Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet

Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet
Di bo dong hanh gay Quy dao tao nhan tai nuoc Viet

DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG QUY DAO TAO NHAN TAI NUOC VIET

(Kem theo Quyet dinh so 4662/QD-UBND ngay 19 thang 10 nam 2006
cua Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho)

CHUONG I
NHUNG QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Ten - Ton chi muc dich cua Quy

1. Ten cua Quy: Quy dao tao nhan tai nuoc Viet.

Ten tieng Anh: Vietnam Talent Fund, viet tat la VTF.

2. Tru so dat tai: 248 Cong Quynh, quan 1, TP Ho Chi Minh.

Quy do Bao Thanh Nien khoi xuong va cung cac doanh nghiep, cac to chuc, ca nhan co tam huyet doi voi dat nuoc sang lap, duoc Uy ban nhan dan thanh pho cho phep thanh lap nham muc dich tai tro de dao tao nhan tai tre, gop phan phuc vu su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc.

Dieu 2. Nguyen tac hoat dong

1. Quy la mot to chuc xa hoi tu nguyen, hoat dong khong vi muc dich loi nhuan, tu tao von tren co so van dong tai tro va dong gop hoan toan tu nguyen cua cac to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc va dong gop cua cac sang lap vien de hoat dong theo muc tieu cua quy.

2. Quy tu trang trai chi phi cho cac hoat dong va tu chiu trach nhiem bang tai san cua minh, khong co nguon von ngan sach Nha nuoc.

3. Quy tu chiu trach nhiem truoc phap luat va truoc Uy ban nhan dan thanh pho ve toan bo hoat dong cua minh; Quy chiu su quan ly Nha nuoc ve tai chinh va chuyen mon, nghiep vu cua cac So - nganh chuc nang co lien quan.

4. Quy cong khai tinh hinh huy dong, quan ly va su dung theo quy dinh cua phap luat.

5. Quy co tu cach phap nhan, co con dau rieng va duoc mo tai khoan tai ngan hang theo quy dinh cua Nha nuoc.

CHUONG II
NHIEM VU CUA QUY

Dieu 3. Quy co nhiem vu:

1. To chuc van dong va tiep nhan cac nguon tai tro hop phap ve tai chinh, vat chat cua cac ca nhan, to cuuc trong va ngoai nuoc de tien hanh tai tro cho cac doi tuong neu o khoan 2 dieu 3 Dieu le nay.

2. Thuc hien chuong trinh cap hoc bong du hoc nuoc ngoai toan phan cho hoc sinh, sinh vien xuat sac, co khat vong xay dung que huong dat nuoc nhung khong co dieu kien du hoc; tai tro toan bo tien an hoc cho nhung hoc sinh co nang khieu dac biet xuat sac tren cac linh vuc nhung mo coi hoac gia dinh gap hoan canh dac biet kho khan tren dia ban thanh pho Ho Chi minh va trong ca nuoc.

3. To chuc hoat dong gay quy theo dung quy dinh Nha nuoc.

4. Quan ly va su dung nguon von cua Quy dung muc dich, dung doi tuong va co hieu qua.

5. Bao cao tinh hinh, ket qua hoat dong cua Quy cho Uy ban nhan dan thanh pho va co quan chuc nang Nha nuoc theo quy dinh.

Dieu 4. Doi tuong duoc tuyen chon du hoc phai co cac dieu kien

1. Phai la cong dan Viet Nam; khong qua 35 tuoi, tinh den thoi han duyet xet; co dao duc ca nhan va suc khoe tot.

2. Tai thoi diem xin xet tuyen hoc bong, khong nhan mot hinh thuc tai tro nao lien quan den dao tao o nuoc ngoai va trong nuoc.

3. Tot nghiep pho thong trung hoc hoac tot nghiep dai hoc loai gioi hoac co nang khieu xuat sac ve it nhat 1 linh vuc.

4. Duoc su dong y tiep nhan cua mot hoac nhieu truong dai hoc, vien nghien cuu, co so dao tao o trong nuoc va nuoc ngoai cho phep vao hoc tap, nghien cuu tai noi do.

5. Co khat vong xay dung mot nuoc Viet hung manh, the hien o nhung y tuong, du an ve cong viec tuong lai cua minh.

6. Co trach nhiem voi cong dong, the hien trong viec tich cuc tham gia cac hoat dong phuc vu cong dong va xa hoi.

7. Hoan canh kinh te gia dinh khong du dieu kien di du hoc.

8. Cam ket sau khi ra truong se phuc vu tai Viet Nam. Khi do, doi tuong co co hoi duoc Quy gioi thieu lam viec tai cac co quan, don vi phu hop. Trong mot so tr7ong hop dac biet, neu doi tuong duoc vao lam viec o cac to chuc quoc te thi co nghia vu dong gop tai chinh de phat trien Quy.

Dieu 5. Doi tuong duoc tai tro toan bo tien an hoc phai co cac dieu kien

1. La hoc sinh pho thong tu lop 1 tro len, co nang khieu dac biet xuat sac tren cac linh vuc khoa hoc tu nhien hoac nghe thuat.

2. Mo coi ca cha lan me hoac gia dinh co hoan canh dac biet kho khan.

Dieu 6. Phuong thuc tuyen chon

Cac thanh vien cua Quy, ban doc Bao Thanh Nien, cac to chuc, ca nhan deu duoc de cu cac doi tuong nhan tro cap cua Quy. Viec tuyen chon se duoc Hoi dong Qun ly cua Quy moi, gom cac nha khoa hoc, nha hoat dong xa hoi, cac chuyen gia co uy tin.

CHUONG III
TO CHUC HOAT DONG CUA QUY

Dieu 7. Hoi dong quan ly Quy

1. Hoi dong quan ly Quy gom Chu tich, cac Pho chu tich va cac Uy vien do cac sang lap vien tham gia Quy cu ra theo nguyen tac dong thuan va duoc Uy ban nhan dan thanh pho quyet dinh cong nhan. Viec thay doi thanh vien Hoi dong quan ly do Hoi dong quan ly Quy nhat tri thoa thuan va de nghi Uy ban nhan dan thanh pho cong nhan.

2. Hoi dong quan ly Quy co nhiem vu:

a/ Thong qua ke hoach hoat dong hang nam.

b/ Thong qua danh sach cac doi tuong duoc tuyen chon.

c/ Huy dong cac nguon von hop phap cho Quy.

d/ Quyet dinh thanh lap cac Hoi dong chuyen mon, bo nhiem Giam doc dieu hanh va bo may quan ly cua Quy.

e/ Kiem tra,giam sat viec thu chi tai chinh va quyet toan cua Quy.

3. Nguyen tac hoat dong cua Hoi dong quan ly Quy:

a/ Hoi dong quan ly Quy la co quan co tham quyen cao nhat cua Quy va se quyet dinh tat ca van de lien quan den Quy.

b/ Hoi dong quan ly Quy hop dinh ky 6 thang 1 lan.

c/ Neu co van de phat sinh, bat cu thanh vien nao trong Hoi dong quan ly Quy cung co the trieu tap hop Hoi dong bang cach gui thu thong bao truoc it nhat mot tuan cho cac thanh vien con lai.

d/ Cac quyet dinh cua Hoi dong quan ly co hieu luc neu it nhat 2/3 thanh vien tan thanh. Trong truong hop so thanh vien co mat tai cuoc hop khong day du, nguoi chu tri cuoc hop Hoi dong quan ly se xin y kien bang van ban, neu thanh vien Hoi dong vang mat dong y bang van ban ve van de duoc xin y kien thi y kien nay cung co gia tri nhu su co mat cua thanh vien do tai cuoc hop.

4. Cac thanh vien Hoi dong quan ly Quy hoat dong khong huong luong va khong duoc huong bat cu cac chi phi nao tu ngan sach cua Quy, ke ca cong tac phi.

5. Moi thanh vien Hoi dong quan ly Quy se tu nhiem hoac bi bai nhiem neu khong co dieu kien tham gia, hoac co hanh vi vi pham phap luat, gay anh huong cho uy tin va hoat dong cua Quy.

Dieu 8. Giam doc Quy

1. Giam doc Quy duoc Hoi dong quan ly Quy bo nhiem, la dai dien phap luat cua Quy. Giam doc phai la mot chuyen gia tai chinh gioi va la nguoi hoat dong xa hoi co tam huyet, tan thanh muc tieu va dieu le cua Quy. Giam doc khong nhat thiet la thanh vien Hoi dong quan ly.

2. Giam doc duoc tra luong theo thoa thuan, duoc thanh toan cac chi phi hop ly cho cong viec theo dinh muc ma Hoi dong quan ly Quy phe duyet.

3. Giam doc co nhiem vu:

a/ Dieu hanh cong viec hang ngay cua Quy.

b/ Thuc hien cong tac doi noi, doi ngoai va thu chi tai chinh.

c/ Ky cac van ban giao dich cua Quy.

4. Giup viec cho Giam doc Quy co 1 hoac 2 Pho giam doc.

Dieu 9. Ke toan truong

Ke toan truong duoc Hoi dong quan ly Quy bo nhiem theo de nghi cua Giam doc Quy.

Ke toan truong thuc hien nhiem vu theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 10. Ban kiem soat Quy

Ban Kiem soat se do cac thanh vien cua Quy thong nhat bo nhiem theo de nghi cua Hoi dong quan ly Quy.

Ban Kiem soat hoat dong doc lap va co trach nhiem:

- Kiem tra, giam sat hoat dong cua Quy theo dung dieu le va luat phap Nha nuoc, theo su phan cong thuong xuyen cua Hoi dong quan ly Quy.

- Bao cao, kien nghi voi Hoi dong quan ly Quy ve ket qua kiem soat cac hoat dong va tinh hinh tai chinh cua Quy.

Dieu 11. Nhan su khac

1. Tuy theo quy mo phat trien cua Quy, Giam doc Quy se de nghi Hoi dong quan ly bo nhiem cac nhan su vao co quan dieu hanh Quy theo nguyen tac gon nhe, hoat dong co hieu qua, tiet kiem chi phi.

2. Tat ca nhan su tu Giam doc Quy den cac nhan vien hanh chinh deu thuc hien theo che do hop dong lao dong. Che do tien luong theo thoa thuan va do Hoi dong quan ly Quy quyet dinh.

CHUONG IV
TAI CHINH CUA QUY

Dieu 12. Nguon von cua Quy

Nguon von cua Quy duoc thu theo dung phap luat. Quy khong nhan nhung khoan tien khong biet ro nguon goc.

Nguon thu cua Quy gom co:

- Dong gop ban aau cua cac sang lap vien.

- Dong gop tu nguyen hoac tai tro hop phap cua ca nhan, to chuc trong va ngoai nuoc.

- Thu tu lai suat tien gui ngan hang hoac lai tu cac hoat dong tai chinh khac theo dung quy dinh Nha nuoc.

- Thu tu cac khoan thu hop phap khac (neu co).

Cac khoan thu tren duoc quan ly theo Quy che quan ly tai chinh Quy xa hoi, Quy tu thien do Bo Tai chinh ban hanh theo Quyet dinh so 56/2000/QD-BTC ngay 19 thang 4 nam 2000.

Dieu 13. Cac khoan chi cua Quy

Quy chi duoc chi cho 2 khoan:

- Tai tro cho cac doi tuong duoc neu o khoan 2 dieu 3 Dieu le nay.

- Chi cho hoat dong quan ly Quy, nhung phan chi nay khong duoc vuot qua 5% tong so thu cua Quy.

Dieu 14. Ke toan, tai chinh, thong ke

1. Quy thuc hien cong tac tai chinh, ke toan va thong ke theo dung quy dinh cua Luat Ke toan va cac van ban huong dan luat hien hanh.

2. Mo so theo doi va thong ke day du danh sach cac to chuc, ca nhan dong gop, tai tro va duoc tai tro, phan anh day du cac nghiep vu phat sinh.

3. Ban kiem soat Quy co trach nhiem kiem tra, giam sat hoat dong cua Quy va bao cao Hoi dong quan ly Quy tinh hinh tai chinh cua Quy.

4. Hoi dong quan ly Quy co trach nhiem quan ly cac hoat dong cua Quy, chuan y cac ke hoach tai chinh va tham tra, phe duyet bao cao quyet toan cua Quy.

5. Thuong truc Hoi dong quan ly Quy va Giam doc Quy co trach nhiem cong bo cong khai cac noi dung:

- Danh sach va muc dong gop, tai tro cua cac to chuc, ca nhan da dong gop, tai tro cho Quy.

- Bao cao tai chinh hang quy va quyet toan nam cua Quy theo tung noi dung thu chi.

6. Hang nam, Quy thue kiem toan doc lap de kiem toan tinh hinh thu chi tai chinh cua Quy (neu thay can thiet).

CHUONG V
DIEU KHOAN THI HANH

Dieu 15. Bo sung, sua doi Dieu le

Trong qua trinh thuc hien Dieu le to chuc va hoat dong cua Quy, Giam doc Quy co trach nhiem de xuat Chu tich Hoi dong quan ly Quy sua doi, bo sung cac dieu khoan cua Dieu le Quy cho phu hop nhung phai duoc 2/3 thanh vien Hoi dong quan ly Quy tan thanh truoc khi trinh cap co tham quyen cho phep thanh lap Quy xem xet, quyet dinh.

Dieu 16. Hieu luc thi hanh Dieu le

Dieu le nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay Uy ban nhan dan thanh pho Ho Chi Minh ky quyet dinh phe duyet.

UY BAN NHAN DAN THANH PHO

Danh sach Hoi dong Quan ly
Quy dao tao nhan tai nuoc Viet

(theo Quyet dinh so 4663/QD-UBND
ngay 19/10/2006 cua UBND TP.HCM)

1. Ong Nguyen Cong Khe, Tong bien tap Bao Thanh Nien, Chu tich Hoi dong quan ly
2. Ong Tran Ba Duong, Chu tich Hoi dong thanh vien kiem Giam doc Cty TNHH O to Truong Hai, Pho Chu tich Hoi dong quan ly
3. Ong Dang Le Nguyen Vu, Chu tich Hoi dong quan tri Cty co phan Thuong mai va Dich vu G7, Pho Chu tich Hoi dong quan ly
4. GS.TS Vo Tong Xuan, Hieu truong Truong DH An Giang, Uy vien Hoi dong quan ly
5. Ong Nguyen Ngoc My, Chu nhiem CLB Doanh nghiep Viet kieu, Uy vien Hoi dong quan ly
6. Ba Truong Thi Thanh Thanh, Pho Giam doc Cty co phan Phat trien dau tu cong nghe (FPT), Uy vien Hoi dong quan ly

Danh sach cac don vi, ca nhan dong gop Quy "Dao tao nhan tai nuoc Viet" do Bao Thanh Nien khoi xuong (tinh den het ngay 7/11/2006)

1. Bao Thanh Nien: 500 trieu dong
2. Cty TNHH Thuong mai va dich vu G7: 500 trieu dong
3. Cty Co phan VinaGame: 500 trieu dong
4. Cty O to Truong Hai: 500 trieu dong
5. Ong Nguyen Ngoc My - CN CLB DN Viet Kieu: 300 trieu dong
6. Ngan hang Phuong Nam: 300 trieu dong
7. Cty CP Song Than (Khu DL VH-LS Dai Nam): 300 trieu dong
8. Cty Kinh Do: 150 trieu dong
9. Cty Gach Dong Tam: 100 trieu dong
10. Truong Doanh nhan Pace: 30 trieu dong
11. Cty Co phan Giay Sai Gon: 50 trieu dong
12. Cty CP Phat trien Dau tu Cong nghe FPT: 300 trieu dong
13. Cty Du hoc A Au va truong ngoai ngu A Au: 5 trieu dong
14. Cty AGIFISH An Giang: 50 trieu dong
15. Cty TNHH Hang gia dung Quoc te ICP: 50 trieu dong
16. TS Thai Quang Trung (Viet kieu tai Singapore): 1.000 USD
17. Cty Co phan VINCOM: 2 ty dong (trong 10 nam, moi nam 200 trieu dong)
18. Cty Lien doanh Thep Viet Uc: 50 trieu dong
19. Cty CP Pacific Airlines: 50 trieu dong
20. Trung tam dao tao Hop diem: 10 trieu dong
21. Cty Thien Long: 20 trieu dong
22. Cty Vang bac da quy Sai Gon - SJC: 50 trieu dong
23. Ngan hang Viet A: 50 trieu dong
24. Cty Dat Quang: 50 trieu dong
25. Cty Lac Vu: 5 trieu dong
26. Tap doan C&T: 900 trieu dong (trong 10 nam)
27. Tap doan xay dung DYWIDAG INTERNATIONAL: 30.000 USD moi nam trong thoi gian khong gioi han

So tai khoan cua Quy
* Tai khoan VND: 100014851101294
* Tai khoan ngoai te: 100014851101307
Ngan hang XNK Viet Nam (Viet Nam Eximbank), so 7 Le Thi Hong Gam, Quan 1, TP.HCM.

Viet Bao
Comment :Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Term Fund organization and operation of training talented Vietnamese
Thanh Nien, Joint, People's Committee, chairman of the board, commissioner, contract management, the city population, according decisions, activities, organizations, regulations, training, finance, director, finance, fund
CHARTER FUND ORGANIZATION AND OPERATION OF FINANCIAL TRAINING COUNTRY VIETNAM (Issued together with Decision No. 4662/QD -People October 19, 2006 Chairman of City People's Committee).

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet

Nhan xet, hay lien he ve tin Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0