Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Danh sach Ban chap hanh Trung uong X
Cac dai bieu bieu quyet chap thuan 21 dong chi uy vien du khuyet Ban chap hanh TU Dang khoa X. (Anh: TTXVN)

15h chieu nay, ong Dao Duy Quat, Pho ban Tu tuong Van hoa Trung uong da thong bao danh sach 160 dai bieu trung cu uy vien chinh thuc va 21 dai bieu trung cu uy vien du khuyet BCH Trung uong khoa X.

Trong so 174 dai bieu do BCH khoa IX gioi thieu co 160 dai bieu trung uy vien chinh thuc BCH TU khoa X. Nhu vay, 33 dai bieu ung cu va duoc dai hoi de cu deu khong trung cu vao BCH TU khoa X.

Hai truong hop tu ung cu vao uy vien trung uong deu khong trung cu, ong Nguyen Xuan Han dat 31%, ong Nguyen Phu Binh dat 39%. Ong Quat cho biet, cac Uy vien Bo Chinh tri tai cu deu dat so phieu kha cao (tren duoi 90%), mot so ung cu vien cong tac tai dia phuong tham chi con dat phieu cao hon. Trong so 160 uy vien chinh thuc, nguoi co so phieu thap nhat la 63,4%.

Tra loi cau hoi, vi sao so luong bau uy vien trung uong du khuyet khong du theo du kien ban dau (25 uy vien), ong Quat cho biet, do nhung ung cu vien nay khong dat so phieu qua ban. Sau khi xin y kien dai bieu, dai hoi da quyet dinh giu nguyen so luong 21 uy vien du khuyet.

6 uy vien Bo Chinh tri khoa IX tai cu deu co ten trong BCH khoa X.

Chieu nay, BCH TU khoa X hop phien dau tien de bau Tong bi thu, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra TU va bau Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU.

Cuoi gio sang nay, 1.176 phieu tham do nhan su cho vi tri Tong bi thu da duoc phat toi cac dai bieu. Ngay sau do, Ban kiem phieu (do ong Nguyen Van Yeu, Pho chu tich QH lam truong ban) da lam viec. Ket qua tham do se duoc bao cao BCH TU khoa X, hop vao chieu nay.

Duoi day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet.

160 uy vien chinh thuc

1 Hoang Tuan Anh Pho Tong cuc truong Tong cuc Du lich
2 Le Hong Anh Dai tuong, Bo truong Bo Cong an
3 Le Thi Thu Ba Thu truong Bo Tu phap
4 Le Thi Ban Bi thu Tinh uy Tay Ninh
5 Huynh Thi Be Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Ben Tre
6 Trinh Long Bien Bi thu Tinh uy Dien Bien
7 Nguyen Thai Binh Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Tra Vinh
8 Truong Hoa Binh Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an
9 Vo Thanh Binh Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Ca Mau
10 Dao Xuan Can Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Bac Giang
11 Nguyen Van Chi Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU khoa IX
12 Nguyen Van Chien Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc
13 Vo Minh Chien Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Soc Trang
14 Vu Tien Chien Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Tay Bac
15 Pham Thi Hai Chuyen Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU khoa IX
16 Tran Thi Kim Cuc Bi thu Tinh uy Tien Giang
17 Nguyen Thanh Cung Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 7
18 Hoang Xuan Cu Truong ban Nghien cuu cua Bo Chinh tri ve an ninh quoc gia
19 Dinh Van Cuong Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Ha Nam
20 Ha Hung Cuong Bi thu Tinh uy Quang Binh
21 Nguyen Quoc Cuong Truong Ban Tai chinh - Quan tri Trung uong
22 Nguyen Thi Doan Pho Chu nhiem Thuong truc Uy ban Kiem tra TU khoa IX, Pho Bi thu Dang uy khoi I co quan TU
23 Ngo Van Du Chanh van phong Trung uong Dang
24 Dao Ngoc Dung Bi thu thu nhat Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh
25 Bui Tien Dung Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Thai Binh
26 Ho Nghia Dung Bi thu tinh uy, Chu tinh HDND tinh Quang Ngai
27 Le Van Dung Thuong tuong, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri
28 Nguyen Tan Dung Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu
29 Trinh Dinh Dung Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Vinh Phuc
30 Mai The Duong Bi thu Tinh uy Bac Kan
31 Huynh Dam Pho Chu tich kiem Tong Thu ky Uy ban TU Mat tran to quoc Viet Nam
32 Tran Dinh Dan Bi thu Tinh uy Ha Tinh
33 Chu Van Dat Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Nam Dinh
34 Phan Tan Dat Bi thu Tinh uy Bac Lieu
35 Nguyen Van Dang Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Lam Dong
36 Huynh Minh Doan Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Dong Thap
37 Nguyen Van Duoc Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong
38 Nguyen Van Giau Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Ninh Thuan
39 Vu Hoang Ha Pho bi thu tinh uy, Chu tich UBND tinh Binh Dinh
40 Hoang Trung Hai Bo truong Cong nghiep
41 Le Thanh Hai Pho bi thu thanh uy, Chu tich UBND TP Ho Chi Minh
42 Tran Luu Hai Bi thu tinh uy, Chu tinh HDND tinh Hoa Binh
43 Nguyen Duc Hat Pho truong Ban Doi ngoai TU
44 Tran Van Hang Pho truong Ban Doi ngoai TU, Bi thu Ban Can su Dang ngoai nuoc
45 Ha Van Hien Bi thu Tinh uy Ha Tay
46 Vu Van Hien Tong Giam doc Dai Tieng noi Viet Nam
47 Nguyen Van Hien Pho Do doc, Tu lenh Quan chung Hai quan
48 Vu Van Hien Tong Giam doc Dai truyen hinh Viet Nam
49 Phung Quoc Hien Bi thu Tinh uy Yen Bai
50 Nguyen Van Hien Chanh an Toa an nhan dan toi cao
51 Dang Van Hieu Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an
52 Nguyen Huy Hieu Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong
53 Nguyen Thi Thanh Hoa Pho chu tich Hoi Lien hiep Phu nu VN
54 Phuong Minh Hoa Thieu tuong, Chinh uy Quan chu Phong khong - Khong quan
55 Vu Ngoc Hoang Bi thu Tinh uy Quang Nam
56 Vu Huy Hoang Bi thu Tinh uy Lang Son
57 Le Doan Hop Pho Truong ban TT-VH TW
58 Bui Van Huan Trung tuong, Pho Chu nhiem Tong cuc Chinh tri
59 Vuong Dinh Hue Uy vien trung uong, Pho Tong Kiem toan Nha nuoc
60 Dinh Van Hung Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Ninh Binh
61 Nguyen Sinh Hung Bo truong Tai chinh
62 Pham Xuan Hung Trung tuong, Pho Giam doc Thuong truc Hoc vien Quoc phong
63 Vo Duc Huy Pho truong Ban thuong truc Ban Kinh te TU, Bi thu Dang uy khoi co quan Kinh te TU
64 Dinh The Huynh Tong Bien tap bao Nhan dan, Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam
65 Nguyen Tan Dung Pho bi thu tinh uy, Chu tich UBND tinh Binh Phuoc
66 Nguyen Van Huong Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an
67 Nguyen Tuan Khanh Pho truong Ban Noi chinh TU, Bi thu Dang uy khoi co quan Noi chinh TU
68 Truong Quang Khanh Trung tuong, Chu nhiem Tong cuc Ky thuat
69 Pham Gia Khiem Pho thu tuong Chinh phu
70 Ha Thi Khiet Chu tich Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam
71 Nguyen Duc Kien Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi
72 Phan Trung Kien Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong
73 Vu Trong Kim Pho Truong ban Thuong truc Ban Dan van TU, Bi thu Dang uy khoi co quan Dan van TU
74 Ngo Xuan Lich Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 3
75 Dao Tan Loc Bi thu Tinh uy Phu Yen
76 Nguyen Van Loi Pho bi thu tinh uy, Chu tich UBND tinh Thanh Hoa
77 Uong Chu Luu Bo truong Tu phap
78 Truong Thi Mai Pho chu nhiem Uy ban Van hoa, giao duc thanh nien, thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi
79 Ho Xuan Man Bi thu Tinh uy Thua Thien - Hue
80 Vi Van Man Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 1
81 Nong Duc Manh Tong Bi thu Ban Chap hanh TU khoa IX
82 Dang Vu Minh Chu tich Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam
83 Nguyen Tan Minh Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Ba Ria - Vung Tau
84 Do Hoai Nam Chu tich Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam
85 Mai Van Nam Pho truong ban thuong truc Ban Chi dao Tay Nguyen
86 Nguyen Thi Kim Ngan Thu truong Bo Thuong mai
87 Pham Quang Nghi Bo truong Van hoa Thong tin
88 Le Huu Nghia Tong bien tap Tap chi Cong san, Pho Chu tich TT Hoi dong Ly luan TW
89 Nguyen Khac Nghien Trung tuong, Pho Tong tham muu Truong QDNN Viet Nam
90 Pham Khoi Nguyen Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong
91 Huynh Thi Nhan Thu truong Bo Lao dong – Thuong binh va Xa hoi
92 Nguyen Thien Nhan Pho Chu tich Thuong truc UBND Thanh pho Ho Chi Minh
93 Hoang Minh Nhat Bi thu Tinh uy Ha Giang
94 Ha Son Nhin Bi thu Tinh uy Gia Lai
95 Vu Van Ninh Thu truong Bo Tai chinh
96 Nguyen Thi Nuong Bi thu Tinh uy Cao Bang, Pho Chu tich kiem nhiem Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi
97 Nguyen Dinh Phach Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Hung Yen
98 Cao Duc Phat Bo truong Nong nghiep va phat trien nong thon
99 Mai Quang Phan Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 4
100 Hoang Van Phong Bo truong Khoa hoc va Cong nghe
101 Tong Thi Phong Truong ban Dan van Trung uong
102 Phung Huu Phu Pho bi thu Thuong truc Thanh uy, Chu tich HDND Thanh pho Ha Noi
103 Le Huu Phuc Pho bi thu tinh uy, Chu tich UBND tinh Quang Tri
104 Nguyen Xuan Phuc Pho tong Thanh tra Chinh phu
105 Vo Hong Phuc Bo truong Ke hoach va Dau tu
106 Giang Seo Phu Pho truong ban To chuc TW
107 Ksor Phuoc Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc
108 Nguyen Minh Quang Bi thu Tinh uy Lai Chau
109 Nguyen Phong Quang Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Hau Giang
110 Tran Dai Quang Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an
111 Hoang Binh Quan Bi thu Tinh uy Tuyen Quang
112 Le Hoang Quan Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh
113 Nguyen Viet Quan Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 9
114 Nguyen Hong Quan Bo truong Xay dung
115 Nguyen Tan Quyen Bi thu Thanh uy Thanh pho Can Tho
116 Bui Thanh Quyen Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Hai Duong
117 Nguyen Van Quynh Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Quang Ninh
118 To Huy Rua Giam doc HVCTQG Ho Chi Minh
119 Truong Tan Sang Truong ban Kinh te Trung uong
120 Truong Van Sau Bi thu Tinh uy Vinh Long
121 Nguyen Bac Son Bi thu Tinh uy Thai Nguyen
122 Nguyen Van Son Truong ban Doi ngoai TW, Bi thu Dang uy khoi co quan Doi ngoai TW
123 Huynh Ngoc Son Trung tuong, Tu lenh Quan khu 5
124 Son Song Son Pho Chu nhiem TT Uy ban Dan toc
125 Thao Xuan Sung Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Son La
126 Ta Ngoc Tan Giam doc Hoc vien BC&TT thuoc Hoc vien Chinh tri Quoc gia HCM
127 Nguyen Ba Thanh Bi thu thanh uy, Chu tich HDND TP Da Nang
128 Phung Quang Thanh Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc pong, Tong tham muu truong QDND Viet Nam
129 Tran Dinh Thanh Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Dong Nai
130 Nguyen The Thao Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Bac Ninh
131 Dinh La Thang Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Dau khi Viet Nam
132 Dao Trong Thi Giam doc Dai hoc Quoc gia Ha Noi
133 Pham Van Tho Truong ban Bao ve Chinh tri noi bo trung uong, Bi thu Dang uy khoi I co quan trung uong
134 Nguyen Van Thuan Bi thu thanh uy, Chu tich HDND TP Hai Phong
135 Nie Thuat Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Dak Lak
136 Le Duc Thuy Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam
137 Le The Tiem Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an
138 Truong Van Tiep Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Long An
139 Nguyen Khanh Toan Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an
140 Huynh Phong Tranh Pho truong Ban Chi dao Tay Nam Bo
141 Nguyen Minh Triet Bi thu thanh uy Thanh pho Ho Chi Minh
142 Nguyen Quoc Trieu Pho bi thu thanh uy, Chu tich UBND TP Ha Noi
143 Nguyen Phu Trong Bi thu thanh uy Thanh pho Ha Noi, Chu tich Hoi dong Ly luan TW
144 Truong Vinh Trong Truong ban Noi chinh TW
145 Mai The Trung Bi thu tinh uy tinh Binh Duong
146 Nguyen The Trung Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Nghe An
147 Tran Van Chuyen Pho Chu nhiem UBKTTW khoa IX
148 Tran Van Tuan Pho truong ban To chuc TW
149 Truong Quoc Tuan Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Kien Giang
150 Dang Ngoc Tung Pho Chu tich Thuong truc Tong Lien doan Lao dong Viet Nam
151 Pham Minh Tuyen Pho Truong ban Thuong truc Ban Bao ve Chinh tri noi bo TW
152 Nguyen Van Tu Bi thu tinh uy Khanh Hoa
153 Huynh Van Ty Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Binh Thuan
154 Do Ba Ty Thieu tuong Pho Tu lenh Tham muu truong Quan khu 2.
155 Y Vieng Bi thu tinh uy Kon Tum
156 Ho Duc Viet Uy vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban Khoa hoc – Cong nghe va moi truong cua Quoc hoi
157 Nguyen Hoang Viet Bi thu Tinh uy An Giang
158 Bui Quang Vinh Bi thu Tinh uy Lao Cai
159 Ngo Duc Vuong Bi thu tinh uy, Chu tich HDND tinh Phu Tho
160 Tran Quoc Vuong Pho chanh Van phong Thuong truc Van phong TW Dang

21 uy vien du khuyet

1 Phan Thanh Binh Thanh uy vien, Pho Giam doc Dai hoc Quoc gia TP HCM
2 Do Van Chien Thuong vu tinh uy, Pho Chu tich UBND tinh Tuyen Quang
3 Mai Van Chinh Tinh uy vien, Bi thu huyen uy Thu Thua, tinh Long An
4 Pham Bien Cuong Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy Tinh Bien tinh An Giang
5 Phan Xuan Dung Vien truong Vien Ung dung cong nghe, Bo Khoa hoc va Cong nghe
6 Vo Van Dung Thuong vu tinh uy, Bi thu Thi uy Thi xa Bac Lieu, tinh Bac Lieu
7 Vu Duc Dam Thu truong Bo Buu chinh - Vien thong
8 Bui Thi Minh Hoai Thuong vu tinh uy, Truong ban Dan van Tinh uy Ha Nam
9 Dieu Kre Thuong vu tinh uy, Truong doan dai bieu QH tinh Dak Nong
10 Hau A Lenh Pho Bi thu Huyen uy, Chu tich UBND huyen Sa Pa tinh Lao Cai
11 Nguyen Hong Linh Tinh uy vien, Bi thu huyen uy Long Dien, tinh Ba Ria – Vung Tau
12 Tran Thanh Man Thuong vu thanh uy, Bi thu Quan uy Binh Thuy, TP Can Tho
13 Pham Binh Minh Vu truong Vu cac to chuc quoc te Bo Ngoai giao
14 Vo Van Phuong Thuong vu tinh uy, Bi thu Thi uy Thi xa Tay Ninh, tinh Tay Ninh
15 Nguyen Xuan Quang Thuong vu tinh uy, Bi thu Thanh uy Tp Dong Hoi, tinh Quang Binh
16 Nguyen Thanh Son Thuong vu tinh uy, Bi thu Huyen uy Phu Quoc, tinh Kien Giang
17 Dang Thi Ngoc Thinh Pho Chu nhiem UBDSGD&TE
18 Vo Van Thuong Thanh uy vien, Bi thu Quan uy Quan 12 TP HCM
19 Nguyen Thi Kim Tien Vien truong Vien Pasteur TPHCM
20 Tran Cam Tu Tinh uy vien, Bi thu Huyen uy Huong Son, tinh Ha Tinh
21 Trieu Tai Vinh Pho Bi thu Huyen uy Chu tich UBND huyen Hoang Su Phi, tinh Ha Giang

Duc Hoa

Viet Bao
Comment :Danh sach Ban chap hanh Trung uong X
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach Ban chap hanh Trung uong X bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach Ban chap hanh Trung uong X ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach Ban chap hanh Trung uong X ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
List of the Central Executive Committee X
Vietnam, Central Committee, Ministry of Government, Deputy Chief, Ho Chi Minh City, Hanoi, central executive committee, deputy minister of defense, Secretary of Provincial Party Committee, the secret municipal party secretary of district Party Committee, deputy secretary, vice president, deputy minister of public security, delegates, Nguyen
15h this afternoon, Mr Dao Duy Quat, Deputy Central Ideology and Culture announced list of 160 deputies elected official members and 21 deputies elected alternate members X. key Central Committee.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách Ban chấp hành Trung ương X

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách Ban chấp hành Trung ương X bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach Ban chap hanh Trung uong X co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach Ban chap hanh Trung uong X de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0