nhan dan, phan anh loi ich cua dai da so nhan dan. Nhan dan khong chi co quyen ma con co trach nhiem, khong chi la nguoi thu huong ma con gop phan tich cuc, quan trong vao viec xay dung, hoach dinh va thi hanh cac chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc.

Xay dung mot xa hoi thuc su dan chu, trong do can bo, dang vien va cong chuc phai that su la cong boc cua nhan dan. Moi chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc deu the hien y chi, loi ich chinh dang cua nhan dan, cua quoc gia, dan toc. Xac dinh cac hinh thuc to chuc thich hop voi tinh hinh co cau xa hoi - giai cap dang co su thay doi sau sac, thu hut va tao dieu kien cho moi nguoi, moi tang lop nhan dan tham gia cac cong viec chung cua Dang, cua Nha nuoc va xa hoi. Xay dung va hoan thien cac co che nham to chuc, thu hut va tao dieu kien de nhan dan duoc thu huong va thuc hien cac quyen dan chu tren cac linh vuc kinh te, chinh tri, van hoa, xa hoi. De cao trach nhiem cua cac to chuc cua Dang, Nha nuoc doi voi cong dan va nguoc lai. Bo may nha nuoc, cac thiet che khac trong he thong chinh tri co nhiem vu to chuc thuc hien duong loi, chinh sach cua Dang, kien nghi voi Dang ve xay dung va hoach dinh chinh sach.

2. Hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia

The che hoa va xay dung co che van hanh cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, bao dam nguyen tac tat ca quyen luc nha nuoc deu thuoc ve nhan dan. Quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop giua cac co quan trong viec thuc hien quyen lap phap, hanh phap va tu phap. Xay dung co che bao ve Hien phap, dinh ro co che, cach thuc bao dam tinh toi cao cua Hien phap va luat trong doi song kinh te - xa hoi.

Hoan thien he thong phap luat, tang tinh cu the, kha thi cua cac quy dinh trong van ban phap luat, bao dam van hanh thong suot nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dap ung yeu cau xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia va thuc hien tot cac cam ket quoc te, bao ve loi ich quoc gia, dan toc.

Tiep tuc doi moi to chuc va hoat dong cua Quoc hoi. Nang cao chat luong dai bieu Quoc hoi, tang hop ly so luong dai bieu Quoc hoi hoat dong chuyen trach. Nang cao chat luong hoat dong cua Hoi dong dan toc va cac Uy ban cua Quoc hoi. Doi moi hon nua quy trinh xay dung luat, giam manh viec ban hanh phap lenh. Thuc hien tot hon nhiem vu quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc va chuc nang giam sat, to chuc lai mot so Uy ban de giup Quoc hoi quyet dinh phan bo ngan sach trung uong, giam sat thuc hien ngan sach, giam sat hoat dong cua cac co quan tu phap.

Tiep tuc doi moi to chuc va hoat dong cua Chinh phu theo huong xay dung nen hanh phap thong nhat, thong suot, trong tong the mot he thong chinh tri trong sach, vung manh. Luat hoa co cau, to chuc cua Chinh phu; to chuc bo quan ly da nganh, da linh vuc, bao dam tinh gon va hop ly. Thanh lap co quan tai phan hanh chinh de giai quyet cac khieu kien hanh chinh. Thuc hien viec phan cap manh, hop ly cho chinh quyen dia phuong, giao quyen chu dong hon nua cho dia phuong, nhat la trong viec quyet dinh ve ngan sach, tai chinh, dau tu, nguon nhan luc, thuc hien nghia vu tai chinh doi voi Trung uong.

Xay dung nen tu phap trong sach, vung manh, dan chu, nghiem minh, bao ve cong ly, quyen con nguoi. Day manh viec thuc hien Chien luoc cai cach tu phap den nam 2020. Cai cach tu phap khan truong, dong bo; lay cai cach hoat dong xet xu lam trong tam; thuc hien co che cong to gan voi hoat dong dieu tra. To chuc lai co quan dieu tra theo huong thu gon dau moi. Thong nhat co quan thi hanh an. Xay dung co che phan quyet ve nhung vi pham Hien phap trong hoat dong lap phap, hanh phap va tu phap.

Nang cao chat luong hoat dong cua Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan trong pham vi duoc phan cap. Bao dam quyen tu chu va tu chiu trach nhiem cua co quan chinh quyen dia phuong. Phat huy vai tro giam sat cua hoi dong nhan dan. To chuc hop ly chinh quyen dia phuong, phan dinh lai tham quyen doi voi chinh quyen o nong thon, do thi, hai dao.

Thuc hien cac giai phap nham chan chinh bo may va quy che hoat dong cua co quan, can bo, cong chuc. Co cau lai doi ngu can bo, cong chuc va dao tao, boi duong theo yeu cau nang cao chat luong ca ve nang luc va pham chat dao duc. Co co che bai mien nhung nguoi khong xung dang, dua ra khoi bo may nha nuoc nhung cong chuc kem pham chat va nang luc. Thuc hien che do trach nhiem trong de cu, bo nhiem chuc vu lanh dao theo huong cap truong gioi thieu cap pho, cap su dung truc tiep gioi thieu de cap co tham quyen xem xet, quyet dinh.

3. Tich cuc phong ngua va kien quyet chong tham nhung, lang phi

Bo sung, hoan thien cac co che, quy dinh ve quan ly kinh te - tai chinh, quan ly tai san cong, ngan sach nha nuoc, cac quy do nhan dan dong gop va do nuoc ngoai vien tro; co che thanh tra, kiem tra, kiem ke, kiem soat. Tiep tuc day manh cai cach hanh chinh, doi moi cong tac giao duc, giam sat va quan ly can bo, cong chuc nham xay dung mot nen hanh chinh quoc gia hien dai, mot doi ngu can bo, cong chuc trong sach, tan tuy, co duc, co tai. Bao dam cong khai, minh bach cac hoat dong kinh te, tai chinh trong cac co quan hanh chinh, don vi cung ung dich vu cong cong va doanh nghiep nha nuoc. Tiep tuc doi moi che do tien luong doi voi can bo, cong chuc.

Xu ly kien quyet, nghiem minh, kip thoi, cong khai nguoi tham nhung bat ke o chuc vu nao, duong chuc hay da nghi huu, tich thu, sung cong tai san co nguon goc tu tham nhung. Xu ly nghiem theo ky luat Dang va phap luat Nha nuoc nhung nguoi bao che cho tham nhung, co tinh ngan can viec chong tham nhung hoac loi dung viec to cao tham nhung de vu khong, lam hai nguoi khac, gay mat doan ket noi bo. Co co che khuyen khich va bao ve nhung nguoi tich cuc dau tranh chong tham nhung, tieu cuc. Bieu duong va nhan rong nhung guong can kiem liem chinh, chi cong vo tu.

Hoan thien co che dan chu, thuc hien tot Quy che dan chu o co so; phat huy vai tro cua co quan dan cu, cua Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi va cua nhan dan trong viec giam sat can bo, cong chuc va co quan cong quyen; phat hien, dau tranh voi cac hien tuong tham nhung. Day manh viec hop tac quoc te ve phong, chong tham nhung.

Cac cap uy va to chuc dang, cac co quan Nha nuoc, cac doan the nhan dan, can bo lanh dao, truoc het la can bo cap cao, phai truc tiep tham gia va di dau trong viec phong chong tham nhung, lang phi.

XIV- Doi moi va chinh don Dang, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang

Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc.

Tiep tuc doi moi va chinh don Dang, xay dung Dang trong sach, vung manh, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang len ngang tam voi yeu cau va nhiem vu cua tinh hinh moi la doi hoi co y nghia song con doi voi Dang va nhan dan ta.

1. Nang cao ban linh chinh tri va trinh do tri tue cua Dang trong dieu kien moi

Kien dinh chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Van dung va phat trien sang tao chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh trong hoat dong cua Dang. Thuong xuyen tong ket thuc tien, bo sung, phat trien ly luan, giai quyet dung dan nhung van de do cuoc song dat ra.

Nang cao trinh do tri tue, chat luong nghien cuu ly luan cua Dang; tiep tuc lam sang to nhung van de ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi cua nuoc ta; lam ro co so ly luan va thuc tien duong loi, chinh sach cua Dang trong thoi ky moi.

Doi moi cong tac giao duc ly luan chinh tri, tu tuong trong Dang, truoc het cho doi ngu can bo lanh dao va quan ly chu chot cac cap; doi moi noi dung, phuong phap hoc tap va giang day trong he thong truong chinh tri, nang cao tinh thiet thuc va hieu qua cua chuong trinh.

Cung co, nang cao chat luong cac co quan chuyen nganh ve cong tac tu tuong, ly luan. Tang cuong so luong, chat luong doi ngu can bo tu tuong, ly luan, nhat la can bo chu chot. Tien hanh dong bo cong tac tu tuong, cong tac ly luan, gan cac cong tac nay voi cong tac to chuc - can bo, voi phat trien kinh te, giai quyet hai hoa cac loi ich. Gan "xay" voi "chong", lay "xay" lam chinh. Dac biet quan tam chong su suy thoai ve tu tuong, chinh tri, dao duc, loi song. Kien quyet dau tranh bao ve chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, bao ve duong loi, quan diem cua Dang; phe phan, bac bo cac quan diem sai trai, thu dich.

2. Bao dam vai tro nen tang va hat nhan chinh tri cua to chuc co so dang, nang cao chat luong doi ngu can bo, dang vien

Moi to chuc co so dang co trach nhiem to chuc va quy tu suc manh cua toan don vi hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao; lam tot cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, quan ly va giam sat dang vien ve nang luc hoan thanh nhiem vu va pham chat, dao duc, loi song; dau tranh chong chu nghia ca nhan va nhung bieu hien tieu cuc trong Dang.

Kien toan he thong to chuc co so dang. Xac dinh vi the phap ly, the che hoa ve mat Nha nuoc vai tro, chuc nang, nhiem vu cua cac loai hinh co so, dac biet la to chuc co so dang trong khu vuc kinh te tu nhan, kinh te co von dau tu nuoc ngoai. Chu y xay dung to chuc co so dang trong cac doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, vung sau, vung xa; tap trung giai quyet co so yeu kem.

Xay dung doi ngu dang vien that su tien phong, guong mau, co pham chat, dao duc cach mang, co y thuc to chuc ky luat va nang luc hoan thanh nhiem vu; kien dinh lap truong giai cap cong nhan, phan dau cho muc tieu ly tuong cua Dang, vung vang truoc moi kho khan, thu thach; nang dong, sang tao, gop phan tich cuc vao cong cuoc doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Dang vien lam kinh te tu nhan khong gioi han ve quy mo phai guong mau chap hanh Dieu le Dang, phap luat, chinh sach cua Nha nuoc va quy dinh cu the cua Ban Chap hanh Trung uong.

Phan cong dang vien dung nguoi, dung viec, tao dieu kien de dang vien hoan thanh nhiem vu. Day manh tu phe binh va phe binh trong sinh hoat dang theo dung quy dinh cua Dieu le Dang.

Nang cao chat luong doi ngu dang vien gan voi viec nang cao chat luong to chuc co so dang. Day manh cong tac phat trien Dang gan voi bao dam chat luong. Chu trong tre hoa va nang cao trinh do cua dang vien; lay dao duc lam goc, dong thoi boi duong ve kien thuc, tri tue, nang luc de lam tron nhiem vu nguoi lanh dao, nguoi di tien phong trong cac linh vuc cong tac duoc giao.

Thuong xuyen sang loc dang vien. Dong vien quan chung giam sat, dong gop y kien ve dang vien, kip thoi dua ra khoi Dang nhung nguoi khong du tu cach.

3. Thuc hien nghiem tuc nguyen tac tap trung dan chu trong Dang; that chat moi quan he gan bo giua Dang voi nhan dan; nang cao chat luong va hieu qua cong tac kiem tra, giam sat

Phat huy dan chu di doi voi tang cuong ky luat trong Dang. Moi can bo, dang vien co quyen ban bac, tham gia quyet dinh cong viec cua Dang; quyen duoc thong tin, tranh luan, neu y kien rieng, bao luu y kien trong to chuc; khi da thanh nghi quyet thi phai noi va lam theo nghi quyet cua Dang.

Cac cap lanh dao, can bo lanh dao phai that su lang nghe y kien cua cap duoi, cua dang vien va nhan dan. Xay dung quy che ra quyet dinh cua Dang, bao dam phat huy tri tue tap the; co co che de nhan dan bay to y kien doi voi nhung quyet dinh lon, tham gia giam sat Dang, tham gia cac cong viec cua Dang; khac phuc loi lam viec quan lieu, xa dan.

Hoan thien quy che bao dam quyen kiem tra, giam sat cua tap the doi voi ca nhan, cua to chuc doi voi to chuc, cua ca nhan doi voi ca nhan va to chuc, ke ca doi voi nguoi lanh dao chu chot va to chuc cap tren. Ket hop giam sat trong Dang voi giam sat cua Nha nuoc va giam sat cua nhan dan.

Xay dung quy che giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi va nhan dan doi voi viec hoach dinh duong loi, chu truong, chinh sach, quyet dinh lon cua Dang va viec to chuc thuc hien, ke ca doi voi cong tac to chuc va can bo.

Doi moi phuong phap kiem tra va bo sung chuc nang giam sat cho uy ban kiem tra dang cac cap. Tang cuong cong tac kiem tra phong ngua. Xay dung quy che phoi hop cong tac giua Uy ban Kiem tra cua Dang voi Thanh tra cua Chinh phu.

4- Doi moi cong tac can bo

Can bo phai la nguoi co duc, co tai, co pham chat chinh tri tot, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang; het long phan dau vi loi ich cua nhan dan, cua dan toc; co ban linh chinh tri vung vang, kien dinh ly tuong va con duong di len chu nghia xa hoi; khong dao dong truoc moi bien co phuc tap, co du nang luc thuc hien thang loi duong loi, chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, co nhan cach va loi song mau muc, trong sang, co y thuc to chuc ky luat cao, ton trong tap the, gan bo voi nhan dan.

Xay dung doi ngu can bo dong bo, co co cau hop ly, co chat luong tot, xay dung doi ngu can bo lanh dao ke tiep vung vang. Chu y dao tao can bo nu, can bo cac dan toc thieu so, can bo xuat than tu cong nhan, chuyen gia tren cac linh vuc; boi duong nhan tai theo dinh huong quy hoach. Dac biet quan tam xay dung doi ngu can bo lanh dao cap cao.

Doi moi manh me cong tac can bo that su dan chu, khoa hoc, cong minh. Xay dung va hoan thien che do bau cu, co che bo nhiem va mien nhiem can bo; mo rong quyen de cu va tu ung cu, gioi thieu nhieu phuong an nhan su de lua chon.

Co co che, chinh sach bao dam phat hien, tuyen chon, dao tao, boi duong, trong dung va dai ngo xung dang nguoi co duc, co tai; thay the nhung nguoi kem nang luc, khong du uy tin, nhat la nhung nguoi kem pham chat, hu hong, co khuyet diem nghiem trong.

Kien quyet khac phuc nhung bieu hien ca nhan, doc doan, thieu cong tam va khach quan, cung nhu tinh trang ne nang, tuy tien, tri tre trong cong tac can bo.

Cu the hoa, the che hoa nguyen tac Dang thong nhat lanh dao cong tac can bo va quan ly doi ngu can bo, dong thoi phat huy vai tro, quyen han va trach nhiem cua cac to chuc thanh vien trong he thong chinh tri. To chuc dang co tham quyen phai chu tri cong tac can bo theo nguyen tac tap trung dan chu, tap the quyet dinh di doi voi phat huy trach nhiem cua nguoi dung dau to chuc trong he thong chinh tri, to chuc co quan, don vi cong tac cua can bo. Quy dinh trach nhiem cua co quan tham muu trong cong tac can bo. Co co che de dang vien va nhan dan giam sat can bo va cong tac can bo.

5- Doi moi phuong thuc lanh dao, nang cao nang luc cam quyen cua Dang

Viec doi moi phuong thuc lanh dao, nang cao nang luc cam quyen cua Dang phai dong bo voi doi moi he thong chinh tri, doi moi kinh te; thuc hien dung nguyen tac tap trung dan chu trong to chuc, sinh hoat va hoat dong cua Dang.

Khau mau chot can tap trung hien nay la doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc o cap trung uong va chinh quyen o cap dia phuong. Dang lanh dao Nha nuoc bang duong loi, quan diem, cac nghi quyet, quyet dinh, nguyen tac giai quyet nhung van de trong dai ve quoc ke dan sinh; lanh dao the che hoa, cu the hoa duong loi, quan diem, chu truong, chinh sach lon cua Dang thanh Hien phap, phap luat, ke hoach, cac chuong trinh cong tac lon cua Nha nuoc; xay dung Nha nuoc that su trong sach, vung manh, hoat dong co hieu luc, hieu qua; bo tri dung can bo ngang tam nhiem vu va thuong xuyen kiem tra viec to chuc thuc hien.

Dang khong buong long lanh dao, dong thoi khong bao bien, lam thay Nha nuoc; trai lai, phat huy manh me vai tro chu dong, sang tao cua Nha nuoc trong quan ly dat nuoc va xa hoi.

Khan truong nghien cuu, xay dung, hoan thien he thong van ban quy dinh cu the ve nguyen tac, noi dung va co che Dang lanh dao doi voi Nha nuoc trong tung linh vuc : lap phap, hanh phap, tu phap va tung cap, tung loai hinh to chuc nha nuoc.

Lanh dao viec cu the hoa, the che hoa kip thoi va to chuc thuc hien co hieu qua cac nghi quyet cua Dang. Ra nghi quyet di lien voi de ra cac ke hoach thuc hien nghi quyet.

Som xay dung quy che ve su phoi hop giua kiem tra cua Dang voi thanh tra cua Chinh phu, kip thoi ket luan cac vu vi pham, xu ly dung nguoi, dung toi, dung Dieu le Dang va phap luat cua Nha nuoc.

Xay dung quy che phoi hop cong tac giua cac ban tham muu cua cap uy dang va co quan chinh quyen tuong ung cung cap, nhat la giua Van phong Trung uong Dang, Van phong Quoc hoi, Van phong Chinh phu, Van phong Chu tich nuoc; giua van phong cap uy va van phong hoi dong nhan dan, uy ban nhan dan cac cap.

Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, giup Mat tran va cac doan the xac dinh dung muc tieu, phuong huong phat trien va noi dung hoat dong trong tung thoi ky; dong thoi phat huy tinh than tu chu, sang tao cua Mat tran va cac doan the trong xay dung, doi moi to chuc va hoat dong cua minh.

Thong nhat viec lanh dao cua Dang doi voi cong tac can bo trong ca he thong chinh tri, thuc hien luan chuyen can bo, khac phuc tinh trang khep kin, cuc bo ve can bo. Tang cuong trach nhiem cua can bo, dang vien la thu truong co quan nha nuoc. Co quan nao vi pham chinh sach, phap luat, de xay ra tinh trang tieu cuc, mat doan ket noi bo thi nguoi dung dau phai chiu trach nhiem.

Doi moi phuong thuc lanh dao gan voi doi moi phong cach hoat dong, le loi lam viec that su dan chu, thiet thuc, noi di doi voi lam, khac phuc benh quan lieu, tuy tien, chu quan, hinh thuc.

* * *

Dat nuoc ta dang ngay cang lon manh. The gioi dang thay doi rat nhanh. Nuoc ta phai som tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Nhan dan ta phai duoc huong cuoc song am no, tu do, hanh phuc.

Dai hoi X cua Dang neu cao y chi sat da cua toan Dang, toan dan, toan quan ta, trieu nguoi nhu mot, nang dong va sang tao, nam bat thoi co, vuot qua thach thuc, quyet tam doi moi toan dien va manh me theo con duong xa hoi chu nghia, nham thuc hien bang duoc muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh", sanh vai cung cac nuoc tren the gioi trong nhip buoc khan truong cua thoi dai.

BAN CHAP HANH TRUNG UONG

Y kien ban doc:

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Đại hội Đảng X

Comment :Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The draft political report at the Party Congress
Vietnam, Ho Chi Minh, the Communist Party, At the, legitimate state socialism, the socialist orientation, the Democratic Socialist , the central executive committee, the organization of the Party, improve quality, Political Systems, socialism, the state, creating conditions
At the 13th meeting, the Executive Committee of the Party Central Committee IX decided to publish the full text of the draft Political Report of the Central Committee of the IXth Party Congress of the Party on 76 th anniversary of establishment of the Communist Party of Vietnam ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0