Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT

Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Quoc hoi chat van cac thanh vien Chinh phu:

Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT
Bo truong Bo Tai nguyen Moi truong Mai Ai Truc
TS - Cuoi phien chat van sang nay (24-11), sau phan chat van Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung , Bo truong Bo Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc tiep tuc tra loi chat van cua cac dai bieu xung quanh 3 van de: tham nhung, that thoat, lang phi dat dai va cach khac phuc, o nhiem moi truong, trach nhiem voi nhung nguoi benh vi moi truong, thu tuc dang ky the chap quyen su dung dat de vay von...

Ngon ngang van de voi Bo truong GTVT
>> Tang cuong giao rung cho nguoi dan

Tra loi chat van cua cac DB Do Tien Dung (Quang Nam), Tran Van Tan (Tien Giang), ve trach nhiem de xay ra tham nhung, that thoat, lang phi dat dai va cach khac phuc, Bo truong Mai Ai Truc cho rang: Trach nhiem truc tiep de xay ra tinh trang tren truoc het thuoc ve chinh quyen dia phuong do co chu truong sai trai hoac khong sat thuc te trong viec thu hoi, chuyen muc dich su dung dat, giao dat, cho thue dat; cong chuc truc tiep hoac co lien quan den quan ly dat dai; thieu trach nhiem, buong long quan ly...

Co quan quan ly dat dai o Trung uong chiu trach nhiem ve viec chua lam tot cong tac tham muu, de xuat xay dung, hoan thien chinh sach, phap luat ve dat dai; viec chi dao to chuc thuc hien phap luat yeu kem; thieu thuong xuyen kiem tra, thanh tra viec chap hanh phap luat ve dat dai.

Quoc hoi, Chinh phu chiu trach nhiem ve viec da duy tri qua lau co che bao cap ve gia dat va cung voi do la co che xin - cho ve dat dai; nhieu ke ho ve phap luat, kich thich long tham cua nhung nguoi nam trong tay dat dai hoac co quyen ban phat dat dai; trong thoi gian dai thieu quan tam xay dung bo may quan ly dat dai dung tam trong khi van de dat dai do lich su de lai qua phuc tap, nang ne.

Theo Bo truong Mai Ai Truc, cach khac phuc ngoai viec thi hanh Luat dat dai, hoan thien chinh sach dat dai, tang cuong hoat dong giam sat cua co quan dan cu… can thu hoi dien tich dat da giao hoac cho thue nhung khong su dung, hoac su dung sai hieu qua, muc dich.

Tra loi DB Tran Luan Kim (Phu Yen), DB Nguyen Dinh Xuan (Tay Ninh), chat van ve tinh trang o nhiem moi truong va hanh dong cua Bo Tai nguyen va Moi truong (TN&MT), Bo truong Mai Ai Truc nhin nhan: Mac du co nhieu co gang nham xoay chuyen tinh hinh bao ve moi truong nhung trong thuc te, hieu qua dua lai chua nhu mong muon va tinh trang o nhiem moi truong van dien ra pho bien, co noi nghiem trong. La nguoi dung dau co quan cua Chinh phu ve bao ve moi truong, Bo truong Bo TN&MT chiu trach nhiem ve viec da chua co nhung bien phap co hieu luc va hieu qua hon de ngan chan tinh trang gay o nhiem.

Tra loi chat van ve viec boi thuong do gay o nhiem dan toi ung thu, Bo truong Truc cho biet Ong cho biet: Cac khu dan cu ma bao chi trong thoi gian gan day da phat hien (duoc goi la "lang ung thu") deu la nhung khu vuc bi o nhiem moi truong. Co noi bi o nhiem do chat thai cua cac co so san xuat cong nghiep khong duoc xu ly dung quy dinh truoc khi thai ra moi truong nhu o Thach Son (Phu Tho), Minh Duc (Hai Phong). Co noi su dung nguon nuoc ngam co thanh phan asen cao do nguyen nhan dia chat nhu o xa Dong Lo, huyen Ung Hoa, tinh Ha Tay. Tuy nhien, viec xac dinh cu the muc do gay o nhiem dan toi can benh ung thu de buoc co so gay o nhiem phai boi thuong dang co nhung kho khan nhu cac "lang ung thu" co nhieu co so san xuat cung gay o nhiem, xuat hien sau mot thoi gian dai tich tu... Luat Bao ve moi truong nam 2005 da quy dinh ve boi thuong thiet hai do o nhiem, suy thoai moi truong lai rat kho xac dinh doi voi can benh ung thu.

Tra loi chat van ve thu tuc dang ky the chap quyen su dung dat de vay von, trong do co van de ve cai cach thu tuc dang ky the chap cua cac DB Nguyen Kim Cuc (Long An), DB Tran Van Kiet (Vinh Long), Bo truong Truc cho rang thu tuc hanh chinh luon co hai mat: mot mat nham bao dam yeu cau quan ly cua Nha nuoc theo nhung muc tieu cu the doi voi tung linh vuc; mat khac it hoac nhieu deu co gay ton kem thoi gian, cong suc, tien bac cua nguoi xin thuc hien thu tuc hanh chinh. Do la chua ke nhung hanh vi loi dung thu tuc hanh chinh de nhung nhieu, voi vinh cua can bo, cong chuc khi thuc hien thu tuc hanh chinh. Truoc mat, nham giam phien ha cho ho gia dinh, ca nhan co nhu cau the chap quyen su dung dat de vay von.

"Truong hop ho gia dinh, ca nhan nop ho so dang ky the chap quyen su dung dat hoac tai san gan lien voi dat tai Uy ban nhan dan xa thi can bo dia chinh xa thuc hien thu tuc dang ky the chap theo uy nhiem cua Van phong dang ky quyen su dung dat cap huyen (hoac Phong TN&MT doi voi noi chua thanh lap Van phong dang ky quyen su dung dat). Can bo dia chinh xa co trach nhiem thuc hien thu tuc dang ky the chap ngay trong ngay nhan ho so, neu nhan ho so sau 3 gio chieu thi thuc hien thu tuc dang ky cham nhat la ngay lam viec tiep theo", Bo truong Mai Ai Truc cho biet.

Mo dau phien chat van chieu 24-11, DB Tran Van Kiet (Vinh Long) dat van de: So quyen su dung dat cua nong dan co co so phap ly trong giao dich dan su khong? Vi sao nguoi dan di the chap phai den So tai nguyen Moi truong dang ky? Vi sao phai tra mot khoan giao dich cho phong Tai nguyen moi truong khi tien hanh giao dich?

Bo truong Mai Ai Truc: Giay chung nhan quyen su dung dat co co so phap ly nhung van phai dang ky qua phong su dung dat la quy dinh trong Bo Luat Dat dai, Luat Dan su. Viec dang ky co cai ly cua no de dam bao cac van de phap ly, nhung dung la thu tuc con ruom ra. Toi ung ho y kien cua DB Tran Van Kiet la nen don gian hoa cai thu tuc do di.

Phi dang ky giao dich the chap do Bo Tai chinh va Bo Tu Phap quy dinh. Chung toi khong quy dinh muc phi nay, chung toi da gop y voi Bo Tai chinh va Bo Tu Phap ve khoan thu nay.

Van de ghi vao so thuoc quy dinh cua Luat dat dai, phai dang ky cac giao dich ve quyen giao dich dat tren Giay chung nhan quyen su dung dat. Nhung sau mot thoi gian dang ky, xet thay dung luat nhung khong hop ly cho nen cach day may thang toi da ky quyet dinh moi.

DB Nguyen Dinh Xuan (Tay Ninh): Giai quyet o nhiem moi truong khong chi la nuoc sach, ma dieu tri benh cho nhung nguoi bi benh do moi truong o nhiem nhu the nao, boi tuong thiet hai cua gia dinh ho nhu the nao. Bo xu ly giai quyet nhung co so gay o nhiem nhu the nao? Neu do la nhung doanh nghiep co nhieu huan, huy chuong thi sao? Bo co kiem soat het cac co so san xuat dang gay o nhiem hay khong? Va cac bien phap de xu ly nhung co so nay.

Bo truong Mai Ai Truc: Voi vu lang ung thu Thach Son chung toi de xuat Thu tuong chuyen Bo Y te dieu tra nguyen nhan. Du Bo Y te chua lam ro, nhung chung toi nhin nhan 80% ca benh ung thu co lien quan den o nhiem moi truong. Bo da co bien phap bat buoc cac co so o day phai xu ly o nhiem, bao cao Thu tuong va theo doi bat buoc cac co so nay phai lam xong truoc 31-12-2006.

Van de tham dinh danh gia o nhiem moi truong. chung toi co phan cap dia phuong va trung uong. Quy dinh cu chi noi chung chung. Chung toi co gang lam cach nao de danh gia tac dong moi truong chinh xac hon.

DB Xuan: Cau hoi thu 2 da thoa dang nhung voi cau hoi thu nhat, de nghi bo truong tra loi them: khong co quy dinh Bo Y te co trach nhiem xac dinh nguyen nhan o nhiem, vay trong truong hop Bo Tai nguyen moi truong khong xac dinh duoc thi co the chuyen cho cac co quan dieu tra khong? Khi xac dinh ro co so vi pham thi co chuyen cho co quan dieu tra xu ly hinh su?

Bo truong Mai Ai Truc: Bo tai nguyen moi truong hoan toan co kha nang xac dinh nguyen nhan moi truong bi o nhiem nhung Bo Tai nguyen khong xac dinh nguyen nhan benh tat, gay benh con co nhieu nguyen nhan. O day chung toi chi ghi nhan la nhat dinh co nguyen nhan tu moi truong va chung toi ti cach han che trong chuc nang cua minh.

DB Dang Van Xuong (Long An): quy hoach quan ly su dung dat dai cua chung ta treo tran lan, 80% so don thu khieu nai cua nhan dan la o linh vuc nay. Khong hieu vi sao tinh hinh quan ly su dung dat dai van chua khac phuc, hieu qua dat duoc khong cao?

Bo truong Mai Ai Truc: Quy dinh ve quy hoach, dinh gia noi chung la kha day du, tuy nhien chung toi de xuat quy dinh 17. Vai tieng nua day toi cung se trinh them quy dinh moi voi hon 60 dieu khoan.

DB Tran Thanh Long (TP.HCM) chat van ve muc tieu de ra la gia den bu dat phai sat gia thi truong, ai cung dong tinh nhung khi dua ra gia thi khong bao gio gap nhau. Gia phai gan voi muc dich su dung. De nghi Bo truong cho biet Bo quan niem gia thi truong nhu the nao?

Bo truong Mai Ai Truc cho biet noi Bo Tai Chinh co trach nhiem ve dinh gia dat. Voi ca nhan Bo truong thi cho rang the gioi lam duoc, khong ly gi Viet Nam khong lam duoc. Sap toi, Bo de xuat thanh lap cac dich vu dinh gia dat, va viec den bu se dua vao nhung don vi dich vu co uy tin de dinh gia, theo dung muc dich su dung. Nhung dia phuong nao da chu dong giai quyet thoa dang cho dan thi rat hoan nghenh.

DB Nguyen Ngoc Minh (Binh Thuan): Toi quan tam den van de du an treo. Nhieu du an treo gay that thoat ve dat dai, tai chinh. Nhieu noi, chay theo phong trao dua nhau lap khu cong nghiep, nhung khi thu hoi thi chan trien khai khien cac khu dat lon bi bo phi. Trach nhiem cua bo doi voi viec nay, voi vai tro tu van chinh phu?

Bo truong Mai Ai Truc: Hien nay ve khu cong nghiep la do Bo Ke hoach dau tu de xuat va chinh phu quyet dinh. Nhung khu do thi nho thi do dia phuong quyet dinh. Cai kho cua Bo Tai nguyen khi tham dinh dat rat kho vi Bo khong du thong in de xac dinh duoc hieu qua thu hut dau tu.

DB Tran Thi Minh Hoa (Quang Binh): Trach nhiem cua Bo trong viec thuc hien cac nghi dinh ve sap xep va phat trien Lam truong quoc doanh de co them quy dat?

Bo truong Mai Ai Truc: Se tien hanh do dac cu the sau do xem xet chia dat lai. Chung toi gan nhu da hoan thanh do dac ban do dia chinh, toan bo ban do Lam truong tren ca nuoc da duoc do dac lai, vi vay se som tien hanh sap xep lai de co them quy dat.

Tuy nhien, Bo truong NN&PTNT Cao Duc Phat cho biet hien co 50/52 tinh co de an ve nong lam truong va 43 tinh da duoc phe duyet. Chinh phu da quyet dinh giai toa 18 nong truong, 11 lam truong voi khoang 4.611.000 ha dat. Cac nong lam truong nay se chuyen thanh cong ty. Ngoai ra se thu hoi 497.333ha dat va Chinh phu cung se tieo tuc xem xet de giai quyet cho cac truong hop khac.

DB Nguyen Ngoc Tran (An Giang): Tai nguyen rung thuoc Bo Tai nguyen Moi truong quan ly, Bo co tham gia va nen tham gia nhu the nao de du an cai tao nong lam truong hieu qua hon de tranh cac so lieu "dau da" nhau.

Bo truong Mai Ai Truc: Dien tich dat chenh nhau la co nhung do tieu chi tinh toan. Chung toi se cung voi Bo NN&PTNN tinh toan lai van de nay de tranh chong cheo nhau. Chung toi se tien hanh chup phan tang de xac dinh chinh xac. Bo TNMT se xem xet de giao dat that chinh xac va mo rong them quy dat.

Tai nguyen sinh hoc tren dat do Bo NN&PTNN quan ly, con tai nguyen sinh hoc duoi nuoc do Bo Thuy san quan ly, Bo TNMT se phoi hop voi ca hai bo de co su phan cong hop ly.

DB Ton Nu Thi Ninh (Ba Ria - Vung Tau): Khi gia nhap WTO van de danh gia tac dong moi truong moi duoc dat ra?

Bo truong Mai Ai Truc: Khong phai doi den khi gia nhap WTO van de moi truong moi duoc dat ra ma tu nam 1993, khi ban hanh luat moi truong da co yeu cau ve danh gia tac dong moi truong voi cac du an dau tu. Hien nay co kho khan la nhieu doanh nghiep tim moi cach de tron tranh trach nhiem.

DB Nguyen Thi Nghia (TP.HCM): Gia dat tren thi truong khong that, dua vao do de giai toa, den bu cho dan theo gia thi truong la khong thich hop. Co bien phap nao de viec den bu duoc thoa dang?

Bo truong Mai Ai Truc: Rat chia se voi DB, nhung neu khong lam theo gia thi truong thi phai lam the nao. Nhung luat ghi ro, gia thi truong trong dieu kien binh thuong chu khong phai gia ao.

DB Nghia: neu theo gia thi truong nguoi mua khong mua duoc, nguoi ban khong ban duoc nen phai co bien phap de dat gia lai chu khong the theo gia cua nhung nguoi dau co kich gia lam gia thi truong

Bo truong Mai Ai Truc: Gia khong lay theo gia ao ma gia binh thuong trong dieu kien binh thuong. Toi bao ve quan diem phai theo gia thi truong.

Nhom PV TS

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Land, water, administrative procedures with the Minister of Natural Resources and Environment
Mai Ai Truc, the TN, NE Tran Van Kiet, the Ministry of Transport Ho Nghia Dung, the Ministry of Natural Resources schools, land use, Administrative Procedures, environmental pollution, how to fix it, like, land rights, the health minister, registration, People
Last session questioned this morning (24 - 11), after questioning the Minister of Transport Ho Nghia Dung, Minister of Natural Resources - Environment Mai Ai Truc continue answering questions of the participants around three issues: corruption, loss and wastage land and ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đất, nước, thủ tục hành chính với Bộ trưởng Bộ TN-MT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đất, nước, thủ tục hành chính với Bộ trưởng Bộ TN-MT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT

Nhan xet, hay lien he ve tin Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dat nuoc thu tuc hanh chinh voi Bo truong Bo TN MT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0