Doi moi va chinh don Dang

Doi moi va chinh don Dang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du thao bao cao chinh tri trinh DH Dang toan quoc lan thu X (Ky cuoi)

>> Ky 1: Kiem diem 5 nam thuc hien nghi quyet Dai hoi IX
>> Ky 2: Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

Dang Cong san VN la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc VN; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc.

Tiep tuc doi moi va chinh don Dang, xay dung Dang trong sach, vung manh, nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang len ngang tam voi yeu cau va nhiem vu cua tinh hinh moi la doi hoi co y nghia song con doi voi Dang va nhan dan ta.

1. Nang cao ban linh chinh tri va trinh do tri tue cua Dang trong dieu kien moi.

Kien dinh chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Van dung va phat trien sang tao chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh trong hoat dong cua Dang. Thuong xuyen tong ket thuc tien, bo sung, phat trien ly luan, giai quyet dung dan nhung van de do cuoc song dat ra.

Nang cao trinh do tri tue, chat luong nghien cuu ly luan cua Dang; tiep tuc lam sang to nhung van de ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi cua nuoc ta; lam ro co so ly luan va thuc tien duong loi, chinh sach cua Dang trong thoi ky moi. Doi moi cong tac giao duc ly luan chinh tri, tu tuong trong Dang, truoc het cho doi ngu can bo lanh dao va quan ly chu chot cac cap; doi moi noi dung, phuong phap hoc tap va giang day trong he thong truong chinh tri, nang cao tinh thiet thuc va hieu qua cua chuong trinh.

Cung co, nang cao chat luong cac co quan chuyen nganh ve cong tac tu tuong, ly luan. Tang cuong so luong, chat luong doi ngu can bo tu tuong, ly luan, nhat la can bo chu chot. Tien hanh dong bo cong tac tu tuong, cong tac ly luan, gan cac cong tac nay voi cong tac to chuc - can bo, voi phat trien kinh te, giai quyet hai hoa cac loi ich. Gan “xay” voi “chong”, lay “xay” lam chinh. Dac biet quan tam chong su suy thoai ve tu tuong, chinh tri, dao duc, loi song. Kien quyet dau tranh bao ve chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, bao ve duong loi, quan diem cua Dang; phe phan, bac bo cac quan diem sai trai, thu dich.

2. Bao dam vai tro nen tang va hat nhan chinh tri cua to chuc co so Dang, nang cao chat luong doi ngu can bo, dang vien.

Moi to chuc co so Dang co trach nhiem to chuc va qui tu suc manh cua toan don vi hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao; lam tot cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, quan ly va giam sat dang vien ve nang luc hoan thanh nhiem vu va pham chat, dao duc, loi song; dau tranh chong chu nghia ca nhan va nhung bieu hien tieu cuc trong Dang.

Kien toan he thong to chuc co so Dang. Xac dinh vi the phap ly, the che hoa ve mat nha nuoc vai tro, chuc nang, nhiem vu cua cac loai hinh co so, dac biet la to chuc co so Dang trong khu vuc kinh te tu nhan, kinh te co von dau tu nuoc ngoai. Chu y xay dung to chuc co so Dang trong cac doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, vung sau, vung xa; tap trung giai quyet co so yeu kem.

Xay dung doi ngu dang vien that su tien phong, guong mau, co pham chat, dao duc cach mang, co y thuc to chuc ky luat va nang luc hoan thanh nhiem vu; kien dinh lap truong giai cap cong nhan, phan dau cho muc tieu ly tuong cua Dang, vung vang truoc moi kho khan, thu thach; nang dong, sang tao, gop phan tich cuc vao cong cuoc doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc VN xa hoi chu nghia.

Dang vien lam kinh te tu nhan khong gioi han ve qui mo phai guong mau chap hanh dieu le Dang, phap luat, chinh sach cua Nha nuoc va qui dinh cu the cua Ban chap hanh trung uong.

Phan cong dang vien dung nguoi, dung viec, tao dieu kien de dang vien hoan thanh nhiem vu. Day manh tu phe binh va phe binh trong sinh hoat Dang theo dung qui dinh cua dieu le Dang.

Nang cao chat luong doi ngu dang vien gan voi viec nang cao chat luong to chuc co so Dang. Day manh cong tac phat trien Dang gan voi bao dam chat luong. Chu trong tre hoa va nang cao trinh do cua dang vien; lay dao duc lam goc, dong thoi boi duong ve kien thuc, tri tue, nang luc de lam tron nhiem vu nguoi lanh dao, nguoi di tien phong trong cac linh vuc cong tac duoc giao.

Thuong xuyen sang loc dang vien. Dong vien quan chung giam sat, dong gop y kien ve dang vien, kip thoi dua ra khoi Dang nhung nguoi khong du tu cach.

3. Thuc hien nghiem tuc nguyen tac tap trung dan chu trong Dang; that chat moi quan he gan bo giua Dang voi nhan dan; nang cao chat luong va hieu qua cong tac kiem tra, giam sat.

Phat huy dan chu di doi voi tang cuong ky luat trong Dang. Moi can bo, dang vien co quyen ban bac, tham gia quyet dinh cong viec cua Dang; quyen duoc thong tin, tranh luan, neu y kien rieng, bao luu y kien trong to chuc; khi da thanh nghi quyet thi phai noi va lam theo nghi quyet cua Dang.

Cac cap lanh dao, can bo lanh dao phai that su lang nghe y kien cua cap duoi, cua dang vien va nhan dan. Xay dung qui che ra quyet dinh cua Dang, bao dam phat huy tri tue tap the; co co che de nhan dan bay to y kien doi voi nhung quyet dinh lon, tham gia giam sat Dang, tham gia cac cong viec cua Dang; khac phuc loi lam viec quan lieu, xa dan.

Hoan thien qui che bao dam quyen kiem tra, giam sat cua tap the doi voi ca nhan, cua to chuc doi voi to chuc, cua ca nhan doi voi ca nhan va to chuc, ke ca doi voi nguoi lanh dao chu chot va to chuc cap tren. Ket hop giam sat trong Dang voi giam sat cua Nha nuoc va giam sat cua nhan dan.

Xay dung qui che giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi va nhan dan doi voi viec hoach dinh duong loi, chu truong, chinh sach, quyet dinh lon cua Dang va viec to chuc thuc hien, ke ca doi voi cong tac to chuc va can bo.

Doi moi phuong phap kiem tra va bo sung chuc nang giam sat cho uy ban kiem tra dang cac cap. Tang cuong cong tac kiem tra phong ngua. Xay dung qui che phoi hop cong tac giua Uy ban Kiem tra cua Dang voi Thanh tra cua Chinh phu.

4. Doi moi cong tac can bo.

Can bo phai la nguoi co duc, co tai, co pham chat chinh tri tot, tuyet doi trung thanh voi To quoc, voi Dang; het long phan dau vi loi ich cua nhan dan, cua dan toc; co ban linh chinh tri vung vang, kien dinh ly tuong va con duong di len chu nghia xa hoi; khong dao dong truoc moi bien co phuc tap, co du nang luc thuc hien thang loi duong loi, chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, co nhan cach va loi song mau muc, trong sang, co y thuc to chuc ky luat cao, ton trong tap the, gan bo voi nhan dan.

Xay dung doi ngu can bo dong bo, co co cau hop ly, co chat luong tot, xay dung doi ngu can bo lanh dao ke tiep vung vang. Chu y dao tao can bo nu, can bo cac dan toc thieu so, can bo xuat than tu cong nhan, chuyen gia tren cac linh vuc; boi duong nhan tai theo dinh huong qui hoach. Dac biet quan tam xay dung doi ngu can bo lanh dao cap cao.

Doi moi manh me cong tac can bo that su dan chu, khoa hoc, cong minh. Xay dung va hoan thien che do bau cu, co che bo nhiem va mien nhiem can bo; mo rong quyen de cu va tu ung cu, gioi thieu nhieu phuong an nhan su de lua chon.

Co co che, chinh sach bao dam phat hien, tuyen chon, dao tao, boi duong, trong dung va dai ngo xung dang nguoi co duc, co tai; thay the nhung nguoi kem nang luc, khong du uy tin, nhat la nhung nguoi kem pham chat, hu hong, co khuyet diem nghiem trong.

Kien quyet khac phuc nhung bieu hien ca nhan, doc doan, thieu cong tam va khach quan, cung nhu tinh trang ne nang, tuy tien, tri tre trong cong tac can bo.

Cu the hoa, the che hoa nguyen tac Dang thong nhat lanh dao cong tac can bo va quan ly doi ngu can bo, dong thoi phat huy vai tro, quyen han va trach nhiem cua cac to chuc thanh vien trong he thong chinh tri. To chuc Dang co tham quyen phai chu tri cong tac can bo theo nguyen tac tap trung dan chu, tap the quyet dinh di doi voi phat huy trach nhiem cua nguoi dung dau to chuc trong he thong chinh tri, to chuc co quan, don vi cong tac cua can bo. Qui dinh trach nhiem cua co quan tham muu trong cong tac can bo. Co co che de dang vien va nhan dan giam sat can bo va cong tac can bo.

5. Doi moi phuong thuc lanh dao, nang cao nang luc cam quyen cua Dang.

Viec doi moi phuong thuc lanh dao, nang cao nang luc cam quyen cua Dang phai dong bo voi doi moi he thong chinh tri, doi moi kinh te; thuc hien dung nguyen tac tap trung dan chu trong to chuc, sinh hoat va hoat dong cua Dang.

Khau mau chot can tap trung hien nay la doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc o cap trung uong va chinh quyen o cap dia phuong. Dang lanh dao Nha nuoc bang duong loi, quan diem, cac nghi quyet, quyet dinh, nguyen tac giai quyet nhung van de trong dai ve quoc ke dan sinh; lanh dao the che hoa, cu the hoa duong loi, quan diem, chu truong, chinh sach lon cua Dang thanh hien phap, phap luat, ke hoach, cac chuong trinh cong tac lon cua Nha nuoc; xay dung Nha nuoc that su trong sach, vung manh, hoat dong co hieu luc, hieu qua; bo tri dung can bo ngang tam nhiem vu va thuong xuyen kiem tra viec to chuc thuc hien.

Dang khong buong long lanh dao, dong thoi khong bao bien, lam thay Nha nuoc; trai lai, phat huy manh me vai tro chu dong, sang tao cua Nha nuoc trong quan ly dat nuoc va xa hoi.

Khan truong nghien cuu, xay dung, hoan thien he thong van ban qui dinh cu the ve nguyen tac, noi dung va co che Dang lanh dao doi voi Nha nuoc trong tung linh vuc : lap phap, hanh phap, tu phap va tung cap, tung loai hinh to chuc nha nuoc.

Lanh dao viec cu the hoa, the che hoa kip thoi va to chuc thuc hien co hieu qua cac nghi quyet cua Dang. Ra nghi quyet di lien voi de ra cac ke hoach thuc hien nghi quyet.

Som xay dung qui che ve su phoi hop giua kiem tra cua Dang voi Thanh tra cua Chinh phu, kip thoi ket luan cac vu vi pham, xu ly dung nguoi, dung toi, dung dieu le Dang va phap luat cua Nha nuoc.

Xay dung qui che phoi hop cong tac giua cac ban tham muu cua cap uy dang va co quan chinh quyen tuong ung cung cap, nhat la giua Van phong Trung uong Dang, Van phong Quoc hoi, Van phong Chinh phu, Van phong Chu tich nuoc; giua van phong cap uy va van phong hoi dong nhan dan, uy ban nhan dan cac cap.

Doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, giup Mat tran va cac doan the xac dinh dung muc tieu, phuong huong phat trien va noi dung hoat dong trong tung thoi ky; dong thoi phat huy tinh than tu chu, sang tao cua Mat tran va cac doan the trong xay dung, doi moi to chuc va hoat dong cua minh.

Thong nhat viec lanh dao cua Dang doi voi cong tac can bo trong ca he thong chinh tri, thuc hien luan chuyen can bo, khac phuc tinh trang khep kin, cuc bo ve can bo. Tang cuong trach nhiem cua can bo, dang vien la thu truong co quan nha nuoc. Co quan nao vi pham chinh sach, phap luat, de xay ra tinh trang tieu cuc, mat doan ket noi bo thi nguoi dung dau phai chiu trach nhiem.

Doi moi phuong thuc lanh dao gan voi doi moi phong cach hoat dong, le loi lam viec that su dan chu, thiet thuc, noi di doi voi lam, khac phuc benh quan lieu, tuy tien, chu quan, hinh thuc.

Gop y du thao van kien dai hoi X

Doi moi va chinh don Dang
Ve mat Dang, “con bac trieu do” Bui Tien Dung (anh) duoc nhan xet rat tot va da duoc bau vao Thuong vu Dang uy co quan Bo Giao thong van tai. Co quan kiem tra Dang co phat hien duoc nhung hanh vi vi pham phap luat va dao duc cua ong Dung truoc khi ong ta bi so den? - Anh: T.PHUNG
LTS: Bat dau tu hom nay, TS mo chuyen muc “Gop y du thao van kien Dai hoi X”, chung toi rat mong nhan duoc nhieu y kien dong gop cho ban du thao bao cao chinh tri trinh Dai hoi Dang toan quoc lan thu X.

Thieu kiem soat quyen luc?

Nguoi dan thuong ban khoan tai sao trong rat nhieu truong hop, nhat la voi nhung dang vien co chuc quyen, ky luat cua Dang thuong chi duoc thuc thi sau khi dang vien bi phap luat nha nuoc so toi; trong khi Dang khong thieu bo may kiem tra (tam goi nhu la co quan tu phap cua Dang).

Truong hop cua cac “con bac trieu do” la nhung dang vien co chuc co quyen thi lieu nhung dang vien cung sinh hoat trong chi bo, trong Dang bo co biet ho vi pham phap luat, ky luat cua Dang hay khong hay do khong co mot co che hieu qua de to cao toi cac co quan “tu phap” cua Dang? Hay la ngay chinh trong ky luat cua Dang (dieu le, nghi quyet...) da ton tai mot thuc te dang suy nghi la: “thuong” thi rat lon, ma phat thi rat nhe?

Co nghia la Dang co the bang quyen luc cua minh quyet dinh nhung van de rat trong dai cua Nha nuoc, dua nhung dang vien len vi tri rat cao trong chinh quyen, nhung lai thieu mot he thong ky luat nghiem minh, thieu ca thai do tu kiem soat quyen luc cua minh de han che su lam quyen doi voi cai quyen luc vo cung lon lao do? Nhu vay vo hinh trung se de de cho nhung dang vien bien chat (mot dang “chui sau leo cao” nhu ke noi gian) nap duoi “cai o”cua Dang ma lan tranh thanh guom cong ly.

Ro rang o day trong su van hanh giua Dang voi Nha nuoc, co mot su bat hop ly lon, xay ra tu lau ma khong duoc soi xet den noi den chon!

NGUYEN HUU VINH (Ha Noi)

Moi ban goi y kien tai day

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Đại hội Đảng X

Comment :Doi moi va chinh don Dang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doi moi va chinh don Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doi moi va chinh don Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doi moi va chinh don Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Innovation and rectify the Party
Democratic principles of centralization, the organization of the Party, Ho Chi Minh Thought, working class, working people, improve the quality of the state, the problem, the Communist Party, specifying, work, innovation, party members, who
VN Communist Party is the vanguard of the working class, and is the vanguard of the working people and people VN nation; faithful representative of the interests of the working class, working people and the nation ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đổi mới và chỉnh đốn Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đổi mới và chỉnh đốn Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doi moi va chinh don Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Doi moi va chinh don Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doi moi va chinh don Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0