Doan chat van hay nhat

Doan chat van hay nhat

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phien chat van cuoi cung cua Quoc hoi tai Hoi truong da ket thuc ngay hom qua (16/5). Va nhung dien bien cuoi cung xay ra da khien tat ca bao gioi va cong chung deu nhat tri voi Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An rang, day la doan ""dang goi la chat van"" nhat trong 3 ngay qua va trong ca nhieu lan chat van da qua tai Quoc hoi. TS xin luoc ghi lai doan tranh luan giua Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc voi cac dai bieu.
Doan chat van hay nhat
Dai bieu Ngoc Tran chat van Bo truong Vo Hong Phuc.

Dai bieu Do Trong Ngoan - Tinh Bac Giang:

Thua Quoc hoi! Toi hoan nghenh giai dap cua dong chi Phuc. No rat toan dien giup cho chung toi nang cao, hieu biet them ve quan diem dau tu. Xin hoi dong chi mot dieu: Vua qua bao chi co dua tin cac lanh dao cua Tong cong ty dau khi Viet Nam bi cach chuc . Tong Giam doc cach chuc, Pho Tong giam doc cach chuc, Chu tich Hoi dong quan tri bi khien trach. Day la cong trinh quoc gia do Quoc hoi quyet dinh lien quan den nha may loc dau Dung Quat. Vay dong chi co the cho Quoc hoi biet them cu the ve viec nay khong? Viec nay ngoai trach nhiem ca nhan 3 dong chi tren lien quan den to chuc, ca nhan nao khac nua? Xin cam on.

Ong Vo Hong Phuc - Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu:


Bo Ke hoach va dau tu khong phu trach ve nhan su, khong phu trach ve ky luat ca nhan. Dong chi co the hoi Uy ban kiem tra Trung uong, Ban thanh tra va hoi truc tiep Thu tuong Chinh phu. Xin het.

Do Trong Ngoan - Tinh Bac Giang:

Thua Quoc hoi! Dong chi Bo truong Vo Hong Phuc tra loi toi, toi dam dut khong chiu noi cho nen xin phep Quoc hoi thao luan voi dong chi Bo truong.

Viec ky luat 3 dong chi nay o day cung gan lien voi Dung Quat. Dung Quat la cong trinh quoc gia Quoc hoi thong qua va quyet dinh ma Bo Ke hoach va Dau tu co trach nhiem truc tiep voi Dung Quat. Lam Bo truong khong the chi biet cong trinh ma quan trong nhat la phai biet con nguoi cua cong trinh ay. Bao cong khai noi la Thu tuong quyet dinh chu Dang quyet dinh thi toi khong dam hoi. Van de chung ta cong khai nua chung voi dan nhu the nay la khong on. Cu tri roi se hoi chung toi, "" 3 vi ay bi ky luat, ong di hop co hieu cai gi khong?"".

Toi muon noi Bo truong khong chi biet viec nay ma khong gan voi ca nhan. Viec nay da cong khai tren bao roi thi toi muon de nghi sai lam gi o Dung Quat ma dan den ky luat 3 dong chi do, lien quan den ai nua, nhung van de nao khac nua? Dieu do toi thay hoan toan co the tra loi duoc chu khong phai ban sang Ban to chuc Trung uong, Kiem tra Trung uong, chuyen do cua Dang toi khong hoi. Toi hoi Bo truong gan nhan su voi cong trinh. Xin het.

Nguyen Van An - Chu tich Quoc hoi:


De nghi Bo truong Vo Hong Phuc tra loi ve van de nay.

Vo Hong Phuc - Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu:

Toi khong phai la noi toi khong biet, ma toi chi noi viec dong chi hoi. Boi vi trong quy che chat van cua chung ta, chat van phai dung trach nhiem, linh vuc Bo do phu trach. Toi khong phu trach ve nhan su, toi khong phu trach ve ky luat toi khong the tra loi duoc.

Nguyen Ngoc Tran - Tinh An Giang:

Kinh thua Quoc hoi, Thua Bo truong! Nghe Bo truong giai trinh toi co rat nhieu cau hoi muon dat ra nhung gioi han lai 3 cau the nay: Toi co cam giac nhu dong chi luyen tiec cach quy hoach cu, toi nghi rang chung ta nen dut khoat voi cach quy hoach cu. No da co vai tro lich su cua no trong mot giai doan nhat dinh, chung ta phai dut khoat boi vi tinh bao cap cua no, quy hoach duy y chi va co che xin- cho cua no. Toi de nghi dong chi la neu dong chi co luyen tiec thi khong nen luyen tiec voi dieu do nua. Dai bieu Quoc hoi va cu tri cung muon biet la trach nhiem cua dong chi nhu the nao voi tu cach la mot nguoi phu trach quy hoach tong the cua dat nuoc ve tinh trang quy hoach theo phong trao, da noi nhieu nhung van chua giam. Voi viec quy hoach tong the thi trach nhiem cua dong chi nhu the nao trong van de chung ta phai duong dau voi hoi nhap kinh te, voi kinh te thi truong, voi hop tac Hiep dinh thuong mai Viet - My. Su phoi hop cua dong chi, cua Bo Ke hoach - Dau tu nhu the nao voi cac Bo khac de duong dau lai voi quy hoach tong the rat kho khan khi chung ta duong dau voi co che thi truong va hoi nhap Quoc te?

Cau hoi thu hai, trong bao cao cua Pho thu tuong Chinh phu co noi mot doan nhu the nay, o trang 12. ""Trong cach can doi kinh te vi mo dang xuat hien mot so dau hieu dang quan tam, can can thuong mai tham hut o muc kha cao, can doi ve von dau tu nhat la cho cac cong trinh lon dang cang thang, trong khi cac khoan no von dau tu cua cac cong trinh dang trien khai tang len va chua duoc xu ly"". Trong doan nay, toi khong biet trach nhiem cua Bo Ke hoach va Dau tu nhu the nao ve tinh trang nay, mong dong chi dung do cho cac Bo khac de toi phai hoi nhung Bo khac.

Cau hoi thu ba, trong giai trinh cua dong chi sang nay, dong chi co noi doi voi nhung vung sau, vung xa, vung ngheo, vung kho thi ngoai von dau tu ODA, dau tu truc tiep nuoc ngoai, dong chi co gang huong vao nhung khuyen khich dau tu trong nuoc thi dong chi con co y dinh dua mot so doanh nghiep Nha nuoc vao de dau tu trong nhung vung nay. Phai chang chung ta tro lai voi dau tu phat trien bat doanh nghiep Nha nuoc di vao nhung vung hoat dong khong co hieu qua kinh te va co phai chang la chung ta tiep tuc chap nhan su bu lo bang ngan sach Nha nuoc cho cac hoat dong cua cac doanh nghiep Nha nuoc nay. Cau tra loi cua dong chi rat quan trong trong khi chung ta sap sua ban ve Luat Doanh nghiep nha nuoc sua doi. Xin cam on Bo truong.

Vo Hong Phuc - Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu:

Ve quy hoach toi xin bao cao voi dai bieu Nguyen Ngoc Tran la trong bao cao cua chung toi khong to ro mot diem nao luyen tiec co che cu, hoan toan nhu vay. Xin dong chi doc lai bao cao cua toi. O day toi chi vi du la truoc day chung toi lam quy hoach nhu the nao de thay bay gio chung ta lam nhu the nao, to chuc truoc day nhu the nao bay gio nhu the nao, khong co mot cho nao noi ve luyen tiec.

Thu hai, la quy hoach lai phong trao thi cung xin moi dong chi chi cho cai nao la cai phong trao de ta cung ban voi nhau tung quy hoach, moi dong chi dan chung cho cai nao theo phong trao toi se giai trinh tung cai.

Van de thu ba, la su phoi hop giua cac bo. Bo Ke hoach - Dau tu khong phai la nguoi lam quy hoach ma chi la nguoi quan ly Nha nuoc ve cong tac quy hoach, chung toi khong lam quy hoach, bao cao dong chi nhu vay, chung toi chi huong dan lam quy hoach thoi. Vai tro cua Bo Ke hoach - Dau tu la vai tro chu tri khi lam quy hoach tong the co the Bo nao chu tri thi huong dan Bo do cung phoi hop tham gia hoac khi khop noi cac quy hoach voi nhau thi chung toi co vai tro xem xet, nhan xet de dam bao tinh hop ly cua quy hoach. Bo Ke hoach - Dau tu khong phai la nguoi lam ma la phoi hop, chung toi khong lam ma chi quan ly Nha nuoc, kiem tra giam sat.

Ve trach nhiem cua Bo Ke hoach - Dau tu trong van de bo tri von va can doi von. Bao cao voi cac dong chi, nhu chung ta da biet nhu cau dau tu cua chung ta khong phai rieng chung ta bat ky ... phat trien nay deu co can nguon von dau tu lon. Dac biet nguon von dau tu de phat trien co cau ha tang kinh te va bat cu luc nao kha nang can doi cung co han, dung nhieu nguon von trong do co vay nuoc ngoai va vay trong nuoc va de dam bao su trinh bay doi voi viec thieu von. Nam 2003, Thu tuong Chinh phu da co ke hoach va bao cao voi Thuong vu Quoc hoi de huy dong cac nguon von trong nuoc nhu trai phieu; trai phieu giao duc chung ta da thuc hien, sap toi day se co trai phieu Chinh phu de dau tu phat trien co so ha tang ve giao thong, thuy soi cap bach.

Van de thu ba, khong phai toi noi la doanh nghiep Nha nuoc di vao cho lo lam an khong hieu qua. Doanh nghiep Nha nuoc di vao cac vung sau, vung xa de dau tu cac du an hieu qua thap nhung mang lai y nghia kinh te xa hoi nhieu va Chinh phu co nhung ho tro ve cac khoan tin dung uu dai cua Nha nuoc theo chinh sach duoc quy dinh. Vi du, Tong cong ty Dien luc Viet Nam di vao cac du an thuy dien. Tong cong ty Dien luc Viet Nam ket hop voi mot so Tong cong ty khac di vao thuy dien Na Hang de lam thuy dien Na Hang. Chang han cac du an sat, khai thac khoang san thi cac Tong cong ty Nha nuoc la nhung nguoi truong von, co du von, du dieu kien de lam. Cach chung ta lam la nhu vay chu khong phai day doanh nghiep Nha nuoc vao cho kho de chiu lo de bu lo nhu co che cu. Dinh huong cua chung ta la nhu vay. Xin het.

Nguyen Xuan Hang - Tinh Ha Tinh:

Kinh thua Quoc hoi! Kinh thua dong chi Bo truong. Cu tri va nhan dan cac tinh phia Bac Trung bo da nhieu lan kien nghi voi Chinh phu xay dung mot benh vien da khoa khu vuc hien dai de phuc vu nhan dan khi om dau khoi phai
di ra Ha Noi het suc ton kem. Voi dia vi la Bo Ke hoach dau tu de nghi dong chi cho biet, tham muu cho Chinh phu ve ke hoach xay dung benh vien nay nhu the nao? Xin cam on.

Vo Hong Phuc - Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu:

Van de nay chinh la van de thuoc trach nhiem cua Bo truong Bo Y te. De nghi dong chi hoi Bo truong Bo Y te Tran Thi Chung Chien. Voi trach nhiem cua Bo Ke hoach va dau tu chung toi tra loi nhu sau: Quan diem cua toi la ung ho boi vi tat ca cac vung nhung benh vien khu vuc phai co Bac Trung bo phai co, mien Trung Trung bo - khu vuc Hue la phai co, Da Nang phai co. Da Nang la cho ca Bac Tay Nguyen, Tay Nguyen va Khu V cu, Can Tho la phai co. Hien nay trong quy hoach phat trien he thong chua benh cua ta la da co quy hoach do va chung toi ung ho y tuong do nhung cu the trien khai nhu the nao moi dong chi hoi dong chi Bo truong Bo Y te.

Nguyen Van An - Chu tich Quoc hoi:

Xin cam on! Dai bieu Nguyen Ngoc Tran dang ky tiep, tuc la co muon tranh luan, xin Quoc hoi de dai bieu Nguyen Ngoc Tran hoi tiep.

Nguyen Ngoc Tran - Tinh An Giang:

Xin cam on Chu tich. So di toi noi dong chi co ve luyen tiec la vi dong chi co noi hoi truoc la co mot Pho thu tuong phu trach sau do giao ve cho Uy ban Ke hoach Nha nuoc, o tinh thi ve mot ban, sau do ve phong, phong do nho dan thanh mot nguoi trong mot vu gi do. Toi khong biet toi co hieu sai dong chi hay khong nhung neu dong chi khong hieu sai thi toi rat mung boi vi voi cuong vi dong chi nhu vay ma luyen tiec thi cuc ky nguy hiem.

Ve van de thu hai, dong chi co noi voi toi la co nhung su dau tu theo phong trao nao hay khong, toi nghi mia duong ai cung noi roi, ca phe ai cung noi roi, dong chi cung dang noi chuyen nay, roi sap toi la van de bong vai, con van de bot giay nua. Dong chi noi dong chi ""chi"", nhung toi khong hieu dong chi quan niem quan ly cong tac quy hoach tong the nhu the nao va neu dong chi khong co y kien ve nhung chuyen do, toi chi muon noi lai boi vi dong chi co hoi toi vi du cu the. Trong bao cao dong chi o trang 2 chi Nguyen Thi Hong Minh vua dua cho toi xem, ca phe cung du kien, cang nua... khong biet bao nhieu cang bien, cang nuoc sau.

Toi nghi, tranh de mat thoi gio cua Quoc hoi, xin phep dong chi khong ke them nua ma dong chi chi can nho lai nhung quy hoach day. Dong chi cung thay chung ta khong thieu nhung quy hoach theo phong trao. Xin het.

Vo Hong Phuc - Bo truong Bo Ke hoach - Dau tu:

Toi xin phep duoc tra loi nhu sau: Van de thu nhat, dong chi noi lai nhu the thi toi cung dong tinh la neu ma toi trinh bay lai cach do, toi chi noi la yeu diem thoi. Khi ta chuyen doi ke hoach tap trung sang kinh te thi truong thi ta coi nhe han khau do nen "" teo"" dan, bay gio khong co nguoi lam. Toi noi y tu la nhu vay chu khong phai la luyen tiec.

Van de thu hai, vi dong chi hoi khong ro, dong chi bao la quy hoach theo phong trao, tuc la tat ca quy hoach theo phong trao het. Nhung ma chi ro quy hoach nao hoi quy hoach do toi xin tra loi, tung quy hoach mot.

Thu nhat ve quy hoach mia duong: Bao cao dong chi dai bieu Nguyen Ngoc Tran, quy hoach nay toi da de cap den trong bao cao vi du cua toi ve mot so van de ma chung ta lam chua tot. Ta lam tong quan ma lai khong phe duyet gi ca la lam tong quan xong roi. Bo nong nghiep trinh len Thu tuong. Thu tuong moi mot phien hop cac Bo phat bieu y kien va sau do thi Pho chu nhiem Van phong Chinh phu thong bao bang mot y kien cua Van phong Chinh phu xin thong bao y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve tong quan nganh mia duong Viet Nam. The nhung neu thong bao do duoc thuc hien nghiem tuc thi rat tot. Nhung toi nho mai cai thong bao la nam 1994, cach day gan 10 nam. Nam 1994 Thu tuong Chinh phu thong bao nhu sau:

Thu nhat la danh gia cao mia duong, tong quat mia duong cua Bo nong nghiep, tat ca noi ve mot mau, ve chu truong, ve muc tieu the la duoc. Nhung giai phap thuc hien neu 3 giai phap: Thu nhat giai phap ve giong mia Thu tuong noi rang phai co bien phap co giong mia cao san, giong mia tot nhat the gioi, chi dao nhu vay thi ro rang nhu vay. Van de thu hai Thu tuong noi rang ve cong nghe, cong nghe thi tam thoi chap nhan 3 loai hinh cong nghe: Quy mo nho, quy mo vua, quy mo lon. Quy mo nho la loai duoi 500 tan/ngay. quy mo vua tu 500 - 2.000 tan/ngay, quy mo lon tren 2.000 tan/ngay. Nhung khi thuc hien quy mo nho, vua phai chu y to chuc san xuat thiet bi trong nuoc, quy mo lon phai tranh thu cong nghe tien tien cua the gioi, ghi rat ro trong ban do.

Giai phap thu 3 ve von, von phai huy dong von cua tat ca cac thanh phan kinh te de tham gia thuc hien chuong trinh, nghia la co tu nhan, co doanh nghiep Nha nuoc, chu y thu hut von dau tu nuoc ngoai, von dau tu nuoc ngoai chiem ty le khong qua 70%. Nhung khi thuc hien thi giong mia khong chu y va trong bao cao cua Bo truong Bo Nong nghiep ngay hom qua, van de giong mia hien nay van la mot giai phap de khac phuc tinh trang hien nay. Ve cong nghe, loai nho, loai vua to chuc san xuat trong nuoc, giao cho Bo Nong nghiep phoi hop voi Bo Cong nghiep, phoi hop voi cac dia phuong de to chuc san xuat trong nuoc. Kha nang to chuc trong nuoc duoc hay khong toi cho la duoc boi vi toi la vu truong vu cong nghiep tu nhung nam 90 truoc do la vu pho tu nam 80, truong phong tu nam 80 tro ve truoc, toi theo doi chuong trinh nay rat sat. Chinh phu da nhin thay chuong trinh mia duong la mot chuong trinh kinh te co hieu qua tu nhung nam 80 va den nam 90, Chinh phu da chi dao Bo cong nghiep luc do co thoi la Bo Co khi Luyen kim ma hoi do anh Phan Thanh Liem con la giam doc nha may co khi trong quy mo. Hien nay nha may co khi trung quy mo cung da mat roi, giai the thu nho ma cung da thu nho mat roi, la to chuc san xuat cac day truyen duong 1 .000 tan mia/ ngay va da lam duoc the. Nhung ma chung ta khong trien khai lam trong 31 cai day truyen trong 44 nha may duong thi co 31 nha may duong la quy mo nho va vua ( tu 500- 1 .500 tan mia/nam) den nay 31 nha may nay toan bo thiet bi Trung Quoc het gan nhu Trung Quoc, An Do va cac nuoc khac, nhap ngoai het ca nhap ngoai thi the nao? Nhap ngoai thi phai vay USD, vay uu dai thi ai cho vay lam mia duong, vay la phai vay thuong mai. Vay thuong mai thi lai suat cao. Thoi han chi co 700 thi moi tinh den nhu the con neu ta to chuc lam cai trong nuoc thi ta cung phai di vay von co khi lai phat trien cho nen cai sai trong thi hanh mia duong la ve cong nghe la co cai sai thu 2.

Thu 3 la ve von, bao la tu nhan tham gia, nhung ma tu nhan co dau. Co tu nhan thi no se canh tranh voi nhau trong van de nay, nhung khong co cho nen toi bao cao voi dong chi Nguyen Ngoc Tran ve mia duong la nhu vay. Neu noi "" sai"" dung co noi la tat ca quy hoach deu sai ma phai noi la qui hoach nao sai chi ro tung cai sai. Cang bien co sai khong, cang bien toi cho la khong sai. Cang bien 1, theo qui hoach cu the ma Thu tuong Chinh phu phe duyet nam 1999 co noi la: Chi tieu quan trong nhat la luong hang hoa. Tai trong hang hoa thong qua cang thi trong 5 quyet dinh do noi the nay: Nam 2003 co khoang 106 trieu tan hang thong qua cang, den nam 2010 phan dau co khoang 200 trieu tan hang cho cang. Thi den bay gio thuc hien nhu the nao? - Nam 2002 la 1 03 trieu tan hang thong qua cang, nam 2003 nay ke hoach la 1 1 5 trieu tan. Neu theo ke hoach thi quy hoach cua ta voi ke hoach chenh nhau co 9 trieu tan thoi ma qui hoach o muc thap hon, thuc hien o muc cao hon.

Con co cang nao sai quy hoach khong? Toi co the noi la khong sai qui hoach. Truoc day khi xay dung Vung Ang, xay dung Chan may, xay dung Dung quat moi nguoi cu bao la cang theo phong trao nhung co nao theo phong trao dau? diem lai tung cai toi xin diem la:

Thu nhat la cum cang o Viet Nam nay phan ra 8 vung cum cang. Cum cang phia Bac tu Hai Ninh tuc la dia dau Mong Cai di vao den Ninh Binh. Cum cang Bac trung Bo tu Thanh Hoa den Ha Tinh. Cum cang Trung Trung Bo tu Quang Binh di vao den Quang Ngai. Cum cang Nam Trung Bo tu Binh Dinh di vao den Binh Thuan, cum cang Dong Nam Bo, cum cang ven bien mien Tay, cum cang cac dao phia Tay, cum cang Con Dao va cac dao khac....

Co 8 cum cang thi xay moi bao nhieu, xay moi cua chung ta o phia bac nay la phai phan biet co nhieu loai: Cum cang chuyen dung, cang tong hop nhu cang Cam Pha, cang Cua ong, cang Ha Long... Cang tong hop nhu cang Hai Phong, cang Cai Lan, cang Mui Chua. Nhung cang tong hop do bay gio cai nao cung huy dong het cong suat ca va tham chi con cham. Phia nam cua Ha Long la cang Hai Phong cung dang cham nhu cau van tai cang o vung Thanh Nghe Tinh - 3 tinh Bac Trung Bo, cang Le Mon 1 - cang hang nho cho tau 1.000 tan hien nay dap ung nhu cau cua dia phuong. Cang Nghi Son dang duoc khoi cong xay dung phuc vu cho viec cua nha may xi mang Nghi Son va cua nha may xi mang Hoang Mai de xuat.

Cang o Nghe An co Cang Cua Lo hien nay cung dang van tai tot. Ha Tinh co cang Xuan Hai, cang nay cho tau 1 ngan tan, van dang su dung tot. Cang Vung Ang la cang nhieu nhat, Cang nay duoc quy hoach xay dung co 2 muc dich, mot la giai quyet van tai cho Viet Nam o tinh Ha Tinh va Quang Binh, hai la giai quyet cho ban Lao. Den nay cang Ha Tinh xay dung theo quy hoach chi xay dung 1 ben, cong suat 500 ngan tan, boc do hang 600 ngan tan. Cang vung Trung trung bo cung nhu vay. Cang Chan May, co dong chi cum cang Chan May xay dung khong can thiet, nhung ta phai hop ly trong quy hoach cum cang. Cang Chan May co tac dung la cang cua khu cong nghiep Chan May. Cang Chan May 1 9/5 nay khanh thanh va theo nguon hang hien nay va quy hoach muc do hien nay chi 600- 1 trieu tan thi cang Chan May cung dam bao hang thong quan. Con lai, cum cang Dong Nam bo hoan toan dap ung quy hoach hien nay cho nen quy hoach cang la tot. Cho nen phai tung cai mot, cai nao xau ta noi xau... khong phai nhu vay. Phai phan tich tung quy hoach mot de ta xem tung quy hoach, tung linh vuc, tung nganh mot. Xin het.

Hong Phuc luoc ghi.

Viet Bao

Comment :Doan chat van hay nhat
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doan chat van hay nhat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doan chat van hay nhat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doan chat van hay nhat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The best questions
Vo Hong Phuc, Nguyen Ngoc Tran, Vietnam Nam, Dung Quat, Ha Tinh, Bac Giang Province, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Planning - Investment of state enterprises, the overall planning, production organization, how, capital investment, total Company, North Central, Comrade, please
Delegate Do Trong Ngoan - Bac Giang Province.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đoạn chất vấn hay nhất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đoạn chất vấn hay nhất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doan chat van hay nhat

Nhan xet, hay lien he ve tin Doan chat van hay nhat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doan chat van hay nhat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0