Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM

Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu 9/8, hang loat truong dai hoc tai TP HCM cong bo diem chuan va danh hang nghin chi tieu xet tuyen nguyen vong 2.

Theo truong phong dao tao DH Ngan Hang TP HCM Phan Ngoc Minh diem chuan chinh thuc cua truong giong nhu du kien cong bo truoc do. Cu the cho tung nganh o bang duoi day:

Nganh Khoi Diem chuan du kien 2011 Diem chuan 2010
He dai hoc
Tai chinh ngan hang A 18,5 20
Quan tri kinh doanh A 17 18
Ke toan A 18 18,5
He thong thong tin kinh te A 17 17
Ngon ngu Anh D1 19 18
He cao dang
Tai chinh ngan hang A 13 13

Dai hoc Su pham ky thuat TP HCM

Diem chuan NV1 chi tiet cac nganh he dai hoc:

Nganh Thiet ke thoi trang (303): diem mon Ve trang tri mau nuoc (mon 3) tinh he so 2. Nganh Su pham tieng Anh (701): TS co tong diem 3 mon lon hon hay bang diem san, diem mon Anh van (mon 3) tinh he so 2.

TT Nganh dao tao Ma nganh Diem chuan
1. Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong 101 14,00
2. Cong nghe ky thuat dien, dien tu 102 15,00
3. Cong nghe che tao may 103 14,50
4. Ky thuat cong nghiep 104 13,00
5. Cong nghe ky thuat Co dien tu 105 15,50
6. Cong nghe ky thuat co khi 106 13,00
7. Cong nghe ky thuat oto 109 15,50
8. Cong nghe Ky thuat nhiet 110 13,00
9. Cong nghe In 111 13,00
10. Cong nghe thong tin 112 14,00
11. Cong nghe may 113 13,00
12. Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung 114 17,00
13. Cong nghe ky thuat moi truong 115 13,00
14. Cong nghe ky thuat may tinh 117 13,00
15. Cong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa 118 13,00
16. Quan ly cong nghiep 119 15,00
17. Cong nghe thuc pham 200 15,00
18. Ke toan 201 15,00
19. Kinh te gia dinh (khoi A) 301 13,00
20. Kinh te gia dinh (khoi B) 301 14,00
21. Thiet ke thoi trang 303 19,50
22. Su pham tieng Anh 701 20,00
23. Su pham ky thuat Dien tu, truyen thong 901 13,00
24. Su pham ky thuat Dien, dien tu 902 13,00
25. Su pham ky thuat Co khi 903 13,00
26. Su pham ky thuat cong nghiep 904 13,00
27. Su pham ky thuat Co dien tu 905 13,00
28. Su pham ky thuat Oto 909 13,00
29. Su pham ky thuat Nhiet 910 13,00
30. Su pham ky thuat Cong nghe thong tin 912 13,00
31. Su pham ky thuat Xay dung 914 14,00

Diem xet NV2 he dai hoc.

TT Nganh dao tao Ma nganh Diem XT Chi tieu
1. Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong 101 14,00 67
2. Cong nghe che tao may 103 14,50 40
3. Ky thuat cong nghiep 104 13,00 73
4. Cong nghe ky thuat Co dien tu 105 15,50 50
5. Cong nghe ky thuat oto 109 15,50 30
6. Cong nghe In 111 13,00 30
7. Cong nghe ky thuat may tinh 117 13,00 35
8. Quan ly cong nghiep 119 15,00 60
9. Su pham ky thuat Dien tu, truyen thong 901 14,00 13
10. Su pham ky thuat Co khi 903 14,00 19
11. Su pham ky thuat cong nghiep 904 13,00 37
12. Su pham ky thuat Co dien tu 905 14,00 12
13. Su pham ky thuat Nhiet 910 13,00 33
14. Su pham ky thuat Cong nghe thong tin 912 14,00 23

Dao tao he chat luong cao

TT Nganh dao tao Ma nganh Diem XT Chi tieu
1. Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong 101 14,00 60
2. Cong nghe ky thuat dien, dien tu 102 15,00 30
3. Cong nghe che tao may 103 14,50 30
4. Cong nghe ky thuat Co dien tu 105 15,50 30
5. Cong nghe ky thuat co khi 106 13,00 30
6. Cong nghe ky thuat oto 109 15,50 30
7. Cong nghe ky thuat nhiet 110 13,00 30
8. Cong nghe In 111 13,00 30
9. Cong nghe thong tin 112 14,00 30
10. Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung 114 17,00 30
11. Cong nghe ky thuat may tinh 117 13,00 30
12. Cong nghe ky thuat dieu khien va tu dong hoa 118 13,00 30
13. Quan ly cong nghiep 119 15,00 30
14. Cong nghe thuc pham 200 15,00 30
15. Ke toan 201 15,00 30

Diem chuan NV1, chi tieu va diem xet NV2 he cao dang:

TT Nganh dao tao Ma nganh Diem chuan NV1 Diem xet NV2 Chi tieu NV2
1. Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong C65 10,00 11,00 48
2. Cong nghe ky thuat dien, dien tu C66 10,00 11,00 53
3. Cong nghe che tao may C67 10,00 11,00 46
4. Cong nghe ky thuat oto C68 10,00 11,00 40
5. Cong nghe may C69 10,00 11,00 56

Diem chuan DH Nong Lam TP HCM

Chieu nay, DH Nong Lam TP HCM vua cong bo diem chuan chinh thuc NV1 va xet tuyen NV2.

Diem chuan NV1 tai cac phan hieu:

STT Nganh/chuyen nganh Ma nganh Diem chuan trung tuyen
DH Nong Lam tai TP HCM: A B D1
* Cac nganh dao tao dai hoc:
- Cong nghe ki thuat co khi, gom cac chuyen nganh:
1 + Co khi che bien bao quan NSTP 100 13
2 + Co khi nong lam 101 13
- Cong nghe che bien lam san gom 3 chuyen nganh:
3 + Che bien lam san 102 13
4 + Cong nghe giay va bot giay 103 13
5 + Thiet ke do go noi that 112 13
6 - Cong nghe Thong tin 104 13
7 - Cong nghe ki thuat nhiet 105 13
8 - Ki thuat dieu khien va tu dong hoa 106 13
9 - Cong nghe ki thuat co dien tu 108 13
10 - Cong nghe ki thuat oto 109 13
11 - Cong nghe ki thuat Hoa hoc 107 14 15
- Chan nuoi, gom 2 chuyen nganh:
12 + Cong nghe san xuat dong vat (Chan nuoi) 300 13 14
13 + Cong nghe san xuat thuc an chan nuoi 321 13 14
- Thu y, gom 2 chuyen nganh:
14 + Bac si thu y 301 14 15
15 + Du­oc thu y 302 14 15
16 - Nong hoc (cay trong va giong cay trong) 303 13 14
17 - Bao ve thuc vat 304 13 14
- Lam nghiep, gom 3 chuyen nganh:
18 + Lam nghiep 305 13 14
19 + Nong lam ket hop 306 13 14
20 + Quan li tai nguyen rung 307 13 14
21 + Ky thuat thong tin lam nghiep 323 13 14
- Nuoi trong thuy san, co 3 chuyen nganh:
22 + Nuoi trong thuy san 308 13 14
23 + Ngu­ y (Benh hoc thuy san) 309 13 14
24 + Kinh te - quan li nuoI trong thuy san 324 13 14
- Cong nghe thuc pham, co 3 chuyen nganh:
25 + Bao quan che bien nong san thuc pham 310 13,5 15,5
26 + Bao quan che bien NSTP va dinh du­ong nguoi 311 13,5 15,5
27 + Bao quan che bien NS va vi sinh thuc pham 318 13,5 15,5
- Cong nghe Sinh hoc, gom 2 chuyen nganh:
28 + Cong nghe Sinh hoc 312 14,5 17,5
29 + Cong nghe Sinh hoc moi truong 325 13 14
30 - Ky thuat Moi tru­ong 313 13 15
- Quan li tai nguyen va moi tr­uong gom 2 chuyen nganh
31 + Quan li Moi tru­ong 314 13 15
32 + Quan li Moi tr­uong va du lich sinh thai 319 13 15
33 - Cong nghe che bien thuy san 315 13 14,5
- Su­ pham Ky thuat nong nghiep gom 2 chuyen nganh
34 + Su­ pham Ky thuat nong nghiep 316 13 14
35 + Su­ pham Ky thuat cong nong nghiep 320 13 14
- Cong nghe rau hoa qua va canh quan gom 2 chuyen nganh
36 + Canh quan va Ky thuat hoa vien 317 13 14
37 + Thiet ke canh quan 322 13 14
- Nganh Kinh te, gom 2 chuyen nganh:
38 + Kinh te nong lam 400 13 13
39 + Kinh te tai nguyen Moi tru­ong 401 13 13
40 - Phat trien nong thon 402 13 13
- Quan tri kinh doanh, gom 3 chuyen nganh:
41 + Quan tri Kinh doanh (tong hop) 403 14 14
42 + Quan tri Kinh doanh thu­ong mai 404 14 14
43 + Quan tri Tai chinh 410 14 14
44 - Kinh doanh nong nghiep (Quan tri kinh doanh nong nghiep) 409 13 13
45 - Ke toan 405 14 14
- Quan li dat dai, gom 3 chuyen nganh:
46 + Quan li dat dai 406 14 14
47 + Quan li thi tr­uong bat dong san 407 14 14
48 + Cong nghe dia chinh 408 14 14
- Ban do hoc, gom 2 chuyen nganh:
49 + He thong thong tin dia ly 110 13 13
50 + He thong thong tin moi truong 111 13 13
51 - Ngon ngu Anh (Da nhan he so) 701 17,5
52 - Ngon ngu Phap- D1 + D3 (da nhan he so) 703 17,5
Phan Hieu Gia Lai:
- Nong hoc 118 13 14
02 - Lam nghiep 120 13 14
03 - Ke toan 121 13 13
04 - Quan li dat dai 122 13 13
05 - Quan li tai nguyen va moi tru­ong 123 13 14
06 - Cong nghe thuc pham 124 13 14
07 - Thu y 125 13 14
Phan hieu tai Ninh Thuan:
Dao tao trinh do dai hoc
01 - Nong hoc 218 13 14
02 - Cong nghe thong tin 219 13
03 - Quan li dat dai 222 13 13
04 - Kinh te (chuyen nganh Kinh te tai nguyen moi truong) 221 13 13
05 - Quan li moi truong (chuyen nganh Quan li moi truong va du lich sinh thai) 223 13 14
06 - Kinh te Nong lam 224 13 13

Chi tieu, diem xet NV2:

STT Nganh/chuyen nganh Ma nganh Chi tieu Diem xet NV2
* Dao tao trinh do Dai hoc A B D1
Cong nghe ki thuat co khi, gom cac chuyen nganh:
1 + Co khi che bien bao quan NSTP 100 40 13
2 + Co khi nong lam 101 40 13
Cong nghe che bien lam san gom 3 chuyen nganh:
3 + Che bien lam san 102 40 13
4 + Cong nghe giay va bot giay 103 40 13
5 + Thiet ke do go noi that 112 40 13
6 - Cong nghe Thong tin 104 40 13
7 - Cong nghe ki thuat nhiet 105 40 13
8 - Ki thuat dieu khien va tu dong hoa 106 40 13
9 - Cong nghe ki thuat co dien tu 108 40 13
10 - Cong nghe ki thuat oto 109 40 13
- Chan nuoi, gom 2 chuyen nganh:
11 + Cong nghe san xuat dong vat (Chan nuoi) 300 40 13
- Lam nghiep, gom 3 chuyen nganh:
12 + Lam nghiep 305 40 13 14
13 + Nong lam ket hop 306 40 13 14
14 + Quan li tai nguyen rung 307 40 13 14
15 + Ky thuat thong tin lam nghiep 323 40 13 14
- Nuoi trong thuy san, co 1 chuyen nganh:
16 + Ngu­ y (Benh hoc thuy san) 309 40 13 14
- Su­ pham Ky thuat nong nghiep gom 2 chuyen nganh
17 + Su­ pham Ky thuat nong nghiep 316 40 13 14
18 + Su­ pham Ky thuat cong nong nghiep 320 40 13 14
- Nganh Kinh te, gom 2 chuyen nganh:
19 + Kinh te nong lam 400 40 13 14
20 + Kinh te tai nguyen Moi tru­ong 401 40 13 14
21 - Phat trien nong thon 402 60 13 14
22 - Kinh doanh nong nghiep (Quan tri kinh doanh nong nghiep) 409 60 13 14
- Quan li dat dai, gom 1 chuyen nganh:
23 + Cong nghe dia chinh 408 40 14 14
* Cac nganh dao tao cao dang: 400
1 - Cong nghe thong tin C65 80 10
2 - Quan li dat dai C66 90 10 10
3 - Cong nghe ki thuat co khi C67 85 10
4 - Ke toan C68 85 10 10
5 - Nuoi trong thuy san C69 60 10 11
Phan hieu Gia Lai
Nong hoc 118 30 13 14
02 Lam nghiep 120 30 13 14
03 Ke toan 121 30 13 13
04 Quan ly dat dai 122 30 13 13
05 Quan ly moi truong 123 30 13 14
06 Bao quan che bien nong san thuc pham 124 30 13 14
07 Thu y 125 30 13 14
Phan hieu Ninh Thuan
1 - Quan li dat dai 222 100 13 13
2 - Quan li moi truong (chuyen nganh Quan li moi truong va du lich sinh thai) 223 100 13 14

Tuyen NV2 theo chuong trinh tien tien:

STT Nganh/chuyen nganh Ma nganh Chi tieu Diem xet NV2
A B
Bac si thu y(Chuong trinh tien tien ) 801 30 14 15
2 Khoa hoc va cong nghe thuc pham. (Chuong trinh tien tien) 802 30 13,5 15,5

Hai Duyen

Viet Bao

Comment :Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Benchmark Bank University, HCM City Agriculture and Forestry
University Bank, Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City, TT Line of Ho Chi Minh City, STT industry, electrical engineering technology, manufacturing technology, Technical Teachers, public information technology, business administration, thermal engineering, automation, economic sector, universities, benchmarking, 13
Length 9/8, a series of universities in HCM City announced benchmarking and spend Admission criteria thousand wishes 2 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0