Doan da co nhieu phong trao sang tao

Doan da co nhieu phong trao sang tao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chu tich nuoc Tran Duc Luong lam viec voi ban bi thu TW Doan

Doan da co nhieu phong trao sang tao
Chu tich nuoc trao tang TW Doan buc tranh Phu Chu tich Anh: Pham Yen
Sang 14/9, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co buoi lam viec voi TW Doan TNCS HCM ve mot so van de lon trong cong tac thanh nien.

Dong chi Dao Ngoc Dung, Bi thu thu nhat TW Doan; Nguyen Thanh Phong, Bi thu thuong truc TW Doan; Nguyen Viet Thong, Pho Truong Ban Tu tuong van hoa TW; Nguyen Van Bich, Pho Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc; Truong Thi Mai, Pho chu nhiem Uy ban VHGD thanh thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi va nhieu dong chi trong Ban Bi thu TW Doan, Thuong vu TW Doan...da tham du.

Tang cuong cong tac giao duc ly tuong, truyen thong cach mang

Tang 100 trieu dong de TW Doan xay dung tu sach truyen thong cho thanh nien vung Tay Bac, Tay Nguyen va Tay Nam Bo

Tiep tuc suu tam, luu giu, gioi thieu nhung di but cua cac liet sy co gia tri nhu nhat ky cua Nguyen Van Thac va Dang Thuy Tram

Sau khi dong chi Dao Ngoc Dung – Bi thu thu nhat BCH TW Doan TNCS Ho Chi Minh bao cao mot so net chinh ve tinh hinh thanh nien, cong tac Doan va phong trao thanh nien hien nay, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co bai phat bieu quan trong. Tien Phong xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu nay voi ban doc. Tit bai do Tien phong dat.

Cac dong chi than men,

Trong khong khi ca nuoc tung bung to chuc ky niem trong the 60 nam Cach mang Thang 8 va Quoc khanh 2/9, hom nay, toi vui mung co dip den tham, lam viec voi Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh. Truoc het, toi than ai gui den cac dong chi va qua cac dong chi gui den toan the can bo, doan vien, hoi vien, thanh nien, cac chau thieu nien, nhi dong trong ca nuoc loi tham hoi an can va loi chuc tot dep nhat.

Toi cam on dong chi Dao Ngoc Dung, Bi thu thu nhat Ban chap hanh Trung uong Doan bao cao mot so van de co ban trong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi; ket qua hoat dong cua Doan tham gia phat trien kinh te - xa hoi nam 2004 va 6 thang dau nam 2005.

Toi rat vui duoc biet rang thoi gian qua, duoi su lanh dao cua cac cap uy Dang, su quan tam cua cac cap chinh quyen va toan xa hoi, su no luc phan dau cua to chuc Doan, cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi da co buoc phat trien moi dang khich le. Doan thanh nien da co nhieu hoat dong, nhieu phong trao sang tao, gay duoc nhung dau an tot dep trong doi song xa hoi.

Cac phong trao thi dua yeu nuoc, cac cuoc van dong phong phu, thiet thuc nhat la phong trao thanh nien tinh nguyen, hoat dong Thang Thanh nien, cac chuong trinh, du an phat trien kinh te – xa hoi; chu dong tham muu xay dung cac co che, chinh sach lien quan den thanh nien va cong tac thanh nien da gop phan thuc hien thang loi nhiem vu phat trien kinh te – xa hoi cua dat nuoc.

Qua hoat dong thuc tien va duoc boi duong ve chinh tri, tu tuong, thanh nien ta ngay nay co giac ngo ly tuong, co long nhan ai, co trinh do chuyen mon, nghe nghiep, khoi day va phat huy duoc tinh than xung phong tinh nguyen, tinh tich cuc chinh tri, xa hoi cua doan vien, thanh nien, day la pham chat tot dep cua tuoi tre trong giai doan cach mang moi cua dat nuoc.

Noi bat la cac hoat dong giao duc chinh tri, giao duc truyen thong, nghien cuu, hoc tap tu tuong Ho Chi Minh, cac hoi thi tuyen truyen tu co so den toan quoc, cac cuoc thi tim hieu ve Dang nhan ky niem 75 nam, ve nuoc Cong hoa XHCN Viet Nam nhan ky niem 60 nam da thu hut hang chuc trieu thanh, thieu nien va nhan dan tham gia.

Thong qua cac hoat dong cua Doan, Hoi, Doi da mo rong mat tran doan ket tap hop thanh nien, cung co to chuc co so va qua cac phong trao nay so luong thanh nien duoc ket nap vao Doan, doan vien uu tu duoc ket nap vao Dang ngay cang tang.

Thay mat cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc toi nhiet liet bieu duong, khen ngoi nhung no luc, co gang va thanh tich da dat duoc cua Doan thanh nien va tuoi tre Viet Nam thoi gian qua.

Ben canh nhung thanh tich da dat duoc, cac dong chi cung nghiem tuc neu len nhung ton tai: Ty le tap hop thanh nien nhat la o vung sau, vung xa, vung kho khan, trong doanh nghiep ngoai quoc doanh, tren dia ban dan cu con thap; noi dung sinh hoat Doan o co so con ngheo, thieu tinh hap dan loi cuon thanh nien; chat luong can bo nhat la cap co so nhieu noi chua dap ung yeu cau cua phong trao.

Trong sinh hoat va doi song mot bo phan thanh thieu nien con hien tuong tieu cuc, tham chi bi tha hoa nhu tho o voi viec ren luyen ly tuong, dao duc, ngai tham gia cac hoat dong xa hoi, co nhung bieu hien cua loi song thuc dung, huong thu, dua doi, sa vao cac te nan xa hoi nhu co bac, ma tuy, mai dam, pham phap hinh su.

Mat khac cung phai thay thanh nien hien nay con co nhieu kho khan ve trinh do tay nghe, nhu cau thong tin, viec lam, thu nhap, nhu cau vui choi giai tri… Vi vay, hon luc nao het, doan ket tap hop thanh nien, giao duc va ren luyen, phat huy tiem nang cua gioi tre trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc la viec cuc ky he trong cua Dang, cua Doan va cua toan xa hoi.

Cac dong chi than men,

Dat nuoc ta da buoc sang thoi ky cach mang moi – thoi ky tiep tuc day manh su nghiep doi moi va cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc – voi nhieu thoi co va thuan loi moi song cung dang doi mat voi nhieu kho khan thach thuc to lon doi hoi toan Dang, toan dan, toan quan ta phai phan dau vuot qua, quyet chien thang ngheo nan lac hau, don moi tam luc xay dung dat nuoc ta ngay cang phon vinh thinh vuong.

Su nghiep cao ca nay truoc het dat len vai the he thanh nien voi vai tro la nhung nguoi chu cua dat nuoc, la luc luong xung kich trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc, nhat la trong phat trien kinh te va phat trien nen giao duc vi tuong lai tuoi sang cua dan toc.

De thuc hien duoc nhiem vu to lon va ve vang do, toi de nghi Doan TNCS Ho Chi Minh tiep tuc chi dao lam tot mot so nhiem vu trong tam sau:

- Mot la: Phai het suc coi trong viec tang cuong cong tac giao duc ly tuong, truyen thong cach mang, xay dung ban linh chinh tri cho thanh nien, boi duong long yeu nuoc, thuong dan, y chi tu cuong, tu ton dan toc, xay dung loi song co uoc mo, hoai bao, song co van hoa lanh manh, y thuc cong dan trong thanh nien, de cao va ton vinh nhung thanh nien song dep la yeu cau va nhiem vu hang dau hien nay.

Day chinh la qua trinh xay dung dong co, noi cach khac la tao dung noi luc tinh than, giup cho tuoi tre luon vung vang va ngay cang cung co niem tin vung chac cua minh vao su nghiep cach mang cua Dang va dan toc.

- Hai la: Doan TNCS Ho Chi Minh phai la luc luong tien phong trong viec day manh hon nua cac phong trao thi dua yeu nuoc, phong trao hanh dong cach mang soi noi cua tuoi tre bang nhung noi dung, phuong thuc phu hop voi tung doi tuong thanh nien nham huy dong dong dao cac tang lop thanh nien tham gia, gop phan phat trien kinh te – xa hoi, cung co quoc phong, an ninh chinh tri cua dia phuong, dat nuoc.

Dac biet can khoi day trong doan vien, thanh nien tinh than hang say ren luyen trong hoc tap, nghien cuu khoa hoc, ung dung cong nghe moi vao san xuat va doi song, huong manh cac hoat dong cua Doan ve co so, tap trung cho co so nhat la dia ban vung sau, vung xa, vung co nhieu kho khan.

- Ba la: Tang cuong xay dung Doan vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, truoc het phai quan tam den to chuc Doan co so la chi doan; mo rong mat tran doan ket tap hop thanh nien thong qua viec da dang hoa cac hinh thuc, phuong thuc tap hop, trong do can quan tam den doi tuong thanh nien trong cac doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, vung ton giao, vung dong bao dan toc, thanh nien tren dia ban dan cu, thanh nien lao dong tu do.

Chu trong nang cao chat luong doan vien, nhat la chat luong chinh tri, tinh tien phong, guong mau, tieu bieu cho tri tue va ban linh cua the he tre Viet Nam; chu dong xay dung ke hoach tham muu cho cap uy tang cuong cong tac quy hoach, dao tao, boi duong va su dung can bo Doan, vi can bo Doan chinh la nguon cung cap can bo phong phu cho Dang, chinh quyen va cac nganh doan the; lua chon cac tam guong tieu bieu, xuat sac trong thanh nien de de nghi voi Dang, Nha nuoc phong tang hoac truy tang cac phan thuong, danh hieu vinh du cao quy.

Nhan dip nay, toi keu goi cac cap uy Dang, chinh quyen, cac bo, nganh, cac doan the va cac doanh nghiep hay quan tam va tich cuc tao dieu kien nhieu hon nua de Doan thanh nien thuc hien tot chuc nang giao duc boi duong the he tre Viet Nam, thuc su tro thanh nhung chu nhan dich thuc cua dat nuoc, gop phan tich cuc vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia yeu quy cua chung ta.

*

Cac dong chi than men,

Nhan buoi gap mat hom nay, toi cung muon duoc bay to doi dieu ve su xuat hien nhat ky cua hai liet si hy sinh o lua tuoi 20: Nguyen Van Thac va Dang Thuy Tram. Noi dung cua hai cuon nhat ky da lam day len mot phong trao rong lon trong nhan thuc ve trach nhiem va nghia vu cong dan, dac biet la cua lop tre, doi voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Doc cac cuon nhat ky, cau chuyen ve cac cuon nhat ky, cung nhu theo doi dien bien du luan, tinh cam cua xa hoi the hien trong nhung ngay qua truoc tac dong cua hai cuon nhat ky, toi vo cung xuc dong. Nhung tinh cam tuong nhu da lang dong, tu trong nhung thang ngay cam go nhat cua cuoc chien dau bao ve To quoc, bao ve luong tri va pham gia Viet Nam co dip tro lai lam lay dong long nguoi.

Doi voi lich su nhan loai noi chung va cua Viet Nam noi rieng, cuoc chien tranh giai phong, gianh doc lap, tu do cua nhan dan Viet Nam la mot su kien thoi dai ma cac su gia, cac nha hoat dong van hoa cua thoi dai chung ta phai ghi lai bang nhung dong chu lua khong the phai mo duoc; la su kien khong chi cua Viet Nam ma cua luong tri nhan loai.

Trong su kien chung vi dai ay, co vo van nhung su kien dien hinh, cu the, song dong, chan xac ma nhat ky Nguyen Van Thac, Dang Thuy Tram, cung nhu nhung di but cua nhieu liet si anh hung khac cua dan toc, lam rung dong trai tim cua trieu trieu con nguoi.

Nhung tinh cam, suy nghi, su dap ung chan thanh cua moi tang lop nhan dan, moi lua tuoi, nhat la lop tre, khi doc hai cuon nhat ky chien tranh, lam trao dang trong moi chung ta niem tin vung chac ve ngay mai cua dat nuoc.

Them mot lan nua, moi nguoi Viet Nam chung ta nhu duoc lay dong tu noi sau tham nhat cua tam hon ve truyen thong cao dep cua dan toc: yeu nuoc, thuong noi, tinh yeu cuoc song day tinh nhan van cao ca. Tinh than ay duoc thap sang, thoi thuc, nhen len trong moi nguoi khat vong vuon toi cai cao ca, thieng lieng.

Do chinh la dieu ma Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu va Dang ta da day cong hun duc cho lop lop thanh nien trong thoi dai Ho Chi Minh, thoi dai da lam nen biet bao ky tich cua dan toc.

Toi dac biet vui mung, xuc dong va tu hao chung kien su tiep nhan tran trong, sau lang, rong rai va pho bien cua lop tre hom nay voi chu nghia anh hung cach mang, pham chat cao dep cua cac the he cha anh.

Chinh vi vay, toi danh gia cao cac phuong tien thong tin dai chung da co cong suu tam, gioi thieu, quang ba, giao duc tinh than yeu nuoc va bang nhieu hinh thuc, thong qua hai tam guong tieu bieu Nguyen Van Thac, Dang Thuy Tram; de nghi cac Bo, nganh lien quan to chuc suu tam, luu giu, gioi thieu di but cua cac liet si ma theo du luan hien van con nhieu va co gia tri nhu hai cuon vua cong bo.

Dieu nay, theo mot so nha xa hoi hoc, la cach de chung ta kiem ke, danh gia duoc tru luong tinh than cuoc khang chien than thanh cua dan toc, tro thanh tai san vo gia truyen lai cho cac the he mai sau. Toi danh gia cao cac to chuc, ca nhan da huong ung va to chuc nhieu hoat dong thiet thuc de nhan len thanh phong trao hoc tap, noi guong cac anh hung liet si; danh gia cao nhung hanh vi dep tang sach cho nhau trong lop tuoi tre va ca cho nhung nguoi da tung lam lo, nham khoi day le song, ly tuong song cao ca vi nghia lon, lam cho nhung “mach nguon” trong sang cua dan toc tiep tuc chay manh hon trong mau huyet cua moi nguoi Viet Nam.

Toi mong muon Chinh phu va cac Bo, nganh, doan the, cac dia phuong, don vi, cac luc luong vu trang tiep tuc thuc hien va thuc hien ngay cang tot hon chinh sach “den on dap nghia”, “dai doan ket toan dan”; tiep tuc hoan thien va thuc hien viec khen thuong voi nhung tap the, ca nhan – ke ca nhung nguoi tung o “phia ben kia” va o nuoc ngoai -nhung nguoi co cong ma hien nay, vi nhieu ly do, van chua duoc khen tang xung dang.

Thuc hien tot dieu do cung chinh la thuc hien tu tuong Ho Chi Minh ve doan ket quoc te va trong nuoc, xoa bo han thu, tao ra suc manh muon nguoi nhu mot ngay cang doi dao hon, quy tu tat ca moi nguon luc vao muc tieu vi tuong lai cua dat nuoc.

Rieng voi nhung nguoi lien quan cu the den viec phat hien va gioi thieu hai cuon nhat ky cua hai liet si Dang Thuy Tram va Nguyen Van Thac, toi de nghi khong chi cam on ma can co hinh thuc bieu duong xung dang. Trong so do co Thuong si Nguyen Trung Hieu, nguoi dung o ben kia chien tuyen nhung voi tiem thuc sau xa cua mot nguoi Viet Nam, da nhieu lan khuyen mot chien binh My giu gin cuon nhat ky Dang Thuy Tram va ngan khong cho nguoi linh My dot cuon nhat ky; do la mot nguoi linh cong hoa khac trung ten Nguyen Hieu da vuot chien tuyen mang toi Hoi Van nghe khu V cuon nhat ky cua Chu Cam Phong ma dong doi anh ta da lay duoc noi liet si hy sinh; do la nguoi linh My trong quan doi vien chinh – tien si Frederic Whitehurst va ca nguoi me cua ong, da tran trong giu gin cuon nhat ky Thuy Tram suot 35 nam qua; va con bao nguoi nhu the nua…

Qua cu ba Doan Ngoc Tram, chung ta cang kinh trong hon nhan cach va ban linh cua nhung ba me anh hung cua Viet Nam. Trong nhung gio phut tiep nhan nhung tin tuc quang vinh va cam dong ve nguoi con gai yeu dau cua minh, cu da cang thuong bao ba me khac, cu noi: “Ho cung co con di chien dau, cung hy sinh anh dung, nhung khong co duoc may man de lai duoc chut tam su nhu Thuy; co ba me den gio nay van chua biet con minh nam lai noi dau”. Toi muon cung voi the he tre hom nay gui den cac me su nguong mo va long biet on sau sac.

Toi dac biet xuc dong khi doc nhung dong nay trong nhat ky cua Thuy Tram “Minh se biet quy tung phut, tung giay hoa binh, boi co song o day moi hieu het gia tri cua cuoc song. Oi! Cuoc song doi bang mau xuong, tuoi tre cua bao nhieu nguoi. Biet bao cuoc doi da cham dut de cho cuoc doi khac duoc tuoi xanh”.

Toi co mot long tin sau sac rang tuoi tre Viet Nam hom nay va mai sau se thuc hien duoc uoc mo cua liet si Nguyen Van Thac “chi ao uoc rang, ngay mai, nhung trang giay con lai dang sau toan la nhung dong vui ve va dong duc…”. Vui ve, do la niem vui duoc gop phan xay dap, vun trong dat nuoc, con nguoi Viet Nam phat trien toan dien. Dong duc, do la mot su dong duc ve cong hien tri tue, cong suc, luong tri va pham gia.

Toi rat vui mung va hoan nghenh Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh da kip thoi co sang kien va tich cuc phoi hop voi cac Bo, nganh, dia phuong, cac co quan, doan the, to chuc cac hoat dong giao duc thanh, thieu nien.

Dac biet la viec trien khai dot sinh hoat “Tiep lua truyen thong - Mai mai tuoi 20” voi cac hoat dong, cac dien dan rat thiet thuc de trao doi, hoc tap guong hy sinh va tam hon cao dep cua cac liet si Dang Thuy Tram, Nguyen Van Thac cung cac liet si anh hung da hien dang tron ven cuoc song cua minh cho doc lap, tu do cua To quoc, cho luong tri va pham gia cua ca mot the he thanh nien Viet Nam trong thoi dai Ho Chi Minh lich su.

Toi cung duoc biet bao Nhan Dan va Trung uong Doan da phoi hop to chuc dien dan “Tuoi tre Viet Nam song dep - Song co ich” tren bao Nhan Dan. Day la sang kien rat co y nghia, la su the hien mot cach sinh dong cuoc van dong lon cua Dang ta “Song, chien dau, lao dong, hoc tap theo guong Bac Ho vi dai”; la dien dan xa hoi rong rai danh cho the he tre va nhung nguoi quan tam, cham lo cho the he thanh, thieu nien nuoc nha, la noi de thanh nien duoc bay to tinh cam, trach nhiem, nhung hoai bao, khat vong va khoi day trong ho nhung pham chat tot dep, thap len ngon lua nhiet tinh cach mang, long yeu nuoc, long tu hao dan toc trong moi thanh nien, de cho song dep, song co ich tro thanh le song thuong nhat cua moi thanh nien Viet Nam.

Toi mong rang cac dong chi can bo, dang vien, cac dong chi lao thanh cach mang, cac dong chi cuu chien binh, nhung nguoi luon tam huyet voi su nghiep boi duong the he tre hay thong qua dien dan nay de dinh huong ly tuong, chi ra cho thanh nien di theo con duong tuoi sang ma Dang, Bac Ho kinh yeu va nhan dan ta da lua chon.

De nghi cac cap bo Doan hay dong vien doan vien, thanh nien tich cuc tham gia dien dan nay. Dang, Nha nuoc se tao moi truong thuan loi va co hoi de nhung tai nang tre co dieu kien duoc cong hien cho dat nuoc; nhung kien nghi co gia tri cua thanh nien se duoc tiep nhan va thuc thi, gop phan xay dung va phat trien nuoc Viet Nam cuong thinh sanh vai voi cac cuong quoc nam chau nhu Bac Ho kinh yeu hang mong doi. Chuc bao Nhan Dan va Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh to chuc thanh cong dien dan “Tuoi tre Viet Nam song dep – Song co ich”.

Cac dong chi than men !

De gop phan ung ho dien dan “Tuoi tre Viet Nam song dep – song co ich” do bao Nhan Dan va TW Doan phat dong, toi tang 100 trieu dong de TW Doan trang bi cac loai sach, bang dia, nhu: “Ho Chi Minh – chan dung mot con nguoi”, “Mai mai tuoi 20” cua liet si Nguyen Van Thac, “Nhat ky Dang Thuy Tram”… cho tu sach giao duc truyen thong cua thanh nien vung Tay Bac, Tay Nguyen va Tay Nam bo.

Nhan day, toi keu goi cac cap uy Dang, chinh quyen, doan the, cac dia phuong va cac nha hao tam hay tich cuc dong gop duoi nhieu hinh thuc thich hop de xay dung cho moi chi doan thanh nien co so mot tu sach giao duc truyen thong.

Xin cam on!

Viet Bao

Comment :Doan da co nhieu phong trao sang tao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doan da co nhieu phong trao sang tao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doan da co nhieu phong trao sang tao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doan da co nhieu phong trao sang tao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Union has many creative movement
Vietnam, Central Union, Nguyen Van Thac, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Tran Duc Luong, People, Economic Development, First Secretary, Ho Chi Minh, President, Dang Thuy Tram, activities, movement, Comrade, diary, party
morning 14/9, in Hanoi, President Tran Duc Luong had a meeting with HCM Youth Union on a major issues in youth work ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đoàn đã có nhiều phong trào sáng tạo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đoàn đã có nhiều phong trào sáng tạo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doan da co nhieu phong trao sang tao

Nhan xet, hay lien he ve tin Doan da co nhieu phong trao sang tao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doan da co nhieu phong trao sang tao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0