Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN

Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu nay (22/4), Tong Bi thu Ban Chap hanh TU Dang Nong Duc Manh da doc dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN. Sau day la toan bo noi dung bai dien van.

Thua Doan Chu tich,

Thua cac dong chi dai bieu,

Thua cac vi khach quoc te va cac vi khach moi cua Dai hoi,

Sau nhung ngay lam viec tich cuc, khan truong, va day tinh than trach nhiem truoc toan Dang va toan dan, chung ta da hoan thanh toan bo chuong trinh cua Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang.

Dai hoi da thao luan va nhat tri thong qua cac van kien quan trong: Bao cao chinh tri; Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001-2010; Phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001-2005; Dieu le Dang (bo sung, sua doi).

Cac van kien duoc thong qua tai Dai hoi la san pham ket tinh tri tue, the hien y chi va quyet tam cua toan Dang va toan dan ta; la su van dung sang tao va phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh va nhung gia tri cua nhan loai vao giai doan cach mang hien nay cua nuoc ta. Duong loi do Dai hoi IX de ra la mot buoc phat trien va cu the hoa Cuong linh chinh tri nam 1991, tiep tuc phat trien duong loi cua Dai hoi VI, Dai hoi VII va Dai hoi VIII cua Dang. Nhung quyet dinh chinh tri trong dai cua Dai hoi the hien trong cac van kien cho phep chung ta khang dinh rang Dai hoi danh dau mot buoc truong thanh moi cua Dang, dap ung y chi va nguyen vong cua toan Dang va toan dan.

Dai hoi da bau Ban Chap hanh Trung uong gom nhung dong chi co du tieu chuan, pham chat va nang luc, tieu bieu cho hon 2 trieu dang vien cua Dang, the hien tinh lien tuc, ke thua va doi moi. Dai hoi mong muon va tin tuong moi thanh vien va toan the Ban Chap hanh Trung uong khoa IX hay xung dang voi su uy thac cua toan Dang, tren moi cuong vi duoc giao hay ra suc ren luyen, phan dau ve moi mat, thuc su la nguoi lanh dao, nguoi day to that trung thanh cua nhan dan nhu loi day cua Chu tich Ho Chi Minh kinh men, gop phan tich cuc xay dung Ban Chap hanh Trung uong - Bo Tham muu chien dau cao nhat cua Dang ta - thuc su co du pham chat, ban linh, tri tue, nang luc lanh dao toan Dang va toan dan thuc hien thang loi duong loi do Dai hoi de ra.

Voi nhung ket qua noi tren, chung ta co the bao cao voi toan Dang, toan dan: Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Dang Cong san Viet Nam da thanh cong tot dep.

Thua cac dong chi,

Ket qua Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang ta co y nghia rat to lon, mo ra mot thoi ky moi phat trien dat nuoc trong nhung thap ky dau cua the ky XXI.

Tuong lai cua dan toc ta rat sang lan, song con duong di toi con khong it kho khan, thu thach. Thang loi cua su nghiep doi moi trong thoi ky moi tuy thuoc vao kha nang nhan ro va chu dong nam bat thoi co, khac phuc nguy co cua dat nuoc va cua tung nganh, tung linh vuc va dia ban cu the. Vi vay, trong nhan thuc va trong hanh dong cua moi can bo, dang vien va moi nguoi dan phai quan triet sau sac duong loi, quan diem va cac quyet sach do Dai hoi IX de ra, neu cao tinh than yeu nuoc, y chi tu luc, tu cuong cua dan toc, dong thoi mo rong quan he voi ban be tren the gioi; ren luyen ban linh, nam vung thoi co, khac phuc nguy co, bao dam on dinh va phat trien dat nuoc. Vi vay, cac cap uy va to chuc dang can tap trung chi dao qua trinh to chuc nghien cuu, quan triet sau sac va quyet tam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX, bien Nghi quyet Dai hoi thanh hien thuc.

De lam tron nhiem vu truoc dan toc trong thoi ky moi, yeu cau vua co ban, vua cap bach doi voi Dang ta la phai tiep tuc day manh cuoc van dong xay dung, chinh don Dang, lam cho Dang luon luon trong sach va vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, ve pham chat dao duc, tri tue, nang luc lanh dao va suc chien dau; phat huy uu diem va nhan to moi, kien quyet sua chua khuyet diem va dau tranh ngan chan, day lui cac tieu cuc, nhat la te quan lieu, tham nhung, lang phi, xay dung Dang trong sach, vung manh tu chi bo, co so. Do la yeu to quyet dinh thanh cong cua qua trinh thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX va la yeu to song con doi voi van menh cua Dang.

Dai hoi keu goi moi dang vien cua Dang du o cuong vi cong tac nao, hay ra suc ren luyen pham chat dao duc, tri tue, nang luc lanh dao va hoat dong thuc tien de luon luon xung dang voi danh hieu quang vinh la dang vien Dang Cong san Viet Nam - Dang duoc Chu tich Ho Chi Minh xay dung va ren luyen, guong mau di dau va van dong nhan dan thuc hien thang loi duong loi, chinh sach cua Dang va phap luat cua Nha nuoc. Toan Dang, toan dan, toan quan ta hay tang cuong doan ket, phat huy truyen thong yeu nuoc trong thoi ky moi, nang dong va sang tao, ra suc phan dau thuc hien thang loi cac nhiem vu do Dai hoi IX de ra, lam cho dat nuoc ta som ra khoi canh doi ngheo, kem phat trien, co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo muc tieu ma Dai hoi IX da xac dinh, giu vung doc lap dan toc va xay dung thanh cong chu nghia xa hoi.

Thua cac dong chi,

Dai hoi danh gia cao su cong hien trong nhiem ky qua va rat cam kich ve de nghi cua nhieu dong chi trong Ban Chap hanh Trung uong va Bo Chinh tri khoa VIII khong tai ung cu vao Ban Chap hanh Trung uong khoa IX, tao dieu kien tre hoa co quan lanh dao cua Dang trong nhiem ky moi. Xin chuc cac dong chi manh khoe, tiep tuc cong hien kha nang va kinh nghiem cua minh cho su nghiep cach mang trong giai doan moi.

Thua Dai hoi,

Tu khi nhan nhiem vu Co van Ban Chap hanh Trung uong den nay, cac dong chi Co van Do Muoi, Le Duc Anh va Vo Van Kiet da tiep tuc co nhung cong hien cho su nghiep cach mang cua Dang, cua dat nuoc. Cac dong chi da gop nhieu y kien quan trong vao su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, gop phan thuc hien thang loi cac nhiem vu Dai hoi VIII da de ra. Tu day long minh, chung ta chan thanh chuc cac dong chi manh khoe, hanh phuc, tiep tuc cong hien cho su nghiep cach mang cua Dang va cua nhan dan.

Dai hoi chung ta tran trong ghi nhan nhung dong gop quan trong cua dong chi Le Kha Phieu, ke tu khi nhan nhiem vu Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang den nay, da co nhung dong gop tich cuc trong viec tiep tuc tang cuong su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, bao dam su on dinh va phat trien cua dat nuoc, mo rong quan he doi ngoai, nang cao vi the cua nuoc ta trong khu vuc va tren the gioi. Dong chi da co dong gop quan trong trong viec chi dao thuc hien Nghi quyet Trung uong 6 (lan 2) ve xay dung va chinh don Dang, doan ket noi bo, phat huy dan chu trong sinh hoat cua Bo Chinh tri va Ban Chap hanh Trung uong; tich cuc chong tham nhung. Dong chi luon kien dinh lap truong cach mang, song gian di, gan gui va lang nghe y kien nhan dan. Chung ta xin chuc dong chi manh khoe, hanh phuc, tiep tuc cong hien cho Dang, cho dat nuoc.

Dai hoi nhiet liet hoan nghenh va chan thanh cam on cac dong chi lao thanh cach mang, cac Ba me Viet Nam anh hung, cac nhan si, tri thuc, cac vi chuc sac ton giao, dong bao, chien si ca nuoc va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai da dong gop tri tue xay dung cac van kien Dai hoi, lap nhieu thanh tich chao mung Dai hoi va gui den Dai hoi nhieu dien, thu chuc mung nong nhiet.

Dai hoi chan thanh cam on cac doan dai bieu cac Dang Cong san, cong nhan, cac Dang cam quyen da dem den Dai hoi, den Dang ta va nhan dan ta nhung tinh cam huu nghi, chan tinh, gop phan quy bau vao thanh cong cua Dai hoi.

Dai hoi chan thanh cam on su co mat cua doan ngoai giao, dai dien cac to chuc quoc te tai nuoc ta, cac co quan thong tan, bao chi, phat thanh, truyen hinh trong nuoc va nuoc ngoai da den du va dua tin kip thoi ve Dai hoi.

Cung tu dien dan trong the nay, Dai hoi chung ta bay to long biet on va tinh doan ket sau sac cua Dang va nhan dan ta voi cac Dang Cong san va cong nhan cung nhan dan va bau ban xa gan da het long ung ho su nghiep cach mang cua nhan dan ta hon bay thap ky qua va trong su nghiep doi moi hien nay.

Dai hoi bieu duong va cam on Tieu ban to chuc phuc vu Dai hoi va toan the can bo, chuyen vien, cac chien si, cong nhan, nhan vien da tan tuy ngay dem phuc vu Dai hoi, gop phan tich cuc vao thanh cong cua Dai hoi.

Thua cac dong chi,

Thanh cong cua Dai hoi la nguon suc manh moi het suc to lon de tang cuong hon nua su doan ket thong nhat trong toan Dang va khoi dai doan ket dan toc. Chang duong truoc mat co nhung thuan loi moi va nhung co hoi moi, dong thoi cung day kho khan va thach thuc moi, doi hoi toan Dang, toan dan doan ket mot long, no luc phan dau vuot qua.

Truoc mat chung ta la viec to chuc thuc hien nghiem chinh Nghi quyet Dai hoi, bien Nghi quyet cua Dang thanh hanh dong cua quan chung, tao ra nhung buoc tien moi trong to chuc thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX.

Duoc Dai hoi trao cho ganh vac trong trach truoc Dang va dan toc, nhan ro day du trach nhiem nang ne ma Dai hoi giao cho, Ban Chap hanh Trung uong khoa IX va ca nhan toi nguyen dem het suc minh, dong tam hiep luc, guong mau trong sinh hoat va cong tac, khong ngung nang cao ban linh va tri tue, noi di doi voi lam, cung toan Dang, toan dan va toan quan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi.

Thua cac dong chi,

Dai hoi IX cua Dang Cong san Viet Nam la Dai hoi cua tri tue, dan chu, doan ket, doi moi, the hien y chi kien cuong va niem hy vong lon lao cua ca dan toc ta trong thoi diem trong dai buoc vao the ky moi va thien nien ky moi.

Toan Dang, toan dan, toan quan ta quyet tam phat huy truyen thong ve vang cua Dang, cua dan toc va chu nghia anh hung cach mang, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, nam bat co hoi, vuot qua thach thuc, phan dau thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Voi niem phan khoi va tin tuong vao tuong lai tuoi sang cua dat nuoc, cua dan toc ta trong the ky XXI, toi xin long trong tuyen bo be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Dang Cong san Viet Nam.

Dang Cong Viet Nam quang vinh muon nam!

Chu tich Ho Chi Minh vi dai song mai trong su nghiep cua chung ta!

Viet Bao
Comment :Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Speech closing the Communist Party Congress IX
IX Communist Party of Vietnam, Ho Chi Minh City, Nong Duc Manh, the central executive committee, Communist Party of Vietnam, conference delegates, the general secretary, the documents , the Politburo, Comrade, implementation, ethnicity, body
This afternoon (22/4), General Secretary of the Executive Committee Nong Duc Manh PRIVATE speech closing IX Communist Party Congress. Here is the entire contents of the speech ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Diễn văn bế mạc Đại hội IX Đảng CSVN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Diễn văn bế mạc Đại hội IX Đảng CSVN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN

Nhan xet, hay lien he ve tin Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dien van be mac Dai hoi IX Dang CSVN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0