Dong gop du thao luat dat dai sua doi

Dong gop du thao luat dat dai sua doi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Luat Dat dai 2003 dang duoc nghien cuu sua doi, hoan chinh trinh Quoc hoi thong qua thang 5 nam 2013.

» Ha Noi: De nghi thu hoi dat cua nhieu du an "vang"
» Hau vu Tien Lang: Bo TN&MT kiem tra toan quoc
» Tham phan xu vu cuong che Tien Lang nhan thieu sot
» Ong Vu Mao: Thu tuong da the hien tinh than doi moi

Dat dai la van de lon, quan trong anh huong sau sac den su phat trien kinh te - xa hoi, dac biet lien quan toi loi ich va quyen cua nguoi dan, nong dan nuoc ta, dang co nhieu van de tranh luan va khieu kien nhat, rat can y kien tham van, xin y kien rong rai trong xa hoi.

Dong gop du thao luat dat dai sua doi

Ngay 15/10/2012, tai Ha Noi, Quy Hop tac va Phat trien phoi hop voi thuong truc Uy ban Kinh te cua Quoc hoi dong chu tri xin y kien ve nhung noi dung sua doi, bo sung Luat dat dai. Tren co so do tap hop bao cao cac co quan co tham quyen.

Hoi thao thu hut su quan tam, tham gia rong rai cua cac doi tuong bao gom dai dien cua nhieu nha khoa hoc, Chinh phu, to chuc quoc te va dac biet co dai dien cua nguoi dan tai cac vung ma Quy va cac mang luoi, to chuc xa hoi khao sat lay y kien dong gop vao du thao Luat Dat dai sua doi cua nguoi dan. Hoi thao tap trung vao ba nhom van de:

Ket qua khao sat tham van, y kien cua nguoi dan, dac biet la nong dan tai cac dia phuong: Bac Giang, Ha Tinh, TP.HCM
ve nhung van de can sua doi, bo sung Luat dat dai lan nay;

Dong gop y kien vao du thao sua doi Luat tren quan diem cua cac to chuc xa hoi; Y kien cac chuyen gia trong nuoc va quoc te trong dieu kien tiep tuc doi moi va tang cuong hoi nhap quoc te.

Trong hoi thao cac y kien deu cho rang, de Luat di vao doi song can the hien day du quan diem cua Dang ve van de dat dai, do la:

Du thao Luat Dat dai can tuan thu cac nguyen tac cua the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; su quan ly cua Nha nuoc can theo dung cac nguyen tac cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia: cua dan, do dan va vi dan; can thuc hien dung dan quyen cua dan trong hoach dinh va giam sat viec thi hanh cac chinh sach, luat phap ve dat dai va chinh sach, luat phap Nha nuoc can dat quyen loi va loi ich hop phap, lang nghe, ton trong y kien xac dang cua dan.

De Phap luat di vao doi song, Luat dat dai sua doi can lay y kien cua nguoi dan, dac biet la nong dan, nong thon, nhung nguoi bi nhieu anh huong nhat cua Luat dat dai. Viec Quy hop tac va Phat trien to chuc tham van y kien cua nguoi dan o 3 tinh: Bac Giang, Ha Tinh, TP.HCM la hoat dong rat huu ich, dang khuyen khich va tran trong.

Y kien cua nguoi dan tap trung vao cac van de ve: giao dat va cho thue dat, thu hoi dat, boi thuong va tai dinh cu, ve co che boi thuong. Qua tham van y kien, nguoi dan co mot so kien nghi sau:

Nen giao dat nong nghiep cho cac to chuc va ca nhan su dung on dinh lau dai, mo rong han dien, khong han che han muc chuyen nhuong doi voi dat lam nong nghiep.

Can phan biet cac truong hop thu hoi dat de co co che giai phap xu ly thoa dang.

Truoc het bao dam quyen va loi ich chinh dang cua dan, hai hoa voi loi ich cua nha dau tu va Nha nuoc, khong de nguoi dan chiu thiet sau khi khong con dat san xuat.

Xoa bo su chenh lech qua lon hien nay giua gia do Nha nuoc quy dinh voi gia thi truong; thuc hien nguyen tac mot gia la gia thi truong; tru cac cong trinh phuc loi cong.

Thuc su bao dam tinh cong khai minh bach ve chinh sach, thu tuc trong quan ly dat dai.

Trong nhung nam gan day, cac to chuc xa hoi cua Viet Nam phat trien tham gia tich cuc cung Nha nuoc giai quyet cac van de xa hoi dat ra, nhat la van de xoa doi, giam ngheo, nong nghiep, nong dan, nong thon.

Day la to chuc gan dan, sat dan, phan anh va bao ve quyen loi chinh dang cua dan. Do do du thao sua doi Luat dat dai can lay y kien tham gia cua cac to chuc xa hoi la rat can thiet.

Dua tren y kien dong gop va nguyen vong cua dan ve nhung van de quan tam nhat; dong thoi thong qua cac bai trinh bay, cac y kien chia se tai Hoi thao cua cac to chuc xa hoi, cac chuyen gia trong nuoc va quoc te, Hoi thao da co mot so kien nghi:

Ve thoi han giao dat, ve thoi han giao dat cho nguoi dan quy dinh tai dieu 109 cua du thao Luat, kien nghi: doi voi vung dang su dung la dat nong nghiep, thi Nha nuoc nen giao cho cac to chuc va ca nhan “su dung on dinh lau dai” (nhu da ghi trong Dieu 18 Hien phap 1992), tuc la khong co thoi han; duoc nhu vay thi nguoi dan cang them yen tam, tich cuc dau tu tham canh, hieu qua su dung dat se tang them; dong thoi cung tranh duoc nhung thu tuc hanh chinh phien ha ma nguoi dan se gap phai de duoc tiep tuc su dung dat khi het thoi han.


Ve han muc nhan chuyen quyen su dung dat (Dieu 112 va 113), da so cho rang: Nen co buoc dot pha trong van de han dien: Mo rong han dien, xoa bo han che chuyen nhuong doi voi dat dang duoc su dung lam nong nghiep; phu hop voi quy luat phat trien nong nghiep hien dai, cho phep nong dan tich tu ruong dat, yen tam dau tu, hinh thanh nhung vung san xuat chuyen canh lon, dat hieu qua kinh te cao.

Ve viec thu hoi dat, du thao da danh nhieu quy dinh ve viec thu hoi dat, tiep theo Dieu 15, Dieu 1 cua Du thao, y kien chung kien nghi: Nen phan biet cac truong hop thu hoi dat de co co che, chinh sach, giai phap xu ly thoa dang.

Truong hop thu hoi dat de su dung dat vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong thi thuc hien co che trung mua; con cac truong hop su dung dat vao muc dich phat trien kinh te thi can bao dam nguyen tac binh dang giua cac nha dau tu va nguoi bi thu hoi dat, thuc hien gia thoa thuan theo nguyen tac thi truong.

Ve tham quyen cuong che thu hoi dat (Dieu 57); dieu nay can duoc quy dinh chat che hon, can phan cap, phan nganh nhieu hon cho chu tich UBND cap tinh co tham quyen thu hoi va cuong che thu hoi dat, rat han che giao cho chu tich UBND cap huyen, vi thuc te cho thay viec vi pham cac quy dinh cac quyen cua dan trong van de thu hoi va cuong che thu hoi dat da va dang xay ra o nhieu huyen, co noi kha nghiem trong.

Ve boi thuong, ho tro, tai dinh cu, cac dieu 68, 69, 70 cua Du thao da de ra nhung quy dinh ve boi thuong, ho tro, tai dinh cu… Xin kien nghi: Can tuan thu nguyen tac truoc het bao dam quyen va loi ich chinh dang cua dan, hai hoa voi loi ich cua nha dau tu va Nha nuoc, nhat thiet khong de nguoi dan thiet thoi, khong co viec lam va thu nhap sau khi khong con dat san xuat.

Quan trong hon nua la quy dinh ro co quan nao, cap chinh quyen nao co trach nhiem thuc hien nhung bien phap tren, tranh neu ra nhu nhung ”khau hieu” khong di vao cuoc song.

Ve gia dat, gia dat la van de dang gay buc xuc trong dan, la mot nguyen nhan truc tiep gay ra nhung vu khieu kien keo dai, ngay cang gay gat. Xin kien nghi: Xoa bo su chenh lech qua lon hien nay giua gia do Nha nuoc quy dinh voi gia thi truong,thuc hien nguyen tac mot gia, la gia thi truong.

Khuyen khich hinh thanh va su dung rong rai cac to chuc tu van, giam dinh ve gia dat, de viec xac dinh gia dat duoc quy dinh co can cu khoa hoc, khach quan, bao dam hai hoa loi ich cua cac ben.

Ve giam sat viec thuc hien cac chinh sach, phap luat ve dat dai, ve cac bien phap che tai xu ly vi pham cac quy dinh ve dat dai. Tuy trong Du thao da quy dinh tai Dieu 184 ve xu ly doi voi nguoi vi pham phap luat ve dat dai va Dieu 185 ve xu ly doi voi nguoi quan ly vi pham phap luat ve dat dai. Xin kien nghi:

Can bo sung them nhung quy dinh chat che va cu the hon ve viec xu ly nhung can bo, cong chuc vi pham hoac thieu trach nhiem trong viec thi hanh Luat Dat dai.

Can quy dinh trach nhiem ca nhan nguoi dung dau co quan trong truong hop co quan da co nhung quy dinh trai luat gay thiet hai cho dan hoac co can bo, cong chuc vi pham luat, thu ven cho minh nhung loi ich bat hop phap.

Ve quyen han cua dan trong viec giam sat viec thuc hien cac quy dinh cua Luat Dat dai. Du thao da quy dinh tai Dieu 2 va tai Dieu 48 do la nhung quy dinh dung dan, nhung chua du. Xin kien nghi them.

Can thuc hien nghiem tren thuc te viec cong bo cong khai, minh bach he thong van ban quy pham ve dat dai cung nhu toan bo cac quy hoach, ke hoach su dung dat dai va cac buoc tien hanh, nhu thoi han thuc hien quy hoach, cac bien phap den bu, gia dat.

To chuc mot cach thuc chat thuc hien quy dinh phan bien xa hoi doi voi cac chu truong, chinh sach, luat phap ve dat dai, nhat la cac van de lien quan sat suon doi voi nguoi dan dia phuong, nhu quy hoach, ke hoach su dung dat, gia dat, viec giai toa, tai dinh cu, day nghe, tao viec lam cho nong dan khong con dat.

Ve cac doi tuong co quyen tham gia giam sat, khong nen chi bo hep trong ”Mat tran To quoc Viet Nam va cac to chuc thanh vien cua Mat tran”, vi trong thuc te, con rat nhieu hoi, hiep hoi nganh nghe khac khong la thanh vien Mat tran.

Vi vay, can quy dinh ”Mat tran To quoc Viet Nam va cac to chuc thanh vien, cac to chuc xa hoi khac” de nhung to chuc nay tham gia mot cach binh dang cac hoat dong giam sat, phan bien xa hoi o moi cap doi voi nhung van de ve dat dai lien quan den nganh nghe va pham vi hoat dong cua moi to chuc.

Tren day la mot so y kien tham gia vao viec to chuc nghien cuu, sua doi Luat Dat dai 2003 tai hoi thao ngay 15 thang 10 nam 2012 do Quy Hop tac va phat trien phoi hop voi thuong truc Uy Ban kinh te cua Quoc hoi to chuc.

Hoi thao mong muon: Co quan nha nuoc quan triet sau sac duong loi quan diem cua Dang, bao dam quyen va loi ich chinh dang cua nguoi su dung dat, khong chi dung tren cac chu truong, chinh sach, quy dinh phap luat ve dat dai ma quan trong hon la to chuc thuc hien trong thuc te.

Duoc nhu vay, Xa hoi se on dinh hon; se phat huy tot hon tiem nang nguon luc vao su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

PV
Viet Bao
Comment :Dong gop du thao luat dat dai sua doi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dong gop du thao luat dat dai sua doi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dong gop du thao luat dat dai sua doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dong gop du thao luat dat dai sua doi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Contribute draft land law amendment
Vietnam, social organization, land law, the draft law, land use regulations, amendments, people, recovery, implementation, benefits State, the right
2003 Land Law is being revised research, complete submission to the National Assembly in May 2013 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dong gop du thao luat dat dai sua doi

Nhan xet, hay lien he ve tin Dong gop du thao luat dat dai sua doi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dong gop du thao luat dat dai sua doi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0