– Cong an tinh Hai Duong da bao cao ve vu viec nguoi dan lap “chien luy” phan doi nha may gay o nhiem.

» Dan lap ‘chien luy’: Bo Cong an yeu cau kiem tra
» Dan lap "chien luy": Dau tranh de ton tai
» Dan lap chien luy chong "xa hoi den": Loi cua ai?

Theo Cong thong tin dien tu Bo Cong an, ngay 11/7, Cong an tinh Hai Duong da co bao cao ve cong tac giai quyet on dinh tinh hinh an ninh trat tu tai thon Chau Xa, huyen Kinh Mon.

Nguon tin nay cho biet, trong nhung ngay qua, mot so thong tin phan anh vu viec xay ra tai thon Chau Xa (xa Duy Tan, huyen Kinh Mon, tinh Hai Duong), nguoi dan noi day phan ung voi cong ty Truong Khanh ve viec san xuat gay o nhiem moi truong, dan den xo xat hai ben gay mat an ninh trat tu tai dia phuong.

Theo bao cao cua Cong an tinh Hai Duong, su viec dien bien nhu sau:

Tu thang 01/2013, cong ty Truong Khanh tu y xay dung 01 lo nung Proniken tren khu dat cong dien tai khu vuc Nui Cong, thon Chau Xa. Den ngay 25/6/2013, cong ty dua vao san xuat thu.

chien luy
"Chien luy" cua nguoi dan lang Chau Xa.

Ngay sau do, mot so dong nguoi dan cua thon Chau Xa da keo ra tru so UBND xa kien nghi, de nghi dinh chi hoat dong, san xuat trai phep cua cong ty Truong Khanh vi san xuat Proniken trai phep, gay o nhiem moi truong, anh huong den suc khoe cua nguoi dan.


Truoc tinh hinh tren, UBND xa Duy Tan va UBND huyen Kinh Mon da ra quyet dinh dinh chi co bien phap xu ly vi pham cua cong ty Truong Khanh, dong thoi ra thong bao yeu cau cong ty thuc hien dung ngay cac hoat dong san xuat kinh doanh tren dien tich dat chua duoc co quan co tham quyen cho phep.

Tuy nhien, cong ty Truong Khanh van co tinh hoat dong gay anh huong den moi truong va cuoc song cua nguoi dan.

Dan toi ngay 13/6/2013, quan chung nhan dan keo ra duong, khong cho phuong tien ra vao khu vuc nha may, pha mat cong tuoi tieu qua duong, dung leu bat, keo dien, mang keng va cat cu nguoi trong coi.

Ngay 21/6/2013, cong ty Truong Khanh cam ket voi UBND xa Duy Tan se tien hanh thao do va di chuyen thiet bi san xuat Proniken tu ngay 22/6 va cham nhat toi ngay 04/9/2013. Nhung khi cong ty Truong Khanh thue xe cau de thao do nha may thi quan chung nhan dan thon Chau Xa khong dong y cho xe cau vao cong ty.

Khoang 1h45 ngay 26/6/2013, mot so doi tuong la mat da dap pha tai san va dot leu bat dung tai khu vuc duong noi dong; hau qua lam chay leu, lam hong 2 xe mo to, 1 xe dap dien va day 1 xe mo to xuong muong nuoc.

dan lap chien luy
Nha may gay o nhiem dang ngung hoat dong va duoc go bo.

Vao luc 0h ngay 27/6, co khoang 30 thanh nien di tu cong ty Truong Khanh ra khu vuc leu bat. Sau do, da xay ra va cham, xo xat giua so thanh nien nay voi quan chung nhan dan thon Chau Xa, lam 1 nguoi dan bi thuong phai di cap cuu tai benh vien.

Ngay sau do, UBND, Cong an huyen Kinh Mon va cac co quan chuc nang da tap trung giai quyet on dinh tinh hinh, buoc dau tap trung van dong tuyen truyen de nhan dan tu nguyen thao do leu bat, barie, dung viec to chuc chan duong, ngan cac phuong tien van chuyen vat lieu, giao nop hung khi nhu: gay goc, dao, tuyp sat…

Den ngay 4/7/2013, cong ty Truong Khanh, da va dang tien hanh thao do nha xuong, du luan quan chung nhan dan rat dong tinh ung ho. So nguoi dan thon Chau Xa cung roi khoi khu vuc leu bat de quay ve lao dong san xuat.

Ve viec nay, Cong an tinh Hai Duong da kip thoi chi dao cac phong nghiep vu, Cong an huyen Kinh Mon chu dong tang cuong cac bien phap dam bao an ninh trat tu; khan truong dieu tra, lam ro cac vu viec co dau hieu hinh su; bo tri luc luong tuan tra, ung truc nham kip thoi phat hien, ngan chan, xu ly cac hanh vi qua khich co the xay ra.

» Dan lap ‘chien luy’: Bo Cong an yeu cau kiem tra
» Dan lap "chien luy": Dau tranh de ton tai
» Dan lap chien luy chong "xa hoi den": Loi cua ai?

Bach Duong