De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan

De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan
Qui hoach treo?
TTCN - Tu 15-2, Bo Tai nguyen & moi truong se cong bo hai du thao nghi dinh: huong dan thi hanh Luat dat dai va xu phat hanh chinh trong linh vuc su dung, quan ly dat dai de lay y kien nhan dan truoc khi trinh Chinh phu ban hanh. Ke hoach nay cu the ra sao?

Tra loi TTCN, Thu truong Bo Tai nguyen & moi truong Dang Hung Vo cho biet:- Chu truong cua bo la ngay ca nghi dinh cung phai lay y kien nhan dan. Cach lam se tuong tu nhu doi voi Luat dat dai: to chuc hoi nghi theo cum mot vai tinh voi su tham gia cua cac nha quan ly, chuyen mon, doanh nghiep; to chuc hoi thao lay y kien gioi luat su, nha nghien cuu, ly luan...

Ngay ben them hoi nghi cac nha tai tro cho VN, mot so doanh nghiep nuoc ngoai cung da de nghi chung toi gui tai lieu de ho co the dong gop nhung de xuat dem lai su thuan loi cho moi truong dau tu VN. Bo Tai nguyen & moi truong rat hoan nghenh nhung y kien nay va du kien se mo mot hoi thao quoc te do Ngan hang The gioi tai tro. Ben canh do, Ngan hang Phat trien chau A cung cho biet san sang tai tro mot hoi thao tuong tu danh cho doanh nghiep nho va vua...

So tai nguyen & moi truong cac tinh se tiep nhan y kien dong gop cua nhan dan. Toan bo noi dung thong tin lien quan den cac nghi dinh se duoc dang tai tren tap chi Tai Nguyen & Moi Truong va phat rong rai cho cac dia phuong (ban du thao day toi 120 trang).

Sau thoi gian mot thang lay y kien, chung toi se danh khoang nam ngay de tong hop, chinh ly de den dau thang tu trinh Chinh phu.

De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan
Thu truong Bo Tai nguyen & moi truong Dang Hung Vo
* Qua dot lay y kien Luat dat dai, ong thay nguoi dan dat ra nhung ky vong gi cho lan cu the hoa luat nay?

- Doi voi dat nong nghiep, nguoi dan muon thong thoang hon trong chuyen doi muc dich su dung. Doi voi dat phi nong nghiep, nguoi dan muon som duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat. Trinh tu thu tuc hanh chinh don gian, khong the tray trat nhu hien nay. Cung cach quan ly dat dai phai nghiem tuc, khong nhung nhieu dan. Viec boi thuong cho nguoi bi thu hoi dat phai thoa dang. Trang thai song nom nop cua nguoi dan trong vung qui hoach treo phai duoc cham dut. Lam sao de gia dat ha xuong...

*Nhung ky vong ay se duoc dap ung den dau?

- Nghi dinh lan nay co gang thoa man cao nhat cac ky vong tren cua nguoi dan. Rieng gia dat co le phai cho hai yeu to: sua doi phap lenh thue thu nhap cao (trong do bo sung thue thu nhap tu chuyen quyen su dung dat); xay dung va ban hanh Luat thue su dung dat (hien dang duoc chuan bi). Tat nhien khong phai ngay 1-7 luat co hieu luc thi hanh thi ngay 2-7 da on thoa ngay duoc. Co dieu chac chan sau nua nam hoac mot, hai nam muc do thoa man se tang dan va cai dich la den 2005 cac nghi dinh nay se thoa man duoc y nhan dan mong muon.

* Bo Tai nguyen & moi truong mong nhan duoc y kien dong gop vao nhung van de nao cua cac nghi dinh?

- Do la mot so noi dung da co thay doi nhieu so voi qui dinh hien hanh. Khung chung thi luat da dinh, nhung khi cu the hoa chac chan se nay sinh nhung diem moi ma nguoi thi hanh phap luat co the thay duoc hoac chua duoc.

Truoc tien van phai ke den cau chuyen qui hoach, ke hoach su dung dat. Quan trong nhat la phai giai cho duoc bai toan qui hoach treo. Bai toan nay rat de, neu chung ta du tinh duoc trong vong mot - hai nam sau khi lam qui hoach se tim duoc nha dau tu. Boi khi ay co the dieu chinh qui hoach. The nhung neu khong the tim duoc thi vi quyen loi cua dan, qui hoach phai bi huy bo. Van de o day can tim tieng noi nhat tri khi trien khai doi voi cac cap hanh chinh.

Khi xay dung nghi dinh nay, chung toi da kien quyet day viec cap giay chung nhan quyen su dung dat den nam 2005 la xong. Muon vay, trinh tu thu tuc phai theo co che mot cua, lay nen tang la van phong dang ky quyen su dung dat.

* Van phong nay se duoc trien khai nhu the nao, to chuc o cap tinh hay cap huyen, thua ong?

- Cau hoi ay cung chinh la van de ma ban soan thao rat can xin y kien. Theo cach thiet ke cua nghi dinh hien nay, chi cap tinh moi co van phong dang ky quyen su dung dat, va neu can cac chi nhanh se duoc dat o nhung khu vuc hoat dong dat dai tuong doi manh. Van phong - mot cua - nay la dau moi tiep xuc voi dan va la co quan duy nhat lam nhiem vu quan ly ho so dia chinh.

Con o cap huyen? Du thao nghi dinh qui dinh moi huyen se thanh lap mot phong tai nguyen & moi truong. Tuy nhien con phai cho xem Chinh phu co chap nhan hay khong, rieng nguyen vong cac tinh thi deu muon co don vi nay.

* Gan day van de dat dai noi len nhu la linh vuc bi cac nha dau tu than phien nhieu nhat. Du thao nghi dinh lieu co co che moi nao khac phuc tinh trang nay?

- Chung toi muon nhan rat manh vai tro quan trong cua to chuc phat trien qui dat trong qua trinh chuan bi qui dat cho thu hoi dat, boi thuong giai phong mat bang. Day la mo hinh ma mot so tinh da ap dung. Cau hoi dat ra bay gio la co nhat thiet moi tinh phai co toi thieu mot to chuc nhu vay hay khong? Theo chung toi, cau tra loi toi uu la: co! Khi ra doi to chuc nay hoat dong theo co che cong ich hoac su nghiep co thu bang cach vay von ngan hang de lam moi chuyen lien quan den viec boi thuong giai phong mat bang; sau do giao “dat sach” cho nha dau tu. Mot cach lam rat moi ma chung ta can cung co nhan rong.

Ngoai ra, con mot so co che doi moi danh cho khu vuc dat khu cong nghiep, khu che xuat, khu cong nghe cao, khu kinh te... cung can lay y kien doanh nghiep, dac biet la doanh nghiep nuoc ngoai. Nhung nha dau tu phat bieu bao gio cung khach quan va ho se cho chung ta thay can phai coi bo, thao go them nhung diem nao. Chu duoi goc do nha quan ly, du da coi mo roi nhung biet dau van con nhung cho chua hop ly.

* Mot trong nhung diem dang chu y cua lan sua doi Luat dat dai vua roi la viec thiet ke han mot chuong ve xu ly can bo vi pham trong quan ly dat dai. Thua ong, noi dung nay se duoc huong dan nhu the nao trong nghi dinh?

De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan
Sieu thi dia oc
- Theo quan diem cua Bo Tai nguyen & moi truong, cac qui dinh lam sao phai buoc duoc trach nhiem nang hon doi voi chinh quyen co so. Khi de xay ra vi pham trong linh vuc quan ly va su dung dat dai o dia ban, nguoi dau tien chiu trach nhiem phai la ong phuong, xa. Nghi dinh du kien ap dung hinh thuc “duong day nong” nham tiep nhan, xu ly kip thoi nhung phat hien cua dan doi voi cac hanh vi vi pham.

Toi cho rang Luat dat dai danh han mot chuong de cap cong tac xu ly can bo la mot diem mang tinh dot pha va Bo Tai nguyen & moi truong rat muon chi tiet hoa diem dot pha ay. Khi chung toi xin y kien Thu tuong, Thu tuong cung dong tinh va yeu cau se lay muc khung ky luat duoc qui dinh tai nghi dinh nay lam mau cho tat ca van ban huong dan luat khac. Vay khung ky luat nen nhu the nao? Chac chan day se la van de gay tranh luan khong nho cho cac nha quan ly.

* Bo truong Bo Tai nguyen & moi truong Mai Ai Truc tung khang dinh muc tieu cua nghi dinh dat dai la thu gon dau moi van ban lien quan. Thua ong, muc tieu nay duoc the hien cu the ra sao?

- Van ban huong dan thi hanh Luat dat dai se bao gom toan bo noi dung lien quan cua hang loat nghi dinh hien hanh nhu nghi dinh 01 ve giao khoan, ND 64 ve dat nong nghiep (sau nay la 85 sua doi), ND 02 ve dat lam nghiep (sau nay la 163), ND 60 ve dat o, ND 88 ve dat do thi, ND 17 ve huong dan quyen va nghia vu nguoi su dung dat, ND 09 ve dat quoc phong an ninh, ND 66 ve qui hoach - ke hoach su dung dat...

Nghia la khoang 14-15 van ban duoi luat se bi xoa bo. Trong linh vuc dat dai se chi con lai chung nam nghi dinh: huong dan thi hanh luat; xu phat vi pham hanh chinh trong quan ly su dung dat; khung gia cac loai dat va phuong phap dinh gia dat; boi thuong ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat; thu tien su dung dat, tien thue dat, dau gia dau thau quyen su dung dat (ba van ban sau do Bo Tai chinh chu tri soan thao).

*Song song nhung nghi dinh nay, ban de an phat trien thi truong bat dong san cung dang duoc dua vao buoc chuan bi dau tien. La thanh vien ban chi dao xay dung de an, ong cho rang du thao de an can dat duoc yeu cau gi?

- Diem chot cua de an la phai de xuat duoc cac chinh sach moi tap trung vao bon khu vuc: quan ly nha nuoc, dau tu xay dung kinh doanh, chuyen nhuong va dich vu ho tro thi truong. Ngoai cac dao luat nen tang cho phat trien thi truong bat dong san hien co nhu dat dai, xay dung, dau tu, viec xay dung mot so van ban luat o cac linh vuc dang ky bat dong san, kinh doanh bat dong san cung phai duoc tinh den. Tai du thao de an, cac chinh sach dau tu xay dung kinh doanh bat dong san (bao gom ca nha o lan co so ha tang khu cong nghiep, khu cong nghe cao...) deu the hien tinh than cang nhieu yeu to thi truong cang tot.

Thuc te lau nay cho thay qua trinh chuyen nhuong trong thi truong (ngam) nha dat luon ham chua yeu to kinh doanh truc loi. De ngan chan tinh trang nay, nhung hien tuong dau co, tich tru chac chan se bi dieu chinh bang chinh sach thue. Cung luc do de an se co gang tao dieu kien de nguoi dan co nhu cau duoc chuyen dich de dang, phu hop doi song, dong luong cua phan dong can bo cong chuc

Lam sao co the to chuc duoc mot he thong dich vu ho tro thi truong dung nghia thay vi hinh thuc “co nha, co dat” hien nay? Du kien kha nhieu loai hinh dich vu dang chu y se duoc de cap: gioi thieu dia diem dau tu, cung cap thong tin dat dai cho nha dau tu, cho nguoi dan, xay dung san giao dich bat dong san (voi phi khong the cao toi 1% nhu o cac cong ty moi gioi - co nha dat), bao lanh the chap o ngan hang, gioi thieu du an gop von dau tu, mo chung khoan bat dong san huy dong tien tiet kiem cua dan...

Hien chung toi dang khan truong hoan tat du thao trinh Chinh phu vao dau qui 2 toi de kip ban hanh, trien khai cung thoi diem Luat dat dai sua doi va Luat xay dung co hieu luc (1-7).

DA TRANG thuc hien

Viet Bao
Comment :De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
To the decrees on land deal's mind ...
Ministry of Finance, Land Management, land use, field use, land law, consulting, real estate investors, decrees, environment, natural resources, construction, drafting, guide, the
craft - From 15-2, Ministry of Natural Resources - Environmental will announce two draft decrees: guidelines for implementation of land law and administrative sanctions in the field of use, land management to consult the people before the government issued. specific plan ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Để các nghị định về đất đai thỏa ý dân...

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Để các nghị định về đất đai thỏa ý dân... bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan

Nhan xet, hay lien he ve tin De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0