Doi moi nang cao chat luong bao chi

Doi moi nang cao chat luong bao chi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Doi moi nang cao chat luong bao chi
Cac dai bieu du hoi nghi trao doi y kien.

Tu ngay 8 den 10/1/2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu Trung uong Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

Chung toi xin trich gioi thieu mot so bao cao va tham luan tai hoi nghi, xoay quanh noi dung doi moi va nang cao chat luong bao chi.

Phuong huong, nhiem vu, giai phap tang cuong lanh dao, quan ly bao chi

(Trich Bao cao cua Ban Tu tuong -Van hoa T.U
do ong HONG VINH, Pho Truong ban, trinh bay)

...Trong qua trinh khoi xuong va lanh dao cong cuoc doi moi, Ðang va Nha nuoc ta luon danh cho bao chi su quan tam sau sac, su lanh dao, quan ly ngay cang khoa hoc, tao dieu kien de bao chi phat trien dung huong, manh me, vung chac.

Thuc tien hoat dong bao chi o nuoc ta hai nam qua duoc the hien tren nhung thanh tich, uu diem noi bat va mot so yeu kem, khuyet diem:

Phat trien doi ngu; tang so luong, chat luong cac an pham va loai hinh bao chi (bao viet, bao noi, bao hinh, bao dien tu);

Phan lon cac co quan bao chi hoat dong dung ton chi, muc dich va dinh huong chinh tri, hoan thanh tot nhiem vu duoc giao;

Cong chung bao chi co buoc phat trien ve so luong, trinh do, tham gia ngay cang tich cuc vao qua trinh truyen thong;

Tang nang luc tai chinh, doi moi cong nghe, may moc, dieu kien lam viec, day manh xa hoi hoa hoat dong bao chi;

Tham gia tich cuc cac hoat dong bao chi the gioi va khu vuc;

Cong tac chi dao, quan ly bao chi co nhieu co gang.

Cung voi uu diem va thanh tich neu tren, nhung khuyet diem, yeu kem ma Chi thi 22-CT/T.U cua Bo Chinh tri (khoa VIII), Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 5 (khoa IX),

Ket luan Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh Trung uong (khoa IX), Thong bao 162-TB/T.U cua Bo Chinh tri (khoa IX) va mot so van ban khac cua Trung uong Ðang va Chinh phu da neu ra cham duoc khac phuc; co mat, co luc, co co quan con tram trong them. Bieu hien cu the la: Mot so co quan bao chi thieu nhay ben chinh tri, chua lam tot chuc nang tu tuong, van hoa cua bao chi cach mang, tham chi co bieu hien xa roi su lanh dao cua Ðang, su quan ly cua Nha nuoc; xa roi ton chi, muc dich; thong tin khong trung thuc, suy dien chu quan, ap dat vo loi, sa da vao nhung tieu cuc, yeu kem, mat trai xa hoi; xem nhe viec phat hien, bieu duong nhan to moi, dien hinh tien tien, nguoi tot, viec tot; khuynh huong tu nhan hoa bao chi, tu nhan nup bong Nha nuoc de ra bao, kinh doanh, dich vu truyen thong ngay cang tang; mot so bao, dai phat thanh, truyen hinh, tap chi co vi tri quan trong nhung cham doi moi, chua du suc lam chu, chi phoi thong tin; he thong cac dai phat thanh, truyen hinh thieu quy hoach, ke hoach phat trien, gay lang phi, ton kem.

Nguyen nhan nhung yeu kem, khuyet diem la do viec quan triet, thuc hien cac Nghi quyet, Chi thi cua Ðang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc ve bao chi chua nghiem tuc; Su phan cong, phoi hop giua co quan chi dao, quan ly va co quan chu quan chua ro rang, chat che; Mot so tong bien tap, ban bien tap co quan bao, dai chua thuc hien tot chuc nang, nhiem vu duoc giao; Xay dung va trien khai thuc hien chien luoc thong tin quoc gia con lung tung; cong tac quy hoach phat trien bao chi con cham; Viec cung cap thong tin cho bao chi con nhieu yeu kem, so ho; Nhan thuc mot so khai niem, van de co ban trong hoat dong bao chi chua thong nhat; cong tac tong ket thuc tien, nghien cuu ly luan ve bao chi chua theo kip buoc phat trien cua toan nganh; Cong tac dao tao, giao duc, su dung can bo, phong vien, nhan vien o mot so co quan bao chi chua tot; Tac dong tieu cuc tu ben ngoai.

Phuong huong, nhiem vu, giai phap nham doi moi, nang cao nang luc lanh dao, quan ly cua Ðang va Nha nuoc doi voi cong tac bao chi trong tinh hinh moi. Ve phuong huong chung:

Bao chi nuoc ta dang dung truoc thoi co, van hoi moi, dong thoi phai doi mat nhung kho khan, thach thuc khong nho trong qua trinh phat trien, phuc vu su nghiep day manh CNH, HÐH dat nuoc, mo cua, hoi nhap quoc te; trong tinh hinh cac the luc co hoi, thu dich rao riet trien khai chien luoc "dien bien hoa binh" tren linh vuc tu tuong - van hoa.

Nghi quyet Ðai hoi X cua Ðang, khi de cap nhiem vu cong tac tu tuong, ly luan va bao chi da nhan manh: "Ðoi moi, nang cao chat luong, hieu qua cong tac giang day va hoc tap ly luan, cong tac thong tin, tuyen truyen, co dong, bao chi, xuat ban, van hoa nghe thuat, nam bat va dinh huong du luan xa hoi; tang cuong tuyen truyen doi ngoai, dac biet la ve nhung van de chinh tri nhay cam nhu dan toc, ton giao, nhan quyen... Tang cuong su lanh dao cua Ðang ve chinh tri, tu tuong va to chuc trong cac co quan bao chi. Khac phuc nhung bieu hien lech lac trong hoat dong bao chi, xuat ban, van hoa, van nghe, nhat la xa roi ton chi, muc dich, chay theo thi hieu thap kem, vi loi ich vat chat ca nhan, cuc bo".

Nhiem vu va giai phap chu yeu thuc hien day du, nghiem tuc quan diem, duong loi cua Ðang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc ve bao chi:

Ðanh gia viec thuc hien Luat Bao chi va cac van ban huong dan thi hanh; quan triet va thuc hien tot Nghi quyet Ðai hoi X cua Ðang, phan noi ve cong tac bao chi, trong do nhan manh: "Tao dieu kien cho linh vuc xuat ban, thong tin dai chung phat trien, nang cao chat luong tu tuong va van hoa, vuon len hien dai ve mo hinh, co cau to chuc va co so vat chat - ky thuat dong thoi xay dung co che quan ly phu hop, chu dong, khoa hoc".

Ðay manh cong tac tong ket thuc tien, nghien cuu ly luan, giup cac co quan chi dao, quan ly bao chi cua Ðang va Nha nuoc tham muu de Bo Chinh tri xay dung, trinh Ban Chap hanh Trung uong du thao nghi quyet tang cuong su lanh dao cua Ðang doi voi cong tac tu tuong, ly luan va bao chi.

Khong ngung nang cao nang luc lanh dao cua Ðang va hieu luc quan ly cua Nha nuoc doi voi cong tac bao chi theo tinh than Thong bao ket luan so 41-TB/T.U:

Tang cuong su lanh dao cua Ðang doi voi hoat dong bao chi, nhat la dinh huong phat trien, dinh huong thong tin, cong tac can bo, chu truong xuat ban bao, tap chi, lap cac dai phat thanh, truyen hinh. Ðac biet coi trong viec xay dung to chuc dang trong co quan bao chi vung manh ve moi mat; de cao vai tro dang vien cua nguoi lam bao, nhat la nguoi giu cuong vi lanh dao; tren co so do nang cao nang luc lanh dao, chi dao, dinh huong hoat dong theo dung ton chi, muc dich, chuc nang, nhiem vu cua co quan bao chi va nha bao.

Ðam bao nguyen tac: Tong bien tap, pho tong bien tap, giam doc, pho giam doc co quan bao chi co noi dung chinh tri - xa hoi nhat thiet phai co bang dai hoc ve chuyen mon va bang cao cap chinh tri tro len.

Nang cao chat luong tu tuong, chinh tri, van hoa, khoa hoc cua tung co quan bao chi, de bao chi that su la tieng noi cua Ðang, Nha nuoc; cac to chuc chinh tri - xa hoi, xa hoi - nghe nghiep; dien dan tin cay cua nhan dan.

Cac cap uy dang, chinh quyen, co quan chu quan tang cuong lanh dao, quan ly he thong bao chi cua nganh, dia phuong, don vi minh. Xay dung, hoan thien quy che quan ly, quy che phoi hop, che do trach nhiem giua co quan chu quan va co quan bao chi duoi quyen, nhat la trong cac van de noi dung, nhan su, tai chinh.

Xay dung va thuc hien quy che phoi hop giua co quan bao chi Trung uong, cac bo, nganh, doan the o Trung uong voi ban tuyen giao, so van hoa - thong tin, hoi nha bao cac dia phuong trong viec quan ly, giam sat hoat dong cua phong vien luu dong, phong vien thuong tru, van phong dai dien cac co quan bao chi; nang cao chat luong chinh tri, nang luc chuyen mon, kien thuc phap luat, dao duc nghe nghiep cho luc luong nay; xu ly nghiem minh nhung nguoi loi dung danh nghia nha bao hoac co quan bao chi de nhung nhieu, thuc hien cac hanh vi tieu cuc; cham dut tinh trang buong long quan ly nhu vua qua.

Xay dung, hoan thien, thuc hien Quy che nguoi phat ngon va che do cung cap thong tin cho bao chi; bo sung, chinh sua, hoan thien Quy che xem xet, cap giay phep hoat dong bao chi, Quy che cap The nha bao (hoac The hanh nghe bao chi), Quy che xu phat cac vi pham trong hoat dong bao chi.

Tien hanh kiem tra, danh gia cac hoat dong kinh te, tai chinh trong cac co quan bao chi, dua linh vuc nay di vao nen nep, theo dung quy dinh cua phap luat.

Bo sung mot so noi dung moi cua Chien luoc thong tin quoc gia den nam 2015, tam nhin den nam 2020; hoan chinh quy hoach, ke hoach phat trien bao chi:

Tren co so ra soat chuc nang, nhiem vu tung co quan chu quan, co quan bao chi, khan truong lap Ðe an doi moi, sap xep lai he thong cac co quan bao chi ca nuoc, cua tung bo, nganh, doan the, dia phuong, don vi theo huong hop ly, tinh gon, thiet thuc, hieu qua.

Phan chia cac co quan bao chi thanh hai bo phan tuy theo ton chi, muc dich, doi tuong phuc vu: bo phan thong tin, tuyen truyen va bo phan thuong mai. Bo phan thong tin tuyen truyen duoc huong mot so chinh sach uu dai cua Nha nuoc, nhat la bao, dai cua cac to chuc chinh tri va chinh tri - xa hoi. Bo phan thuong mai hoat dong nhu cac doanh nghiep, duoc tao dieu kien thuan loi de dang ky hoat dong tren co so ton trong phap luat, thuc hien day du nghia vu thue va cac khoan dong gop cho ngan sach. Kien quyet xu ly, thu gon cac bao, tap chi xet thay khong can thiet, noi dung trung lap, hoat dong khong dung ton chi, muc dich hoac de sai pham keo dai.

Sap xep lai he thong cac dai phat thanh - truyen hinh cap tinh; chan chinh hoat dong cac dai truyen thanh, truyen hinh cap huyen; tang cuong quan ly noi dung va tai chinh cac dai truyen hinh cap, truyen hinh tra tien. Tung buoc xoa bo bao cap o hau het cac co quan bao dai, tru mot so it don vi lam nhiem vu cong ich mang tinh dac thu.

Bo sung, sua doi Luat Bao chi va cac van ban quy pham phap luat lien quan:

Xem xet, lay y kien gioi bao chi, cac co quan, ban, nganh huu quan de kien nghi voi Quoc hoi va Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu khoan cua Luat Bao chi, cac van ban quy pham phap luat lien quan den hoat dong bao chi; xay dung che tai du manh de vua tao dieu kien cho bao chi phat trien dung huong, vung chac vua xu ly kip thoi, dut diem cac sai pham, nhat la cac sai pham lon, lap di lap lai, keo dai. Chuan bi hanh lang phap ly day du truoc khi cho phep thanh lap tap doan bao chi.

Nghien cuu de Bo Van hoa - Thong tin hoac Hoi Nha bao Viet Nam ban hanh The hanh nghe bao chi; Quy uoc hanh nghe bao chi (nhu mot so nuoc da lam), trong do co quan quan ly nha nuoc ve bao chi hay to chuc cua nhung nguoi lam bao quy dinh; quy uoc voi nhau: khi hanh nghe, nha bao, hoi vien hoi nha bao vi pham luat phap hoac dao duc nghe nghiep, bi co quan bao chi nay loai bo thi co quan bao chi khac khong su dung, tham chi, co the cam hanh nghe lau dai.

Ðoi moi, nang cao chat luong cong tac dao tao, boi duong, quy hoach, bo tri doi ngu can bo bao chi:

Thuc hien tot Quy che bo nhiem, mien nhiem lanh dao co quan bao chi (vua duoc cac co quan tham muu cua Ðang va Nha nuoc soan thao) theo huong: co quan chu quan de nghi; co quan chi dao, quan ly cua Ðang va Nha nuoc ve bao chi xem xet, hiep y; co quan chu quan ra quyet dinh cuoi cung va chiu trach nhiem truc tiep. Cac co quan bao chi xay dung quy che tuyen dung, dao tao, bo tri, de bat, mien nhiem, khen thuong, ky luat can bo, phong vien, nhan vien trong co quan minh theo quy dinh cua phap luat va mot so quy dinh cu the cua Ðang.

Ban Tu tuong - Van hoa T.U, Bo Van hoa - Thong tin phoi hop Ban Khoa giao T.U, Bo Giao duc va Ðao tao, Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh, Hoc vien Bao chi - Tuyen truyen, Khoa Bao chi - Ðai hoc Khoa hoc xa hoi va Nhan van o Ha Noi va TP Ho Chi Minh trong viec nang cao chat luong dao tao, boi duong can bo lanh dao, quan ly bao chi; dao tao phong vien, bien tap vien cac co quan bao chi. Xem xet, sap xep theo huong tinh gon, hop ly va hieu qua cac co so dao tao, boi duong bao chi khac (ke ca cac truong cao dang, trung cap PT-TH).

Thuong xuyen boi duong, nang cao pham chat chinh tri, trinh do nghiep vu, nang luc chuyen mon, dao duc nghe nghiep cho doi ngu nhung nguoi lam bao. Hoi Nha bao Viet Nam can thuc hien tot nhiem vu nay theo tinh than Chi thi 37-CT/T.U cua Ban Bi thu.

Mo rong nghien cuu, trao doi kinh nghiem quan ly bao chi voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi; van dung sang tao bai hoc, kinh nghiem tot cua ben ngoai phu hop thuc tien bao chi Viet Nam.

Tang cuong su phoi hop giua cac co quan chi dao, quan ly bao chi va co quan chu quan cua bao chi:

Ðoi moi, nang cao chat luong giao ban bao chi hang tuan; giao ban giua co quan chi dao, quan ly cong tac bao chi voi co quan chu quan bao chi, dinh ky ba thang/mot lan; nang cao chat luong, hieu qua cac cuoc giao ban giua co quan chu quan voi co quan bao chi duoi quyen.

Tang cuong su lanh dao, chi dao, quan ly cua cac ban can su Ðang, Ðang doan, lanh dao co quan chu quan voi co quan bao chi, nhat la o cac co quan bao chi dang co so luong phat hanh lon, pham vi rong, tac dong den dong dao cong chung.

Nang cao chat luong noi dung, hinh thuc, kha nang chi phoi thong tin cua cac bao, dai chu luc:

Tap trung doi moi, nang cao chat luong moi mat cua cac bao, dai do cac co quan Ðang, Nha nuoc quan ly: Bao Nhan Dan, Thong tan xa Viet Nam, Ðai Tieng noi Viet Nam, Ðai Truyen hinh Viet Nam, Tap chi Cong san, Bao dien tu Ðang Cong san Viet Nam, he thong bao Ðang va dai phat thanh truyen hinh dia phuong. Tang cuong bo sung can bo co ban linh chinh tri vung vang, co trinh do nghiep vu chuyen mon cao; dong thoi tao cac dieu kien ve tai chinh, ve co so vat chat - ky thuat cho cac co quan nay de co du nang luc lam chu tran dia thong tin va tich cuc tham gia dinh huong va chi phoi thong tin.

Het suc coi trong cac bien phap nham tang tinh hap dan, tang luong phat hanh, pham vi phu song, kha nang chiem linh thi truong cua cac bao, dai chu luc. Chi dao xay dung thi diem mot so tap doan bao chi.

Sap xep, chan chinh, tao buoc chuyen bien co ban ve chat luong noi dung, nhat la chat luong chinh tri, van hoa, ky luat thong tin cua cac co quan bao chi do thanh pho Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh, Tong Lien doan Lao dong Viet Nam, Trung uong Ðoan TNCS Ho Chi Minh, Bo Buu chinh - Vien thong, Bo Khoa hoc - Cong nghe, cac bo, nganh thuoc khoi noi chinh quan ly.

Ðau tu thoa dang cho hoat dong thong tin doi ngoai:

Tiep tuc mo rong song phat thanh, truyen hinh ra cac nuoc, cac khu vuc bang cong nghe thong tin hien dai; dua duoc sach, bao co noi dung tot trong nuoc phuc vu dong bao ta o nuoc ngoai; tang cuong gioi thieu, quang ba hinh anh ve dat nuoc va con nguoi cua Viet Nam den nhieu nuoc tren the gioi.

Chu dong, tich cuc hoi nhap bao chi the gioi tren co so giu vung dinh huong xa hoi chu nghia va ban chat cach mang cua bao chi Viet Nam. Tang cuong trao doi thong tin, day manh hop tac, tiep thu thanh tuu, bai hoc tot cua bao chi cac nuoc.

Tang cuong co so vat chat, ky thuat, dieu kien hoat dong cho cac co quan bao chi:

Nghien cuu, doi moi cong nghe, may moc, thiet bi theo huong hien dai; uu tien phu song phat thanh, truyen hinh, phat hanh cac an pham bao chi cho gioi tre, dong bao dan toc thieu so, ton giao, vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao.

Tiep tuc dieu chinh, bo sung, hoan thien che do, chinh sach phuc vu cac yeu cau can thiet doi voi hoat dong bao chi hien nay.

Xay dung thi diem mo hinh tap doan bao chi phu hop thuc tien nuoc ta.

-----------------------

Tang cuong quan ly nha nuoc ve bao chi

(Trich bao cao cua Ban can su dang Bo Van hoa - Thong tin,
do ong DO QUY DOAN, Thu truong Van hoa - Thong tin trinh bay)

...Ngay 1-12-2004, Bo Chinh tri (khoa IX) da co Thong bao Ket luan so 162-TB/T.U ve mot so bien phap tang cuong quan ly bao chi trong tinh hinh hien nay.

I- Cac nhiem vu chu yeu da tap trung to chuc thuc hien

To chuc nghien cuu, quan triet Ket luan cua Bo Chinh tri va Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu; Xay dung va ban hanh cac van ban quy pham phap luat; To chuc dao tao, boi duong can bo lanh dao co quan bao chi; Tap trung lanh dao, chi dao doi voi mot so co quan bao chi trong diem; Ra soat xay dung quy hoach he thong bao chi trong ca nuoc; To chuc thanh tra, kiem tra tai chinh doi voi mot so co quan bao chi; Khen thuong va xu ly vi pham.

Ben canh nhung uu diem la chu yeu, hoat dong bao chi con nhung ton tai khuyet diem can nghiem khac chan chinh. Trong do, tap trung cac loai khuyet diem chu yeu sau day:

Thong tin sai su that van tiep tuc dien ra nhung cham duoc khac phuc, the hien chu yeu o mang bai viet ve cac vu an.

Thong tin xam pham bi mat doi tu cong dan, tham chi xuc pham nghiem trong uy tin, danh du nhan pham cua cong dan, vi pham cac quy dinh cua Luat Dan su va Luat Bao chi.

Thong tin thieu nhay cam ve chinh tri, khong phu hop loi ich cua dat nuoc, gay bat loi cho hoat dong kinh te, doi ngoai.

Thong tin dung tuc, khong phu hop thuan phong my tuc Viet Nam, lam suy giam tinh dinh huong, tinh giao duc va tinh tham my cua bao chi.

Mot so co quan bao chi thuc hien chua nghiem tuc dinh huong thong tin va chap hanh chua day du cac quy dinh cua phap luat ve bao chi hien hanh.

Hai nam qua, Bo Van hoa - Thong tin da xu ly:

Nhac nho, phe binh, de nghi kiem diem doi voi hon 80 truong hop; Xu phat vi pham hanh chinh doi voi 74 luot co quan bao chi voi tong so tien phat la 657.300.000 dong; Thu hoi 13 The nha bao; tam co quan bao chi bi dinh ban tam thoi; mot tap chi, mot an pham bi thu hoi giay phep hoat dong; Thu hoi nam so bao cua nam an pham bao chi; Tiep nhan va giai quyet 716 don thu khieu nai, to cao, phan anh ve nhung thong tin khong chinh xac tren bao chi do cac ca nhan, to chuc trong ca nuoc gui toi lien quan den 512 vu viec.

II- Nhung khuyet diem, ton tai

Ben canh nhung cong viec da trien khai thuc hien, Bo Van hoa - Thong tin van con mot so phan viec chua hoan thanh theo dung tien do phan cong cua Chinh phu, cu the nhu sau:

Ve co ban Bo Van hoa - Thong tin da hoan thanh viec xay dung cac van ban quy pham phap luat theo ke hoach cua Chinh phu, nhung tien do thuc hien con cham.

Chuong trinh lam viec voi cac co quan chu quan bao chi thuc hien gian doan, keo dai, qua thoi han do nhieu ly do khach quan va chu quan.

Viec xay dung quy hoach bao chi dien tu chua dap ung nhu cau de ra ve tien do thoi gian.

Chua co bao cao danh gia tong the ve tinh hinh tai chinh thuc te cua cac co quan bao chi.

III- Mot so kien nghi

Bo Van hoa - Thong tin de xuat mot so bien phap chu yeu nham tang cuong quan ly bao chi trong thoi gian toi nhu sau:

1- Ve co che quan ly:

Tiep tuc hoan thien co cau to chuc, bo may, co che quan ly o cac co quan chi dao va quan ly bao chi nham nang cao vai tro lanh dao cua Ðang, hieu luc quan ly nha nuoc doi voi linh vuc nay; khac phuc tinh trang chong cheo, phan cong, phan cap khong ro rang giua cac co quan quan ly, giua Trung uong voi dia phuong; bao dam su tap trung, hieu qua cua cong tac chi dao, quan ly thong tin trong pham vi ca nuoc.

Kien toan va tang cuong hieu luc quan ly cua co quan quan ly nha nuoc ve bao chi. Co su phoi hop tich cuc giua co quan quan ly nha nuoc ve bao chi va co quan chu quan trong viec tang cuong hieu luc cong tac dieu hanh, quan ly bao chi.

Tiep tuc hoan chinh he thong van ban phap luat ve bao chi. Ra soat lai he thong van ban phap luat hien co, kip thoi sua doi, bo sung cho phu hop thuc te phat trien cua linh vuc thong tin bao chi va cong tac quan ly bao chi trong tinh hinh moi.

2- Tang cuong trach nhiem cua co quan chu quan:

Co quan chu quan can cu the hoa cac quy dinh cua Luat Bao chi thanh quy che cu the ve vai tro lanh dao, chi dao cua co quan chu quan doi voi co quan bao chi. Co quan chu quan can kiem diem, xu ly kip thoi, nghiem minh cac bao co sai pham, xay dung co che kiem tra hoat dong cua cac co quan bao chi truc thuoc. Ðoi voi cac co quan bao chi thuong xuyen mac sai pham, co quan chu quan can chi dao kiem diem cac ca nhan co lien quan, xem xet lai quy trinh tiep nhan, xet duyet, tham dinh tin, bai, dong thoi co ke hoach dieu chuyen cong tac doi voi lanh dao co quan bao chi khong du kha nang lanh dao quan ly co quan bao chi. Kip thoi chan chinh tinh trang co quan bao chi truc thuoc xa roi ton chi, muc dich, khong tu giac chap hanh Luat Bao chi, coi nhe chuc nang tu tuong, van hoa cua bao chi cach mang.

3- Nang cao y thuc trach nhiem, nang luc quan ly cua Tong Bien tap:

Xay dung quy che va cac quy dinh ve tieu chuan bo nhiem lam Tong Bien tap co quan bao chi nham tuyen chon, bo tri nhung nguoi du tai, duc theo quy dinh cua Ðang va phap luat ve bao chi vao cac vi tri chu chot; dong thoi de cao trach nhiem cua Tong Bien tap doi voi co quan bao chi thuoc quyen. Kien quyet xu ly, dieu chuyen lanh dao co quan bao chi mac khuyet diem, sai pham nghiem trong, lap di lap lai keo dai. Neu co quan bao chi mac sai pham nghiem trong den muc phai dinh ban thi de nghi co quan chu quan xem xet viec bo tri thay the Tong Bien tap.

Ðoi voi cac co quan bao chi vi pham den muc can phai thay doi lanh dao, neu co quan chu quan khong co ke hoach de bo tri can bo lanh dao moi thi Bo Van hoa - Thong tin de nghi tam thoi dinh chi hoat dong cua co quan bao chi cho den khi kien toan xong to chuc can bo.

4- Tang cuong vai tro quan ly nha nuoc ve bao chi cua UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong:

UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chi dao So Van hoa - Thong tin tang cuong hon nua chuc nang, nhiem vu quan ly nha nuoc ve bao chi tren dia ban, chu dong phat hien va kien quyet xu ly sai pham, tranh dun day trach nhiem cho cac co quan chuc nang va co quan quan ly nha nuoc ve bao chi o Trung uong; tang cuong cong tac quan ly, thanh tra, kiem tra, xu ly nghiem nhung hanh vi vi pham cac quy dinh cua phap luat ve bao chi cua cac van phong dai dien co quan bao chi tai dia phuong.

5- Tang cuong vai tro quan ly nha nuoc cua cac bo, nganh, doan the Trung uong:

Cac bo, nganh can hoan chinh quy che "Nguoi phat ngon" nham dinh huong va cung cap thong tin cho bao chi. Hoan thien danh muc bao ve bi mat cua bo, nganh minh, tao dieu kien va co che cho hoat dong cua bao chi. Ngoai ra, can tang cuong hon nua vai tro quan ly nha nuoc cua cac bo co lien quan nhu: Bo Buu chinh - Vien thong; Bo Tai chinh; Bo Van hoa - Thong tin se tiep tuc ra soat va hoan thien he thong van ban phap luat ve bao chi.

Co ke hoach tong ket, danh gia viec thuc hien Luat Bao chi hien hanh de de xuat viec sua doi, bo sung phu hop yeu cau thuc tien cong tac quan ly bao chi va hoat dong bao chi. Co hinh thuc bieu duong, khen thuong kip thoi cac co quan bao chi hoan thanh tot nhiem vu, thuc hien nghiem ton chi, muc dich, co sang kien, thong tin co hieu qua xa hoi tot, co thanh tich trong viec dinh huong, tao du luan, tao phong trao hanh dong cach mang trong doi song xa hoi.

Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra, xu ly kip thoi, kien quyet voi hinh thuc nghiem minh cac co quan bao chi vi pham. Ðoi voi truong hop vi pham keo dai, lap di lap lai phai dinh chi hoat dong de kien toan, cung co. Ðanh gia tinh hinh hoat dong cua cac co quan bao chi mac nhieu sai pham; ra soat cac so phu, cac co quan bao chi co xu huong thoat ly su quan ly cua co quan chu quan va co quan quan ly nha nuoc ve bao chi, khong de tu nhan nup bong co quan bao chi de chi phoi noi dung bao chi; danh gia ve hieu qua cua hoat dong hop tac bao chi voi nuoc ngoai trong viec thuc hien du an dao tao lai va nang cao nghiep vu bao chi cho phong vien va can bo quan ly bao chi Viet Nam.

Ðe nghi cho phep thu nghiem xay dung mot, hai mo hinh tap doan bao chi de rut kinh nghiem chi dao. Tiep tuc thuc hien viec dang phat cong khai cac sai pham cua co quan bao chi va hinh thuc xu ly sai pham cua co quan quan ly nha nuoc ve bao chi tren cac phuong tien thong tin dai chung. Phoi hop chat che voi Ban To chuc T.U, Ban Tu tuong - Van hoa T.U tien hanh xay dung quy che bo nhiem, mien nhiem lanh dao co quan bao chi.

----------------------

Thanh pho Ho Chi Minh lanh dao, quan ly bao chi trong nen kinh te thi truong

(Trich tham luan cua ong NGUYEN VAN DUA,
Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy TPHCM)

...Thanh pho Ho Chi Minh la mot trung tam lon ve kinh te, van hoa cua ca nuoc, som phat trien kinh te hang hoa va la dau moi giao luu quoc te quan trong. Ðay con la mot trong hai trung tam bao chi lon nhat cua nuoc ta. Trong dieu kien do, cong tac lanh dao, quan ly bao chi luon la mot van de quan tam lon cua lanh dao TPHCM.

Bao chi phat trien la mot trong nhung thanh tuu cua su nghiep doi moi, thuc day su nghiep doi moi tien len, thuc day kinh te thi truong phat trien. Bao chi da co nhieu co gang tro thanh tieng noi cua Ðang, cua Nha nuoc, cua dan trong cac dot sinh hoat chinh tri lon cua dat nuoc va TP Ho Chi Minh. Tuyen truyen, co vu nguoi tot, viec tot, dien hinh tien tien, bieu duong nhieu guong song dep, dinh huong xay dung loi song moi, xay dung hinh anh con nguoi Viet Nam hien dai cho moi nguoi, nhat la cho gioi tre. Khang dinh va buoc dau dinh hinh duoc hinh anh cua tang lop doanh nhan va hoat dong kinh te thi truong.

Bao chi TP Ho Chi Minh da co nhieu sang tao trong viec co vu va to chuc phong trao xa hoi rong lon nham khuyen hoc, khuyen tai, khuyen thien, co vu lam giau chinh dang nhung khong quen nguoi ngheo o moi vung dat nuoc, dong gop tich cuc vao mat tran dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi. Kip thoi phat hien de xu ly nghiem minh, gop phan tao niem tin trong nhan dan. Tuy nhien, bao chi TP Ho Chi Minh cung con nhieu han che, yeu kem.

Thanh uy va UBND TP Ho Chi Minh luon xac dinh cong tac lanh dao, chi dao, quan ly bao chi la mot nhiem vu quan trong cua cong tac tu tuong - van hoa. Ða thuc hien mot so giai phap de hoan thien co che lanh dao, quan ly bao chi, vua bao dam cho bao chi hoat dong dung dinh huong vua phat huy duoc tinh nang dong, sang tao.

Ða xay dung va tiep tuc hoan thien quy hoach he thong bao chi, tien hanh sap xep, cung co he thong bao chi thanh pho, co chinh sach ho tro nhung to bao dac thu (ve ton giao, van hoc nghe thuat, khoa hoc...), bo sung nhung loai hinh bao chi moi trong xu the phat trien thong tin. Ban Tu tuong - Van hoa cua Thanh uy, So Van hoa - Thong tin, voi su chu tri cua cac dong chi lanh dao chu chot cua cap uy dang, chinh quyen thanh pho de ket hop voi cac co quan huu quan, to chuc cac cuoc giao ban bao chi dinh ky hang tuan, kip thoi uon nan nhung lech lac, cung cap thong tin, quan triet nhung chu truong, chinh sach cua Ðang mot cach truc tiep, cu the, dinh huong tu tuong, noi dung tuyen truyen cho bao chi.

Ngoai viec thuc hien dao tao, boi duong ve chinh tri theo ke hoach cua Thanh uy, Hoi Nha bao da mo nhieu lop dao tao voi nhung hinh thuc phong phu de nang cao trinh do chinh tri, nghiep vu cho doi ngu can bo, phong vien, bien tap vien. Tuy nhien, cong tac lanh dao va quan ly bao chi van con nhung yeu kem, bat cap chua dap ung duoc yeu cau, tinh hinh va nhiem vu.

Thanh uy va cac co quan huu quan tiep tuc tang cuong su lanh dao, chi dao va quan ly tot cac hoat dong bao chi. Tiep tuc nang cao nhan thuc ve vai tro, chuc nang, nhiem vu cua bao chi trong cac cap uy. Hoan thien quy hoach bao chi tren co so ra soat, xem xet lai thuc trang hoat dong bao chi hien nay, bao dam su can doi, phu hop chien luoc truyen thong quoc gia. Nang cao trach nhiem quan ly nha nuoc ve bao chi va co quan chu quan.

Kien toan va nang cao nang luc, trinh do cua co quan va can bo truc tiep chi dao, quan ly bao chi. Xay dung quy che phoi hop giua co quan lanh dao, chi dao cap uy, co quan quan ly nha nuoc va co quan chu quan bao chi. Cung co, hoan thien bo may lanh dao cua co quan bao, tang cuong phat trien dang, nang cao vai tro to chuc dang cua cac co quan bao chi. Ðay manh thuc hien Chi thi cua Ban Thuong vu Thanh uy ve cong tac phat trien dang, nhat la trong khoi bien tap, xay dung va kien toan to chuc dang o tat ca cac co quan bao chi.

Ra soat, phan loai de dao tao toan dien cho doi ngu bao chi bang nhieu hinh thuc thich hop. Ðoi moi cong tac tuyen chon phong vien, bien tap vien, du tieu chuan ve pham chat chinh tri va chuyen mon, nghiep vu. Lanh dao, chi dao cac co quan bao chi kiem diem hoat dong theo Thong bao Ket luan so 41-TB/T.U cua Bo Chinh tri.

TPHCM xin neu mot so kien nghi va de xuat voi Trung uong: Cac co quan chuc nang can nghien cuu, xem xet viec tao dieu kien de cac co quan bao chi tiep nhan thong tin nhu nhau. Ðoi voi nhung van de thong tin nhay cam, co quan quan ly bao chi chi dao bang van ban de bao dam chinh xac trong thong tin. Ðoi moi quy che ve quy trinh bo nhiem tong bien tap, pho tong bien tap. Can nghien cuu, bo sung cac van ban phap luat, phu hop dieu kien kinh te thi truong va thong le quoc te. Quy hoach lai mang luoi cac dai truyen hinh - phat thanh theo huong hieu qua, bao dam dinh huong chinh tri va tinh kinh te, khac phuc tinh trang lang phi trung lap hien nay.

Tang cuong vai tro, vi the, dien phu song cua cac dai trung uong va dai khu vuc. Xay dung noi dung, ke hoach quan ly tai nguyen thong tin, cac nha cung cap dich vu, cac co so kinh doanh in-to-net va bao dien tu. Xuc tien xay dung tap doan bao chi de chu dong trong hoi nhap, truoc mat nen thanh lap tap doan cac bao Ðang, doan the. TPHCM la mot trong nhung trung tam bao chi lon cua ca nuoc, do vay can co co che phoi hop quan ly bao chi theo dia ban va theo nganh doc.

Theo Nhan Dan

Viet Bao

Comment :Doi moi nang cao chat luong bao chi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doi moi nang cao chat luong bao chi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doi moi nang cao chat luong bao chi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doi moi nang cao chat luong bao chi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
renovate and improve the quality of journalism
Vietnam, Law Report, the Government, Ho Chi Minh, Ban Tu, Board Secretary, Ministry of Culture - Information, Legal Documents, the city Ho Chi Minh, managing agencies, improve quality, state management, leadership, editor, of the state, strengthening, human
From 8 to 1/10/2007, in Quang Ninh, Secretariat of the Party Central Committee held a preliminary conference on leadership and management of the press, communication problems, major national event in 2007 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doi moi nang cao chat luong bao chi

Nhan xet, hay lien he ve tin Doi moi nang cao chat luong bao chi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doi moi nang cao chat luong bao chi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0